2016. április 30., szombat

[Evangelium] 2016-04-30

2016. április 30. – Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: „Ha a világ gyűlöl titeket,
tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne
titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert
kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyűlöl benneteket a világ.
Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a
tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik
azt, aki küldött engem."
Jn 15,18-21

Elmélkedés:

A szőlőtőről és a hozzá kapcsolódó szőlővesszőkről szóló példabeszéd
lezárásaként Jézus arról beszél, hogy egyesek miért tagadják meg a vele
való kapcsolatot. Minden emberi elutasítás mögött a gonosz áll, aki
befolyásolja az embert. Ez természetesen nem csökkenti az ember személyes
felelősségét, hiszen ő maga egyezett bele szabad akaratával a rosszba,
engedelmeskedik a gonosznak. Jézus szavaiból érdekes ellentét bontakozik
ki: minél jobban igyekszünk a jót tenni, annál inkább meg fogjuk
tapasztalni a kísértéseket. Minél közelebb kerülünk Istenhez a neki való
engedelmességgel, annál többször fog próbálkozni a gonosz, hogy letérítsen
minket a helyes útról.
Ez az ellentmondás nem csak a természetfeletti hatalom befolyásával
kapcsolatban mutatkozik meg, hanem az emberi kapcsolatokban is megjelenik
a vetülete. Minél inkább törekszik valaki a békességre, annál jobban
megtapasztalja másoktól a felé irányuló haragot. Minél jobban törekszik
valaki az erőszakmentességre, annál jobban kiárad felé mások gyűlöletből
fakadó gonoszsága. Miként Jézus is megélte mindezt földi élete során,
ugyanúgy tanítványainak is számítaniuk kell erre. Krisztushoz való
hűségüknek, a hithez való ragaszkodásuknak és a szeretetben való
megmaradásuknak azonban meglesz a jutalma.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézusunk, ments meg minket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a
kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket
egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettek legyünk azzal, amit
te adsz nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160430.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 29., péntek

[Evangelium] 2016-04-29

2016. április 29. – Péntek

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Az az én parancsom, hogy
szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim
vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket
többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam
nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és
arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó
gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt
parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!"
Jn 15,12-17

Elmélkedés:

Jézus határozott felszólítását olvassuk a mai evangéliumban: azt
parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást! Miért van joga ilyen
parancsot adni Jézusnak? Azért, mert ő a végsőkig elment a szeretet
kinyilvánításában. Ő a szenvedés vállalásával és önfeláldozásával
tökéletesen megvalósította azt, amit hirdetett: nagyobb szeretete senkinek
sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Abból a szempontból
nevezhetjük újnak ezt a parancsot, hogy ez lesz minden isteni parancs
alapja. A szeretet világítja meg számunkra a parancsok értelmét. Nem
kényszernek tekintjük a szeretet gyakorlását, hanem örömmel fogjuk azt
megtenni. A mi Urunk szavainak másik újdonsága az, hogy az ő szeretete
lesz a mintája annak, hogy milyen szeretettel forduljunk embertársaink
felé. Nem elégedhetünk meg egy általunk kényelmesnek tartott szinttel,
hanem a szeretet teljességére, önmagunk teljes odaadására kell
törekednünk, miként Jézus is ezt tette a kereszten. A szeretet önmagunk
ajándékozása a másik személynek. Isten szeretetből ajándékozta nekünk a
Fiút, a Fiúisten szeretetből áldozta fel életét, és nekünk is szeretetből
kell életünket Isten szolgálatára szentelnünk. Éljen bennünk az a
meggyőződés, hogy amikor felebarátunkat szeretjük, akkor Istent szeretjük,
s ha megtagadjuk embertársunktól a szeretetet, akkor ezzel Istent bántjuk
meg.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, feltámadásod az élet győzelmét hirdeti. Egykor élőként
mutattad meg magadat a sírodhoz siető asszonyoknak, az apostoloknak és a
tanítványoknak. Mutasd meg magadat nekünk is! Jelenj meg nekünk is és
erősítsd bennünk az örök élet reményét!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160429.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 28., csütörtök

[Evangelium] 2016-04-28

2016. április 28. – Csütörtök

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy
szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen."
Jn 15,9-11

Elmélkedés:

A szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példabeszéd folytatásában Jézus
felfedi a szeretetet, mint minden élő közösség és kapcsolat lényegét. Az
Atya szereti a Fiút, aki kiárasztja szeretetét az emberek felé. Az ember
válasza egyrészt az, hogy viszonozza ezt a szeretetet. A szeretet azonban
elsősorban nem szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánul meg. Jézus nem
csupán beszélt arról, hogy szeretet kapcsolja őt az Atyához, hanem
megmutatja annak megnyilvánulásait, azaz engedelmességét az Atyának.
Tőlünk is azt várja, hogy iránta való szeretetünk abban váljék valósággá,
hogy parancsai szerint élünk.
Az egyoldalú szeretetnek nem sok értelme van, mert a szeretet lényege a
kölcsönösség, az egymásnak ajándékozott és az egymástól elfogadott
szeretet. Igaz ez az isteni személyek viszonylatában, valamint Isten és az
ember kapcsolatában. Ez a szeretet örömöt jelent mindazoknak, akik benne
élnek. Jézus öröme abból fakad, hogy teljesíti az Atya parancsait, s öröme
azzal teljesedik be, ha mi is az Atya parancsai szerint élünk. A mi
számunkra az öröm teljessége az, hogy Krisztus személyében megismerjük az
Atyát, tanításában felismerjük az üdvözítő igazságot, és engedjük, hogy
elvezessen minket a mennyország el nem múló örömébe.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Én Istenem! Felajánlom magamat égő áldozatul irgalmas szeretetednek, hogy
életem a tökéletes szeretet egyetlen hősi tette legyen. Könyörgök hozzád,
hogy a benned rejlő végtelen szeretetnek árját öntsd át lelkembe, hogy az
engem felemésszen, és a te szeretetednek vértanújává tegyen. Igen, így
akarok elkészülni rá, hogy előtted megjelenhessek: a szeretet
mártírhalálával akarok meghalni, s így egyenest a te irgalmas szereteted
karjaiba repülni.
Lisieux-i Szent Teréz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160428.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 27., szerda

[Evangelium] 2016-04-27

2016. április 27. – Szerda

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz
gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz,
megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás
által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek
maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad
a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert
nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a
szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem
maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek,
és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

A szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példabeszédben mélyértelmű tanítás
rejlik az Egyházról, mint a Krisztusban hívők és az őt követők
közösségéről és mint Isten újszövetségi népéről. A példázat hallatán
minden bizonnyal a választott nép és Isten kapcsolatára gondoltak egykor
az emberek, mert a szőlő képe végigvonul az ószövetségi írásokban, a
prófétai jövendölésekben és a zsoltárokban. Ezek szerint Izrael népe Isten
szőlőskertje, szőlőültetvénye. Isten mindent megad a választott nép
tagjainak a lelki növekedésre, ezért jogosan várja, hogy gyümölcsöt
teremjenek. Az engedetlen, az Istennel szembeszegülő, az isteni törvények
útjáról letérő emberek csak vadszőlőt, értéktelen gyümölcsöt teremnek.
Amikor Jézus igazi szőlőtőnek nevezi magát, akkor azt tanítja, hogy hozzá
kell kapcsolódnunk, és őbenne kell jó gyümölcsöt teremnünk. A mennyei Atya
jó szőlőtőként ültette el őt az emberek világába, hogy hozzá kapcsolódva,
belőle életerőt merítve növekedjünk lelkiekben és éljünk Istennek tetsző
módon. Jézussal mindenünk megvan, ami szükséges az istengyermeki élethez.
Ő az élet, az üdvösség, az öröm és a boldogság közvetítője számunkra.
Őbenne élet van és ő az örök élet ajándékozója. Éljünk vele, éljünk belőle
és éljen ő bennünk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jóságos Istenem, hálás szívvel köszönöm neked mindazt, amivel mindennap
elhalmozol jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik
ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan jóság! Milyen sokat tettél
azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy
sokan nem szeretnek téged? Szent kegyelmeddel eltökélem, hogy amennyire
csak képes vagyok, szeretlek téged mindenek fölött! Ámen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160427.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A Tanszercsomag 2016. jótékonysági akció keretében 683 e-vangélium olvasó
mintegy 2000 csomag árát adományozta. A tanszercsomagokat 57 helyre
küldtük, iskolákba ás plébániákra. Ennél több iskolában kapják majd meg az
1. osztályos gyermekek, mert 1-1 plébániához több iskola is tartozik. A
visszajelzések szerint nagy meglepetést és örömet okoztunk a szülőknek és
a gyermekeknek. A Jóisten jutalmazzon meg mindenkit, aki támogatta ezt a
jótékonysági akciót!

Az elmúlt héten folytattuk a Szent Márton ház építését a víz-, gáz-,
fűtésszerelési munkálatokkal és a villanyszereléssel. Ezen a héten várható
az ablakok beszerelése.
Nagy örömömre szolgál, hogy segítő adományaitoknak köszönhetően a
költségek 82 %-a összegyűlt. Már csak 18 % hiányzik.

Összegyűjtöttük, hogy az építkezés befejezéséig még mi minden hiányzik,
azaz mihez gyűjtjük az adományokat, az alábbi linken megnézhetitek.
http://zalalovo.plebania.hu/plebania/szent_marton_haz

Az építkezésről új képeket készítettem, és feltettem a honlapra, ahol az
adományozást is folyamatosan láthatjátok.
www.szentmartonhaz.hu
Szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa az
evangelizációs ház építését! Köszönöm nagylelkű támogatásotokat!
Köszönöm a személyes látogatásokat is. Továbbra is mindenkit szeretettel
várok, aki szeretné megnézni nagy munkánkat.
A Jóisten áldását kérem rátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. április 27.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük nevében szeretnének adakozni és a cég könyvelése
számára igazolást kérnek közcélú adományukról, a zalalovo@gmail.com címen
jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 26., kedd

[Evangelium] 2016-04-26

2016. április 26. – Kedd

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a
világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen
hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha
szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya
nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd
bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ
fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy
szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem."
Jn 14,27-31a

Elmélkedés:

Jézus a tanítványok megnyugtatásával kezdte búcsúbeszédét és ezzel is
fejezi be. Távozása az Atyához való visszatérést jelenti, mert illő, hogy
küldetése befejeztével visszatérjen ahhoz, aki elküldte őt. Mai
elmélkedésünkben a szövegrész két kijelentését érdemes megvilágítanunk.
Jézus a következőket mondja: „az Atya nagyobb nálam." Félreértésre, sőt, a
Fiúistennel kapcsolatos tévedésre adhat okot ez a kijelentés. A IV.
században az ariánusok eretnek mozgalma éppen erre a mondatra hivatkozva
állította azt, hogy Jézus, azaz a Fiú nem lehet egylényegű az Atyával,
hiszen ő is csak teremtmény. Ebben az időben azonban még nem tisztázták,
hogy a Fiúisten valóságos ember és valóságos Isten, akinek személyében az
emberi és az isteni természet elválaszthatatlan egységben van. Jézus
szavainak helyes értelme tehát a következő: mint valóságos Isten
egylényegű az Atyával, azaz egyenrangú vele, egységben vannak. Embersége
szerint viszont nagyobb nála az Atya, mert Isten nagyobb minden embernél.
Jézusnak ez a kijelentése az ő emberi alázatát, engedelmességét mutatja
meg. Isteni tudásával és akaratával mindent tud és mindenbe beleegyezik,
amit az Atya kíván tőle, és emberi akaratával is elfogad mindent, amit a
megváltás érdekében az Atya kér tőle. Így ad nekünk példát arra, hogy
miként engedelmeskedjünk Istennek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus értünk könyörgött, értünk halt meg. Ránk bízta igéit, üdvözítő
igazságait. Kiválasztott bennünket a világból, hogy tanítványaiként
szolgálhassuk a világot. Az oltárról vett végtelen ajándék a miénk és
mindenkié, így vegyük.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160426.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 25., hétfő

[Evangelium] 2016-04-25

2016. április 25. –Hétfő, Szent Márk evangélista

Abban az időben: Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket
űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha
valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és
azok meggyógyulnak." Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik,
felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig
elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt
munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által,
amelyek kísérték őket.
Mk 16,15-20

Elmélkedés:

A mai napon a négy evangélista egyikét, Szent Márkot ünnepeljük, akinek
műve időrendben a legkorábban keletkezett. A szentírástudósok korábban azt
valószínűsítették, hogy a jeruzsálemi templom lerombolása után, a 70-es
évek elején született a Márk szerinti evangélium, de az újabb kutatások
még korábbra, a 60-as évek végére teszik a keletkezést. Márk nem tartozott
a tizenkét apostol közé, egészen fiatal lehetett még Jézus idejében.
Ismeretei onnan származnak, hogy Péter apostol útitársa, kísérője volt, s
feltehetően az apostol halála indíthatta arra, hogy lejegyezze mindazt,
amit igehirdetéséből az évek során megjegyzett. Márk írásával olyan új
irodalmi mintát alkotott, amelyet aztán Máté, Lukács és János is követett,
s amelyet sajátos műfaja miatt evangéliumnak, örömhírnek nevezünk.
Márk evangélistának az volt a célja, hogy a következő nemzedékekben hitet
ébresszen Jézus iránt, aki meghirdette és elhozta az Isten országát,
példabeszédekben tanított, követésére hívta az embereket, halálában és
feltámadásában Isten Fiának, a Megváltónak bizonyult.
Az evangélium olvasása napjainkban is arra hív, hogy belépjünk Isten
országába és magunk is tegyünk annak növekedéséért, legyünk Jézus
tanítványai, hiszen ő a mi Megváltónk, aki elvezet az örök életre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Isten Fia, téged az Atya minden idők minden emberéhez küldött a föld
minden részére! Téged kérünk Mária által, a te édesanyád és a mi
édesanyánk által: ne engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban,
különösen ne hiányozzanak azok, akik egészen a te országodért szentelik
magukat.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160425.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 24., vasárnap

[Evangelium] 2016-04-24

2016. április 24. – Húsvét 5. vasárnapja

Abban az időben: Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni
kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha
Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt
hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új
parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket,
úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt."
Jn 13,31-33a.34-35

Elmélkedés:

A szeretet útja
A Szentírás egyik legtöbbet idézett részlete a szeretet-himnusz, amely
Szent Pál apostol korintusiakhoz írt első levelében található, a 13.
fejezetben. Olyan irodalmi remekmű ez, amely csodálatosan foglalja össze a
szeretet lényegét. Az apostol így kezdi: „Szóljak bár az emberek vagy
angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc
vagy pengő cimbalom. Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem akár az
összes titkot és minden tudományt, és legyen bár olyan teljes a hitem,
hogy a hegyeket áthelyezzem: ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok.
Osszam el bár egész vagyonomat alamizsnaként, és adjam át testemet, hogy
dicsekedjek: ha szeretet nincs bennem, semmit sem használ nekem" (1Kor
13,1-3). Sajnos könnyen megfeledkezünk a szeretet-himnusz bevezetéséről,
most viszont mégis idézzük fel. Szent Pál így vezeti fel mondanivalóját:
„Egy mindennél kiválóbb utat mutatok nektek" (1Kor 12,31), a szeretetet
tehát útnak nevezi.
Korábban felsorolja azokat a feladatokat, amelyeket Isten ad az
embereknek: egyesek apostolok, mások próféták, ismét mások tanítói vagy
csodatevő hatalmat kapnak. Ezt követik az Istentől származó adományok, a
gyógyítás, a segítségnyújtás, a kormányzás és a nyelveken való szólás
adománya. A keresztény ember jól teszi, ha ezen adományokért imádkozik,
hiszen ezek teszik őt képessé, hogy ellássa azt az apostoli, prófétai vagy
tanítói feladatot, amellyel Isten megbízta. Az apostol a szeretetet nem
adománynak vagy erénynek, hanem útnak nevezi, és ez egy nagyon érdekes
megközelítés. Mert ha a szeretet út, akkor azon nem csak járni kell, hanem
valahonnan indul és valahová vezet. Vajon honnan indul a szeretet útja? És
hová juthatunk, ha a szeretet útján járunk életünkben? A szeretet Istentől
indul, ő a szeretet forrása, ő maga a szeretet. És a szeretet Istenhez
vezet, aki az örök szeretet.
Mindezek fényében könnyebben megértjük Jézus kijelentését, amit a mai
vasárnap evangéliumában olvasunk: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek
egymást!" Mintha csak ezt mondaná: Induljatok a szeretet útján! Járjatok a
szeretet útján! Közeledjetek Istenhez a szeretet útján! Induljatok
embertársaitok, felebarátaitok felé a szeretet útján! Ha valaki úgy érzi,
hogy elszakadt Istentől, akkor ez amiatt van, mert nem élt Isten
szeretetében. Ha tehát újra találkozni szeretne Istennel, akkor el kell
hagynia a bűn útját és rá kell lépnie a szeretet útjára. Ha pedig valaki
úgy érzi, hogy megromlott embertársaival a kapcsolata, szakadék választja
el őt családjától vagy másoktól, akkor rá kell lépnie a szeretet útjára,
mert ez vezet a másik emberhez. A szeretet nem egy kellemes érzés az ember
szívében, hanem olyan út, amelyen szüntelenül haladnunk kell. A szeretet
gyakorlásában példaképünk Jézus, aki ezt kéri tőlünk, követőitől: „Amint
én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd
meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt."
Ebben az értelemben a felebaráti szeretet tanúságtétel a világ előtt.
Olyan jel a világ számára, amelyből felismerhető Krisztushoz tartozásunk.
Legyen bátorságunk megtenni az első lépést a szeretet útján, és legyen
erőnk hozzá, hogy életünk minden napján tegyünk egy lépést a szeretet
útján!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Vezess végső célom, a mennyei Atya felé! Belátom,
hogy egyedül a krisztusi út, a szeretet útja, a remény útja, a megbocsátás
útja, az öröm útja, az igazi szabadság útja, az élet tiszteletének útja
vezet az Atyához az örök üdvösségre! Segíts megtalálnom a helyes utat és
támogass, hogy ezt az utat soha el ne hagyjam s azon meg ne álljak! Segíts
kegyelmeddel, hogy mindig közelebb kerüljek az Atyához! Légy velem és te
vezess életutamon! Vezess a szeretet útján!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160424.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum