2018. június 16., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-06-16

2018. június 16. - Szombat

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy
ezt is mondták a régieknek: "Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak
tett esküdet!" Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek!
Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának
zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját
fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy
feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek "igen, igen, nem, nem"; ami
ettől eltér, az a gonosztól van."
Mt 5,33-37
Elmélkedés:
Törvényértelmezésének sorozatában negyedikként az eskü témáját hozza
elő Jézus. Vélhetően azért találhatjuk közvetlenül a házassággal és a
válással kapcsolatos kijelentések után, mert gyakran előfordulhatott,
hogy a házassági peres ügyekben visszaéltek az esküvel, azaz hamis
dolgokat állítottak a házastársról. Most is a régi szabályt idézi
először: "Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet!"
Ehhez fűzi hozzá az ő parancsát: Egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti
beszédetek "igen, igen, nem, nem." Az eskü azt jelenti, hogy valaki
Istenre hivatkozva állítja azt, hogy igazat mond, azaz mintegy Istent
hívja tanúul szavai igazságának igazolására. Az eskü gyakorlata mögött
két mozzanat húzódik meg. Egyrészt az, hogy csak olyan közösségben van
értelme az Istenre tett eskünek, amely valóban tiszteli Istent és
elfogadja őt bírónak, ítélkezőnek. Másrészt az eskü gyakorlata az
emberek közti bizalmatlanságot jelzi. Az egyik ember csak akkor hisz a
másiknak, ha az esküt tesz Istenre, azaz inkább hisz Istennek, mint
embertársának.
Jézus azt tanítja, hogy az emberi beszéd eskü nélkül is legyen mindig
igaz. Beszéljünk úgy, hogy szavunkat mindig komolyan tudják venni
mások! Kijelentéseinket mindig annak fényében tegyük, hogy egyetlen
hazugsággal elveszíthetjük mások bizalmát! Legyünk mindig igazmondóak!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus Krisztus Anyja, ki Fiad mellett álltál élte kezdetén és
küldetésében, kerested őt, a Mestert a sokaságban, mellette álltál,
amikor fölmagasztalták a földről, s odaadta magát egyetlen és örök
áldozatul; aki fiadként kaptad meg Jánost, fogadd el az öröktől fogva
meghívottakat, oltalmazd növekedésüket, kísérd életükben és
szolgálatukban a te fiaidat, Papok Édesanyja!
Szent II. János Pál pápa


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180616.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. június 15., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-06-15

2018. június 15. - Péntek

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok a
parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki
bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb
szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész
egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb
kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha
egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson. És
ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig
azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét - kivéve hűtlenség esetét
-, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi
feleségül, házasságtörést követ el."
Mt 5,27-32
Elmélkedés:
A régi törvényről és az új parancsról szóló sorozat második elemeként a
családi életet, a házasságot védelmező törvényről olvasunk a mai
evangéliumban. Jézus most is idézi a Mózes idejéből származó régi
törvényt: "Ne törj házasságot!" Majd pedig rögtön hozzáteszi saját
törvénymagyarázatát: "Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös
vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele." E mondásához
szorosan kapcsolódik harmadikként a válás esete, amellyel kapcsolatban
kijelenti, hogy már az is házasságtörést követ el, aki válólevéllel
elbocsátja feleségét.
Miként az emberi élet védelmével kapcsolatban, itt is láthatjuk, hogy
Jézus értelmezése szerint a bűn jóval korábban keletkezik, mint egy
konkrét bűnös cselekedet. A házasságtörést, a házastárshoz való
hűtlenséget egészen biztosan minden esetben bűnös gondolatok, bűnös
vágyak előzik meg. És aki ezen a ponton nem tud parancsolni önmagának,
nem tudja megfékezni bűnös vágyait, az egyre jobban elmerül ezekben a
vágyakban. A házasságtörés nem hirtelen és váratlanul következik be,
hanem a helytelen vágyak és kívánságok hosszabb időn keresztüli
folyamatos táplálásának a következménye. A külső tettben megnyilvánuló
bűnt csak az képes elkerülni, aki előzőleg uralkodni tudott benső
vágyain.
Ezt követően Jézus nagyon erős szóhasználattal, úgynevezett "túlzó
mondásokkal" igyekszik érzékeltetni, hogy mekkora veszélyt jelent az
ember számára a bűn. Nem a végtagok levágására, nem öncsonkításra
buzdít, hanem azt hangsúlyozza, hogy a bűn elkerülése és a jó követése
érdekében mindent meg kell tennünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Minden örömöm, Uram, amelyben nem te vagy, legyen félelmemre és
utasítsam azt el! Csak téged keresselek! Érted dolgozni legyen igazi
örömöm, és a nélküled kapott megnyugvás legyen terhemre! Add, hogy
sokszor emelhessem hozzád a szívemet, és ha vétettem ellened,
megbánással és új jó feltétellel ki tudjalak engesztelni!
Aquinói Szent Tamás


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180615.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. június 14., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-06-14

2018. június 14. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Mondom nektek: ha
igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem
juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt
mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom
nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki
azt mondja testvérének: Te esztelen!, méltó a főtanács ítéletére. Aki
pedig azt mondja: Te istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát
ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy
testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár
előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza,
hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny,
amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a
börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz
onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted."
Mt 5,20-26
Elmélkedés:
Miután Jézus általános kijelentést tett arról, hogy a régi törvényeket
nem kívánja eltörölni, hanem tökéletessé akarja tenni, hat konkrét
szöveget idéz a mózesi törvényből, majd mindegyikhez hozzáteszi az ő
parancsát. Lényeges megjegyezni, hogy nem tesz különbséget a mózesi
törvény és annak hagyományos, farizeusi magyarázata között, ezért az ő
új parancsának megfogalmazásakor nem magával a törvénnyel ellenkezik,
hanem a farizeusok törvényértelmezésével.
Elsőként a mai evangéliumban az emberi élet védelmét szolgáló parancsot
idézi az ószövetségi törvényből: "Ne ölj!" Aztán hozzáteszi: "Én
viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik
testvérére." Világosan kirajzolódik Jézus módszere: a bűn eredetét,
gyökerét keresi, hogy ott lehessen megszüntetni, ahol elkezdődik. Ez a
bűn ugyanis nem úgy kezdődik, hogy valaki odamegy embertársához és
elveszi az életét, hanem ott, hogy valamivel korábban harag ébredt
szívében felebarátja, embertársa iránt. Indulatát azonban nem tudta
kezelni, nem tudta fékezni, ezért egyre nagyobb lett a gyűlölet a
szívében, amely emberölésben végződött.
Jézus egy tökéletesebb életre hív. Az ő tanítványának kötelessége
keresni a kibékülés lehetőségét és kötelessége arra törekedni, hogy a
másik ember iránti ellenszenvtől, haragtól mielőbb megszabaduljon.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, a teremtett világ erőit te az ember munkájának rendelted alá.
Kérünk, hogy munkánkat keresztény lélekkel végezve őszinte szeretetben
élhessünk testvéreinkkel, és teremtő munkád folytatásában méltó módon
vehessünk részt. Kérünk, Urunk, földi ajándékaiddal segíts és
kormányozz minket, akiket mennyei kenyereddel tápláltál.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180614.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. június 13., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-06-13

2018. június 13. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek,
amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy "í" betű
sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak
egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az
embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És
mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek
országában.
Mt 5,17-19
Elmélkedés:
Szent Máté evangélista elsősorban a zsidóságból krisztusi hitre
térteknek szánja művét, hiszen a kezdeti időkben ők többen voltak, mint
a pogányságból megtértek. Az ő számukra komoly problémát jelentett,
hogy a mózesi törvény vagy a krisztusi új parancs, az evangéliumi
életszabály szerint éljenek-e. Emiatt érthető Máté óvatossága, amikor
azt mutatja be, hogy Jézus hogyan viszonyult a mózesi törvényhez.
Egyáltalán nincs arról szó, hogy Jézus meg akarná szüntetni, el akarná
törölni a korábbi törvényt, hiszen ilyen tartalmú kijelentések
megzavarták volna a zsidókat, megütközést váltott volna ki belőlük,
hiszen ők hittek a törvények üdvözítő erejében.
Az evangélista azonban azt is szeretné érzékeltetni, hogy Jézus
tanítása újdonságot jelent, azaz nem elegendő a régi törvény
hagyománytiszteletből fakadó, de talán kiüresedett megtartása. E kettős
célt szolgálja a "tökéletessé tenni" kifejezés. Jézus tökéletessé
akarja tenni a törvényt, azaz minden régi törvény érvényben marad, de
szükség van azok megújítására, megújult lelkülettel való megtartására.
A mózesi törvény tehát abban az értelemben nem nevezhető tökéletesnek,
hogy nem érte el célját. Jézus örömhíre beteljesíti, tökéletessé teszi
a törvényt, mert aki az evangélium szerint él, az eljut az üdvösségre.
Felismerem-e, hogy Isten törvényei, parancsai az üdvösség útját jelölik
ki számomra?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk! Te minden embert meghívsz szolgálatodra és megígéred nekünk
az örök üdvösséget. Segíts, hogy egész életünkben neked szolgáljunk, a
te nevednek szerezzünk dicsőséget. Szolgálatunkat szabadon vállaljuk és
irántad való szeretetből végezzük az üdvösség reményében. Légy hozzánk
igazságos és irgalmas! Segíts minket, hogy végső célunkat, az örök
életet mindig szem előtt tartsuk és szüntelenül törekedjünk feléd!
Tartsd távol tőlünk az irigységet, hogy örülni tudjunk annak, ha mások
is az üdvösségre jutnak!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 879 személy 2835
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 2814 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 2904 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is folytatjuk. Célunk most is ugyanaz:
ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor jó esély
van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. június 13.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180613.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. június 12., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-06-12

2018. június 12. - Kedd

Jézus így tanított a hegyi beszédben: "Ti vagytok a föld sója. De ha a
só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy
kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A
hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak,
hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson
mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek
előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!"
Mt 5,13-16
Elmélkedés:
Az évközi időszak részeként a következő hetek hétköznapjai során Szent
Máté evangéliumából a hegyi beszédet olvassuk. A beszéd Jézus nyolc
boldogság-mondásával kezdődik, de ez Szent Barnabás apostol tegnapi
ünnepe miatt kimaradt. A folytatásban két hasonlat mutatja be a
tanítványi életet és küldetést. "Ti vagytok a föld sója" - hangzik
Jézus első kijelentése. A só egyrészt megadja az ételek ízét, másrészt
már abban az időben is tartósításra használták, hogy az ételek ne
romoljanak meg gyorsan. A szövegrészlet záró kijelentése világítja meg
a példa értelmét, miszerint a jócselekedetek ízesítik meg a krisztusi
tanítványok életét, amely élet így újabb követőket vonz. Ha azonban a
tanítvány nem az Úrtól tanult jóság és szeretet képviselője, akkor
kudarcot vall, élete haszontalanná válik, miként az ízét vesztett só.
A második példa világossághoz, világító lámpáshoz hasonlítja a
tanítványt, amely kép szintén arra akar ösztönözni, hogy a tanítvány
élete legyen példamutató mások számára. A tanítványnak az a feladata,
hogy hirdesse Krisztus örömhírét és jócselekedeteivel bizonyítsa
Krisztus szavainak igazságát és komolyan vételét a maga részéről. Jézus
kijelentette magáról: "Én vagyok a világ világossága" (Jn 8,12). Aki
ővele él, az a világosságban él és maga is a világosság hordozójává,
továbbadójává válik.
Az én feladatom is az, hogy világosság legyek.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj
nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és
értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Assisi Szent Ferenc
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 879 személy 2835
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 2814 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 2904 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is folytatjuk. Célunk most is ugyanaz:
ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor jó esély
van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. június 12.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180612.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. június 11., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-06-11

2018. június 11. - Hétfő, Szent Barnabás apostol

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: "Menjetek, és
hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket,
támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se
arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se
két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha
egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó
arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig
beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor
a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll
rátok."
Mt 10,7-13
Elmélkedés:
A mai napon Szent Barnabást ünnepeljük, aki ugyan nem tartozott a Jézus
által választott tizenkét apostol közé, mégis Egyházunk a kezdetektől
fogva apostolként tiszteli őt. Ciprus szigetén született egy vagyonos
zsidó családból, majd Jeruzsálembe költözött és ott telepedett le. Az
Apostolok Cselekedeteiből tudjuk, hogy Jézus feltámadását követően az
elsők között csatlakozott az új vallás követőihez, a keresztény
közösséghez. Másokhoz hasonlóan ő is megértette a szegénység előnyét és
értelmét, nem akart vagyonához kötődni, ezért földjét eladta és az érte
kapott pénzt felajánlotta az apostoloknak az Egyház szükségleteire, a
szegények megsegítésére. Szívvel-lélekkel végezte az igehirdetést,
miként Jézus apostolai. Amikor kedvező hírek érkeztek Antióchiából,
hogy az ott élők is befogadták az evangéliumot, az apostolok Barnabást
küldték az újonnan megtérők megerősítésére, s ez a tény, ez a küldetés
azt igazolja, hogy valóban tekintélynek örvendett és komoly
egyházszervezői feladatokat végzett. Szintén az ő érdeme, hogy nagy
bizalommal fordult a megtért Pál apostolhoz, akit ő vitt el a többi
apostolhoz, akit korábbi, a keresztényeket üldöző fellépéséért
gyanakvással fogadtak kezdetben. A későbbiekben Pál apostollal együtt
igehirdető tevékenységet végez, majd pedig a népek apostolától elválva
visszatért szülőföldjére, Ciprus szigetére.
Barnabás életpéldája bátorítson minket arra, hogy nagylelkűen ajánljuk
fel magunkat Isten és az Egyház szolgálatára.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Köszönet és hála neked, Urunk, aki táplálékul nyújtod felénk tested, a
mennyből alászálló kenyeret, hogy aki e kenyérből eszik, az örökké
éljen. Elfogadom, Uram ezt a hatalmas, Szent Szívedből jövő áldozatod,
és megtartom szövetségedet, hogy én benned élhessek, te meg bennem,
mert életem, amit adtál, csak az öröklétben hirdetheti mindenkor
hatalmas fenségedet és dicsőségedet. Mi Urunk! Legyen tetszésed
szerint, most és mindörökké!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180611.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. június 10., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-06-10

2018. június 10. - Évközi 10. vasárnap

Abban az időben: Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan
nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor
rokonai ezt meghallották, odamentek, hogy elvigyék őt. Az a hír járta
ugyanis, hogy megzavarodott.
Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek, azt mondták: "Belzebub
szállta meg", és: "A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az
ördögöket." Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt
hozzájuk: "Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország
meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család
meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga
ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem
elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el
a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már
kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak
minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is
káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer
bocsánatot, azt örökös bűn terheli." (Azért mondta mindezt Jézus), mert
azt terjesztették: "Megszállta a tisztátalan lélek."
Közben anyja és testvérei is odaértek. Megálltak kint, üzentek érte és
hívatták. Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki: "Anyád és testvéreid
keresnek téged odakint." Ő így válaszolt: "Ki az én anyám és kik az én
testvéreim?" Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, ezt
mondta: "Íme, ezek az én anyám és testvéreim. Mindaz, aki Isten
akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!"
Mk 3,20-35
Elmélkedés:
A jóság forrása
A nagypapa, amikor meglátogatta az unokáit, a legszívesebben a 4 éves
kislánnyal játszott. Ez alkalommal előkerült egy dobozból egy baba,
amelyet ha felhúztak, járni tudott. Karácsonyra kapta a nagypapától a
kislány, hetekig játszott vele nagy örömmel, mindig kellett valaki, aki
felhúzza, de idővel bekerült a dobozba és szinte teljesen
megfeledkezett róla. Amikor most újra felfedezték, azonnal felcsillant
a kislány szeme és kérte a nagypapáját, hogy segítsen neki felhúzni. A
nagypapa megtette, s a baba elindult, de valami oknál fogva kissé
bicegett. A kislány rögtön morcos lett, s most már követelte a
papájától, hogy húzza fel újra, de most is csak bicegett. Erre a
kislány felkapta, a földhöz vágta s a baba szétesett. A csörömpölésre
odajött az édesanyja, felvette a törött babát, hogy elvigye és
összerakja, megragassza, de a kislány nekiállt üvölteni, hogy adja
vissza neki a babáját, ez az ő játéka, ne vegyék el tőle. S bár a
nagypapa is próbálta csitítani, ő hatalmas hisztit vágott, mert nem
tudta elviselni, hogy elveszik tőle, amivel játszott, pedig az
édesanyja csak meg akarta javítani, amit éppen ő tett tönkre. Az eset
kapcsán felmerül a kérdés: Miért nem látta meg édesanyja segíteni akaró
szeretetét? Miért nem fogadta el azt? Bizonyára azért, mert csak az
adott pillanatra gondolt, és nem tudta elképzelni, hogy kis idő múlva
újra játszhat majd a babával.
A mai evangélium kapcsán az a kérdés merül fel bennünk, hogy miért
támad olyan gondolat az emberekben, hogy Jézus az ördöggel, a gonosz
lélekkel szövetkezve képes csodákat tenni? Micsoda lehetetlen gondolat!
Milyen furcsa elképzelés! Honnan jut egyáltalán ilyen bárkinek is az
eszébe? A bevezető történet tanulságát folytatva, talán itt is arról
van szó, hogy az emberek nem látnak tovább az adott pillanatnál, az
adott helyzetnél. Látnak egy rendkívüli cselekedetet Jézustól, nem
értik azt, nem ismerik annak hátterét, meg sem próbálják más
szemszögből vagy nagyobb távlatból értékelni a történteket, hanem
azonnal ítéletet alkotnak, gyors magyarázatot keresnek. Az ítélkezésnél
lényeges szempont, hogy mindenki magából indul ki. A jószándékú ember
általában másokról is jót feltételez, míg a rosszindulatúak mások
cselekedeteiben is rossz indítékokat látnak.
Isten mindent jónak teremtett, de az ember képes mindent elrontani.
Isten, az élet teremtője, képes a rosszat jóvá alakítani, a bennem lévő
rosszat is. Amikor a magunk vagy mások hibájából rossz körülmények közé
kerülünk, akkor egyet tehetünk: imádkozunk Istenhez a változásért, a
rossz jóvá alakulásáért. A szenvedés, a súlyos betegség is ilyen
helyzet. Nincs biztosíték arra, hogy a helyzet változni fog, főként
arra nincs, hogy rövid időn belül jóra fordul minden, mégis bizalommal
kell kérnünk és várnunk Isten segítségét. És ha ez a segítség
megérkezik, akkor nem szabad akadályoznunk annak megvalósulását, főként
akkor nem, ha Isten minket akar átalakítani.
Keresztény emberként hiszünk abban, hogy Isten a jó forrása. A bűn, a
rossz megtapasztalása a világban nem kényszeríthet minket arra, hogy
elszakadjunk a jóság forrásától, hanem éppen arra ösztönöz minket, hogy
visszatérjünk hozzá. Isten számunkra a megújulás forrása. Keressük és
tegyük meg mindig az ő akaratát, s akkor a jó növekedni fog bennünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Isten! Te minden embert üdvözíteni akarsz és ezt a
szándékodat minden emberrel közlöd. Te ébreszted fel bennünk a vágyat,
hogy téged keressünk, neked szolgáljunk és földi életünk után is veled
legyünk majd az örökkévalóságban. Ugyanakkor felismerjük azt is, hogy a
gonosz lélek le akar téríteni minket az üdvösség útjáról. Segíts
minket, Istenünk, hogy a kísértéseket felismerjük és visszautasítsuk!
Segíts, hogy üdvözítő akaratod megvalósuljon és eljussunk az
üdvösségre!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180610.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum