2009. március 28., szombat

[Evangelium] 2009-03-28

2009. március 28. - Szombat

Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép
közül egyesek felkiáltottak: "Ez valóban a Próféta." Mások meg azt
mondták: "Ez a Messiás." Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: "Hát
Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid
városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?" Erre szakadás támadt a
nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet
emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a
főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták őket: "Miért nem
hoztátok őt ide?" A szolgák mentegetőztek: "Ember így még nem beszélt!"
Erre a farizeusok rájuk förmedtek: "Csak nem vezetett titeket is félre?
Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül?
Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez." Ekkor az
egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste
Jézust, így szólt: "A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül,
hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat)
cselekedett." A többiek azonban neki támadtak: "Talán te is galileai vagy?
Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!"
Ezután mindegyikük hazatért.
Jn 7,40-53

Elmélkedés:

Jézus megjelenése a jeruzsálemi templomban hirtelen túlfűtött hangulatot
eredményez. Tanítása egyesekből annak lelkes megvallását váltotta ki, hogy
valóban ő a régóta várt Messiás. Mások viszont legalább ugyanekkora
hevességgel szálltak szembe velük. A háttérben már folyik a szervezkedés a
főtanács tagjai részéről, akik szolgákat küldenek, hogy fogják el Jézust,
de sikertelenül térnek vissza. Beszámolójuk a templomi hangulatról a
főtanácsot is izgalomba hozza, s hirtelen heves vita alakul ki. A vita
tárgya itt is ugyanaz mint a templomban a nép körében: ki Jézus valójában?
A kérdésen elgondolkozva valamelyik oldalra nekem is oda kell álnom.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, távolíts el tőlem minden akadályt, amely korlátoz engem a jóban.
Törd meg szívem keménységét! Adj nyílt, éber szívet, amely mindig kész az
igazi barátságra! Nyisd meg szívemet felebarátaim közeledésére! Vegyem
észre, ha valahol megértő szavamra, segítő kezemre van szükség!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 27., péntek

[Evangelium] 2009-03-27

2009. március 27. - Péntek

A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában
működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek.
Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az
ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem
titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemiek közül
néhányan ezt kérdezték: "Nemde ő az, akit halálra keresnek: íme,
nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők
is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való. A Messiásról
pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való." Erre Jézus, aki a
templomban tanított, emelt hangon odaszólt: "Ti ismertek engem, és azt is
tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött
engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő
küldött engem." Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá
kezet, mert még nem jött el az ő órája.
Jn 7,1-2.10.25-30

Elmélkedés:

A mai evangélium a Jézus személye körüli bizonytalanságot mutatja be.
Egyesek tudni vélik származását, de valójában csak azt tudják, hogy melyik
családban nőtt fel, melyik városban nevelkedett. Arról azonban mit sem
tudnak, hogy Istentől jött el világunkba. Kik ismerhetik ezt fel? Kik
hisznek isteni származásában.
Jézus szavai szerint csak azok képesek hinni abban, hogy ő a Messiás, akik
ismerik az Atyát, aki tehát nem hisz személyében, az nem ismeri a mennyei
Atyát, az igaz Istent. Ezzel az Úr a benne nem hívők vallásosságát
kérdőjelezi meg, s ezzel ellenszenvüket váltja ki.
Istent megismerni: ez a Megváltó felismerésének és a hitre jutásnak az
útja.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az
embertársainkat, akik szegénységben élnek és halnak meg.
Add meg nekik a mai napon a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, és a mi
megértő szeretetünk által adj nekik békét és örömet.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 26., csütörtök

[Evangelium] 2009-03-26

2009. március 26. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: "Ha én tanúskodom
önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az
Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti
(Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról.
Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom, hogy
üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak ideig-óráig
akartatok az ő fényében gyönyörködni. Mellettem nagyobb bizonyítékok
szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket az Atya
akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött engem.
Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem. Ti
viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem láttátok. De még igéje
sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit ő küldött. Vizsgáljátok
meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy általuk nyertek örök életet!
Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti mégsem akartok hozzám jönni,
hogy elnyerjétek az (örök) életet. Emberektől nem fogadok el dicsőítést.
Ismerlek titeket. Tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én
Atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját
nevében jön, azt elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást
dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik?
Ne gondoljátok, hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok
Mózes lesz, akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is
hinnétek, hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek,
hogyan hinnétek az én tanításomnak?"
Jn 5,31-47

Elmélkedés:

Amikor Jézus megkeresztelkedik a Jordán folyóban Keresztelő Jánosnál, az
evangéliumi beszámoló szerint az égből a mennyei Atya tanúskodása
hangzott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. A színeváltozás
hegyén a három kiválasztott apostol abban az élményben részesül, hogy
szintén az Atya tesz tanúságot Jézus istenségéről. A mennyei Atya
tanúskodása arról szól, hogy Jézus valóban Isten.
Bár az igaz isteni tanúságtétel felülmúl minden emberit, Isten mégis
megengedi, hogy a hamis emberi tanúskodás Jézus elítéléséhez vezessen. A
hamis tanúskodás látszólagos győzelme csak addig tarthat, amíg az Atya fel
nem támasztja Fiát.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te
türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként
kereszthalálod és szenvedésed kínjait.
Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat, mint növekedésre
kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk Hozzád.
Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy
Te támogatsz.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 25., szerda

[Evangelium] Húsvéti CD

Kedves E-vangélium Olvasók!

Örülök, hogy naponta egyre többen olvassátok az e-vangéliumot.
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe most megjelent új húsvéti CD lemezünket Szent Veronikáról.
Remélem, sokakat segít majd abban, hogy közösen szemlélve Jézus arcát felkészüljünk Húsvét ünnepére.

Horváth István Sándor
zalalövői plébános

Takács Attila: E kendő rejti arcát
12 dal 45p 29mp terjedelemben.
Ára: 2.000.- Ft/db +  csomagolási és postaköltség (1-2  db esetén kb.  300.- Ft, 3-4  db esetén  kb.  400.- Ft)  Fizetés  átutalással vagy  a  lemezzel küldött csekken.
Megrendelhető a  név, a  postázási  cím és  a darabszám  megjelölésével István atyától a zalalovo@gmail.com címen.

Letöltés

Az első linkről a dalok szövegkönyve, a másik kettőről két dalból  egy-egy részlet ingyen letölthető:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/veronika2009.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/11reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/12reszlet.mp3


[Evangelium] 2009-03-25

2009. március 25. - Szerda, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó
Boldogasszony)

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt:
"Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!"
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle
köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: "Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet
találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s
Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják
hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog
Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: "A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen."
Erre Mária így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid
szerint!" Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Ahhoz, hogy elkezdődhessen a megváltás művének megvalósulása és emberré
lehessen a második isteni személy, a mindenható Isten egy embernek,
Máriának a beleegyezését kéri. Történjék velem szavaid szerint - mondja a
názáreti leány, s ezzel igent mond Isten akaratára.
A szenvedés órájában Jézus azért imádkozik, hogy ne az ő akarata
teljesedjen be, hanem a mennyei Atyáé. Beleegyezik Isten akaratába,
elfogadja azt, még akkor is, ha ez részéről életének feláldozását jelenti.
Az Atya akaratát mindenben és mindenkor elfogadó Jézus joggal tanította
övéinek, hogy övéi imádkozzanak azért, hogy az Atya akarata valósuljon
meg. Mindezek a példák arra ösztönöznek minket, hogy életünk vezérelvévé
váljon Isten akaratának szüntelen keresése és megvalósítása.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Atyánk! Itt vagyok szolgáltadra, a Te gyermeked, hogy rajtam keresztül
folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adod nekem,
rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért,
hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk azzal a szeretettel, mellyel
az Atya szereti Őt.

________________________________

Aktuális:
E nagyböjti napokban Jézus arcát próbálom szemlélni. Naponta meghallgatom
ifjúsági kórusunk dalait Veronika kendőjéről, mely Jézus arcát rejti.
Ahogy egykor Veronikának sikerült a hatalmas ellenséges tömegben egészen
közel kerülni Jézushoz, úgy e darab által a világ hangos lármája ellenére
is közel kerülhetek az Úrhoz. Aztán eljön egy dalnál az a pillanat, amely
mindig könnyeket csal szemembe. Sok minden van az énekben. Enikő
gyermekien bájos hangja, az ikrek: Tünde és Tamara megható keresztúti
dalai, a másik testvérpár, Klaudia és Viki buzgósága, Laura állandó
derűje, a Veronika-dalokat éneklő Kata szerénysége és a többiek őszinte
tanúságtétele sugárzik a dalokból. A szívemből szólnak. Emiatt nem tudom
levenni tekintetem e kendőről, s a rajta lévő Arcról. Ahogy e kendő rejti
arcát, szívem őrzi jóságát. Látván, hogy a fiatalokra milyen hatással van
a produkció, nyugodtan állíthatom: ha sok fiatal fülébe, szívébe
eljutnának ezek a dalok, kevesebben panaszkodnának, hogy gyermekük vagy
unokájuk nem gyakorolja családjától kapott hitét.
Tudván, hogy több tucatnyian mostanáig naponta hallgatják a betlehemi
Cd-t, kijelenthetem, hogy a mostani mű azért készült, hogy végre mindenki
félretegye a karácsonyi dalokat, és a mostaniakkal készüljön húsvétra.
Megéri a váltás. Igaz, az a veszély fenyeget, hogy karácsonyig fogjátok
hallgatni. De megéri.
Lelkiekben gyümölcsöző nagyböjti készületet kívánva, szeretettel. István
atya

Azoknak ajánlom, akik velem együtt szeretnék szemlélni Jézus arcát:
Takács Attila: E kendő rejti arcát
12 dal 45p 29mp terjedelemben.
Ára: 2.000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1-2 db esetén kb. 300
Ft, 3-4 db esetén kb. 400.- Ft) Fizetés átutalással vagy a lemezzel
küldött csekken.
Megrendelhető a név, a postázási cím és a darabszám megjelölésével a
zalalovo@gmail.com címen.
Letöltés
Az első linkről a dalok szövegkönyve, a másik kettőről két dalból egy-egy
részlet ingyen letölthető:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/veronika2009.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/11reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/12reszlet.mp3
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 24., kedd

[Evangelium] 2009-03-24

2009. március 24. - Kedd

A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az
úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának
neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok,
sánták és bénák. Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus
látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg.
Megszólította: "Akarsz-e meggyógyulni?" A beteg azt felelte: "Uram! Nincs
emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én
odaérek, már más lép be előttem." Jézus erre azt mondta neki: "Kelj föl,
vedd ágyadat, és járj!" Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát, és
járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a
meggyógyított emberre: "Szombat van; nem szabad az ágyadat vinned." Ő
azonban így válaszolt nekik: "Aki meggyógyított, azt mondta nekem: Vedd
ágyadat, és járj!" Megkérdezték tőle: "Kicsoda az az ember, aki azt mondta
neked, hogy vedd ágyadat, és járj?" A meggyógyult ember azonban nem tudta,
hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor tömeg verődött össze a
helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított
emberrel, és ezt mondta neki: "Látod, most meggyógyultál. Többé ne
vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!" Az ember elment, és
elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók
üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte.
Jn 5,1-16

Elmélkedés:

Jézus csodás gyógyításainak többségénél a betegek keresik fel őt és kérik
segítségét. Abban a hitben és reményben fordulnak hozzá a gyógyulni
vágyók, hogy részesedhetnek az irgalmas Isten segítségében, s meg is
kapják ezt. A mai evangéliumban Jézus fordul oda a beteghez, s ő kínálja
fel számára a gyógyulás lehetőségét. A beteg az "irgalmasság házában" nem
kapott irgalmat egyetlen embertől sem évtizedeken keresztül, most viszont
rátalál az isteni irgalom.
A történek egyik mondanivalója az lehet számunkra, hogy felkínálja nekünk
is a gyógyulás lehetőségét. Megkérdez minket, hogy szeretnénk-e
meggyógyulni, szeretnénk-e, hogy bűneinket eltörölve meggyógyítson minket.
Mit válaszolok, amikor engem kérdez, hogy meg akarok-e gyógyulni?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenem, Atyám, nehezemre esik most azt mondanom: "Legyen meg a te
akaratod." Letört vagyok, és már bátorságom sincs. Fájdalmaim szinte
elviselhetetlenek. Minden, ami oly bőven kitöltötte életemet, most olyan
messzinek tűnő számomra. Az emberek, akikhez kötődött életem, a munkám,
barátaim, mindennapi tevékenységem. Magam vagyok, egészen egyedül, de
veled szeretnék lenni életemnek ezekben a nehéz óráiban. Bármennyire is
erőtlen vagyok, mégis megkísérlem, hogy igent mondjak arra, ami most velem
történik.

________________________________

Aktuális:
E nagyböjti napokban Jézus arcát próbálom szemlélni. Naponta meghallgatom
ifjúsági kórusunk dalait Veronika kendőjéről, mely Jézus arcát rejti.
Ahogy egykor Veronikának sikerült a hatalmas ellenséges tömegben egészen
közel kerülni Jézushoz, úgy e darab által a világ hangos lármája ellenére
is közel kerülhetek az Úrhoz. Aztán eljön egy dalnál az a pillanat, amely
mindig könnyeket csal szemembe. Sok minden van az énekben. Enikő
gyermekien bájos hangja, az ikrek: Tünde és Tamara megható keresztúti
dalai, a másik testvérpár, Klaudia és Viki buzgósága, Laura állandó
derűje, a Veronika-dalokat éneklő Kata szerénysége és a többiek őszinte
tanúságtétele sugárzik a dalokból. A szívemből szólnak. Emiatt nem tudom
levenni tekintetem e kendőről, s a rajta lévő Arcról. Ahogy e kendő rejti
arcát, szívem őrzi jóságát. Látván, hogy a fiatalokra milyen hatással van
a produkció, nyugodtan állíthatom: ha sok fiatal fülébe, szívébe
eljutnának ezek a dalok, kevesebben panaszkodnának, hogy gyermekük vagy
unokájuk nem gyakorolja családjától kapott hitét.
Tudván, hogy több tucatnyian mostanáig naponta hallgatják a betlehemi
Cd-t, kijelenthetem, hogy a mostani mű azért készült, hogy végre mindenki
félretegye a karácsonyi dalokat, és a mostaniakkal készüljön húsvétra.
Megéri a váltás. Igaz, az a veszély fenyeget, hogy karácsonyig fogjátok
hallgatni. De megéri.
Lelkiekben gyümölcsöző nagyböjti készületet kívánva, szeretettel. István
atya

Azoknak ajánlom, akik velem együtt szeretnék szemlélni Jézus arcát:
Takács Attila: E kendő rejti arcát
12 dal 45p 29mp terjedelemben.
Ára: 2.000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1-2 db esetén kb. 300
Ft, 3-4 db esetén kb. 400.- Ft) Fizetés átutalással vagy a lemezzel
küldött csekken.
Megrendelhető a név, a postázási cím és a darabszám megjelölésével a
zalalovo@gmail.com címen.
Letöltés
Az első linkről a dalok szövegkönyve, a másik kettőről két dalból egy-egy
részlet ingyen letölthető:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/veronika2009.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/11reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/12reszlet.mp3
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 23., hétfő

[Evangelium] 2009-03-23

2009. március 23. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment. Jóllehet maga mondta,
hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn Galileába
érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis mindazt, amit
Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett, mert ők is ott
voltak az ünnepeken. Így jutott el Jézus újra a galileai Kánába, ahol a
vizet borrá változtatta.
Élt Kafarnaumban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett.
Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá,
és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán volt.
Jézus ezt mondta: "Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek." A
királyi tisztviselő azonban így szólt: "Uram, jöjj, mielőtt meghalna a
fiam!" Jézus erre azt felelte: "Menj csak! Fiad él." Hitt az ember Jézus
szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje futottak
szolgái, és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük: "Melyik
órában lett jobban?" Ezt mondták: "Tegnap déltájban hagyta el a láz." Az
apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus: "Fiad él."
Erre hitt ő maga, és vele egész házanépe. Ez volt Jézus második csodája,
amelyet Júdeából Galileába jövet művelt (az ünnepek után).
Jn 4,43-54

Elmélkedés:

A húsvét ünnepéhez közeledve a nagyböjti evangéliumok fokozatosan
felkészítenek minket Jézus feltámadásának csodájára, arra a titokra, hogy
Istennek hatalmában áll életet, új életet adni az embernek. A tisztviselő
fia már halálán van, amikor az Úr segít rajta apja kérésére. Jézus csupán
egyszerű mondattal válaszol a kérésre: "Fiad él." Az apát megnyugtatja ez
a kijelentés, amikor pedig személyesen tapasztalja meg annak igazságát,
akkor hit ébred benne. A húsvéti beszámolókban és tanúságtételeknél majd
látni fogjuk, hogy az új életet kapott, a halálból feltámadt Jézussal való
találkozások is hitet ébresztenek.
Erre a húsvéti hitre szeretnénk mindannyian eljutni.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz
lelki életet, ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a
világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk; hogy
mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket; hogy mindig
osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj esőt, hogy amikor szeretteim
elcsüggednek és keserű csalódás éri őket, mindig vigasztalást, menedéket,
támaszt jelenthessek számukra.

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (38.)
E nagyböjti napokban Jézus arcát próbálom szemlélni. Naponta meghallgatom
ifjúsági kórusunk dalait Veronika kendőjéről, mely Jézus arcát rejti.
Ahogy egykor Veronikának sikerült a hatalmas ellenséges tömegben egészen
közel kerülni Jézushoz, úgy e darab által a világ hangos lármája ellenére
is közel kerülhetek az Úrhoz. Aztán eljön egy dalnál az a pillanat, amely
mindig könnyeket csal szemembe. Sok minden van az énekben. Enikő
gyermekien bájos hangja, az ikrek: Tünde és Tamara megható keresztúti
dalai, a másik testvérpár, Klaudia és Viki buzgósága, Laura állandó
derűje, a Veronika-dalokat éneklő Kata szerénysége és a többiek őszinte
tanúságtétele sugárzik a dalokból. A szívemből szólnak. Emiatt nem tudom
levenni tekintetem e kendőről, s a rajta lévő Arcról. Ahogy e kendő rejti
arcát, szívem őrzi jóságát. Látván, hogy a fiatalokra milyen hatással van
a produkció, nyugodtan állíthatom: ha sok fiatal fülébe, szívébe
eljutnának ezek a dalok, kevesebben panaszkodnának, hogy gyermekük vagy
unokájuk nem gyakorolja családjától kapott hitét.
Tudván, hogy több tucatnyian mostanáig naponta hallgatják a betlehemi
Cd-t, kijelenthetem, hogy a mostani mű azért készült, hogy végre mindenki
félretegye a karácsonyi dalokat, és a mostaniakkal készüljön húsvétra.
Megéri a váltás. Igaz, az a veszély fenyeget, hogy karácsonyig fogjátok
hallgatni. De megéri.
Lelkiekben gyümölcsöző nagyböjti készületet kívánva, szeretettel. István
atya

Azoknak ajánlom, akik velem együtt szeretnék szemlélni Jézus arcát:
Takács Attila: E kendő rejti arcát
12 dal 45p 29mp terjedelemben.
Ára: 2.000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1-2 db esetén kb. 300
Ft, 3-4 db esetén kb. 400.- Ft) Fizetés átutalással vagy a lemezzel
küldött csekken.
Megrendelhető a név, a postázási cím és a darabszám megjelölésével a
zalalovo@gmail.com címen.
Letöltés
Az első linkről a dalok szövegkönyve, a másik kettőről két dalból egy-egy
részlet ingyen letölthető:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/veronika2009.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/11reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/12reszlet.mp3
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 22., vasárnap

[Evangelium] 2009-03-22

2009. március 22. - Nagyböjt 4. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: "Ahogy Mózes fölemelte a
kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz
benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba,
hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz
benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont
magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: A világosság
a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a
világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat
tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy
napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a
világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint
cselekedte azokat."
Jn 3,14-21

Elmélkedés:

A szeretetből sosem elég
Egy fiatalember, aki talán nem ismerte a tékozló fiú történetét vagy csak
a példabeszéd kezdő sorait olvasta, egyszer elhatározta, hogy kikéri
apjától a család rá eső örökségét, s elindul, hogy szerencsét próbáljon a
világban. Az apja elé állt, s előadta, hogy jól ismeri a munkának az
értékét, már képes magáról gondoskodni, tehát adják oda neki mindazt, ami
jár neki a család vagyonából. Az apja kicsit elcsodálkozott a kérésen, de
a következőképpen egyezett bele: "Amikor idehozod nekem az első tányért,
amiért megdolgoztál, megkapod az örökrészed és elmehetsz." Mi sem könnyebb
ennél - gondolta magában a fiú, aztán odament az édesanyjához, kért tőle
egy tányért, amelyet az apjához vitt. Az apa átvette a tányért, rögtön
megismerte a családi darabot, egy mozdulattal a földhöz vágta és csak
ennyit mondott: "Fiam, ezért nem te dolgoztál meg, hanem én". A fiú
másnapra új tervet eszelt ki, egy lopott tányért vitt, de apja tudván,
hogy ilyen gyorsan nem lehet becsületes munkával egy tányért megszerezni,
ezt is a földhöz vágta mondván: "Fiam, ezért te nem dolgoztál meg". A
következő napon a fiú rokonoknál volt látogatóban, hosszasan dicsérte a
szép étkészletet, aminek "jutalmaként" ajándékba kapott egy tányért. Ezt
adta apjának, aki széttörte ezt is tudván, hogy biztosan ezért sem kellett
megdolgoznia a fiának. Negyednap a fiú egy barátjától kölcsönkért
tányérral állt apja elé, aki - bár látszott rajta, hogy sajnálja - ezt is
úgy vágta a földhöz, hogy azonnal ripityára tört, aztán ezt mondta: "Fiam,
ezért más dolgozott meg, de nem te". A fiú kezdte megérteni, hogy mit
hibázott, ezért a következő héten alkalmi munkát vállalt, hogy tányért
tudjon venni. Egész heti fizetéséért még egy készletet sem kapott, csak
mindössze öt tányért. Az elsőt odaadta édesanyjának, a másodikat elvitte a
boltba, ahonnan ellopta, a harmadikat odaadta ajándékba egy szegény
koldusnak, akivel találkozott, a negyediket visszaadta a barátjának,
akitől kölcsön kérte, s az ötödikkel boldogan indult apjához, s ezzel adta
a kezébe: "Apám, ezért megdolgoztam, ezt ne törd össze! Most már tudom,
hogy mennyit kell dolgozni egy tányérért. Értékelem, hogy mennyit
fáradoztál családunkért. Nem érdemlem meg ingyen azt, amiért te dolgoztál,
ezért inkább itthon maradok."

E példával azt szerettem volna szemléltetni, hogy mennyire kevésbé
értékeljük az igazán fontos dolgokat, köztük Isten ajándékait, az ő
végtelen szeretetét. Sokszor észre sem vesszük a minket körülvevő isteni
szeretetet, és emiatt hűtlen gyermekekként állandóan kiszakítjuk magunkat
e szeretet vonzásköréből. Egy általunk boldogabbnak vélt világ után
vágyakozunk, mert nem vesszük észre, hogy Isten szeretetében a
legboldogabb az életünk.

Ennek fényében érdemes jobban odafigyelnünk az evangélium kijelentéseire:
"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki
benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16). Jézus
Krisztus e világra jövetele Isten szeretetének a jele, de szenvedése és
halála is arról árulkodik, hogy Isten a legvégsőkig elmegy, hogy kimutassa
irántunk való szeretetét. Amikor most, a nagyböjti időben végigelmélkedjük
Jézus keresztútját, s amikor majd nagypénteken a Golgota hegyén
felállított keresztjére tekintünk, akkor gondoljunk arra, hogy mindez
Isten szeretetét tanúsítja.

Az evangélium így folytatódik: "Isten nem azért küldte Fiát a világba,
hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ" (Jn 3,17).
Bár bűneink miatt büntetést érdemelnénk, Isten mégsem akar elítélni
minket, hanem azt szeretné, hogy eljussunk az üdvösségre. Erre a megváltó,
üdvösséget felkínáló szeretetre nem lehet más válaszunk, mint a szeretet.
Ha a bűn az Istennel és az embertársakkal való szeretetkapcsolatot teszi
tönkre, akkor a bűn elleni küzdelem nem lehet más, mint a szeretet
mindennapi gyakorlása Isten és a felebarát felé.

Befejezésül egy igen rövid történetet mondok még, ami elmélkedéseink
gyakori szereplőjével, Eszterrel történt. A középiskolában egy
irodalomdolgozat egyik feladata az volt, hogy egy olyan verset kellett
elemezni, amelynek a címe ez volt: Elég a szeretetből. Eszter verselemzése
a következő volt: "Nem elég."

Ha nem csak szemléljük Jézus szeretetét, hanem megértjük annak mélységét
és az Ő szeretetében élünk, akkor belátjuk: A szeretetből sosem elég.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Add, Uram, hogy szeresselek és testvéri szeretettel szeressek! Áradjon
egész szeretetem a keresztények felé, az Egyház minden tagja felé, ó,
Jézusom! Add, hogy szeretetem kiterjedjen az egész világra, a te
szereteted által, hogy tagjaid átöleljék az egész világot!
Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum