2010. október 23., szombat

[Evangelium] 2010-10-23

2010. október 23. - Szombat

Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról
hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette.
Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek
voltak, mint a többi galileai, mivel így jártak? Mondom nektek: nem! De ha
nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt
gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és
megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom
nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is
mindnyájan."
Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében.
Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt
vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a
fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így
válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha
terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod."
Lk 13,1-9
Elmélkedés:
Amikor Jézus hasonlatokat mond arról, hogy az embernek a bűnbánat vagy a
jócselekedetek gyümölcseit kell teremnie – miként a fák is gyümölcsöt
érlelnek – akkor az Istennel való együttműködésünkre gondol. Isten nélkül
ugyanis elszakadnánk az éltető erőforrástól, a teremtő erőtől, a növekedést
és fejlődést biztosító hatalomtól, s erőtlenné, élettelenné és
terméketlenné válnánk. Isten teremtő együttműködésre hívja minden
teremtményét, közülük is legfőképpen magát az embert. Aktív együttműködés ez
a Teremtővel, ugyanakkor mégsem a miénk az érdem, hanem Istené. A növekedés
nem rajtunk múlik, hanem Istennek köszönhető.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Mária, az Egyház Anyja és az evangelizáció Csillaga! Légy velünk az úton,
ahogy Pünkösd napján is ott álltál a tanítványok mellett. Bizalommal
fordulunk hozzád, hogy közbenjárásodra az Úr adja meg nekünk a kitartás
ajándékát a missziós munkában, amely az egész egyházi közösség ügye,
mindannyiunk ügye.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. október 22., péntek

[Evangelium] 2010-10-22

2010. október 22. - Péntek

Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz: Ha látjátok, hogy nyugaton
felhő támad, mindjárt mondjátok: „Eső jön!", és úgy is történik. Ha déli
szél fúj, azt mondjátok: „Hőség lesz!", és megjön az is. Képmutatók! Az ég
és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem ismeritek
fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság? Amikor
ellenfeleddel a hatóságokhoz mégy, igyekezzél még az úton kibékülni vele,
hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé visz, akkor a bíró átad a
börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vet téged. Mondom neked, ki nem
szabadulsz onnan, amíg tartozásodat az utolsó fillérig le nem fizeted.
Lk 12,54-59
Elmélkedés:
Minden emberben van valamiféle természetes bölcsesség, ami a kibékülésre
ösztönzi. Ehhez jön még az évek tapasztalata, amelynek segítségével az ember
sok mindent előre láthat. Bárcsak ez a velünk született bölcsesség és az
évek alatt megszerzett tapasztalat arra is vonatkozni, hogy minden ember
felismerje Krisztus keresztjének jelét és az Élet Kenyerének, az
Oltáriszentségnek valóságát, amelyek Isten jelenlétéről tanúskodnak. Az
értelmes ember számára, aki nyitott Isten üdvözítő szándékának befogadására,
elegendőek ezek a jelek. A mai időkben is és minden korban ezek a jelek
mutatják számunkra azt, hogy Isten nem hagyja magára az embert, hanem lehet
őt keresni, s meg is lehet találni. Nézzünk fel a kereszt jelére, amely
megszerezte nekünk a megváltást, s nézzük, imádjuk az Eucharisztiát, amely
üdvösségünk étele.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem, tiéd a hatalom, a bocsánat, a gyógyítás és a nagylelkűség. Fordulj
felém, aki remegek feneketlen szakadék-börtönömben, mert elborít a sár,
lehúz bűneim lánca.
Uram, te mindig jót teszel, fény vagy a sötétségben, az áldás bősége,
irgalmas és együttérző barátja az embernek. Te könnyen lehetővé teszed azt,
ami lehetetlen.
Szabadíts meg engem, bűnöst, a halálos megszégyenüléstől, hogy békességed
Szent Lelke megpihenjen bennem, ó Mindenható!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. október 21., csütörtök

[Evangelium] 2010-10-21

2010. október 21. - Csütörtök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet
gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!
Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez
beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre?
Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy
házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen.
Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az
anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával."
Lk 12,49-53
Elmélkedés:
Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön - mondja Jézus a mai
evangéliumban. Az Isten iránti szeretet tüzét akarja meggyújtani, felszítani
bennünk, hogy ez a tűz minket is megtisztítson. Ez jelzi számunkra, hogy
Isten minket is kiválasztott, nekünk is fel szeretné fedni önmagát, hogy
megismerjük szeretetét. Istent azonban nem mindenki fogadja el, nem mindenki
akarja megismerni. Vannak, akik elutasítják. Ez okozza a szakadásokat az
emberek között, sőt olykor még a családokon belül is.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus, aki saját magaddal fizettél értünk, add meg nekünk, jóllehet
méltatlanok vagyunk erre az árra, hogy teljesen, tökéletesenés mindenben
megadjuk magunkat kegyelmednek.
Így, kínszenvedésed képéhez alakulva, hadd szerezzük vissza, amit a bűnnel
elvesztettünk: istenséged képét.
Szent Bonaventura
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. október 20., szerda

Devecserbe értek a paplan csomagok

Kedves Zoltán,
mindenekelőtt köszönöm a devecseri károsultakért és a helyszínen segítőkért végzett imákat!
Kedden (október 19.) ismét Devecserben voltam, s átadtam az e-vangélium lista tagjainak adományát. Gyorsak voltunk, hiszen a katasztrófa után 2 héttel már célba is ért adományunk első része. 200 ágynemű csomagot sikerült eljuttatni a helyszínre, Mód Miklós devecseri plébános úrnak. Az ő köszönetét is tolmácsolom ezúton az adakozóknak. A karitász munkatársak megkezdték az osztást. A jövő hétfőn még ugyanennyi csomag érkezik, s ez talán elég is lesz. Kolontárra is jut belőle. Az Edelényben kipróbált módszert most is sikerrel alkalmaztuk: az egységcsomagokban az ágynemű és a huzatok, valamint a törölközők voltak, s így egyetlen mozdulattal át lehetett adni a rászorulóknak.

Az adakozók közül többen jelezték, hogy hasznosabbnak tartják az ilyen konkrét tárgyi adományt annál, hogy egy feneketlen kútba öntjük a pénzt. Engem is pontosan ez a megfontolás vezetett. Köszönöm minden adakozó bizalmát és adományát!

Miklós atya megkért továbbá, hogy háztartási berendezések és gépek, valamint technikai eszközök beszerzésében is segédkezzek, hiszen nagyobb tételben igen kedvező ajánlatokat kaphatunk. Ígéretet tettem neki, hogy a rendelkezésre álló keretből minden szükségessel segítünk. Devecserben több mint száz lakóház vár bontásra. Ez ennyi család otthonának ledózerolását jelenti. És még ennél is többen kényszerülnek régi házukban tovább élni. Ezekben a házakban minden berendezés teljesen tönkrement, tehát van még mit segítenünk.

Az emberek most kezdenek ráébredni, hogy mindenüket elveszítették. Kilátástalansággal és reménytelenséggel találkoztam. A hangulat, az emberek lelkiállapota rosszabb, mint egy héttel ezelőtt. De láttam azt is, hogy még egy paplan csomag is reményt tud adni az újrakezdéshez.
És ezt a reményt Ön adta és a többi e-vangélium olvasó.
Hálásan köszönöm!

Szeretettel: István atya

Aki még csatlakozni szeretne, itt olvasható az eredeti felhívás:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/Segitseg_Devecsernek


--
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: (+36)92-371-049

[Evangelium] 2010-10-20

2010. október 20. - Szerda

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Gondoljátok meg: Ha tudná a
házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába.
Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem
is gondoljátok."
Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy
mindenkinek?" Az Úr így válaszolt: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái
fölé rendel, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből? Boldog az
a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony, mondom
nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De ha a szolga azt mondja magában:
„Uram bizonyára késni fog", és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót,
eszik-iszik meg részegeskedik, és megérkezik ennek a szolgának az ura olyan
napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem gondolja, bizony
kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki
ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok
verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést
érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat
követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon."
Lk 12,39-48
Elmélkedés:
Nem csak a gazdának, de a szolgának is megvan a maga felelőssége. Hűségesen
kell teljesítenie mindazt, amit ura rábíz, mert akire sokat bíztak, attól
többet is kérnek számon. Isten azt a feladatot bízza ránk, hogy
közreműködjünk szándékainak megvalósulásában a világban és az egyházban.
Követendő példánk maga Jézus, az Atya alázatos szolgája, aki a végsőkig, a
keresztig hűséges marad küldetéséhez, megteszi, amit Atyja kíván tőle.
Engedelmessége jutalmaként részesül a feltámadásban. A mi szolgaságunk nem
rabszolgaságot jelent, amely elvenné szabadságunkat, hanem szolgálatot,
amely kitart a hűségben. Isten szolgáiként a szenvedéseken és a
próbatételeken keresztül juthatunk be Isten Országának dicsőségébe.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, nincs üdvösségem, csak tebenned;
ha te nem leszel nyugalmam,
nem gyógyul meg gyöngeségem.
Istenem, légy védelmezőm,
biztos menedék, hogy megszabaduljak!
Adjon nekem kegyelmed állhatatosságot,
tegyen mozdíthatatlanná
az ellenség kísértései közepette.
________________________________
Aktuális:
„Tiéd a döntés" címmel a Házas Hétvége Mozgalom 20–30 év közötti
egyedülálló fiataloknak szervez programot. „Ha 20 és 30 év közötti vagy, és
szeretnéd önmagad jobban megismerni, akkor itt a helyed. Nagy szeretettel
várunk két és fél napos programunkra!" - írják a hétvége szervezői. A
következő Tiéd a döntés-hétvégére Vácon kerül sor, 2010. október 29–31.
között, amelyre szeretettel várják a jelentkezőket.
Bővebben: http://www.magyarkurir.hu/hirek/?34558
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. október 19., kedd

[Evangelium] 2010-10-19

2010. október 19. - Kedd

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve,
kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik
urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót
nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren
talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket,
körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor
érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
Lk 12,35-38
Elmélkedés:
Jézus arra tanít minket, hogy, hogy legyünk mindenkor készek jövetelére és a
számadásra. Gyakorlati dolgokról beszél az érkezésére való éber
várakozásról. Felövezve és égő gyertyával várjuk jövetelét - mondja. Ezt
követően a szolgák várakozását írja le, akik nem tudják előre, mikor fog
uruk megérkezni. E jelképes beszéd már elárulja, hogy valójában a lelki
éberségről, várakozásról és készületről van szó. A hit, a remény és a
szeretet a mi lelkünk égő mécsei, amelynek lángját őriznünk kell. A
keresztény éberség nem engedi kialudni a lángot. Készülnünk kell a
találkozásra, hogy legyen miről számot adnunk. Jócselekedeteink erősítik
lelkünk mécsesének lángját.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Irgalmas és könyörületes Urunk, bocsásd meg törvényszegéseinket,
igazságtalanságainkat, botlásainkat és vétkeinket. Ne említsd fel
szolgáidnak és szolgálóidnak bűnét, hanem tégy tisztává minket igazságod
által. Irányítsd lépteinket az igazságosságban és abban, ami méltányos, hogy
szívünk alázatosságában járjunk, azt tegyük, ami szép, ami előtted és
vezetőink előtt tetszésre talál.
________________________________
Aktuális:
Szamitogepes szolgalati kozlemeny kovetkezik :-)
Nehanyan jeleztek, hogy a szerver koltozes ota naluk rossz magyar ekezetes
betukkel jelenik meg az evangelium. Kerjuk oket es mindenkit, akinek hasonlo
problemaja van, allitsa at a levelezo programjaban a napi evangeliumot utf-8
karakterkodolasra. (Levezezo program fuggo, de legtobbszor a Nezet cimu
fomenuben talalhato a karakterkodolas menupont).
Ha esetleg ezutan sem lennenek jok a magyar ekezetek, vagy gondot jelent a
karakterkodolas menupont megtalalasa, akkor itt is elolvashato, szukseg
eseten kinyomtathato a napi evangelium:
http://evangelium.katolikus.hu/napiev-teljes.php
Feher Janos
rendszergazda
e-mail: szamitogep (kukac) katolikus.hu
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. október 18., hétfő

[Evangelium] 2010-10-18

2010. október 18. – Hétfő, Szent Lukács evangélista

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt,
és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová
menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás
kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek!
Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek
magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se
köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e
háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem,
visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és
igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit
elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett
hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9
Elmélkedés:
Szent Lukács személyéhez nem csupán a nevével fémjelzett evangélium, hanem
az Apostolok Cselekedeteinek a megírása kötődik. A két könyvből elénk tárul,
hogyan indul el Jézus mennybemenetele után az igehirdetés, azaz hogyan
teljesítik az apostolok Jézusnak azt a kérését, hogy menjenek el az egész
világra az Isten országának elérkezését hirdetvén. Lukács az evangélium
megírásával kapcsolódik be az evangelizációba. Lukács evangéliumának egyik
sajátossága az irgalmas Isten bemutatása, aki az emberiség iránt érzett
könyörületből elküldi Fiát a világba, akit azonban nem mindenki fogad
szívesen. Jézus elutasítása mégsem vonja maga után azt, hogy Isten irgalma
bezárulna az emberek előtt, hanem újra és újra felkínálja kegyelmét, a
megtérés lehetőségét. Amikor napjainkban az evangéliumot hirdetjük, s
eközben olykor visszautasítással találkozunk, nem szabad abbahagynunk
küldetésünket, hanem tovább kell hirdetnünk az irgalmas Isten jelenlétét.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Boldogan üljük diadalod napját,
Szent Lukács, melyen piros véred omlott,
és így szereztél koszorút a mennyben
érdemeiddel.
Szentlélek által vezettetve gyűjtőd
Krisztus Főpásztor szavait, csodáit;
mily nagy irgalmú, könyörületes volt,
sorra leírtad.
Művészi gonddal lejegyezted azt is,
mik teszik Jézus követőit naggyá,
s népe kezétől milyen új csodákat
lát az utókor.
Pál szívét láttad, útitársa voltál,
mély hite bátor követője lettél;
add, hogy a szívünk szeretetre gyúljon,
krisztusi lángra.
Orvos is voltál, bajainkra hozz írt,
küldd el a hitnek öröm-orvosságát,
hogy élvezhessük mi is egykor Istent,
vígan örökké. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. október 17., vasárnap

[Evangelium] 2010-10-17

2010. október 17. – Évközi 29. vasárnap

2010. október 17. – Évközi 29. vasárnap
Abban az időben: Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell
imádkozni, és nem szabad belefáradni.
Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és
embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment
hozzá, és kérte: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró
egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: Noha Istentől nem
félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy
igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.
Az Úr így szólt: Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon
Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá
folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot
szolgáltat nekik.
Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?"
Lk 18,1-8
Elmélkedés:
A legfontosabb kérdés
Két héttel ezelőtt az evangélium kapcsán már beszéltem arról, hogy korunkban
sokan élik át a hit válságát, s e szomorú tényt látva az Egyháznak az a
küldetése, hogy a hit parányi magjának felfedezésére biztassa az embereket.
A mai vasárnap evangéliumában újra előkerül a hit kérdése. Jézus ezt mondja:
Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön? (Lk
18,8). Van egy pap barátom, akinek ez a szentírási mondat a kedvence. Már
kispap korában is állandóan ezt idézte minden élethelyzetben. Egy alkalommal
például a vizsgaidőszak megbeszélésekor valaki így szólt: Most az a kérdés,
hogy mikor legyen az egyháztörténelem vizsga? Erre ő kijelentette, hogy
ennél sokkal fontosabb kérdés az, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e
hitet a földön? Máskor az volt az eldöntendő kérdés hogy hová menjünk
kirándulni? Ő ekkor is fontosabbnak tartotta, hogy amikor az Emberfia eljön,
talál-e hitet a földön? Ismét máskor valaki az egyik tanárunk irodája felől
kérdezte. Ő készséggel útbaigazította, de azonnal hozzátette, hogy a tanári
szoba holléténél fontosabb kérdés az, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e
hitet a földön? Néhány helyzetben egészen megmosolyogta volt számunkra ennek
a szentírási mondatnak az idézése, de sokszor bizony nagyon találó,
helyénvaló volt. Újmisés papi jelmondata is ez lett: Csak az a kérdés, hogy
amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Ő papként hivatásának érzi
azon fáradozni, hogy amikor az Emberfia eljön, találjon hitet a földön.
Az érdekes kérdést Jézus azt követően tette fel, hogy elmondott egy
példabeszédet az özvegyasszonyról, aki kitartóan fordult
igazságszolgáltatásért egy bíróhoz. A példázat tanulságát Szent Lukács
evangélista mindjárt az elején megfogalmazza. A történet azért hangzik el
Jézustól, hogy a szüntelen imádságra buzdítson. A hasonlat az imádság erejét
állítja elénk, miként a mustármagról szóló beszéd a hit erejét. A keresztény
ember életére a hit és az imádság egyaránt jellemző. A hit és az ima
viszonyát az egyik oldalról megközelítve állíthatjuk, hogy a hívő ember
imádkozik, a másik oldalról nézve pedig az imádkozó ember erősödik hitében,
ezért a kettő szorosan összetartozik.
Fel kell fedeznünk újra az imádságban rejlő csodálatos erőt! Buzdítom a
családokat arra, hogy az egyéni imádság mellett minden nap szenteljenek időt
a közösen végzett imára, vasárnaponként pedig az egész család vegyen részt a
plébánia közösségi imádságban a szentmisén. A családi imádságok alkalmával
olvassák a szentírást, azaz hallgassák Isten üzenetét, majd pedig
kéréseikkel és hálaadásukkal forduljanak Istenhez. Ezen alkalmak ritmust
adnak a családi életnek, és elősegítik a családtagok egymás iránti kölcsönös
tiszteletét és szeretetét. Az imádkozó család hívő család. Ha lanyhul a
családtagok imaélete, meggyengül a család hite is.
Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?
Jézus szavai újra és újra megérintik szívünket. Egyházunk számára nagy
kihívást jelent ez a kérdés. Talál-e a hitet a világ bármely részén? Talál-e
hitet a keresztény hagyományokkal rendelkező Európában? Talál-e hitet Mária
országában, Magyarországon? Talál-e hitet családjainkban?
Szent Ágoston mondta: Hitünk jutalma az lesz, hogy megláthatjuk majd, akiben
hittünk. És ehhez hozzátehetjük: az örök életben megláthatjuk majd, akihez
imádkoztunk. Imádkozzunk szüntelenül, hogy ezáltal is erősödjön hitünk, s az
Emberfia az ő eljövetelekor találjon hívő és imádkozó embereket a földön!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem, alázatosan kérem tőled a hit ajándékát, amely szükséges az
üdvösséghez, ahhoz, hogy téged az örök életben meglássalak. Adj nekem biztos
hitet, amelynek alapja a te szavad, a te tanításod, a te üzeneted, a tőled
származó igazság. Adj nekem tevékeny hitet, a mely a szeretet gyakorlásában
nap mint nap megmutatkozik embertársaim felé. Segíts engem helyesen
imádkozni, hogy az ima által növekedjen hitem!
________________________________
Aktuális:
Kedves Barátaim!
A napokban új szerverre költöztünk, emiatt előfordulhat, hogy pár napig nem
a megszokott időben érkezik az e-vangélium, vagy nem a megszokott formában
jelenik meg. Néhány nap alatt helyreáll a rend.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum