2018. június 2., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-06-02

2018. június 2. - Szombat

Abban az időben: Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a
templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép
elöljárói, és megkérdezték tőle: "Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki
adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?"
Jézus így válaszolt: "Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és
akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem.
János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől? Válaszoljatok
nekem!"
Erre tanakodni kezdtek egymás között. Így okoskodtak: "Ha azt mondjuk:
"A mennyből volt", azt fogja felelni: "Hát akkor miért nem hittetek
neki?" Mondjuk talán azt, hogy Az emberektől?" Féltek azonban a néptől,
mert mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is
ezt válaszolták: "Nem tudjuk." Jézus erre azt felelte: "Akkor én sem
mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket."
Mk 11,27-33
Elmélkedés:
Jézus harmadik jeruzsálemi napjáról olvasunk a mai evangéliumban. A
helyszín a templom, a vallási élet központja. Jézus azért jön ide, hogy
tanítsa a népet, ebben azonban megszakítják a főpapok és az írástudók,
akik vitát kezdeményezve kérdéseket tesznek fel neki. Márk evangélista
többször is említi, hogy kérdéseik nem jóindulatból fakadnak, hanem
Jézus vesztét szeretnék, mert úgy értékelik, hogy az új tanító
fellépése veszélyezteti őket. Lényeges az is, hogy Jézus pontosan
ismeri szándékaikat, hiszen amikor szenvedéséről és haláláról jövendölt
tanítványainak, akkor egyértelműen beszélt arról, hogy a főpapok és
írástudók fognak fellépni ellene.
Az első kérdés Jézus hatalmának eredetét kutatja. Ő azonban nem
válaszol nekik, hanem nagyon határozottan és magabiztosan visszakérdez,
mégpedig Keresztelő János hatalmának eredetével kapcsolatban. Az
evangélista részletesen ismerteti az írástudók okoskodását, akik végül
nem mondanak semmit arról, hogy vajon az égből, az Istentől volt-e
Jánosnak hatalma vagy nem. Inkább nem válaszolnak, amire Jézus
kijelenti, hogy akkor ő sem árulja el nekik hatalmának forrását. A
kérdés tehát függőben marad, de nem sokáig, hiszen a szőlőmunkásokról
szóló példabeszéd, amelyet hétfőn fogunk olvasni, pontos feleletet ad
majd.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
A te szent akaratodat teljesítem. Uram Jézus, taníts meg arra, hogy
nagylelkű legyek, és úgy szolgáljalak, amint megérdemled: adjak
számolgatás nélkül, harcoljak nem gondolva arra, hogy sebeket kaphatok,
dolgozzam pihenés nélkül, egészen odaadva magam a te szolgálatodra, nem
várva más jutalmat, mint azt, hogy tudom: a te szent akaratodat
teljesítem.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180602.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. június 1., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-06-01

2018. június 1. - Péntek

Miután Jézus a tömeg örömujjongása közben bevonult Jeruzsálembe,
fölment a templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett. Mivel
már esteledett, a tizenkét apostollal együtt kiment Betániába. Amikor
másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy
zöldellő fügefát. Elindult feléje, hátha talál rajta valami gyümölcsöt.
De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el
a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: "Senki se egyék rólad gyümölcsöt
soha többé!" Tanítványai is hallották ezt.
Nemsokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte
kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait
és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg,
hogy bármit is keresztülvigyen a templom területén. Azután
megmagyarázta: "Hát nem azt tanítja az Írás: "Az én házamat minden nép
az imádság házának nevezi majd?" Ti pedig rablók barlangjává tettétek."
Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak,
miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép
lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival
együtt elhagyta a várost.
Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy
tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt
hozzá: "Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt!" Jézus
ezt válaszolta nekik: "Higgyetek az Istenben! Bizony mondom nektek, ha
valaki azt mondja a hegynek: "Emelkedjél föl, és vesd magad a
tengerbe", és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond,
megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek
imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor
pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek,
hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket! Mert ha ti nem
bocsátotok meg egymásnak, mennyei Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket."
Mk 11,11-26
Elmélkedés:
Útja során Jézus megérkezik Jeruzsálembe. Ettől kezdve Márk evangélista
napról napra írja le az eseményeket. Az első nap történését, az
ünnepélyes bevonulást (vö. Mk 11,1-10) virágvasárnap olvastuk. A mai
evangélium a második és a harmadik napon történteket mondja el. Két
jelképes cselekedetről olvasunk. A leírás középpontjában a templom
megtisztítása, a kereskedők kiűzése áll. Felületes szemlélő könnyen
gondolja, hogy egy indulatos személy erőszakkal rendet akar tenni,
pedig valójában másról van szó. Jézus, aki a mennyei Atyának a Fia,
birtokba veszi a templomot, azaz a mennyei Atya lakóhelyét. Ő itt
otthon van, ez az ő Atyjának a háza, neki itt joga van megmondani, hogy
helyénvaló-e a kereskedők jelenléte vagy sem. Előző nap Jézus már itt
volt a templomban és "mindent szemügyre vett." Nem hirtelen
felindulásból cselekszik, hanem "aludt rá egyet." A mi Urunk prófétai
jelet mutat, visszaadja eredeti rendeltetésére, az istentisztelet
céljára a templomot.
A templom megtisztítását a fügefával történtek foglalják keretbe. A
fügefa, amelyről reggel kijelentette: "Senki se egyék rólad gyümölcsöt
soha többé!", estére elszáradt. Nem haragról, önkényeskedésről vagy
hatalmi visszaélésről van szó, hanem szintén egy jelről. A Bibliában az
ítéletkor kivágott fa vagy szőlő azokat jelképezi, akik nem termik az
igazság gyümölcseit, nem teljesítik Isten törvényeit. Eljött tehát az
isteni ítélet ideje, amelynek végrehajtója az Úr.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem! Tűz vagy. Szüntelenül égsz, de el nem égsz soha. Tűz vagy.
Fölemészted minden szűkkeblű önzésünket. Tűz vagy. Fényednek köszönöm,
hogy megismertem igazságodat. Szépség vagy minden szépség fölött.
Újjáteremtettél Fiad vérében, s ebben az újjáteremtésben ismertem meg,
hogy szerelmese vagy teremtményed szépségének.
Sienai Szent Katalin


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180601.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 31., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-05-31

2018. május 31. - Csütörtök

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor
tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy
vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a
názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: "Jézus, Dávid fia,
könyörülj rajtam!" Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál
hangosabban kiáltotta: "Dávid fia, könyörülj rajtam!
Jézus megállt, és így szólt: "Hívjátok ide!" Odaszóltak a vaknak:
"Bátorság! Gyere, téged hív!" Az eldobta köntösét, felugrott és odament
Jézushoz. Jézus megkérdezte: "Mit akarsz, mit tegyek veled?" A vak ezt
felelte: "Mester, hogy lássak." Jézus erre így szólt hozzá: "Menj, a
hited megmentett téged." Az pedig nyomban visszanyerte látását, és
követte őt az úton.
Mk 10,46-52
Elmélkedés:
A Jeruzsálem felé vezető út utolsó állomását rögzíti az evangélium.
Jézus Jerikóba érkezik, majd pedig a várost elhagyva találkozik a vak
koldussal, Bartimeussal. Talán el is menne mellette szó nélkül, mert a
körülötte lévő nagy tömeg miatt észre sem venné, de a koldus éppen ezt
akarja elkerülni. Bartimeus azt szeretné, ha Jézus észrevenné őt, ezért
hangosan kiáltozni kezd, fel akarja hívni magára a figyelmet. A nagy
tömeg akár meg is akadályozhatja a találkozást, hiszen többen el
akarják némítani a kiáltozó koldust, s ha ő most elhallgatna, akkor
Jézus biztosan nem venné őt észre. A vak tudja, hogy élete nagy
lehetősége ez. Bizonyára hallott már arról, hogy másutt milyen csodákat
tett Jézus, akinek híre gyorsan terjedt. A városkapuban ülve és
koldulva időnként elbeszélgetett a Jeruzsálembe tartó zarándokokkal
vagy kereskedőkkel, akik elmondhatták neki, hogy különleges hatalommal
rendelkező személy járja be Galilea majd Júdea településeit, aki
mindenütt meggyógyítja a betegeket és akit Jézusnak hívnak. Amikor
Bartimeus megtudja, hogy éppen Jézus megy el közelében az úton, rögtön
felismeri, hogy róla hallott korábban. Ha most engedi, hogy Jézus
továbbhaladjon, akkor ő élete végéig vak koldusként fog élni.
Kiáltozásával sikerül felkelteni Jézus figyelmét. Talán nem is a vak
hangos kiabálására, hanem annak tartalmára figyel fel Jézus, hiszen a
vak "Dávid fiának" nevezi őt, azaz kifejezi hitét, hogy Jézus a
Messiás. Ezt a hitet jutalmazza meg az Úr a csodával. A vak visszanyeri
látását és Jézus követője lesz.
A Jézussal való találkozás engem a látás útján, a hit útján indít el.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te arra bátorítottad tanítványaidat és buzdítasz
minket is, hogy szüntelenül imádkozzunk. Szükségünk van bátorításodra,
hiszen sokszor kételkedünk az ima erejében. Ha Isten nem azonnal
teljesíti kéréseinket, vagy nem egészen úgy, ahogyan mi szerettük
volna, könnyen elbizonytalanodunk. Pedig kitartóan kell imádkoznunk,
mindig azzal a bizalommal, hogy Isten mindent megad nekünk, ami a
lelkünk üdvösségét szolgálja. Segíts minket a hit próbatételei idején,
hogy szívünkben megőrizzük a jóságos Isten arcát!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180531.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 30., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-05-30

2018. május 30. - Szerda

Abban az időben: Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé.
Jézus elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt.
Jézus ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik
beszélni, hogy mi vár reá. "Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az
Emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik,
kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköpdösik,
megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad."
Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János, odamentek Jézushoz, és ezt mondták
neki: "Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk!" Ő
megkérdezte: "Mit kívántok, mit tegyek nektek?" Ezt felelték: "Add meg
nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te
dicsőségedben."
Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek! Tudtok-e inni a
kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a
keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?" Azt felelték: "Meg
tudjuk tenni!"
Jézus így folytatta: "A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni
fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is
megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem
én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült."
Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.
Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: "Tudjátok,
hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken,
és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így
legyen! Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első
akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája! Hisz az Emberfia nem azért
jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja
váltságul sokakért."
Mk 10,32-45
Elmélkedés:
Miután Jézus kifejtette véleményét a gazdagságról és tanítást adott a
lemondásról, mint az üdvösség elnyerésének feltételéről, folytatja
útját Jeruzsálem felé. Márk evangélista nagyon szemléletesen írja le,
hogy Jézus megy elől, tanítványai pedig utána vonulnak. Tényleges,
ugyanakkor jelképes is ez az elől haladás, hiszen az apostolok Mesterük
sorsát fogják követni a szenvedésben és a halálban is. Jézus ismét,
immár harmadszor beszél nekik arról, hogy Jeruzsálemben az a sors vár
rá. Szavai már nem a nagyszámú népnek, nem is a tanítványok népesebb
csoportjának, hanem csupán a tizenkét apostolnak szólnak. Nekik ugyanis
sajátos szerepük, küldetésük lesz, nem csak életükben, hanem halálukban
is követni fogják az Urat.
A Jakabbal és Jánossal folytatott beszélgetés éppen ennek tényére, azaz
a tanítványokra váró sorsa mutat rá. Jézus először helyreigazítja a két
apostolt, akik kiemelt helyet szeretnének maguknak Jézus mellett, majd
pedig a kialakult feszültséget szünteti meg. A többi tíz apostol
ugyanis rossz néven veszi két társuk kérését, pedig talán az ő fejükben
is hasonló gondolatok, elképzelések jártak. Az Úr lelkükre köti, hogy
uralkodás és hatalom helyett gyakorolják a szolgálatot, miként ő sem
uralkodni akar, hanem minden ember üdvösségének szolgája lett.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a
kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts
minket egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettek legyünk
azzal, amit te adsz nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180530.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 29., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-05-29

2018. május 29. - Kedd

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt,
és ezt mondta Jézusnak: "Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk
téged." Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem
és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját,
gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont,
testvért, anyát, apát, gyermeket és földet - bár üldözések közepette -,
az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből
utolsók, az utolsókból pedig elsők."
Mk 10,28-31
Elmélkedés:
A gazdag emberrel való találkozás, illetve az ő távozása után Jézus a
gazdagság veszélyéről kezdett tanítani. Szavai mindazokhoz szólnak,
akik követői szeretnének lenni. Ha a vagyon szeretete lefoglalja
valakinek a szívét, akkor képtelen lesz szabadon követni őt. Isten
országának lelki kincseit csak az képes befogadni, akinek szívét nem
tölti be a gazdagság. Ha valaki öröksége terhét vagy megszerzett
vagyonát cipeli, észre sem fogja venni, hogy az üdvösség Isten
ajándéka, amelyet nem lehet oly módon megszerezni, ahogyan vagyonhoz
juthat az ember. Jézus szavai éppen az üdvösség ajándék jellegére
mutatnak rá. Az embernek fáradozni kell érte, azaz nem maradhat tétlen,
mégis Isten ajándékaként nyerheti el, amit nem érdemeinknek
köszönhetően kapunk Isten nagylelkűségéből fakadóan.
A vagyonáról lemondani képtelen gazdag ember ellenpéldája a tanítványok
esete, akik Jézus hívására készek voltak mindenről lemondani és rögtön
követésére indultak. Ezt a tényt említi meg a folytatásban Péter
apostol, aki a többiek szószólójaként lép fel. Amikor az Úr százannyit
ígér minden helyett, amiről lemondtak és amit elhagytak őérte, akkor
valójában arra bátorít, hogy bízzuk életünket a nagylelkű Istenre!
Tegyük ezt üdvösségünk érdekében, amely minden földi gazdagságnál
többet ér.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!
________________________________
Aktuális:
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. május 29.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180529.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 28., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-05-28

2018. május 28. - Hétfő

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki,
térdre borult előtte, és úgy kérdezte: "Jó Mester! Mit tegyek, hogy
elnyerjem az örök életet?" Jézus megkérdezte: "Miért mondasz engem
jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne
törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld
apádat és anyádat!" Ekkor az így válaszolt: "Mester, ezeket mind
megtartottam kora ifjúságomtól fogva."
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: "Valami hiányzik még
belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így
kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!" Ennek hallatára ő
elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: "Milyen nehezen
jut be a gazdag az Isten országába!" A tanítványok megdöbbentek
szavain. Jézus azonban megismételte: "Fiaim, milyen nehéz bejutni a
gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán,
mint a gazdagnak bejutni az Isten országába." Azok még jobban
csodálkoztak, és kérdezgették egymást: "Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus
rájuk nézett, és folytatta: "Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem.
Mert Istennek minden lehetséges."
Mk 10,17-27
Elmélkedés:
Jézus követésének feltételeiről, a tanítványi életről olvastunk az
elmúlt napokban. Egy téma van még hátra, mégpedig a gazdagság. A kérdés
bizonyára legalább annyira foglalkoztatta az egykori tanítványokat,
mint manapság a keresztény embereket. Lehet-e Jézus követője egy
vagyonnal rendelkező, gazdag ember?
Jézus nem véletlenszerűen kezd el beszélni a gazdagság kérdéséről. Egy
gazdag emberrel való találkozása ad neki alkalmat arra, hogy elmondja
véleményét. A jelenet kezdetén még nem derül fény arra, hogy milyen a
Jézushoz lépő személy vagyoni helyzete. A kérdés jóindulattal hangzik
el: "Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" Csak olyan
személy kérdezheti ezt, aki vágyódik az üdvösségre és van benne
készség, hogy annak elnyerése érdekében tegyen is valamit. Válaszában
Jézus a törvények megtartásáról beszél, mire a kérdező kijelenti, hogy
ezeket mind jól ismeri és egész eddigi életében megtartásukra
törekedett. Ekkor Jézus felszólítja őt, hogy vagyonát adja el, ossza
szét a szegényeknek, hogy valóban szabadon követhesse őt. Ennek
hallatán azonban az illető, akiről csak most a találkozás végén derül
ki, hogy vagyonos ember, szomorúan távozik.
Ezt követően Jézus a gazdagság veszélyére hívja fel a figyelmet, amely
sajnos akadály lehet sokak számára. Jézus követésének feltétele, hogy
az ember ne a vagyonában bízzon, hanem kész legyen mindenről lemondani
és életét Istennek ajánlani.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Istenünk! Te azt akartad, hogy a férfi és a nő teljesen és
visszavonhatatlanul adja át önmagát a másiknak szeretetben és fogadja
el a másikat szeretetben. Segítsd a házastársakat a helyes élet
szabályainak elsajátításában és gyakorlásában, hogy hűségben keressék
és szolgálják egymás javát! Legyenek hűségesek egymás iránt! Legyenek
hűségesek a szeretethez! Érezzék minden nap, hogy te vagy életük
középpontja és szeretetük forrása! Segítsd a családokat és a
családtagokat, hogy szentté legyenek! Segítsd a családtagokat, hogy az
evangéliumhoz méltóan éljenek!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180528.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 27., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-05-27

2018. május 27. - Szentháromság vasárnapja

Abban az időben a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a
hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak
előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament
hozzájuk, és ezt mondta nekik: "Én kaptam meg minden hatalmat az égen
és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden
nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam
nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!"
Mt 28,16-20
Elmélkedés:
Az Úr végakarata
A legtöbb ember élete előrehaladtával szükségesnek látja
végrendeletének elkészítését. Ebben a hivatalos iratban rendelkezik
arról, hogy halála esetén mi a teendő, hová temessék, illetve mi legyen
vagyonának, anyagi és szellemi javainak sorsa. Bár általában a
legtöbben csupán az anyagiakról szoktak rendelkezni végrendeletükben,
előfordul az is, hogy valamilyen üzenetet is átadnak ilyen módon
utódaiknak, örököseiknek, például azt, hogy folytassák az általa
megkezdett vagy végzett, az emberek számára értékes szolgálatot. Ilyen
végrendeletként, szellemi örökségként érdemes értelmeznünk Jézus
szavait, amelyeket ma, a Szentháromság ünnepén olvasunk az
evangéliumban. Az Úr végső akarata az, hogy mindaz, amit földi
küldetésével megvalósított, az ő mennybe való visszatérése után is
folytatódjon, mégpedig az általa alapított közösség, az Egyház
közreműködése, szolgálata által. Annak érdekében, hogy az Egyház
tagjaiként és az Úr küldötteiként teljesíteni tudjuk feladatunkat,
érdemes pontról pontra végigvennünk, hogy mit tartalmaz Jézus
végrendelete.
Elsőként ezt mondja: "Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a
földön." Alapvetően saját helyzetünk tisztázására szólít fel minket ez
a kijelentés. Emberként nem rendelkezünk isteni hatalommal, erővel vagy
képességekkel. Minden hatalom az Úré és mi tőle kapunk hatalmat ahhoz,
hogy küldöttei legyünk. A magunk erejével semmire sem jutnánk, ezért
érdemes szerénységet tanúsítanunk és elismernünk azt, hogy csak szolgák
vagyunk, eszközök az Úr kezében.
A végrendelet ennek tisztázása után felszólít minket: "Ezért most
menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet!" A
felszólításban külön hangsúlyt kap a "most." Nem késlekedhetünk, nem
várakozhatunk tétlenül, hanem most kell elindulnunk. A feladat az, hogy
az Úr Jézus tanítványaivá tegyük az embereket. Nem a magunk
tanítványaivá, hanem Jézus tanítványaivá! Ne az legyen a célunk, hogy
legyenek követőink, hanem az Úr követőivé váljanak azok, akikhez eljut
az ő tanítása. E körből pedig senki nincs kizárva, az örömhír
egyetemes, mindenkihez, minden nemzethez szól.
Jézus végakaratának következő pontja így hangzik: "Kereszteljétek meg
őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!" Egy végrendeletben nincs
helye a felesleges szavaknak, ezért Jézus is a lényeget említi. Azzal
válik valaki Jézus tanítványává és követőjévé, hogy megkeresztelkedik.
Aki tehát eljut a hitre és követni akarja Jézust, az elé nem kell
akadályokat görgetni, hanem részesíteni kell őt a keresztségben, hogy
aztán annak kegyelmi gyümölcseként tovább haladhasson a hit és az
üdvösség útján.
A következő mondat a további teendőket rögzíti: azokat, akik
részesültek a keresztségben, "tanítsátok meg mindannak megtartására,
amit parancsoltam nektek!" Ez a pásztori gondoskodásra és vezetésre
való felszólítás, azaz ne hagyjuk magára a megtérteket, a
megkeresztelteket, a hit útján elindulókat, hanem vezessük őket a
krisztusi parancsok útján, amely egyetlen törvényben, az Isten és az
embertárs felé irányuló szeretetben foglalható össze.
A végrendelet utolsó mondata olyan ígéretet fogalmaz meg, amelyet
Jézuson kívül egyetlen végrendelkező, a túlvilágra készülő ember sem
írhat le ilyen határozottsággal: "És íme, én veletek vagyok mindennap a
világ végéig!" Egyetlen emberi alkotás, egyetlen emberi életmű sem
örökérvényű, az idő múlásával minden elenyészik. Lehet, hogy ezer vagy
millió év kell hozzá, de elenyészik, hatását veszti mindaz, amit
emberek hoztak létre. Krisztus műve azonban örök, az általa hozott
megváltás, mint Isten ajándéka az idők végéig minden emberre kiterjed.
Ő elmondhatja, hogy a világ végéig köztünk marad, velünk marad, mert
nem csak ember, hanem valóságos Isten.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy
elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és
kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban
ezt a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem
is és minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy - miközben
hittel valljuk a három isteni személyt - éljünk is egységben az
Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180527.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum