2014. október 11., szombat

[Evangelium] 2014-10-11

2014. október 11. – Szombat

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből:
„Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!" Erre ő
így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják
és meg is tartják!"
Lk 11,27-28

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus boldognak mondja azokat, akik „Isten szavát
hallgatják és meg is tartják" (Lk 11,28). Ha megelégednénk a puszta
olvasással, ez könnyen azt jelenthetné, hogy csupán egy szép irodalmi
alkotásnak tartjuk a Bibliát, de csak holt szöveg maradna számunkra. Isten
szava úgy válik elevenné, hogy megvalósítjuk azt életünkben.
Az Ige hallgatása hármas hatást vált ki bennünk. Egyrészt cselekvésre
szólít minket, azaz ha odafigyelünk rá, akkor nem maradhatunk tétlen
hallgatók, hanem a hallottak megvalósítására kell törekednünk. Ezzel
kapcsolatban mondja Jézus a sziklára és a homokra épített ház hasonlatát
(vö. Mt 7,24-27). Aki megelégszik az Ige hallgatásával, de nem váltja
tettekre azt, élete homokra épült házként omlik össze. Aki viszont a
krisztusi tanítás szerint él, bölcs és okos, mint a háza alapjául a
sziklát választó ember.
Másodsorban Isten Igéje kijelöli számunkra azt a lelki fejlődési irányt,
amely az üdvösség felé vezet. Jézus az örök élet igéjének nevezte
tanítását. Aki őt hallgatja, az az üdvösséget tekinti céljának. Szava
örökérvényű igazság, amely a változó nézetek és szemléletek között biztos
igazságnak tekinthető.
Harmadrészt pedig átalakítja életünket. Isten szava tiszta vízcseppként
hull lelkünkre. Ha egy idő után megszokottá válik az Ige hallgatása,
forduljunk megújult figyelemmel a tanítás felé, hogy új lelki kincsek
táruljanak fel számunkra!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Boldogságos Szűz Mária, égi Édesanyám! Megnyitom szívemet Előtted és
gyermeki szeretettel, alázatos hittel kérem, gyújtsd meg szívemben
Szeplőtelen Szíved Szeretetlángját. Add meg számomra, szeretteim, egyházi
elöljáróim, az Istennek szentelt személyek és minden ember számára a
szükséges kegyelmeket. Segíts, hogy kitartóak legyünk a jóban és az
Istennek tetsző erényes életben. Kérünk, jöjj segítségünkre és áraszd
Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk
óráján.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-11
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141011.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. október 10., péntek

[Evangelium] 2014-10-10

2014. október 10. – Péntek

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt
mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az
ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeitek tőle.
Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában
meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában
meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok,
hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám, ha én Belzebub
segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével
űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis
Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az
Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig
van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi,
elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki
nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a
tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos
pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában:
„Visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem." Odamegy, és azt látja, hogy
egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával
hét más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott
laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt."
Lk 11,15-26

Elmélkedés:

A mai evangélium egy néma emberrel tett csodával kezdődik, akiből Jézus
ördögöt űzött ki. Az ördögűzés tényét nem is vitatja senki, inkább abba
akarnak belekötni, hogy honnan van Jézus hatalma ahhoz, hogy ilyen
cselekedetekre képes.
Jézus csodái fényes bizonyítékai annak, hogy valóban Isten. A vele való
találkozás a remény fényét gyújtja meg a gyógyulni vágyó betegeknek.
Fontos látnunk, hogy csodái nem csak a testi bajokat szüntetik meg, hanem
kiszólítják az embereket a bűn sötétségéből és elindítják őket a hit
világosságának útján. A csodák feltétele, hogy az ember készen álljon
arra, hogy a hit útján, a világosság útján járjon. A gonosz lélek azonban
arra törekszik, hogy elhomályosítsa a jóság cselekedeteit, sötétbe
burkolja a szeretetből fakadó tetteket. Ezért születhet meg a képtelen
vád, hogy Jézus az ördögök fejedelmének, a sötétség urának segítségével
teszi csodáit. A gonosz lélek ugyanis éppen a hit útjáról, a világosság
útjáról szeretné letéríteni az embereket.
Válaszában Jézus egyértelművé teszi, hogy hatalma Istentől származik. Az ő
csodái, amelyek a múltban megtapasztalt isteni csodák folytatásai,
egyúttal Isten új országa megnyilvánulásának a jelei. Az a tény, hogy
Jézus számos bizonyítékát adja annak, hogy hatalma van a gonosz lelkek
felett, bátorítást ad nekünk: az ő segítségével képesek vagyunk mi is
ellenállni a rossznak és legyőzhetjük a kísértéseket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te
türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként
kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és
konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és így
egyre hasonlóbbá váljunk Hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a
szenvedéseket, bízva abban, hogy Te támogatsz.
Boldog Kalkuttai Teréz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-10
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141010.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. október 9., csütörtök

[Evangelium] 2014-10-09

2014. október 9. – Csütörtök

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak: „Tegyük fel, hogy
valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja:
Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s
nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van
zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak
neked. Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból,
erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége
van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és
találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap,
aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan
apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér,
akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán
skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni
gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket
azoknak, akik kérik tőle."
Lk 11,5-13

Elmélkedés:

„Kérjetek és adnak nektek" (Lk 11,9) – mondja Jézus a mai evangéliumban.
Természetesen nem az anyagi javakra gondol, hanem – ahogyan az a
későbbiekben ki is derül – a lelkiekre. A keresztény ima egyik formája a
kérés, amelyben Istenhez fordulunk, s elismerjük, hogy segítségére várunk.
Ha őszintén ki tudjuk mondani, hogy mindig az ő akarata legyen meg, és ha
hiszünk abban, hogy Isten mindig a javunkat akarja, akkor észrevehetjük,
hogy megad mindent, amire lelkünk épülése érdekében szükségünk van.
Aki hiszi, hogy Isten az ő jóságos Atyja, bizalommal fordulhat hozzá
kéréseinek teljesítéséért. A gyermek bizalma ez atyja iránt. Mindazok a
kérések, amelyek az Úr által tanított imában, a Miatyánkban
megfogalmazódnak, Isten jóságának köszönhetően teljesülnek életünkben. A
kitartóan végzett imádság és kérés mögött természetesen nem követelőző
lelkület húzódik meg. És nem számíthatunk arra sem, hogy Isten minden
kérésünket feltétlenül teljesíti. Ehelyett kettős bizalom él bennünk.
Egyrészt reméljük, hogy meghallgat minket, másrészt bízunk abban, hogy a
javunkra váló kérések teljesülnek.
Isten mindig többet ad nekünk, mint amit mi kérünk tőle. A legértékesebbet
szeretné mindannyiunknak megadni: az üdvösséget. Kérjük imáinkban a magunk
és szeretteink számára az üdvösséget. Ez a legértékesebb kérés.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet,
Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Assisi Szent Ferenc

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-09
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141009.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. október 8., szerda

[Evangelium] 2014-10-08

2014. október 8. – Szerda, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!"
Lk 1,26-28

Elmélkedés:

Az angyali üdvözlet eseményének kezdetét, bevezetését olvassuk ma,
Magyarok Nagyasszonya ünnepén az evangéliumban, de érdemes felidéznünk
annak folytatását is. Az angyal elhozza a názáreti leánynak, Máriának a
hírt, hogy gyermeke fog születni, aki a világ Megváltója lesz. Mindez
Isten akarata és terve szerint történik így. Az angyal örömmel köszönti
Máriát, aki örömmel egyezik bele, hogy az isteni üdvözítő szándék eszköze
legyen. Jézus világra jövetele tehát ezzel az örömhírrel kezdődik. Miként
a mennyei Atya lehajlása sem csupán Máriának, hanem az egész emberiségnek
szólt, ugyanígy mindannyiunknak szól az örömhír, s nekünk is érdemes igent
mondanunk Isten akaratára. Mi is megtapasztalhatjuk, hogy velünk van az Úr
és megáldja életünket.
Érvényes ez egyénekre és közösségekre egyaránt. Magyar népünk szüntelenül
keresi azokat az alapokat, amelyekre építeni érdemes. Őrizzük azt a lelki
örökséget, amely elődeink számára az évszázadok során reményt nyújtott, és
ezt az örökséget, a keresztény hit kincsét kötelességünk továbbadni az új
generációknak. Ha a szülők hiteles példát mutatnak vallásos életükkel,
gyermekeik az erkölcsös életet és a becsületes munka útját fogják
választani. Bizalommal fordulunk ma Máriához, a Magyarok Nagyasszonyához,
hogy a magyar nemzet minden tagját tekintse gyermekének és oltalmát
árassza ki mindannyiunkra!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

A Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya pártfogása, amelyet
nemzetetek oly sokszor megtapasztalt történelme folyamán, vezesse egyházi
és állami vezetőiteket, egész hazátokat a most elkezdődő új évezredben a
fejlődés, a haladás, a keresztény értékek, a szolidaritás, a béke után!
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-08
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141008.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. október 7., kedd

[Evangelium] 2014-10-07

2014. október 7. – Kedd, Rózsafüzér Királynője

Abban az időben: Jézus és tanítványai miközben Jeruzsálem felé haladtak,
betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába.
Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg
sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram –
méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni?
Szólj neki, hogy segítsen nekem."
Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és
téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik
részt választotta. Nem is veszíti el soha."
Lk 10,38-42

Elmélkedés:

A tétlenség és a lustaság, amely oly sokakat megkísért, súlyos bűn. Sokan
szeretik a munka könnyebb végét megfogni, s haszontalan dolgokra
pazarolják idejüket, ahelyett hogy szorgalmasan dolgoznának. Mások pedig
éppen az ellenkező végletbe esnek, éjjel-nappal megállás nélkül dolgoznak,
még be sem fejeztek valamit, máris új munkába kezdenek. Az állandó
tevékenykedés szintén a bűn forrása lehet.
Nehéz megtalálni a kettő közti egyensúlyt életünkben, mert könnyen
elhajlunk egyik vagy másik irányba. A két evangéliumi szereplő, Márta és
Mária a két lelkületet jelenti. Az egyik dolgozik, a másik látszólag
tétlen, hiszen csak Jézusra figyel, s nem tesz egyebet. Egyikük a lázas
tevékenykedés híve, a másik a csendes szemlélődésé.
Néha az egyik, máskor a másik lelkület áll hozzánk közelebb. Egyszer
belefeledkezünk a munkába, s mindent magunk akarunk megtenni, máskor pedig
tudunk időt szánni Istenre. Lelkünk nyugalmát akkor leljük meg, ha a
tevékenység és a szemlélődés helyes arányát megtaláljuk. A szemlélődés és
az imádság feltehetően mindig Istenre irányul. De a tevékenységeink, a
munkánk is irányulhat őrá, ha azt szolgálatként végezzük Isten és a
felebarát felé.
Jézus arra szeretné irányítani figyelmünket, hogy az ő követésének alapja
tanításának a hallgatása. Megteszem-e az „egy szükségeset?"
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal is,
azokkal is, akikkel másképp bánsz, mint velünk. Te taníts minket
szeretetre, hadd kamatoztassuk adottságainkat hátrányos helyzetben lévő
testvéreink javára. Add, hogy testvér módjára szeressük őket, hogy
megosszuk velük minden javunkat, eléjük sietve felkínáljuk nekik, és
könyörögjünk, hogy fogadják el.
Boldog Charles de Foucauld

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-07
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141007.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A számos visszajelzés alapján úgy döntöttünk, hogy visszatérünk az eredeti
formához, azaz az evangélium, az elmélkedés és az ima küldéséhez. Úgy
tűnik, hogy az évek során a többség hozzászokott ehhez, illetve ennek
hossza megfelelő.
De nem akarjuk megfosztani semmitől azokat sem, akik szeretnék olvasni az
olvasmányt, a zsoltárt és a szentleckét, ezért minden nap a küldött e-mail
ezentúl tartalmazni fog egy olyan linket, amelyre kattintva ezek a
szövegek elérhetőek. A meghallgatás linkje szintén továbbra is megmarad.
Remélem, hogy ezzel a köztes megoldással mindenki elégedett lesz.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. október 6., hétfő

[Evangelium] 2014-10-06

2014. október 6. – Hétfő

Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt.
„Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?"
Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?" A
törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig,
mint saját magadat." Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt,
és élni fogsz." A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte
Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?" Válaszul
Jézus ezt mondta neki: „Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement
Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és
félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton.
Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is
meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az
útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat
és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó
állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett
két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha
többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül
ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?" A törvénytudó
így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele." Jézus így folytatta:
„Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!"
Lk 10,25-37

Elmélkedés:

Az irgalmas szamaritánus történetével Jézus azt tanítja, hogy senkit se
zárjunk ki a felebaráti szeretetből, hanem mindenkivel tegyünk jót. Számos
esetben próbálunk kifogásokat keresni, hogy miért nem segítettünk
valakinek. Más esetekben az előítéletek vagy saját kicsinyességünk
akadályoznak a jó megtételében. Isten viszont nagylelkű. Gazdag az
irgalomban. Nem méricskél, nem spórol, nem számítgatja, hogy mit kap
cserébe. Mindenkinek felkínálja irgalmát. Ezt a mindenki felé odaforduló,
irgalmas szívű Istent kellene utánoznunk nap mint nap, amikor segítségre,
könyörületre, irgalomra szoruló emberekkel találkozunk. Ha irgalmasan és
segítőkészen megnyitjuk szívünket felebarátaink felé, akkor mi is jobban
fogjuk érezni Istenünk irgalmas szeretetét.
Miért fontos az irgalom gyakorlása? Az evangéliumi részlet választ ad erre
a kérdésre. Jézus azt követően mondja el az irgalmas szamaritánusról a
példabeszédet, hogy valaki az örök életről, az örök életre jutásról
kérdezi. „Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" (Lk 10,25) – hangzik
a kérdés. A válasz pedig röviden összefoglalva így hangzik: légy irgalmas
minden emberhez!
A Jézushoz forduló személy elismeri kérdésével, hogy Jézus tud valamit az
örök életről. Igen, ő tudja megmutatni számunkra az oda vezető utat. Ha el
szeretnék jutni az üdvösségre, nem érdemes máshoz fordulnom, mert az örök
élet tanítása nála van.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz
rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm! Tartsd tőlük távol a
kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te dicsőségedbe vezet!
Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá! Tudjanak bízni, remélni
segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan
álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld
örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél, és vezesd őket
egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben együtt dicsérhessük
szent nevedet mindörökké!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-06
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141006.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A számos visszajelzés alapján úgy döntöttünk, hogy visszatérünk az eredeti
formához, azaz az evangélium, az elmélkedés és az ima küldéséhez. Úgy
tűnik, hogy az évek során a többség hozzászokott ehhez, illetve ennek
hossza megfelelő.
De nem akarjuk megfosztani semmitől azokat sem, akik szeretnék olvasni az
olvasmányt, a zsoltárt és a szentleckét, ezért minden nap a küldött e-mail
ezentúl tartalmazni fog egy olyan linket, amelyre kattintva ezek a
szövegek elérhetőek. A meghallgatás linkje szintén továbbra is megmarad.
Remélem, hogy ezzel a köztes megoldással mindenki elégedett lesz.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. október 5., vasárnap

[Evangelium] 2014-10-05

2014. október 5. – Évközi 27. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:
Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt
telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig (a sziklába) taposógödröt
vágott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és
elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a
szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták
a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat
pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de
ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván: „A
fiamat csak megbecsülik!" Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút,
így szóltak egymáshoz: „Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk
lesz az öröksége!" Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.
Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a
szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a
szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést."
Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: A kő, melyet az
építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben
csodálatos ez! Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és
olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét."
Mt 21,33-43

Elmélkedés:

A Fiú küldetése
A mai evangéliumi példabeszéd a gonosz szőlőmunkásokról szól. A
hagyományos értelmezés szerint Jézus hasonlata az üdvtörténetet mutatja
be. A szőlőskert gazdája maga az Isten, aki „szőlőt telepít," azaz
kiválasztja Izrael népét. Amikor elérkezik a szüret ideje, a tulajdonos
elküldi szolgáit, akik Isten küldötteit, a prófétákat jelentik a
történetben, s akiket megölnek a gonosz munkások. A Szentírás ószövetségi
könyveit olvasva látjuk, hogy a prófétákat szinte kivétel nélkül megölték.
Az idők teljességében Isten az ő Fiát, Jézus Krisztust küldi el a világba,
akit szintén elutasítanak az emberek. A példázat azon mozzanata, mely
szerint a szőlőskerten kívül ölik meg a gazda Fiát, egyértelmű utalás
arra, hogy elítélését követően Jézust arra kényszerítik, hogy keresztjét
hordozva kimenjen Jeruzsálemből és a városon kívül, a Golgota hegyén
feszítik őt keresztre. Isten azonban az emberek által megvetett és
elutasított Jézusra, mint szegletkőre új népet épít, az újszövetség népét,
az Egyház közösségét, amely Istennek engedelmeskedve megtermi gyümölcsét.
A történet lezárásaként Máté a következőket írja: „Példabeszédeit hallva a
főpapok és a farizeusok megértették, hogy róluk beszél. Ekkor el akarták
őt fogni, de féltek a tömegtől, mert az emberek prófétának tartották őt"
(Mt 21,44-45). Jézus számíthatott erre a reakcióra, hiszen jól tudta, hogy
az írástudók ismerik az ószövetségi idők történeteit és magukra fogják
vonatkoztatni a hallottakat. Miért mondta mégis ezt a példabeszédet nekik?
Biztos nem azért, hogy az ellene irányuló haragot tovább fokozza. Korábban
is megtapasztalta már, hogy a nép vallási vezetői nem nézik jó szemmel
cselekedeteit, és tanításába is próbálnak belekötni. Gondolhatnánk azt is,
hogy mintegy vádként hangzott el részéről a példabeszéd. Ezzel akarta
szembesíteni a vezetőket elődeik, atyáik tetteivel, akik megölték a
prófétákat. Ebben lehet némi igazság, de mégse menjünk tovább ezen a
vonalon, mert akkor könnyen odajuthatunk, hogy Jézus megöléséért is
felelősöket fogunk keresni, embereket fogunk kereszthaláláért hibáztatni,
s így könnyen megfeledkezünk arról, hogy mindez végső soron Isten megváltó
terve szerint történt.
Jézus szándéka kettős lehetett. Egyrészt saját istenfiúságáról adott
kinyilatkoztatást a példázat segítségével. A történet ezek szerint azt
bizonyítja, hogy a tanítványok nem csupán a feltámadás után alkalmazták az
Isten Fia kifejezést Mesterükre, hanem ő maga is Isten Fiának tartotta,
nevezte magát. Másrészt a rá váró sorsról is nyíltan beszél Jézus. A
beszéd a jeruzsálemi bevonulást követően hangzik el, tehát Jézus életének
utolsó napjaiban. Ekkor már biztosan tudja, hogy közel van szenvedésének
és halálának napja. Sorsát jogosan hasonlítja a megölt prófétákéhoz. De ő
sem menekül el, hanem azt a fiúi küldetést akarja teljes engedelmességgel
teljesíteni, amit az Atya bíz rá.
A gonosz szőlőmunkások viselkedése és a gazda cselekedetei
elgondolkoztatnak minket. Az atya mindent megtett az emberek megváltása
érdekében. A Fiú szintén mindent megtett a megváltás érdekében, amit az
Atya kért tőle, feláldozta életét. Én megteszek-e mindent, hogy a Jézus
megváltó halála gyümölcsöző legyen számomra, azaz az üdvösségre jussak?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus Krisztus! Hiszem, hogy te vagy az Isten Fia. Hozzád megyek, aki a
kereszten életedet áldoztad minden emberért. Feltekintek szenvedő arcodra
és a te áldozatodhoz szeretném kapcsolni életáldozatomat, hogy megértsem
az istenfiúság titkát, és élő hittel tudjam megvallani, hogy te vagy az
Isten Fia. Tégy engem tanúságtevővé, hogy hirdessem a világban: te vagy az
Isten Fia, te vagy a Megváltó, egyedül benned van üdvösségünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2014-10-05
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20141005.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A számos visszajelzés alapján úgy döntöttünk, hogy visszatérünk az eredeti
formához, azaz az evangélium, az elmélkedés és az ima küldéséhez. Úgy
tűnik, hogy az évek során a többség hozzászokott ehhez, illetve ennek
hossza megfelelő.
De nem akarjuk megfosztani semmitől azokat sem, akik szeretnék olvasni az
olvasmányt, a zsoltárt és a szentleckét, ezért minden nap a küldött e-mail
ezentúl tartalmazni fog egy olyan linket, amelyre kattintva ezek a
szövegek elérhetőek. A meghallgatás linkje szintén továbbra is megmarad.
Remélem, hogy ezzel a köztes megoldással mindenki elégedett lesz.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum