2012. május 19., szombat

[Evangelium] 2012-05-19

2012. május 19. – Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek.
Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy
örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra,
amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról.
Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én
kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is
szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az
Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az
Atyához.
Jn 16,23b-28

Elmélkedés:

Jézus búcsúbeszédének mai részletéből újabb fontos dolog derül ki: az Atya
szeret minket és teljesíti Jézus nevében hozzá intézett kéréseinket. Az
Atyának ez az ajándéka teljessé teszi örömünket. A Szentlélek bennünk, a
lelkünkben végzett munkájának eredményeként juthatunk el a teljes örömre.
A Lélek úgy dolgozik, hogy átalakítja szívünket és lelkünket, egészen új
utakon indít el bennünket, amelyeken végighaladva eljuthatunk Istenhez,
embertársainkhoz és önmagunkra találunk. Ezen az úton felfedezhetjük, hogy
az Atya szeret minket, Krisztushoz tartozunk és a Szentlélek megerősít
bennünket, s mindezzel már el is jutottunk az igazi lelki örömre, az öröm
teljességére. Ezt az örömöt csak akkor tapasztalhatjuk meg, ha engedjük,
hogy a Lélek elvégezzen bennünk e csendes munkát! Engedjük bátran, hogy
megérintsen minket ez az öröm!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusnak Szent Anyja! Te, aki az alázatosságban és a nagylelkűségben „az
Úr szolgálóleánya" voltál, add a te készségedet, amikor Istent és a világ
üdvösségét szolgáljuk. Nyisd meg szívünket Isten országa és a minden
teremtménynek szóló evangelizáció mérhetetlen távlataira.
Boldog II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 18., péntek

[Evangelium] 2012-05-18

2012. május 18. - Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti
szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül,
szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már
nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így
ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni
fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon
már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.
Jn 16,20-23a

Elmélkedés:

Jézus szenvedésének óráiról beszél tanítványainak. Ez az idő félelemmel és
szomorúsággal teli lesz a tanítványok számára, miközben a világ örülni
fog. A tanítványok szomorúsága azonban hamarosan örömre fog változni,
mégpedig olyan örömre, amit senki sem tud ezután elvenni tőlük. Ez az öröm
a viszontlátás öröme, a feltámadt Krisztussal való találkozás öröme. Ezt
az örömöt valójában még Jézus távozása a mennybe sem szünteti meg. Az
evangéliumok szerint Jézus e világba érkezése is örömteli légkörben
történik. Érdemes fellapozni a gyermekség-történeteket, főleg Lukács
evangéliumában, s észrevenni, hogy milyen sokan Keresztelő Jánostól kezdve
a pásztorokig és az angyalokig milyen sokan örvendeznek Jézus
születésekor. Most, Jézus mennybemenetelekor ismét az öröm légkörét
tapasztaljuk. Az örömöt tovább fokozza pünkösd ünnepe, amikor a Szentlélek
örömmel tölti el szívünket, megajándékozva minket az új, lélek szerinti
élet örömével.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, vigyél el oda, ahova akaratod szerint mennem kell! Hadd találkozzam
azokkal, akikkel akaratod szerint találkoznom kell!. Add tudtomra azt,
amit akaratod szerint mondanom kell! És add, hogy ne legyek akaratod
akadálya!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 17., csütörtök

[Evangelium] 2012-05-17

2012. május 17. - Csütörtök

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még egy kis idő és már
nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem, (mert az
Atyához megyek.)" Tanítványai erre így tanakodtak: „Mit akar mondani
ezzel: Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és
viszontláttok engem? És hogy: Az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy: Még
egy kis idő? Nem értjük, mit beszél." Jézus észrevette, hogy kérdezni
akarják, így szólt tehát hozzájuk: „Azon tanakodtok, hogy azt mondtam: Még
egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok
engem? Bizony, bizony, mondom nektek: Sírni fogtok és jajgatni, a világ
pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul."
Jn 16,16-20

Elmélkedés:

Jézus búcsúbeszédében az apostolok előzőleg azt nem értették, hová fog
menni mesterük. Miután megtudták, hogy Jézus az Atyához tér vissza, egy
újabb rejtéllyel találják magukat szemben, amikor Jézus arról beszél, hogy
„egy kis idő" múltán nem fogják látni őt, majd ismét eltelik „egy kis
idő", és viszontláthatják őt. A beszédtől számítva, amely nagycsütörtökön,
az utolsó vacsorán hangzott el, valóban csak egy kevés idő telik el Jézus
nagypénteki haláláig, amikortól nem látják őt. Aztán újra egy kevés idő, s
Jézus harmadnapra feltámad a halálból, s viszontlátják őt. Számunkra is
lehetnek olyan órák vagy napok, amikor nem látjuk Jézust, s amikor lelkünk
nem annyira érzékeny sugallatainak befogadására. Valószínűleg ilyenkor nem
is ő távozik el tőlünk vagy hallgat, hanem mi figyelünk helyette másra.
Milyen jó lenne, ha ez mindig csak „egy kis idő" volna! Ha érezzük
hiányát, teremtsünk csendet magunkban, s csak az ő szólítására figyeljünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 16., szerda

[Evangelium] 2012-05-16

2012. május 16. - Szerda

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm
volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az
Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog
beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni
nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit
majd hirdet nektek."
Jn 16,12-15

Elmélkedés:

A Szentlélek elvezet majd titeket a teljes igazságra – mondja Jézus a
tanítványoknak. De milyen igazságról tesz tanúságot a Lélek, és hová
vezeti az egyéneket és a közösséget? A teljes igazság, ahová Isten
Lelkének vezetésével eljuthatunk, a Krisztusban való hit. Hit abban, hogy
Ő az Isten Fia, akinek az a küldetése, hogy megismertesse a világban élő
emberekkel az igaz Istent. Hit abban, hogy Jézusban a mennyei Atya mutatja
meg magát nekünk, és személyében visszavonhatatlan szeretetét közli
velünk. Hit abban, hogy Krisztus megváltó halála megszerezte nekünk az
Istennel való kiengesztelődést és hit a feltámadás üdvözítő erejében.
Ennek az igazságnak a része az is, hogy Jézus szenvedése eltörli bűneinket
és számíthatunk az Atya irgalmára, ha tékozló és megtérő gyermekeiként
visszatérünk hozzá. A teljes igazsághoz, amelyet a Szentlélek segítségével
ismerünk és értünk meg, hozzátartozik, hogy Krisztus által eljuthatunk a
mennyei Atyához, ahol az örök élet vár bennünket. Várom-e a Szentlélek
eljövetelét és szeretném-e általa megérteni Krisztus tanítását, s
megismerni mennyei Atyámat?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal,
hogy mindennap irgalmas karjaidba veszel minket. Irgalmad nélkül
elvesznénk és elveszítenénk legnagyobb ajándékodat, az örök életet.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 15., kedd

[Evangelium] 2012-05-15

2012. május 15. - Kedd

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz, aki
küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam
nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb
nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el
hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi
majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem
hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok
engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték."
Jn 16,5-11

Elmélkedés:

Jézus arról beszél a mai evangélium szerint a tanítványoknak,, hogy ne
szomorkodjanak távozása miatt, hanem örüljenek, mert elmenetelét követően
elküldi a Szentlelket, aki mindig az őt követőkkel marad. Az eljövendő
Szentlelket Jézus többször is az Igazság Lelkének nevezi, aki
megvilágosítja a bűnösök értelmét, hogy felismerjék vétkeiket és
bűnbánatot tartsanak. Ezzel elkerülhetik azt, hogy a végső ítéletkor a
kárhozatra kerüljenek. Sok ember ugyanis nem látja át, hogy milyen súlyos
dolog az, ha Isten ellen bűnt követ el, s nem gondol annak
következményeire. Pedig aki a földi életben visszautasítja Isten
szeretetét és nem fogadja el az ő irgalmát, az a halál utáni életben is
kizárja magát az Istennel való közösségből. Ahogyan a Szentlélek az Isten
ajándéka számunkra, ugyanúgy a bűnbánat és a kiengesztelődés is.
Felébreszti bennünk a vágyat, hogy visszatérjünk hozzá az atyai házba. Ne
halasszuk el ezt a lehetőséget, hanem induljunk felé, az irgalom Istene
felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Te ajándékoztad a világnak az igaz
világosságot, Jézust, a te Fiadat – Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál
Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad.
Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá. Taníts meg minket
megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az
élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.
XVI. Benedek pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 14., hétfő

[Evangelium] 2012-05-14

2012. május 14. - Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló,
akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől
fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok.
Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor
mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így
tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket
azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy
előre megmondtam nektek.
Jn 15,26 - 16,4

Elmélkedés:

Az Egyház hagyománya szerint a húsvét utáni negyvenedik napon ünnepeljük
Jézus mennybemenetelét, az ötvenediken pedig pünkösdöt, a Szentlélek
kiáradását. A húsvéti időszak végéhez közeledve egyre többször olvasunk az
evangéliumban arról, hogy Jézus a távozásáról, illetve a Szentlélek
eljöveteléről beszél. A mai evangéliumban, amely az utolsó vacsorán
mondott beszéd részlete, az Igazság Lelkének nevezi Jézus a Szentlelket,
aki majd tanúságot fog tenni róla. Az eljövendő Lélek ugyanakkor
megerősíti a tanítványokat, hogy az üldözések ellenére is kitartsanak a
Jézusról szóló tanúságtételben. Az evangelizáció első formája a
tanúságtétel. Ha egy hiteles tanúságtétel előzi meg az evangélium szóbeli
hirdetését, bátran reménykedhetünk abba, hogy az evangélium tanítása már
egy jól előkészített földbe hull, és meg tudja hozni gyümölcsét. Ez a
tanúságtétel egészen konkrétan azt jelenti, hogy Krisztus példája szerint
élünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te azt mondtad tanítványaidnak: Ti vagytok a világ világossága. A
fény világít, szórja sugarát és elűzi a sötétséget. Engedd, Uram, hogy én
is fénysugár lehessek! Hadd vigyem az öröm fényét az emberek közé, hiszen
én is a te kegyelmed fényességében élek! Hadd legyek akaratod szerint a
világosság gyermeke! Világítson az én életem is, hogy a téged kereső,
utánad vágyó lelkek általam hozzád találjanak.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 13., vasárnap

[Evangelium] 2012-05-13

2012. május 13. – Húsvét 6. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Amint engem szeret az
Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én
szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki
életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit
parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga
nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt,
amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én
nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek
egymást!
Jn 15,9-17

Elmélkedés:

Szeretetből fakadó öröm
A húsvéti időszak 50 napja idején Krisztus feltámadásának örvendünk, amely
esemény fordulatot hozott a megváltásra váró emberiség történetébe és
remélhetőleg fordulatot hoz mindannyiunk életébe. Ebben időszakban újra és
újra visszatérünk gondolatban az utolsó vacsorán történtekhez és a
keresztúthoz, amelyek egyértelműen jelzik számunkra Isten szeretetét. A
mai vasárnap evangéliuma szintén az isteni szeretet titkába enged
bepillantást. Jézus azzal a szeretettel fordul felénk, amellyel őt szereti
a mennyei Atya. Két dolgot kér: egyrészt viszonozzuk szeretetét, azaz
szeressük Istent, másrészt emberi kapcsolatainkban ennek a szeretetnek a
megélésére, továbbsugárzására törekedjünk. Mi lehetne nagyobb Krisztus
szereteténél, aki az életét áldozta fel értünk? Az ő szeretetnél nagyobbat
nem kaphatunk egyetlen embertől sem, ezért semmit sem helyezhetünk elébe.
Nem szerethetünk senki mást jobban, mint aki bennünket a legjobban szeret!
Mert válaszolhatunk-e másként Krisztus önfeláldozó és mértéket nem ismerő
szeretetére, mint azzal, hogy ő az első az éltünkben és őt szeretjük a
legjobban? Hiába is keresnénk, nem találunk olyan személyt, aki Jézusnál
jobban szeret bennünket!

Sokak számára furcsának tűnik, hogy Jézus parancsba adja a szeretet
gyakorlását, amely parancs egyaránt szól egykori tanítványainak és nekünk
is, az ő követőinek. De hogyan lehet megparancsolni bárkinek is azt, hogy
szeresse a másik embert? Hogyan kell ezt értenünk? Fontos, hogy ebben az
esetben nem egy kívülről jövő, tőlünk, emberi létünktől és
személyiségünktől idegen parancsról van szó, hanem jóval többről, egy
szívünkbe írt törvényről, parancsról, mert Isten, aki maga a szeretet, a
saját hasonlatosságára teremtette meg az embert, s ezért a szeretet
törvénye és képessége mindannyiunkban benne él. Aki már legalább egyszer
megtapasztalta életében Isten szeretetét, az belső ösztönzést, belülről, a
szíve, lelke mélyéről forrásozó késztetést érzett arra, hogy a szeretetet
tovább kell adnia. Mintha a lelkünk mélyéről parancsolná valami nekünk,
hogy osszuk meg a szeretetet, adjuk tovább Isten szeretetét.

Isten szeretetének megtapasztalása örömöt ébreszt a szívünkben. Jézus
arról beszél a mai evangéliumban, hogy az ő öröme teljessé válik
mindazokban, akik az ő szeretetében élnek. Az öröm abból fakad, hogy
érzem: Isten szeret engem, találkozni akar velem. Szintén örömöt érezhetek
akkor, ha megtapasztalom, hogy a szeretet célba ér, megérinti a másik
ember szívét. A találkozás nem csak érzelmet, a szeretet érzését ébreszti
bennem, hanem megmozgatja értelmemet és akaratomat is. Értelmemmel ugyanis
belátom, hogy az engem szerető Isten jót akar nekem, sőt, a legfőbb jót,
az üdvösséget, az örökké tartó együttlétet Ővele. Akaratom pedig elfogadja
ezt az isteni akaratot. Az érzelmi meghajlás, az értelmi párbeszéd és
akaratom meghajlása által fejlődök a szeretetben, növekszem Isten
szeretetében.

Jézus az örömről, pontosabban az öröm teljességéről beszél. Minek szoktunk
örülni? Egy baráti beszélgetésnek? Egy szeretetteljes találkozásnak
valakivel hosszú idő eltelte után? Vagy annak örülünk, amikor sikerült
megvalósítanunk azt, amit régóta szerettünk volna? Vagy talán a
megvásárolt vagy ajándékba kapott dolgoknak örülünk? Vagy örülünk a
elvégzett munkánk eredményének, illetve másoktól kapott elismerésnek?
Minek szoktunk örülni? Sok minden kiválthatja bennünk az öröm érzését, de
mindannyiszor el is múlik ez az érzés. Jézus másfajta örömöt ad nekünk. Az
öröm teljességét. Soha el nem múló örömöt. Jézus az igazi, lelki öröm
forrása.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem
tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a
szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy
mi lesz az a cselekedetünk, szavunk, amely megérteti a másik emberrel,
hogy szeretjük őt, mert ez a tett szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük
segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban, hanem
cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket, hogy az evangéliumhoz
méltóan éljünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum