2013. november 2., szombat

[Evangelium] 2013-11-02

2013. november 2. – Szombat, Halottak napja

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:
„Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki
engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már
átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra –
sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát.
Meghallják, és életre támadnak. Mert ahogyan az Atyának élete van
önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A
Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia.
Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az
Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek,
feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat tettek, feltámadnak és
elkárhoznak."
Jn 5,24-29

Elmélkedés:

Ma, halottak napján több evangélium közül is választhatunk a liturgia
rendje szerint. A János-evangélium megjelölt részletében Jézus saját
küldetéséről és az örök életről beszél. A következőket mondja: „Aki
hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök
élete van" (Jn 5,24). Majd pedig ezzel folytatja: „Akik jót cselekedtek,
feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat tettek, feltámadnak és
elkárhoznak" (Jn 5,29). E tanításból egyértelmű, hogy a halál után
mindenki fel fog támadni. Földi élete során tett jó vagy rossz
cselekedetei alapján az ember vagy az üdvösségre vagy a kárhozatra jut. Az
első az Istennel való örökké tartó boldogságot jelenti, a második egy
Isten nélküli állapotot.
Halottak napja táján még a nem vallásos emberek is elgondolkodnak emberi
sorsukon, a halálon, a túlvilágon. Hitünk szerint van túlvilág. Most abban
a bizonytalanságban élünk, hogy nem tudjuk, hogy a túlvilági lét több vagy
kevesebb az evilági életnél. A halál megmutatja majd nekünk, hogy még
annál a kevéske pornál is kevesebb adatik nekünk, mint amivé testünk
válik, vagy többet kapunk, mint amit az élet nyújtott számunkra. Ha
létezik a pokol és a mennyország, a kárhozat és az üdvösség, akkor
lesznek, akik kevesebbet kapnak és lesznek, akik többet kapnak. Márpedig
hitünk szerint létezik, s mindenki oda jut, ahová törekszik, amit földi
életének cselekedeteivel vagy éppen mulasztásaival megérdemel, illetve
ahová Isten irgalma és igazságossága juttatja.
Az életben Istent keressük, a halálban és utána a feltámadásban
megtaláljuk őt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, te minden ember szívébe beleoltottad a reményt, de keresztény,
természetfeletti reményt csak te adhatsz nekünk. Add meg nekem ezt az
erősséget, add meg minden nekem kedvesnek és minden hívő léleknek! Add,
hogy ez egész életünket, szenvedésünket és halálunkat fényesebbé tegye,
átváltoztassa, s nekünk ebben az életben, különösen a csalódások és gondok
napjaiban, benső erőt és bízó bátorságot adjon!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131102.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. november 1., péntek

[Evangelium] 2013-11-01

2013. november 1. – Péntek, Mindenszentek

Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült,
tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így
tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva
mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!"
Mt 5,1-12a

Elmélkedés:

Akiken átragyog a kegyelem
Évekkel ezelőtt egy zarándoklat alkalmával jártam a németországi
Regensburg városában. A székesegyházhoz érve először kívülről jártuk körbe
az épületet. Az utcáról, kívülről nézve nem sok szépséget láttam a templom
ablakain. A szürke ólomkeretek, a rozsdásodó rácsok, a málló vakolat, a
kivehetetlen alakok nem sok jót ígértek. A templomba lépve azonban egészen
más látvány fogadott. Ugyanazok az ólomüveg ablakok belülről nézve ezernyi
fényben játszottak a napsütésben, szentek tucatjai mosolyogtak a
látogatókra. Csodálatos, művészi munka volt valamennyi ablak. Az egykori
emlék, élmény ébreszti bennem a gondolatot: talán érdemes volna a
szenteket belülről, az élő Istenre szomjazó lelkünk felől, az
életszentségre vágyakozó szívünk felől szemlélnünk, mert csak így vehetjük
észre, hogy az isteni kegyelem csodálatos módon átragyog személyükön,
életükön. Ha így tanulmányozzuk a szenteket, nem szürke, kivehetetlen,
furcsa, különc figurákat látunk, hanem olyan embereket, akiket érdemes
követni, s akiken keresztül Isten jósága, szeretete árad felénk.
November első napján mindenszentek ünnepe van. Az összes elhunytra és
meghalt szeretteinkre majd holnap, november 2-án, halottak napján
emlékezünk. A mai ünnepen a szentek állnak előttünk példaképként, akik
földi életükkel megérdemelték, hogy eljussanak a mennybe, az üdvösségre.
Példaképeink ők, hiszen életük megmutatja számunkra az életszentség útját,
amely a mennyországba vezet.
A szentek tisztelete katolikus hitünk azon jellegzetes eleme, amely a
történelem során sok kritikát váltott ki a nem katolikus keresztények vagy
a nem hívők részéről. Gyakran megfogalmazták azt a vádat, amely szerint az
emberek szentként való tisztelete elhomályosítja Isten szentségét. Mit
válaszolhatunk ezen vádra? Egy lényeges különbségtételt érdemes
rögzítenünk. Imádás, azaz a tisztelet legmagasabb foka egyedül Istent
illeti meg. A szenteket viszont nem imádjuk, hanem csak tiszteljük. Amikor
tehát Isten szentségéről, illetve a szentek életszentségéről beszélünk,
akkor a szentségnek két különböző szintjéről van szó, de a kettő mégsem
független egymástól. Isten szentsége teljes és sérthetetlen. A szent
emberek Isten szentségét tükrözik, amennyire abból részesednek. Nem
szentnek születtek ők és nem a maguk erejéből lettek szentekké, hanem
Isten kegyelme alakította őket azzá. Isten szentsége kisugárzott rájuk és
ők magukba fogadták ezt a szentséget. A szenteken keresztül magát Istent
magasztaljuk, aki képes átalakítani, szentté tenni az embert.
A szentek tiszteletében vallásosságunk emberközeli oldala mutatkozik meg.
Hozzánk hasonló hús-vér emberek voltak a szentek is, akik földi életükben
megtapasztalták a bűnök göröngyös útját, de azt is, hogy felfelé érdemes
törekedni. A szentek ugyan két lábbal a földön jártak, de közben a mennybe
vágyakoztak, mert érezték, hogy a menny az ember igazi otthona, ahol
örökre Isten közelében lehet. Hitünk szerint a szentek vágya
beteljesedett, azaz eljutottak a mennyországba.
Mindenszentek ünnepén a nyolc boldogságot olvassuk az evangéliumban.
Bármennyire is furcsának találjuk e mondásokat, mert talán másképpen
képzeljük el a boldogságot, mégis azt kell mondanunk, hogy ez a boldogság
igazi útja, ez a boldogság egyetlen útja, ez a menny örök boldogságába
vezető út. Valójában csak az Istenben hívő emberek törekedhetnek a
mennybe. Azok, akik hiszik, hogy az ember Isten teremtménye. Akik hiszik,
hogy Isten szeretetből teremtette meg az embert és szeretetét minden ember
felé kiárasztja. Akik hiszik, hogy Isten minden embert az életszentségre
hív. Azok törekedhetnek a menny felé, akik hiszik, hogy Isten oda várja
őket. És itt kapjuk meg a választ arra, hogy sok ember miért él úgy,
mintha nem volna túlvilág, mintha nem volna örök élet, és miért nem
törekszenek a mennybe jutni. Mert nem hisznek Istenben, nincs bennük hit.
Legyen életünk legfőbb célja az, hogy kövessük a szenteket a mennybe, ahol
örökké együtt élhetünk majd Istenünkkel! Örüljünk és ujjongjunk, mert
Isten lesz a mi jutalmunk az égben!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható és szent Istenünk! Te minden embert meghívsz az életszentségre.
Azt kéred tőlünk, hogy szentek legyünk, miként te magad is szent vagy. A
szentek és boldogok, akiket ma közösen ünneplünk, komolyan vették
hívásodat és egész életükbe törekedtek az életszentségre. Nem szentként
születtek ők, hanem szentté váltak mindennapi kötelességük és tőled kapott
hivatásuk teljesítése által. Te senkitől sem kívánsz lehetetlen dolgot
vagy vállalhatatlan hősiességet, hanem csak azt, hogy teljesítsük
kötelességeinket irántad és embertársaink iránt. Taníts minket, hogy
helytálljunk a mindennapokban! Segíts, hogy neked tetsző módon éljünk,
szentté váljunk, és eljussunk hozzád a mennyországba! Segíts az
evangéliumi boldogságok útján járni! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a
hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131101.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 31., csütörtök

[Evangelium] 2013-10-31

2013. október 31. – Csütörtök

Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették: „Sietve
távozzál innen! Heródes meg akar ölni." De ő ezt válaszolta: „Menjetek,
mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök, és gyógyítok ma és
holnap; csak harmadnapra fejezem be. De ma, holnap és holnapután tovább
kell járnom utamat, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.
Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat,
akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy
a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Meglátjátok,
elhagyott lesz házatok. Mondom nektek: Nem láttok engem mindaddig, amíg el
nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: Áldott, aki jön az Úr nevében!"
Lk 13,31-35

Elmélkedés:

A farizeusokkal és az írástudókkal a legtöbbször úgy találkozunk az
evangéliumi történetekben, mint akik szembefordulnak Jézussal, próbára
akarják őt tenni, belekötnek tanításába és cselekedeteibe (pl. szombati
gyógyítások). Mégse vonjunk le róluk általánosító következtetést, hiszen
éppen a mai evangéliumban találkozunk olyan farizeusokkal, akik arra
figyelmeztetik Jézust, hogy az uralkodó, Heródes az életére tör. E gyilkos
szándék sem állíthatja azonban meg Jézust, hogy folytassa útját Jeruzsálem
felé, és teljesítse küldetését, amit a mennyei Atya bízott rá. Jézus nem a
vesztébe rohanó őrült, hanem pontosan tudja, hogy a próféták sorsa vár rá
és ezt a küldetését teljesítenie kell.
Ezekben a napokban az a feladata, hogy hirdesse Isten országának
örömhírét. Nemsokára pedig azzal teljesíti be az Atya által rábízott
küldetést, hogy feláldozza életét, de a halála utáni harmadnapon az Atya
feltámasztja őt a halálból. Ez Jézus útja, ezt járja végig. Isten az én
utamat is kijelölte. Azt kéri, hogy Krisztus evangéliuma szerint éljek, őt
szeressem a legjobban és neki szolgáljak embertársaimban. Küldött és
kiválasztott vagyok. Ez a kiválasztottság nem azt jelenti, hogy különb
vagyok másoknál, hanem azt, hogy Isten megbízik bennem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek
ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk föl
hirdetett igédet; ültesd el bennünk áldott parancsaidnak félelmét, hogy
minden testi kívánságot leküzdve, tetszésedet keresve és a szerint
cselekedve mindenben átlelkesült életet éljünk. Mert Te vagy lelkünk és
testünk világossága, Krisztus, Istenünk, és örök Atyáddal és legszentebb,
jóságos és életet adó Lelkeddel együtt magasztalunk téged most és
mindenkor és mindörökkön örökké.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131031.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 30., szerda

[Evangelium] 2013-10-30

2013. október 30. – Szerda

Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a
városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle:
„Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?" Ő így válaszolt: „Törekedjetek
bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de
nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és
zörgetni kezdtek az ajtón: Uram, nyiss nekünk ajtót. Erre ő azt feleli
nektek: Nem tudom, honnan vagytok. Akkor ti bizonygatni kezditek: Veled
ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál. De ő megismétli: Nem tudom,
honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti, gonosztevők! Ott majd sírás és
fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a
prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek
majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az
Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből
utolsók!"
Lk 13,22-30

Elmélkedés:

Egy név szerint meg nem nevezett személy az üdvösségre jutók számáról
kérdezi Jézust a mai evangéliumban. Az illető valószínűleg nem tartozott
Jézus tanítványi köréhez, különben erről említést tett volna Lukács
evangélista. A furcsa kérdés arra utal, hogy a kérdező most találkozhatott
először Jézussal. Egy tanítványnak inkább az a fontos, hogy ő maga
üdvözülni fog-e és nem az, hogy szám szerint hányan jutnak az üdvösségre.
Engem sem elsősorban az üdvözültek száma érdekel, hanem az, hogy én
eljuthatok-e az üdvösségre, és mit kell tennem ennek érdekében. Jézus
szavaiból kiderül, hogy nem elég dicsekedni azzal, hogy valaki ismeri őt
vagy hallgatja tanítását, hanem személyes kapcsolatban kell élni vele.
Sok ember számára a vallásosság gyermekkori emlék. Egykor szüleiktől
kaphattak valamilyen vallásos nevelést, talán a hittanórák alkalmával
megtanultak néhány dolgot. Talán még valami jó emlékük is maradt a
templommal kapcsolatban. Persze ez még kevés, de talán lehet rá építeni.
Jézus a következőket mondja: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert
mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak" (Lk 13,24). A
Hit évében az Egyház a lehető legszélesebbre tárja azt a szűk kaput, a hit
kapuját, amelyen át az üdvösségre juthatunk. Ha én már megtaláltam,
segítsek másoknak is, hogy megtalálják a hit kapuját!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye
és szükséglete szerint. Add meg, Uram, a lelkiismeretnek azt a
tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket,
nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak Te tudod
élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani
szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál és hallgassam a
szavadat.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131030.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az 1000 gyerek 1000 könyv akció eddigi eredménye: 620 adományozó
személynek köszönhetően 2050 könyvet küldtünk, illetve küldünk a következő
napokban az ország 126 településére. A jótékonysági akciót csütörtökön,
október 31-én lezárjuk. A gyerekek nevében köszönöm a lelkes hozzáállást!
2013. október 28.
István atya
A jótékonysági akció: Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek
szeretnénk küldeni ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A
határon túli magyar gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a
határon belülieket, a szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági
akció keretében a plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan
családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi
ajándékvásárlás is gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 29., kedd

[Evangelium] 2013-10-29

2013. október 29. – Kedd

Jézus egy alkalommal így beszélt a néphez az Isten országáról: „Mihez
hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz.
Az ember fogja, és elveti kertjében. Ott felnő, és nagy fává lesz. Az ég
madarai megpihennek ágai között." Majd így folytatta: „Mihez hasonlítsam
az Isten országát? Hasonlít a kovászhoz, amelyet fog az asszony, és
elvegyít három véka lisztben. Az egész megkel tőle."
Lk 13,18-21

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus példabeszédet mond a mustármagról és a
kovászról. Mindkét hasonlat Isten országának növekedését mutatja be. A
kicsiny mustármag hatalmas fává terebélyesedik, és a kevés kovász
(élesztő) megkeleszti a tésztát. Az Isten országa pontosan így növekszik
folyamatosan s lesz egyre nagyobbá. Az Egyház történetében soha nem volt
olyan, hogy a keresztény közösség alkotta volna a társadalom legnagyobb
részét. A keresztények mindig csak kevesen voltak, de tanúságtevő
jelenlétük minden korban kovászként hatott, segítve hogy minél többen
rátaláljanak a hit igazságára.
A két példabeszéd nem azt emeli ki, hogy milyen nagy a különbség a
kezdetekkor és a későbbi időkben, hanem azt hangsúlyozza, hogy az Isten
országa folyamatosan növekszik. Gyarapszik még akkor is, ha Jézusnak
vannak ellenfelei, akik rosszallásukat fejezik ki időnként. Az emberi
szembenállás ugyanis nem állíthatja meg Jézust sem abban, hogy csodákat
tegyen, sem abban, hogy hirdesse Isten országának örömhírét. Jézus
evangéliumának hallgatása és tanításának megvalósítása által bennem is
növekszik az ország.
Az Isten országa elválaszthatatlan Krisztus személyétől, aki által
növekszik és elválaszthatatlan az Egyháztól, amelyben megvalósul.
Közösségben kell maradnunk Krisztussal és az Egyházzal. Ennek legmélyebb
kifejezése a szentáldozás, az Eucharisztia vétele. Az eucharisztikus
közösségben megtapasztalhatjuk, hogy Isten köztünk van.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te úgy szerettél bennünket, hogy egykor életedet adtad
értünk, s úgy szeretsz minket, hogy most is nekünk adod magad. A veled
való élet biztosítja számunkra azt a szabadságot, amely megteremti a
szeretet légkörét, hogy szabadon szerethessük Istent és embertársainkat.
Te szabadon, minden kényszer és minden félelem nélkül adtad oda életedet,
hogy megismerhessük a te végtelen, határtalan szereteted. Taníts bennünket
arra, hogy mi is szabadon és nagylelkűen ajánljuk fel életünket Isten és
az emberek szolgálatára!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131029.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az 1000 gyerek 1000 könyv akció eddigi eredménye: 620 adományozó
személynek köszönhetően 2050 könyvet küldtünk, illetve küldünk a következő
napokban az ország 126 településére. A jótékonysági akciót csütörtökön,
október 31-én lezárjuk. A gyerekek nevében köszönöm a lelkes hozzáállást!
2013. október 28.
István atya
A jótékonysági akció: Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek
szeretnénk küldeni ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A
határon túli magyar gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a
határon belülieket, a szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági
akció keretében a plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan
családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi
ajándékvásárlás is gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 28., hétfő

[Evangelium] 2013-10-28

2013. október 28. – Hétfő, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten
imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott
közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek
is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant,
Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab
fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt. Azután lement velük,
és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és
hatalmas tömeg vette körül Júdeából. Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon
tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és
gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket
tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő
áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.
Lk 6,12-19

Elmélkedés:

A ma ünnepelt Simon apostolról, aki nem tévesztendő össze Simon Péterrel,
csak annyit árul el az evangélista, hogy buzgó volt. A tizenkét apostol
nevének felsorolásán kívül sehol nincs megemlítve az ő személye az
evangéliumokban. Ő az, aki nem tesz semmi rendkívülit, hanem csendesen ott
van az apostolok között és ott van Jézus mellett. Nem tesz jelentős
hitvallást, mint például Péter, de nem is kételkedik, mint Tamás. Simon
nem vezető egyéniség, nem hangadó, nem akar az első helyre kerülni. De
mindig követi Jézust, hallgatja szavát, látja csodáit. Ezt a csendes
tanítványi magatartást érdemes megtanulnunk a buzgó Simontól.
Júdás Tádét pedig nem szabad összekevernünk iskarióti Júdással, az
árulóval. Júdás Tádé szintén nem tűnik fel sokszor az evangéliumi
történetekben, csupán egy alkalommal, az utolsó vacsorán tesz fel egy
kérdést Jézusnak azzal kapcsolatban, hogy miért csak tanítványainak
nyilatkoztatja ki magát és miért nem az egész világnak (vö. Jn 14,22).
Róla viszont mégis többet tudunk, mint Simonról, hiszen az újszövetségi
iratok között található apostoli levelek egyikét neki tulajdonítjuk a
hagyomány szerint. Júdás apostol levele a hamis tanítóktól és a hamis
tanítástól óvja a keresztényeket. Az apostol felszólítja a keresztény
közösség tagjait, hogy ragaszkodjanak az igaz hithez.
Idén, a Hit évében fontoljuk meg Júdás Tádé figyelmeztetését! Óvakodjunk
korunk hamis tanítóitól és a tetszetősnek tűnő téveszméktől! Törekedjünk
hitünk mélyebb megismerésére!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, te magad vagy a szeretet! Taníts engem az egyetlen leckére, a
szeretet gyakorlására. Soha nem felejtem, hogy te a végsőkig elmentél a
szeretetben. Atyád és az emberek iránti szeretetből áldoztad fel magadat,
megmutatván számunkra, hogy a szeretet nem szavakat kíván, hanem odaadást
és hűséget. Úgy akarok élni, ahogy te éltél, s úgy akarok szeretni,
ahogyan te szeretsz engem!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131028.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az 1000 gyerek 1000 könyv akció eddigi eredménye: 620 adományozó
személynek köszönhetően 2050 könyvet küldtünk, illetve küldünk a következő
napokban az ország 126 településére. A jótékonysági akciót csütörtökön,
október 31-én lezárjuk. A gyerekek nevében köszönöm a lelkes hozzáállást!
2013. október 28.
István atya
A jótékonysági akció: Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek
szeretnénk küldeni ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A
határon túli magyar gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a
határon belülieket, a szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági
akció keretében a plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan
családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi
ajándékvásárlás is gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 27., vasárnap

[Evangelium] 2013-10-27

2013. október 27. – Évközi 30. vasárnap

Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották,
másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: Két ember
fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A
farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked,
hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan,
házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet
adok mindenből, amim van.
A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni,
hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek.
Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert
mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát,
azt felmagasztalják.
Lk 18,9-14

Elmélkedés:

Úgy kellett sírnom
Lisieux-i Szent Teréz a következőket mondta azon szentmise után, amelyen
életében utoljára járult szentáldozáshoz: „Abban a pillanatban, amikor a
pap a szentmise elején elkezdte a bűnbánati imát, úgy éreztem magam, mint
a vámos vagy mint a nagy bűnös nő. Úgy éreztem, hogy a jó Isten olyan
irgalmas! Úgy éreztem, arra késztet ez, hogy kérjem Isten bocsánatát. Úgy
kellett sírnom." Mennyi őszinteség, alázat, igazi bűnbánat van a
szavakban! Szent Teréz példája segítsen minket abban, hogy a bűneit
megbánó evangéliumi vámoshoz hasonló lelkülettel álljunk Isten elé!
Jézus példabeszédeinek egyik jellegzetessége, hogy egymással ellentétes
emberi viselkedéseket mutat be. Ezzel a módszerrel állásfoglalásra,
választásra készteti a hallgatót: melyik magatartást akarja követni?
Gondoljunk csak a pásztorra és a béresre. A pásztor megvédi a rábízott
juhokat, a béres viszont nem törődik velük és inkább elmenekül, ha jön a
farkas és nem védi meg a juhokat (vö. Jn 10,11-15). Egy másik példa erre
az okos és balga szüzek hasonlata. Az okosak hoznak magukkal tartalék
olajat lámpásaikhoz és amikor megérkezik a vőlegény bemennek a menyegzőre,
a balgák viszont készületlenségük miatt lemaradnak az ünneplésről (vö. Mt
25,1-13). Idézzünk fel egy harmadik példát is, ahol első pillantásra talán
nem ennyire feltűnő a szembeállítás, pedig itt is erről van szó. A tékozló
fiú megtérése, hazatalálása történetében ott van az ő testvére, az idősebb
fiú, aki rossz szemmel nézi apjuk örömét és irigykedik, hogy testvérének
újra helye van az atyai házban, s emiatt nem is megy be a házba az
ünneplők közé (vö. Lk 15,11-32). Igen, itt is választási helyzetbe kerül a
hallgató, az olvasó.
A mai vasárnap evangéliumában szintén ellentétes emberi magatartásokat
láthatunk. A farizeus önmagát magasztalva és saját vallásosságát dicsérve
imádkozott, ha ezt egyáltalán imának lehet nevezni. A vámos szemlesütve
ismerte be bűnösségét Isten előtt és esedezett bűnei bocsánatáért. E
példabeszéddel Jézus az imádkozás helyes módjáról tanít. Ezek szerint
imádságainkban ne legyünk elbizakodottak, mint a farizeus, hanem alázattal
forduljunk bűneink bocsánatáért Istenhez, miként a vámos is tette. Ez a
gondolat abból fakad, hogy a megelőző részben a kitartó imáról van szó
(vö. Lk 18,1-8), s mintegy ennek folytatása ez a rész. Túlzottan
leegyszerűsítenénk azonban a történet mondanivalóját, ha csupán az
imaéletre vonatkoztatnánk a példázatot, hiszen egész vallási életünkre,
magatartásunkra érvényes mindez.
A történetben nagyon érdekes, hogy a farizeus „magában imádkozik" (vö. Lk
18,11). Ne arra gondoljunk itt, hogy halkan, mások számára nem hallhatóan
végzi imáját vagy esetleg imádságos gondolatai csak a fejében járnak és
nem mondja ki azokat. Talán inkább arra utal e szóhasználat, hogy
imádságát nem Istenhez intézi, hanem tulajdonképpen csak magának beszél.
Ettől a magunkba fordulástól szeretne bennünket megóvni Jézus
imaéletünkben és hitéletünkben egyaránt. A vallásossággal nem magam felé
fordulok és nem bezárkózok a magam kis lelkivilágába, hanem megnyílok
Isten felé. Tévedés, hogy a hit magánügy. A hitnek, a hit gyakorlásának
valóban vannak egyéni, személyes vonatkozásai, de ugyanakkor egy közösség
része vagyok, amelynek tagjait a közös hit kapcsolja össze.
A farizeus lelkületével van egy másik hiba is, tudniillik az, hogy
vallásgyakorlatának eredményeit önmagának tulajdonítja. Talán bennünket is
megkísért időnként az a gondolat, hogy elismerően gondolkodjunk
hitéletünkről. Néha még a gyóntatószékben is azt soroljuk, hogy milyen
gyakran imádkozunk, járunk szentmisére, olvassuk a Szentírást. Igen, ezek
szép eredmények lehetnek, de legyünk alázatosak! Helyesen imádkozni csak
alázattal lehet. Az imádság szavait Istennek köszönhetem, a szavakat ő
adja ajkamra, a gondolatokat ő ébreszti bennem, de még az alázatot is neki
köszönhetem. Ha el tudok menni a szentmisére, ezt csak Istennek
köszönhetem, és neki tartozom hálával azért, hogy a Szentírásban szól
hozzám. Ha pedig a vallásosság egyik legfontosabb eleme, az igaz bűnbánat
érzése ébred szívemben, ezt is Istennek köszönhetem. Isten az alázatos
embert szereti, a kevélyeknek ellenáll.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem! Ha igaznak tartom magam, te nem tudsz semmit sem
ajándékozni nekem. Ha el akarom magammal hitetni, hogy tökéletes vagyok,
elzárom magamat kegyelmi ajándékaidtól. Ha elégedett vagyok önmagammal, te
nem tudsz jobbá tenni. De ha őszinte vagyok magamhoz és beismerem előtted
bűneimet, te megajándékozol engem a bocsánattal és az üdvösséggel. Adj
szívembe mindenkor őszinte bűnbánatot, hogy irgalmad felemeljen. Nevelj
engem arra, hogy sose keressem az emberek tetszését és ne várjak tőlük
elismerést, hanem mindig neked engedelmeskedjek, s ezáltal méltó legyek
arra, hogy gyermeked vagyok. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131027.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum