2007. november 17., szombat

[Evangelium] 2007-11-17

2007. november 17. - Szombat

Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell
imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: "Az egyik városban élt
egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a
városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: "Szolgáltass
nekem igazságot ellenfelemmel szemben." A bíró egy ideig vonakodott, aztán
mégis így szólt magában: "Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de
ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert
a végén még nekem jön és megver."
Az Úr így szólt: "Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon
Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá
folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan
igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia
eljön, talál-e hitet a földön?"
Lk 18,1-8

Elmélkedés:

Még nagyon buzgó, vallásos emberekkel is előfordul, hogy szentgyónásaik
alkalmával arról panaszkodnak, hogy bizony időnként fárasztó számukra a
mindennapi imádság elmondása. Ezt persze nem szabad összekeverni azzal,
hogy valaki a mindennapi munkában annyira elfárad, hogy teljesen elhagyja
az imát, nincs ereje imádkozni, vagy legalábbis ezt mondja. Igen, nem csak
a munka, de az ima is lehet néha valóban fárasztó. De az is előfordul,
hogy valaki nem elég kitartó, s ha nem teljesülnek rövid időn belül a
kérései, akkor abbahagyja az imádkozást, mert belefáradt. Jézus azt kéri,
hogy legyünk kitartóak az imában. Ezt i könnyen csak a kéréseinkre
vonatkoztatjuk, pedig az istendicséretre és a hálaadásra is vonatkozik.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk,
vigasztalónk és Üdvözítőnk.
És bocsásd meg vétkeinket,
a te kimondhatatlan irgalmasságodért,
szerelmes Fiad szenvedésének erejéből,
s a Boldogságos Szuz és minden választott
érdeméért és közbenjárására.
Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ha nem bocsátunk meg valamit egészen, add, Uram,
hogy teljesen megbocsássunk;
add, hogy az ellenséget igazán szeressük,
és érettük nálad buzgón közbenjárjunk,
senkinek rosszért rosszal ne fizessünk,
s azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.
És ne vígy minket kísértésbe,
se burkoltba, se nyilvánvalóba,
se váratlanba, se tartósba.
De szabadíts meg a gonosztól,
a múlttól, a jelentől és a jövendőtől.
Assisi Szent Ferenc


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Magdolna imát kér egy 6 éves, súlyos műtét előtt álló kislányért.
Lídia imát kér, hogy összeomlott élete felépüljön, meggyógyuljon lelki
betegségéből és újra keresztény életet éljen.
Margó imát kér férjéért, akit elgázolt egy autó és ennek következtében
amputálni kellett a bal karját.
Egy nagymama kér imádságot lánya és december végén születendő kis unokája
egészségéért, valamint a családban a kersztény hít erősödéséért.
Imát kérnek továbbá Zoltánért, aki súlyos beteg, hogy kikerüljön válságos
helyzetéből.
Péter imát kér nővéréért,akit a gerincével operáltak, hogy több ereje és
kitartása legyen lábadozáshoz és minél előbb tudjon játszani az
unokájával!
Judit imát kér önmagáért és a férjéért, hogy kapcsolatuk megerősödjön és
újra tudják szerelemmel szeretni egymást.
Köszönöm mindenki imáit!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. november 16., péntek

[Evangelium] 2007-11-16

2007. november 16. - Péntek

Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: "Mint ahogy Noé
korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak,
házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a
bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy
történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és
építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott
az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is,
amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik,
és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn
lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni
életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre.
Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják." A tanítványok megkérdezték: "Hol lesz
ez, Uram?" Azt felelte: "Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok."
Lk 17,26-37

Elmélkedés:

Jézus az utolsó napokra vonatkozóan arról beszél tanítványainak, hogy az
Emberfia eljövetelekor egyesek részesülnek Istentől az üdvösségben, mások
viszont kénytelenek lesznek azt nélkülözni, mert saját magukat zárják ki
belőle. Tehát nem mindenki fog részesülni a jóban. Jézus figyelmeztetése
egyrészt szól a könnyelműeknek, akik nem gondolnak az örök életre, s csak
ebben a világban keresik boldogságukat. Másrészt szól azoknak, akik
elbizakodottan azt gondolják, hogy mindenki az üdvösségre fog jutni, s
nekik ezért nem kell semmit sem tenniük. Az üdvösség valóban Isten
ingyenes ajándéka, de ezt nem kényszeríti rá senkire, hane csak felkínálja
minden embernek. Ha valaki életében bűneivel elutasítja Isten szeretetét,
ezáltal kizárja magát a mennyország örökké tartó boldogságából.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk,
vigasztalónk és Üdvözítőnk.
Mindennapi kenyerünket,
a te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust
add meg nekünk ma,
annak a szeretetnek emlékezetére,
megértésére és tiszteletére,
mellyel irántunk viseltetett, és azokéra,
amiket érettünk mondott, tett és szenvedett.
Assisi Szent Ferenc

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. november 15., csütörtök

[Evangelium] 2007-11-15

2007. november 15. - Csütörtök

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa.
Ő ezt válaszolta: "Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet
azt mondani: "Nézd itt van, vagy amott!" Isten országa köztetek van."
Azután tanítványaihoz fordult: "Jönnek napok, amikor az Emberfiának
egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd
nektek: "Nézzétek, itt van, vagy amott!" Oda ne menjetek, és ne higgyétek!
Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön
el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és
megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől."
Lk 17,20-25

Elmélkedés:

Ha Jézus működését és tevékenységét röviden össze szeretnénk foglalni,
akkor az általa is használt kifejezéssel azt mondhatjuk, hogy meghirdette
Isten Országát. Ennek a titokzatos Országnak az evangéliumát, örömhírét
hirdette. De több volt ez, mint szóbeli igehirdetés. Szavai által ugyanis
megkezdődött ennek az Országnak a megvalósulása. Olyan szavak voltak ezek,
amelyekben cselekvő erő rejlett, s amelyek hitre és megtérésre indították
az embereket. A kérdés a mi számunkra is az lehet, hogy mikor jön el az én
életembe Isten Országa? A válasz pedig egyszerű: akkor, amikor bennem is
hit ébred és én is megtérés útjára lépek. Jézus tanításának központjában
Isten Országának a hirdetése állt. Nekünk is ennek az Országnak az
evangéliumát kell továbbadnunk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk,
vigasztalónk és Üdvözítőnk.
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is,
hogy teljes szívünkből szeressünk téged és szüntelenül rád gondoljunk,
hogy teljes lelkünkből mindig utánad sóvárogjunk,
hogy teljes elménkből minden szándékunkat feléd irányozzuk, és mindenben a
te tiszteletedet keressük,
s hogy végül minden erőnkből minden képességünket,
lelkünk és testünk minden rezdülését
a te szereteted szolgálatára fordítsuk és semmi másra;
felebarátainkat úgy szeressük, mint önmagunkat,
erőnkhöz képest iparkodjunk mindenkit szeretetedre gyullasztani,
mások szerencséjén nem kevésbé örülni, mint a saját magunkén,
szerencsétlenségükben pedig részvéttel lenni irántuk,
és senkit meg nem bántani.
Assisi Szent Ferenc

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. november 14., szerda

[Evangelium] 2007-11-14

2007. november 14. - Szerda

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea
határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele
szembe. Még messze voltak, amikor megálltak, és hangosan így kiáltottak:
"Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!" Ő rájuk tekintett, és így szólt
hozzájuk: "Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak." Útközben
megtisztultak.
Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval
dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És
ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: "Nemde tízen tisztultak
meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy
hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?" Aztán hozzá fordult: "Kelj fel
és menj! Hited meggyógyított téged."
Lk 17,11-19

Elmélkedés:

Érthető, hogy Jézust is bántja az emberi hálátlanság. Normális esetben még
akkor is hálával tartozunk valakinek a segítségéért vagy támogatásáért, ha
valami viszonzást adunk cserébe. Hát még akkor mennyire illendő a hála, ha
érdemtelenségünk ellenére kapunk valamilyen jót teljesen ingyen, úgy, hogy
azért semmit sem kell fizetnünk. Az ilyen helyzetekben csak az adakozó
jószívűségétől függ az adomány és nem a mi érdemeinktől. Jézus nem csupán
sajnálatból segít a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő leprás
betegeknek. Gyógyítása mögött felfedezhetjük az isteni jóságot, amely az
ember segítségére siet a bajban. Ezt az isteni jószívűséget veszi semmibe
a hálátlan. Legyünkhálásak mindazért a jóért, amelyet érdemtelenségünk
ellénére kapunk Istentő!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk,
vigasztalónk és Üdvözítőnk.
Jöjjön el a te országod,
hogy te uralkodj bennünk kegyelmeddel
és vezess bennünket a te országodba,
ahol színed látása homálytalan,
szereteted tökéletes,
barátságod boldogságot árasztó,
élvezésed örökké tartó.
Assisi Szent Ferenc

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. november 13., kedd

[Evangelium] 2007-11-13

2007. november 13. - Kedd, Magyar szentek és boldogok

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Melyiktek mondja béresének
vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: "Gyere ide tüstént, és ülj
asztalhoz." Nem ezt mondja-e inkább: "Készíts nekem vacsorát, övezd fel
magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz
te is?" S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így
ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok:
haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk
volt.
Lk 17,7-10

Elmélkedés:

A szolgálat értékéről megfeledkező, s helyette inkább az uralkodásra
törekvő ember számára maga Jézus ad példát a szolgálatra. Ő a mennyei Atya
engedelmes szolgájának bizonyult, amikor küldetését teljesítve feláldozta
magát a kereszten. Ugyanakkor az embereket, megváltásunkat is szolgálta
önfeláldozásával.
Isten szolgájának lenni nem megalázó, hanem éppen ellenkezőleg,
kitüntetést jelent. Isten meghív minket a szolgálatára, azaz
együttműködésünket kéri szándékainak megvalósításához. Ezt a szolgálatot
azonban csak teljes alázatossággal lehet végezni. Tanuljuk meg Jézustól az
igazi alázatot és a szolgálatot!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk,
vigasztalónk és Üdvözítőnk.
Szenteltessék meg a te neved,
ragyogjon föl bennünk a te ismereted,
hogy felismerjük,
milyen a te jótéteményeid szélessége,
ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága
és ítéleted mélysége.
Assisi Szent Ferenc


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
10 000, azaz tízezer. Ez már egy elég nagy szám és elég kerek. Nem, még
nem értük el, hogy ennyi tagja legyen az e-vangélium e-mailben listánknak,
de már közeledünk. Olyannyira, hogy előreláthatólag egy héten belül, tehát
november 19-ig elérjük. Istennek legyen hála az evangélium terjedéséért!
Hogy pontosan mikor? Ez csak rajtatok múlik.
Korábban minden ezredik feliratkozó kapott egy ajándékkönyvet és az a
személy is, aki neki ajánlotta a listát. Mivel a mostani elég ritka
alkalom, ezért nagyobb lesz a tét is. Kérlek benneteket ajánljátok
listánkat barátaitoknak! A tízezredik feliratkozó ugyanis 1 éves Új Ember
előfizetést kap, és az is, aki őneki ajánlotta a listatagságot. Mindketten
egy évig ingyen megkapják az Új Ember hetilapot a kiadó jóvoltából. Ezen
kívül további 10 könyvet (Híd az égbe - A világ legszebb imái) ajánlok
fel, amelyből 5 darabot véletlenszerű sorsolás alapján 5 olyan új tag kap,
aki szintén a tízezredik feliratkozás napján lett a lista tagja, a másik 5
darabot pedig azok, akik őnekik ajánlották az e-vangéliumot.
Érdemes tehát ezen a héten barátaitok körében népszerűsíteni ezt a
lehetőséget.
Köszönöm, hogy nem csak olvassátok, hanem terjesztitek is az
e-vangéliumot!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. november 12., hétfő

[Evangelium] 2007-11-12

2007. november 12. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz: "Lehetetlen, hogy
botrányok ne forduljanak elő; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb lenne,
ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is
megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha
vét ellened testvéred, fedd meg! De ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha
napjában hétszer vét is ellened, de hétszer fordul hozzád, és azt mondja:
Megbántam, - bocsáss meg neki!"
Az apostolok kérték az Urat: "Növeld bennünk a hitet!" Az Úr így
válaszolt: "Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt
mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a
tengerben! - engedelmeskedik nektek."
Lk 17,1-6

Elmélkedés:

Jézus arra bíztatja tanítványait, hogy ne méricskéljenek a megbocsátással.
Még akkor is legyenek készek megbocsátani, ha valaki naponta többször
megsérti őket. Emberileg könnyen azt gondolnánk, hogy ilyen esetekben
komolytalan a bocsánatkérés, s talán nem is kell megbocsátanunk. Ezzel
mintegy korlátok közé zárnánk a bocsánatot és lemondanánk a
nagylelkűségről. Az igazi megbocsátásnak azonban semmi nem szabhat határt,
mert ennek példája maga az isteni irgalmasság. Isten senki előtt nem zárja
be szívét, hanem mindenki felé könyörülettel fordul. A bocsánat által
Isten mindig új lehetőséget ad a bűnbánónak. Adjunk mi is új lehetőséget
az újrakezdésre az ellenünk vétőknak!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk,
vigasztalónk és Üdvözítőnk.
Aki a mennyekben vagy,
az angyalokban és a szentekben;
te világosítsd meg őket tudásukban,
mert te vagy, Uram, a fényesség;
te gyújtasz szeretetre,
mert te vagy a szeretet;
te töltöd el őket
bentlakásod által boldogsággal,
mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök,
akitől minden jó ered,
aki nélkül semmi jó nincsen.
Assisi Szent Ferenc


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
10 000, azaz tízezer. Ez már egy elég nagy szám és elég kerek. Nem, még
nem értük el, hogy ennyi tagja legyen az e-vangélium e-mailben listánknak,
de már közeledünk. Olyannyira, hogy előreláthatólag egy héten belül, tehát
november 19-ig elérjük. Istennek legyen hála az evangélium terjedéséért!
Hogy pontosan mikor? Ez csak rajtatok múlik.
Korábban minden ezredik feliratkozó kapott egy ajándékkönyvet és az a
személy is, aki neki ajánlotta a listát. Mivel a mostani elég ritka
alkalom, ezért nagyobb lesz a tét is. Kérlek benneteket ajánljátok
listánkat barátaitoknak! A tízezredik feliratkozó ugyanis 1 éves Új Ember
előfizetést kap, és az is, aki őneki ajánlotta a listatagságot. Mindketten
egy évig ingyen megkapják az Új Ember hetilapot a kiadó jóvoltából. Ezen
kívül további 10 könyvet (Híd az égbe - A világ legszebb imái) ajánlok
fel, amelyből 5 darabot véletlenszerű sorsolás alapján 5 olyan új tag kap,
aki szintén a tízezredik feliratkozás napján lett a lista tagja, a másik 5
darabot pedig azok, akik őnekik ajánlották az e-vangéliumot.
Érdemes tehát ezen a héten barátaitok körében népszerűsíteni ezt a
lehetőséget.
Köszönöm, hogy nem csak olvassátok, hanem terjesztitek is az
e-vangéliumot!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. november 11., vasárnap

[Evangelium] 2007-11-11

2007. november 11. - Évközi 32. vasárnap

Abban az időben Jézus ezeket mondta a szadduceusoknak, akik azt tartják,
hogy nincs feltámadás: "A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik
pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való
feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se
halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai,
mert feltámadtak.
Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról
szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob
Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen
mindenki érte él."
Lk 20,27. 34-38

Elmélkedés:

Hit a feltámadásban
Néhány esztendővel ezelőtt egy vallásos csoport részben zarándoklata,
részben kirándulása alkalmával megtekintettük Nagycenken a Széchenyi
család kriptáját. A legtöbb nyughely el van falazva, ahogyan ez a
kriptákban szokás, de a család egyik tagjának, Széchenyi Pál, egykori
kalocsai érseknek a holtteste egy üvegkoporsóban található. Miközben
mindenki egészen közelről megnézte a közel 300 éves mumifikálódott testet,
a csoport egyik tagja megjegyezte: "Csak ennyi marad az emberből vagy még
ennél is kevesebb". Később sokszor elgondolkoztam magamban ezen a
mondaton. Valóban csak ennyi maradna az emberből élete és halála után?
Valóban teljesen megsemmisülünk és eltűnünk a földben anélkül, hogy bármi
is megmaradna belőlünk? Az élet és a halál kérdése mindannyiunkat
foglalkoztat. És persze az is, hogy mi lesz velünk a halál után.
Megsemmisülünk? Vagy feltámadunk? És mit jelent a feltámadás?

A mai vasárnap evangéliumában is ugyanezek a kérdések kerülnek elő. A
zsidók egyik vallási csoportja, a feltámadásban nem hívő szadduceusok a
túlvilági élettel, a feltámadással kapcsolatban kérdezik Jézust. Nem kell
csodálkoznunk azon, hogy ezek az emberek nem hisznek a feltámadásban! Ma
is vannak olyan emberek, még a keresztények között is, akik szintén nem
hisznek a halál utáni életben. A Jézus korabeli szadduceusok kételkedését
megértem, de a mai emberekét nem. Ennek oka az, hogy Jézus kortársai eleve
nem tudhatnak az Úr feltámadásáról, a mai ember viszont már tud róla.
Jézus személye, pontosabban az ő halála és feltámadása döntő jelentőségű e
kérdésben. A halál utáni élet és a feltámadás kérdéseire születtek már a
régmúlt időkben és manapság is emberi válaszok, de ezek nem megnyugtatóak,
s nem elégségesek számunkra. Az örök élettel és a feltámadással
kapcsolatos, szívünket nyugtalanító kérdésekre maga Isten válaszol azzal,
hogy Jézus emberként elszenvedi a halált és a mennyei Atya feltámasztja őt
a halálból. Ez már megnyugtató és elfogadható válasz! Jézus Krisztus
feltámadása keresztény hitünk legnagyobb igazsága. Feltámadása, amelyet
húsvétkor ünneplünk, nem visszatérés a földi életbe, hanem egy megdicsőült
testben való újjászületés az örökkévalóságra.

A Krisztus feltámadásába vetett hitig bizonyára minden keresztény eljut.
Innen azonban még egy lépést kell tennünk a saját feltámadásunk irányába.
Az egyik évben a húsvétra készülve fiatalokkal beszélgettünk a feltámadás
témájáról. Kérdéseik arról árulkodtak, mintha a hitetlen Tamásnak lettek
volna a tanítványai, legalábbis a kételkedésben. Végül aztán egyikük a
következőt mondta: "Jó, az rendben van, hogy Jézus feltámadt, de tényleg
mi is fel fogunk támadni?" Ekkor be kellett látnom, hogy a Jézus
feltámadásába vetett hitből nem következik automatikusan, hogy az ember
feltámadásában, a saját feltámadásunkban is higgyünk. Természetesen szoros
kapcsolat van a kettő között. Ahogyan Krisztus feltámadt a halottak közül
és örökké él, ugyanúgy Ő fog mindenkit feltámasztani az utolsó napon az
örök életre. Igen, mi is fel fogunk támadni! Krisztusnak hatalma van
ahhoz, hogy minket is megajándékozzon egy feltámadt, dicsőséges testtel,
amely újra egyesül lelkünkkel.

Befejezésül még egy gondolat, amely talán közelebb visz minket a hithez: a
feltámadás Isten emberek iránti szeretetéről tanúskodik. Isten szeretetből
teremtette meg az embert. Neki köszönhetjük életünket és gondot visel
ránk. Szeretetből küldte el Fiát, hogy megváltson és üdvözítsen minket.
Isten, aki ily sok módon szeret minket és aki nap mint nap megmutatja
irántunk érzett szeretetét, hogyan engedhetné meg, hogy életünk a semmibe
vesszen? Isten az életre teremtett minket és mindannyiunkat az örök életre
hív.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva
kiválasztottad és meghívtad az apostolokat,
és azzal bíztad meg oket,
hogy hirdessék az evangéliumot,
a híveknek jó pásztorai legyenek,
és ünnepeljék az istentiszteletet,
add, hogy ma se hiányozzon Egyházadból
a sok szent pap, aki mindenkihez elviszi
halálod és feltámadásod gyümölcseit.
II. János Pál pápa

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum