2015. március 14., szombat

[Evangelium] 2015-03-14

2015. március 14. – Szombat

Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották,
másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Két ember
fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A
farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked,
hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan,
házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet
adok mindenből, amim van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem
merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy
irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza,
amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki
pedig megalázza magát, azt felmagasztalják."
Lk 18,9-14

Elmélkedés:

Két emberről mond Jézus példabeszédet a mai evangélium szerint, akik a
templomba mennek, hogy imádkozzanak. Talán nem is csupán példabeszédről
van itt szó, hiszen a jelenet nap mint nap előfordulhatott a jeruzsálemi
templomban. A két szereplő között az a különbség, hogy a farizeus
öntelten, a vámos alázatosan imádkozik. A farizeus a maga igaznak vélt
vallásosságával dicsekszik Isten előtt, a vámos pedig megvallja bűnösségét
Isten házában.
Képzeljük magunkat az egykori hallgatóság közé! Az akkori zsidó emberek
úgy tekintettek a farizeusokra, mint a vallásosság példaképeire. Az ő
szemükben az volt az igazi vallásosság, amit a farizeusok tettek. Ezzel
szemben a vámosokat, az idegen hatalom kiszolgálóit megvetették, bűnösnek
tartották. Jézus ítélete viszont a közvélekedésnek az ellentéte. E
példával rávilágít a farizeusok hamis vallásosságára, magamutogatására,
kétszínűségére, miközben helyesli a vámos bűnbánatát.
Ebből a szempontból a történet figyelmeztet minket arra, hogy a külső
cselekedetekből ne ítéljünk meg másokat, mert Isten a szívek szándékát
nézi. Ugyanakkor törekedjek az alázatosságra, amely nem csupán az imádság,
hanem a vallásos élet egyik legfontosabb jellemzője. Ha alázattal, bűneim
megbánásával lépek Isten elé, biztosan számíthatok irgalmára.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a Mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson
melletted!
Szent Iréneusz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-14
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150314.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. március 13., péntek

[Evangelium] 2015-03-13

2015. március 13. – Péntek

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a
parancsok közül?" Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr,
a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb
parancsolat."
Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az
Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes
szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat
pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy véres
áldozatnál."
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten
országától." Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
Mk 12,28b-34

Elmélkedés:

Egy írástudó a legfőbb parancsról kérdezi Jézust. Abban a korban
mindennaposnak számító téma lehetett a különféle írástudói iskolák vezetői
és tanítványai között a kérdés. Melyik a számos mózesi törvény között a
legfontosabb? Most Jézus felé hangzik a kérdés és ő az istenszeretetet, és
az emberszeretetet nevezi meg a legfőbb parancsnak. Nem érdemes vitát
indítanunk azon, hogy ez most egy törvény vagy kettő, esetleg három,
ugyanis az önszeretet is említésre kerül. Ha Jézus összekapcsolja e
parancsokat, akkor aligha lehet bátorságunk szétválasztani őket.
Egyetlen parancs van, a szeretet törvénye. A szeretetnek különböző
irányai, vonatkozásai vannak: Isten felé, embertársaink felé és önmagunk
felé, de ez a hármas irányultság szorosan összetartozik. A nagyböjti
időszaknak az a célja, hogy a szeretet parancsát tegyük az életünkben az
első helyre, valóban ez legyen a legfőbb elv, ami irányít bennünket és
valóban ez vezesse cselekedeteinket. Ebben az időszakban újra kell
gondolnunk, hogy helyesen szeretjük-e Istent, felebarátainkat és
önmagunkat. A helyes szeretet mintája pedig maga Krisztus, aki előbb
szeretett minket, s aki azt kéri tőlem, hogy úgy szeressek mindenkit,
ahogyan ő szeret engem. Ő úgy szeret, hogy életét adta értem. Van-e hozzá
bátorságom, szeretem-e őt annyira, hogy neki adom, ajánlom az életem?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a
szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő
keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad
mindenhatóságát dicsérjük mindörökké.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-13
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150313.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. március 12., csütörtök

[Evangelium] 2015-03-12

2015. március 12. – Csütörtök

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt
mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az
ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle.
Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában
meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában
meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok,
hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub
segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével
űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis
Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az
Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig
van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi,
elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki
nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór."
Lk 11,14-23

Elmélkedés:

A gonosz lelkek kiűzésének csodája az elmúlt napok gondolataihoz
kapcsolódik. Amikor Jézus kiűzi a néma emberből az őt fogva tartó gonoszt,
akkor megajándékozza őt a szabadsággal. Nincs már többé a gonosz befolyása
alatt, nem kell többé neki engedelmeskednie, nem kényszerítheti őt többé
semmi rosszra, nincs korlátok közé szorítva az élete. Lukács evangélista
leírásából nem derül ki pontosan, hogy mi is történt. Csak annyit
tudhatunk, hogy az Úr parancsára, szavára a gonosz eltávozik az emberből.
A gyógyulás eredményét az jelzi, hogy az eddig néma ember most megszólal.
Eddig egy elzárt, külön világban, a maga némaságában, a szótlanság
börtönében élt, s most Jézusnak köszönhetően belép egy új világba, ahol
megszólalhat, beszélhet másokkal és dicsőítheti Istent.
Érdemes odafigyelnünk az esetnek egy érdekes mozzanatára. A néma a maga
erejéből képtelen a változtatásra. A saját képességei nem elegendőek
ahhoz, hogy kitörjön nyomorult élethelyzetéből. Ehhez külső segítség kell,
mégpedig olyannak a segítsége, akinek hatalma van a gonosz lélek felett.
Olyannak a segítségére van szükség, aki erősebb a gonosznál. A bűnök
rabságában élő ember nem képes a maga erejéből a felemelkedésre. Ehhez
Isten segítségére, megbocsátására van szükség. Akarom-e, hogy Isten
felemeljen, megajándékozzon a szabadsággal és megbocsásson?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

© Horváth István Sándor Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és
lényegedben jelen vagy a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem,
vigasztalj és erősíts engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy
téged, akit most a kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről
színre láthassalak!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-12
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150312.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A Szent Márton evangelizációs ház épülésével kapcsolatban küldöm e rövid
tájékoztatót. A jó Isten kedvező időjárással jutalmazza igyekezetünket és
segíti munkánkat. Ennek köszönhetően az elmúlt hónapban elkészültek az
emeleti rész falai, és most már azon dolgozunk, hogy mielőbb tető kerüljön
az épületre. A jószándékú adakozók száma is szépen növekszik, Istennek
legyen hála a legkisebb adományért is!

A munkálatokat folyamatosan fotózom. A képeket megtekinthetitek a
www.szentmartonhaz.hu oldalon. Érdemes megnézni, mert az elmúlt hetekben,
hónapokban nagyon szépen haladtunk.

Jogosan merül fel bennetek a kérdés, miért kérem ilyen nagy igyekezettel
és bátorsággal támogatásotokat. Miért fogtam bele egy ilyen nagyszabású
munkába? Mi a ház célja és mi lesz a funkciója? Három szóban
összefoglalható a lényeg: evangelizáció, közösség és szeretetszolgálat. Az
első, és egyben legfontosabb küldetésünk, hogy Jézus örömhíre, az
evangélium minél több emberhez eljusson. Egyre újabb módokon, a
hagyományos mellett modern csatornákon is igyekszünk helyet teremteni
Jézus tanításának az emberek életében. Nem a pillanatnyi látványosságra
törekszünk, hanem arra, hogy az evangélium mindennapi lelki táplálék
legyen minden korosztálynak. Ezzel kapcsolatos szolgálatunk egyre
sokrétűbb, ezt támogatja az új evangelizációs ház. A második cél úgy
valósul meg, hogy Jézus örömhíre közösséget teremt, hiszen az evangélium
közös kincsünk, amiből élünk. Ennek fényében tartunk majd közösségi
programokat az evangelizációs házban. Mindehhez kapcsolódik a harmadik
célként a szeretetszolgálat, a karitász, hiszen az evangélium szerinti
élet cselekedetekre, a jócselekedetek gyakorlására ösztönöz minket. E
hármas cél mutatja, hogy az épülő evangelizációs ház nem csupán a helyi
közösséget szolgálja majd, hanem sokkal szélesebb kör élvezheti majd annak
lelki gyümölcseit.

Ezért kérem újra szeretettel, hogy ti, akik naponta olvassátok az
evangéliumot, segítsétek az evangelizációs ház megépülését. Az átadást és
felszentelést idén novemberre tervezzük. Az építkezés első szakaszát
(szerkezetkész állapot) április végéig kell ehhez befejeznünk. Ennek
költsége: 24 millió Ft.

Az eddigi adományok az első szakasz költségének több mint felét
biztosítják, és jó remény van arra, hogy a hiányzó összeg is rendelkezésre
fog állni, ha segítetek. Egy négyzetméternyi cserép (2800 Ft), egy lámpa
(4500 Ft) vagy akár egy radiátor (15000 Ft) ára már tényleges segítséget
jelent.

Az adományozók nevét (kivéve a névtelenséget kérőkét) a honlapon
közzétesszük. Mivel személyesen nem tudom mindenkinek megköszönni
adományát, ilyen módon fejezem ki köszönetemet, és így jelzem, hogy
adománya megérkezett. "Ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki
építi azt" (127. zsoltár). Legyen öröm mindannyiunk számára, hogy az Úrral
együtt építhetjük meg a Szent Márton evangelizációs házat! A dicsőség
pedig legyen az Úré!

A jó Isten áldását kérem mindazokra, akik támogatják az evangelizációs ház
épülését!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. március 12.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. március 11., szerda

[Evangelium] 2015-03-11

2015. március 11. – Szerda

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg
az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem
egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl
akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt
nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki
megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában."
Mt 5,17-19

Elmélkedés:

„Aki megtartja és tanítja Isten törvényeit, igen nagy lesz a mennyek
országában" (Mt 5,19) - olvashatjuk Jézus szavait a mai evangéliumi
szakaszban. E kijelentést kapcsoljuk a tegnapi példabeszéd
mondanivalójához, tudniillik ahhoz, hogy Isten szabadsággal ajándékozza
meg az embert.
Sokan úgy értékelik Isten parancsait, törvényeit, hogy azok megkötik,
korlátozzák az embert, a szélsőséges vélemények szerint pedig egyenesen
elveszik az ember szabadságát. E nézet hangoztatói szerint nem kell
elfogadnunk semmiféle felsőbbrendű törvényt, mindenki tegye azt, amit
jónak lát. Könnyen beláthatjuk azonban, hogy törvények nélkül teljes káosz
uralkodna a világon. Hová vezetne, ha nem volnának törvények, amelyek
szabályozzák az emberek közötti kapcsolatokat? Hová jutna az emberiség, ha
mindenki a saját ösztöne, érdeke szerint cselekedne és nem volna
tekintettel másokra? Isten törvényei egyaránt védik az egyének és a
közösségek érdekeit. Isten törvényei biztosítják minden ember számára az
emberi méltóságot és szabadságot. Az ember tud részrehajló szabályokat
alkotni, Isten viszont mindenki számára egyaránt érvényes parancsokat ad,
amelyek az élethez és az emberi együttéléshez való legalapvetőbb dolgokat
biztosítják. Valójában nem Isten parancsai nélkül, hanem az ő törvényei
által jutunk el az igazi szabadságra, amely a mennyek országába vezet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem
az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten
gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig
benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem!
Nélküled semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. Egyesíts önmagaddal,
tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig
egyesüljek!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-11
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150311.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A Szent Márton evangelizációs ház épülésével kapcsolatban küldöm e rövid
tájékoztatót. A jó Isten kedvező időjárással jutalmazza igyekezetünket és
segíti munkánkat. Ennek köszönhetően az elmúlt hónapban elkészültek az
emeleti rész falai, és most már azon dolgozunk, hogy mielőbb tető kerüljön
az épületre. A jószándékú adakozók száma is szépen növekszik, Istennek
legyen hála a legkisebb adományért is!

A munkálatokat folyamatosan fotózom. A képeket megtekinthetitek a
www.szentmartonhaz.hu oldalon. Érdemes megnézni, mert az elmúlt hetekben,
hónapokban nagyon szépen haladtunk.

Jogosan merül fel bennetek a kérdés, miért kérem ilyen nagy igyekezettel
és bátorsággal támogatásotokat. Miért fogtam bele egy ilyen nagyszabású
munkába? Mi a ház célja és mi lesz a funkciója? Három szóban
összefoglalható a lényeg: evangelizáció, közösség és szeretetszolgálat. Az
első, és egyben legfontosabb küldetésünk, hogy Jézus örömhíre, az
evangélium minél több emberhez eljusson. Egyre újabb módokon, a
hagyományos mellett modern csatornákon is igyekszünk helyet teremteni
Jézus tanításának az emberek életében. Nem a pillanatnyi látványosságra
törekszünk, hanem arra, hogy az evangélium mindennapi lelki táplálék
legyen minden korosztálynak. Ezzel kapcsolatos szolgálatunk egyre
sokrétűbb, ezt támogatja az új evangelizációs ház. A második cél úgy
valósul meg, hogy Jézus örömhíre közösséget teremt, hiszen az evangélium
közös kincsünk, amiből élünk. Ennek fényében tartunk majd közösségi
programokat az evangelizációs házban. Mindehhez kapcsolódik a harmadik
célként a szeretetszolgálat, a karitász, hiszen az evangélium szerinti
élet cselekedetekre, a jócselekedetek gyakorlására ösztönöz minket. E
hármas cél mutatja, hogy az épülő evangelizációs ház nem csupán a helyi
közösséget szolgálja majd, hanem sokkal szélesebb kör élvezheti majd annak
lelki gyümölcseit.

Ezért kérem újra szeretettel, hogy ti, akik naponta olvassátok az
evangéliumot, segítsétek az evangelizációs ház megépülését. Az átadást és
felszentelést idén novemberre tervezzük. Az építkezés első szakaszát
(szerkezetkész állapot) április végéig kell ehhez befejeznünk. Ennek
költsége: 24 millió Ft.

Az eddigi adományok az első szakasz költségének több mint felét
biztosítják, és jó remény van arra, hogy a hiányzó összeg is rendelkezésre
fog állni, ha segítetek. Egy négyzetméternyi cserép (2800 Ft), egy lámpa
(4500 Ft) vagy akár egy radiátor (15000 Ft) ára már tényleges segítséget
jelent.

Az adományozók nevét (kivéve a névtelenséget kérőkét) a honlapon
közzétesszük. Mivel személyesen nem tudom mindenkinek megköszönni
adományát, ilyen módon fejezem ki köszönetemet, és így jelzem, hogy
adománya megérkezett. "Ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki
építi azt" (127. zsoltár). Legyen öröm mindannyiunk számára, hogy az Úrral
együtt építhetjük meg a Szent Márton evangelizációs házat! A dicsőség
pedig legyen az Úré!

A jó Isten áldását kérem mindazokra, akik támogatják az evangelizációs ház
épülését!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. március 11.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. március 10., kedd

[Evangelium] 2015-03-10

2015. március 10. – Kedd

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha
testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?" Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni
szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer
talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét,
amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és
úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve
megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is
elengedte.
A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz
dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel
tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes
irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe
vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr
akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor
kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna
neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem
rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet
mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát
mindegyiktek a testvérének."
Mt 18,21-35

Elmélkedés:

Péter apostol megbocsátással kapcsolatos kérdésére Jézus azt válaszolja,
hogy nem elég hétszer megbocsátani, hanem akár hetvenszer hétszer is
tudnunk kell megbocsátani. Kijelentése szemléltetésére ezt követően a mi
Urunk elmond egy példabeszédet, amelyben az úr rendkívül nagy adósságot,
tízezer talentumot enged el egyik szolgájának, aki azonban ezt követően
könyörtelenül lép fel szolgatársával szemben, aki neki egy jelentéktelen
összeggel, száz dénárral tartozott. A két tartozás közti óriási különbség
arra utal, hogy Isten sokkal többet enged el nekünk, amikor megbocsátja
bűneinket, mint amikor mi megbocsátunk embertársunknak. Ha tehát az
irgalomban gazdag Isten ennyire nagylelkű hozzánk, akkor nem szabad
felebarátainktól megtagadnunk a megbocsátást.
Érdemes odafigyelnünk a példázatnak egy mélyebb mondanivalójára is. Az
ókorban, Jézus korában a fizetni nem tudó adós rabszolga lett, annak a
szolgája, akinek tartozott, akár élete végéig is. Az adósság elengedése
azt jelentette, hogy megajándékozták őt szabadsággal, nem került
rabszolgasorba. Ennek fényében a példabeszéd azt tanítja, hogy amikor
Isten megbocsát nekünk, akkor szabadsággal ajándékoz meg bennünket. S ez
nem a mi érdemünk, hanem egyedül az ő jóságának, irgalmának,
nagylelkűségének köszönhető. Értékelem-e Istennek ezt az ajándékát?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Krisztus Jézus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely
elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és
oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére
el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya keblére. Add, hogy
hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-10
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150310.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. március 9., hétfő

[Evangelium] 2015-03-09

2015. március 9. – Hétfő

A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: „Bizony mondom nektek,
hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok
özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat
hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük
egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő
özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt
Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán." Ezt hallva,
a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték Jézust a
városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a
szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.
Lk 4,24-30

Elmélkedés:

Jézus sikertelen názáreti fellépéséről olvasunk a mai evangéliumban. Kissé
meglep bennünket, hogy miközben más városokban Jézust szívesen fogadják és
tolonganak körülötte az emberek, addig Názáretben, abban a városban, ahol
felnevelkedett, hitetlenül fogadják, elutasítóan viselkednek vele. Ezt az
elutasítást látva idéz Jézus egy régi mondást, amely a próféták sorsára
utal: „Egy próféta sem kedves a maga hazájában" (Lk4,24). Az ószövetségi
időkben sokszor megölték a prófétákat, akik bizony kemény szavakkal
figyelmeztették a népet, hogy térjen vissza Isten törvényeinek útjára.
Miért került ez a részlet a nagyböjti idő evangéliumai közé? Jézus
fellépése azzal zárul, hogy a názáretiek haragra gyulladnak és meg akarják
őt ölni. Lukács evangélista szándékosan úgy fogalmazza ezt a részt, hogy
előre utaljon Jézus élete végére. A Názáretben lakók a „városon kívülre"
viszik Jézust és „felvezették a hegyre." Ugyanezekkel a kifejezésekkel
találkozunk Jézus szenvedéstörténetében is. A keresztjét hordozó Jézust
kivezetik Jeruzsálemből, a városon kívülre, és felvezetik a Golgota
hegyére, hogy ott keresztre feszítsék. Az a kijelentés pedig, hogy nem
tudták megölni, mert „eltávozott," egyértelműen utal Jézus feltámadására,
arra, hogy őt nem lehet örökre megölni. Észreveszem-e a történések és az
emberi rosszindulat hátterében Isten üdvözítő szándékát?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Isten, én Istenem, mert te az enyém vagy, semmim sem hiányzik. És mert én
a tied vagyok, benned, Szabadítómban, dicsekszem mindörökké. Minden
szomorúságomban te vidítasz fel ünnepi terített asztaloddal. És hol is
volna jó sora az én lelkemnek, ha nem tebenned, életem Istene?
Nagy Szent Gertrúd

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-09
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150309.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. március 8., vasárnap

[Evangelium] 2015-03-08

2015. március 8. – Nagyböjt 3. vasárnapja

Abban az időben, mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment
Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot
árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort
font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az
ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat
felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne
tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy
írva van: „Emészt a házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig
épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő azonban
testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. És
amíg (Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő
nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott
bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is
tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.
Jn 2,13-25

Elmélkedés:

Jézus az Atya házában
Ha történtek Jézus életében olyan események, amelyekről bizonyos
szempontból kínos beszélni s amelyeket az evangélisták is szívesen
elhallgattak volna, akkor a templom megtisztítása valószínűleg ezek közé
tartozik. De mégsem hallgattak róla, mert ez a kellemetlennek tűnő jelenet
Jézus életének fontos része. Jézus indulata, haragja, könyörtelen
fellépése a kereskedőkkel szemben mindenképpen magyarázatra szorul. Nem
magyarázkodásra, hiszen helyesen értékelve az esetet jogosnak tartjuk
Jézus fellépését. A templom megtisztítása már Jézus küldetésének vége felé
történt, nem sokkal elítélése előtt. Jézus cselekedete jelképes, amellyel
mintegy birtokba veszi a templomot, mint Isten házát, az ő Atyjának házát
s megmutatja, hogy ez az ő otthona. E helyen neki még ahhoz is joga van,
hogy onnan eltávolítsa mindazokat, akik nem megfelelő célra, azaz nem az
istentiszteletre használják a templomot. Először akkor volt Jézus a
templomban, amikor a születése utáni negyvenedik napon bemutatták őt
Istennek. Ekkor hozta el őt Mária és József ide, s ekkor fogadta őt Simeon
és Anna, akik benne meglátták a világ szabadítóját. Az evangéliumi
beszámolók szerint legközelebb akkor járt Jézus a templomban, amikor
tizenkét éves volt. E zarándoklat alkalmával szülei és rokonsága hazafelé
indultak, s csak később vették észre, hogy Jézus nincs a hazatérők
körében. Visszatérvén Jeruzsálembe Mária és József a templomban találják
meg őt, amint az írástudókkal beszélget, otthon érzi magát Isten házában.
Istent már ekkor Atyjának nevezi, amikor ezt a kijelentést teszi: „Miért
kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell
lennem?" (Lk 2,49). A későbbiekben a zsidó szokásoknak megfelelően évente
elzarándokolhatott ide.
Jézus cselekedete, azaz a kereskedők kiűzése a templomból prófétai
cselekedet. Zakariás próféta könyvében a messiási időkre vonatkozóan
olvashatjuk a következőket: „Azon a napon élő víz fakad Jeruzsálemből.
Attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a Seregek Urának házában"
(Zak 14,21). Jézus tehát beteljesíti ezt a jövendölést, s szavaival
megerősíti azt, hogy ennek értelmében cselekszik: „Ne tegyétek Atyám házát
vásárcsarnokká!" (Jn 2,16).
Jézus cselekedete a feltámadására utaló jel. A tettét számon kérő és annak
oka felől érdeklődő zsidókkal folytatott rövid beszélgetésben Jézus a
következőket mondja: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap
alatt fölépítem!" (Jn 2,19). Az eseménynél minden bizonnyal jelen lévő
tanítványok ekkor még nem, hanem csak később, a feltámadást követően
idézik fel Mesterük szavait s gondolják azt, hogy a feltámadásáról
beszélt.
A nagyböjti időszakban Jézus a mi lelkünkben is rendet szeretne tenni. El
akar onnan távolítani mindent, ami méltatlanná tesz bennünket az
istengyermekségre. Meg szeretne tisztítani minket bűneinktől, amelyek
elszakítanak Isten szeretetétől. Most van itt az ideje annak, hogy
lelkünket megtisztítsa Isten a bűnbocsánat által, hogy megtisztulva
várhassuk a feltámadás húsvéti ünnepét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Rombold le bennünk azt az ingatag építményt,
amelyet bűneink köveiből emelünk! Rombolj le bennünk mindent, amit a
magunk dicsőségére építettünk! Te építsd fel ezután lelkünk templomát,
amely a te szereteted hajléka. Evangéliumod igazsága lakjon szívünkben és
újítsa meg életünket, hogy az örömhír továbbadásával és feltámadásod
hirdetésével újjáépítsük az Egyházat.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-08
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150308.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum