2008. május 17., szombat

[Evangelium] 2008-05-17

2008. május 17. - Szombat

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és
egyedül velük ment föl egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája
olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így
a ruhát kifehéríteni. Akkor megjelent nekik Illés és Mózes, és
beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: "Mester! Jó nekünk
itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és
Illésnek egyet!" Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor
felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: "Ez az én
szeretett Fiam, őt hallgassátok!" Mire körülnéztek, már senkit sem láttak,
csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet Jézus megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek,
amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot
megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy
feltámad a halottak közül. Azután megkérdezték tőle: "Miért mondják az
írástudók, hogy előbb el kell jönnie Illésnek?" Ezt válaszolta: "Igen,
előbb eljön Illés és mindent helyreállít. De az is meg van írva az
Emberfiáról, hogy sokat kell szenvednie és megvetésben lesz része. Azt
mondom nektek, hogy Illés már eljött, de kényük-kedvük szerint bántak
vele, ahogy előre megírták róla."
Mk 9,2-13

Elmélkedés:

Jézus színeváltozásának történetét olvasva úgy tűnhet számunkra, hogy csak
Jézus személyén történik valamiféle titokzatos változás. Emellett azonban
a három apostol is változáson megy keresztül. Annak köszönehetően, hogy
mintegy előre láthatják a feltámadásban megdicsőülő Krisztust és az Úrban
megtapasztalják Isten jelenlétét, az ő lelkük is átalakul. Ez a változás
természetesen nem látványos és feltűnő, de a szívükben mindenképpen
változást indít el. Jézusnak, az Istennek közelsége nem engedi, hogy
ugyanolyan emberként menjenek le a hegyről, mint ahogyan felmentek oda.
Vajon a Krisztussal való találkozás milyen változást eredményez bennem?
Milyen úton indít el?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Isteni Üdvözítőnk, aki földi tartózkodásod alatt olyan gyöngéd szeretettel
viseltettél a szegények iránt, adj a mi szívünkbe is a tiedhez hasonló
megértést. Engedd, hogy érzéki természetünk ellenkezését legyőzzük!
Engedd, hogy a szegényeket segítsük, fájdalmaikban vigasztaljuk,
tudatlanságukban tanítsuk, s minden nyomorúságukban könnyebbséget
igyekezzünk nekik szerezni.
Add, hogy a szegényekkel szemben tanúsított barátságunk a te barátaiddá
tegyen bennünket, ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és
uralkodol örökkön örökké! Ámen.
Páli Szent Vince


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A plébániafelújítás javára a festményért folyó licit állása: 110 000.- Ft.
Ma (szombat) 12 óriág lehet licitálni.
A festmény adatai a következők: Balaskó Árpád: Székely falu (Alsósófalva a
templommal) 2003. Méret: 56x70 cm. Kikiáltási ár: 25 000.- Ft. A kép
megtekinthető itt: [1]Székely falu
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre.
István atya

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/szekelyfalu.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 16., péntek

[Evangelium] 2008-05-16

2008. május 16. - Péntek

Jézus egy alkalommal magához hívta a népet és tanítványait, majd így szólt
hozzájuk: "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl
keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét,
elveszíti azt. De aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti
azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a
lelkének kárát vallja? Mit is adhat az ember cserébe a lelkéért? Aki e
hűtlen és bűnös nemzedék előtt szégyell engem és tanításomat, azt az
Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent
angyalokkal." Aztán még hozzáfűzte: "Bizony mondom nektek, a jelenlévők
közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten hatalomban eljövő
országát."
Mk 8,34-9,1

Elmélkedés:

A szenvedéssel, az élet keresztjével való találkozáskor a legtöbben
ösztönösen visszarettennek és el akarják hárítani azt. Jézus viszont éppen
az ellenkezőjét ajánlja. De nem csak mondja ezt a mi Urunk, hanem ő is
felveszi keresztjét. Magához szorítja, hogy őt az Atya ölelje magához. A
kereszt visszautasításával az Atya karjaiból szakadna ki. Szorítsuk
magunkhoz a keresztet, hiszen enélkül elveszíthetjük az örök életet. A
szenvedések és nehézségek vállalásával engedjük azt is, hogy a mennyei
Atya minket is szeretettel magához öleljen. Csak így juthatunk el az örök
életre.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A licit állása: 75 000.- Ft. Szombat 12 óriág lehet licitálni.
A plébániafelújítás során érdekes felajánlások is történnek. A plébánia
területén, egy Szaknyér nevű kis faluban lakó festőművész házaspár
felajánlott egy festményt, azzal az ötlettel, hogy próbáljam meg egy
"árverés" keretében értékesíteni és a befolyt összeg legyen a plébániáé.
Mivel az ötletet én is jónak tartom, ezért megpróbáljuk.
A festmény adatai a következők: Balaskó Árpád: Székely falu (Alsósófalva a
templommal) 2003. Méret: 56x70 cm. Kikiáltási ár: 25 000.- Ft. A kép
megtekinthető itt: [1]Székely falu
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverezést szombaton 12 órakor zárom le.
Reggelente megírom, hogy hol tart a licit. Azoknak, akik legalább egy
ajánlatot tettek, napközben is küldök értesítést az állásról.
István atya

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/szekelyfalu.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 15., csütörtök

[Evangelium] 2008-05-15

2008. május 15. - Csütörtök

Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp-Cezáreája környékén fekvő
falvakba. Útközben megkérdezte őket: "Kinek tartanak engem az emberek?" A
tanítványok azt felelték: "Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek,
ismét mások valamelyik prófétának." Ő tovább kérdezte őket: "Hát ti kinek
tartotok engem?" Erre Péter így válaszolt: "Te vagy a Messiás." Akkor
szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla.
Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie.
A vének, a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra
föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik. Péter ekkor félrevonta
Jézust, és szemrehányást tett neki. Erre ő hátrafordult, tanítványaira
nézett, és így korholta Pétert: "Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon
gondolkodol, és nem Isten tervei szerint!"
Mk 8,27-33

Elmélkedés:

Jézus a farizeusoknak nem mutatott olyan jelet, amely azt bizonyította
volna, hogy ő a Messiás. Tanítványai viszont a kenyérszaporítások és a
gyógyítások csodás jeleiből felismerhették a messiási idők jeleit. Ezt
látszik igazolni, hogy a Mester kérdésére Péter messiásnak nevezi őt. Az
apostolok tehát, akik a legközelebb állnak Jézushoz, a legtöbbet értenek
meg a messiási küldetésből. De még az ő számukra is vannak homályos
foltok. Elképzeléseikbe az már nem fér bele, hogy a messiásnak szenvednie
kell és meg fog halni. Ehelyett inkább egy győzelmes királyt várnak. Jézus
viszont nem az emberi elvárásoknak megfelelő messiás, hanem olyan, amilyet
az Atya kíván.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Minden örömöm, Uram, amelyben nem Te vagy, legyen félelmemre és utasítsam
azt el! Csak Téged keresselek! Érted dolgozni legyen igazi örömöm, és a
Nélküled kapott megnyugvás legyen terhemre!
Add, hogy sokszor emelhessem Hozzád a szívemet, és ha vétettem ellened,
megbánással és új jófeltétellel ki tudjalak engesztelni!
Aquinói Szent Tamás


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A licit állása: 60 000.- Ft.
A plébániafelújítás során érdekes felajánlások is történnek. A plébánia
területén, egy Szaknyér nevű kis faluban lakó festőművész házaspár
felajánlott egy festményt, azzal az ötlettel, hogy próbáljam meg egy
"árverés" keretében értékesíteni és a befolyt összeg legyen a plébániáé.
Mivel az ötletet én is jónak tartom, ezért megpróbáljuk.
A festmény adatai a következők: Balaskó Árpád: Székely falu (Alsósófalva a
templommal) 2003. Méret: 56x70 cm. Kikiáltási ár: 25 000.- Ft. A kép
megtekinthető itt: [1]Székely falu
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverezést szombaton 12 órakor zárom le.
Reggelente megírom, hogy hol tart a licit. Azoknak, akik legalább egy
ajánlatot tettek, napközben is küldök értesítést az állásról.
István atya

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/szekelyfalu.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 14., szerda

[Evangelium] 2008-05-14

2008. május 14. - Szerda

Jézus és tanítványai egy alkalommal Betszaidába érkeztek. Ott egy vakot
vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő kézen fogva kivezette a
vakot a faluból. Aztán nyállal megnedvesítette szemét, rátette kezét, és
megkérdezte: "Látsz-e valamit?" Az fölnézett, és így szólt: "Látom az
embereket. Olyanok, mintha a fák járkálnának." Erre ismét rátette kezét a
vak szemére. Most már tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy
élesen látott mindent. Ezután hazaküldte, és meghagyta neki: "Erről
senkinek se beszélj a faluban!"
Mk 8,22-26

Elmélkedés:

Jézus csodáinak sorából kiemelkednek azok, amelyekben vakok nyerik vissza
szemevilágukat. E gyógyítások azt jelképezik, hogy miként a sötétéség
foglyai eljutnak a világosságra, úgy jut el az ember a hitetlenségből a
hitre. A mai evangéliumban szereplő vak meggyógyítása különleges abból a
szempontból, hogy fokozatosan történik a gyógyulás. Más esetekben, mint
például Bartimeusnak, a jerikói vaknak a meggyógyításakor a gyógyulás
azonnal megtörténik. Most viszont az első érintés meg nem hozza meg a
teljes gyógyulást, s csak egy második lépésnél nyeri el a vak a teljes
látást. A hit felé vezető úton sem érünk azonnal célba, hanem lépésről
lépésre haladunk. Fokozatosan értjük meg hitünk igazságait. A hit útján
minden nap tennünk kell egy lépést!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Irgalmas Atyám,
add, hogy akik hallván hallanak,
de meg nem értenek,
most meghallják hangodat,
és megértsék,
hogy Te vagy a Szentek Szentje!
Nyisd fel azok szemét, akik látván látnak,
de fel nem ismernek,
hogy most meglássák
szent Arcodat és dicsőségedet!
Érintsd meg, nyisd meg szívünket,
éreztesd velünk a Te hűségedet!
Esedezve kérlek, igazságos Atyám,
hogy szeretett Fiad,
Jézus Krisztus Sebei által térjen meg
és gyógyuljon meg minden nép! Ámen.


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A plébániafelújítás során érdekes felajánlások is történnek. A plébánia
területén, egy Szaknyér nevű kis faluban lakó festőművész házaspár
felajánlott egy festményt, azzal az ötlettel, hogy próbáljam meg egy
"árverés" keretében értékesíteni és a befolyt összeg legyen a plébániáé.
Mivel az ötletet én is jónak tartom, ezért megpróbáljuk.
A festmény adatai a következők: Balaskó Árpád: Székely falu (Alsósófalva a
templommal) 2003. Méret: 56x70 cm. Kikiáltási ár: 25 000.- Ft.
Jelenlegi állás: 35 000.- Ft. A kép megtekinthető itt: [1]Székely falu
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverezést szombaton 12 órakor zárom le.
Reggelente megírom, hogy hol tart a licit. Azoknak, akik legalább egy
ajánlatot tettek, napközben is küldök értesítést az állásról.
Egyúttal köszönöm a plébánia felújítására küldött támogatásokat, különösen
azoknak, akiknek elérhetőségük hiányában nem tudtam személyre szólóan
köszönetet mondani adományukért.
István atya

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/szekelyfalu.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 13., kedd

[Evangelium] 2008-05-13

2008. május 13. - Kedd

A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon. Elfelejtettek
kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a bárkában. Jézus a
lelkükre kötötte: "Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes
kovászától!" Ők egymás közt arról beszélgettek, hogy nem hoztak magukkal
kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: "Mit tanakodtok azon, hogy nincs
kenyeretek? Még most sem értitek, és nem fogjátok föl? Még mindig
érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem
hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor öt kenyeret megtörtem ötezer
embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?" Azt válaszolták:
"Tizenkettőt." "És amikor hetet törtem meg négyezer embernek, hány tele
kosár maradékot szedtetek össze?" Azt felelték: "Hetet." Erre újra
megjegyezte: "Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?"
Mk 8,14-21

Elmélkedés:

A tegnapi evangéliumban arról olvastunk, hogy Jézus nem ad újabb jelet a
farizeusoknak, akik egyértelmű bizonyítékot várnak tőle, hogy ő a messiás.
A mai evangélium pedig arról szól, hogy Jézus emlékezteti a kevés ennivaló
miatt aggodalmaskodó tanítványait a kenyérszaporítások jelére. Mivel a
tanítványok lélekben közelebb vannak Jézushoz, már meg kellett volna
tanulniuk az isteni jelek felismerését.
A kenyér ma is jel az ember számára. Jézus jelenlétének jele. Olyan jel,
amelyet a külső szemlélő nem nagyon képes felismerni. Aki viszont él a
lehetőséggel, hogy a kenyér által Krisztus költözzön a szívébe a
szentáldozáskor, az felfedezheti e jelet.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Felajánló ima a Szűzanyához
Boldogságos szép Szűzanyám! Felajánlom neked és szeplőtelen szent
szívednek szentelem magamat, testemet és lelkemet, minden képességemet,
jövőmet és sorsomat, összes enyéimet és édes hazámat. Irgalmasság Anyja,
benned bízok és remélek, add meg nekem a békét és a jó halál kegyelmét!
Ámen.


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A plébániafelújítás során érdekes felajánlások is történnek. A plébánia
területén, egy Szaknyér nevű kis faluban lakó festőművész házaspár
felajánlott egy festményt, azzal az ötlettel, hogy próbáljam meg egy
"árverés" keretében értékesíteni és a befolyt összeg legyen a plébániáé.
Mivel az ötletet én is jónak tartom, ezért megpróbáljuk.
A festmény adatai a következők: Balaskó Árpád: Székely falu (Alsósófalva a
templommal) 2003. Méret: 56x70 cm. Kikiáltási ár: 25 000.- Ft. A kép
megtekinthető itt: [1]Székely falu
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre. Az árverezést szombaton 12 órakor zárom le.
Reggelente megírom, hogy hol tart a licit. Azoknak, akik legalább egy
ajánlatot tettek, napközben is küldök értesítést az állásról.
Egyúttal köszönöm a plébánia felújítására küldött támogatásokat, különösen
azoknak, akiknek elérhetőségük hiányában nem tudtam személyre szólóan
köszönetet mondani adományukért.
István atya

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/szekelyfalu.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 12., hétfő

[Evangelium] 2008-05-12

2008. május 12. - Hétfő

Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi
jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni. Ő lelke mélyéből
felsóhajtott, és így szólt: "Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom
nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet." Ezzel otthagyta őket.
Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.
Mk 8,11-13

Elmélkedés:

Jézus gyógyításai az isteni irgalmasság jelei. Olyan jelek ezek, amelyeket
sokan felismernek és általuk eljutnak a Jézusban való hitre. Ez azonban
nem vonatkozik mindenkire. A farizeusoknak nem elegendőek ezek a jelek,
hanem olyat követelnek, ami még egyértelműbben bizonyítja, hogy Jézus
valóban Isten, s személyében az irgalmas Isten cselekszik. A farizeusok
hitetlensége odáig vezet majd, hogy a legmeggyőzőbb jelet, Jézus
kereszthalálát és feltámadását sem fogadják el. Segítsen minket a
Szentlélek abban, hogy nyitott szívvel járva felfedezhessük Isten
szeretetének jeleit a világban!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Isten Fia, téged az Atya minden idők minden emberéhez küldött a Föld
minden részére! Téged kérünk Mária által, a Te Édesanyád és a mi
édesanyánk által: ne engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban,
különösen ne hiányozzanak azok, akik egészen a Te Országodért szentelik
magukat.
II. János Pál pápa

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 11., vasárnap

[Evangelium] 2008-05-11

2008. május 11. - Pünkösdvasárnap

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben
zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: "Békesség
nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr
láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: "Békesség
nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." E szavak
után rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg,
az nem nyer bocsánatot."
Jn 20,19-23

Elmélkedés:

Életerő hétvége
Egy magyarországi gyógyfürdő melletti szálloda a következő mondattal
reklámozta tavaly a pünkösdi hosszú hétvégére kínált szolgáltatásait:
"Életerő hétvége." Az ajánlat pezsgőfürdőt, aromás gyógymasszást,
bio-szaunát, algás tengeri fürdőt és ezekhez hasonló
wellness-különlegességeket foglalt magába, egyszóval csupa olyan dolgot,
amely a testi pihenést szolgálja. Az életerő hétvége tehát testi
felüdülést kínált a vendégeknek.

Mivel talán mi nem vágyunk ilyen különleges és feltehetően különlegesen
drága, testi pihenést nyújtó szolgáltatásokra, vagy talán nem is tudnánk
azt megfizetni, ezért most mindenkit meghívok egy ingyenes "Lelki életerő
hétvégére". A pünkösdi hosszú hétvége nagyszerű alkalom számunkra, hogy
lelkiekben felfrissüljünk és újjászülessünk a Szentlélek által. Bizonyára
tetszene egyeseknek a wellness-mise, a fitness-litánia vagy a bio-imádság,
de semmi ilyesmire ne gondoljunk, sőt, még a templomban szokásos tömjénes
füstölést sem javaslom, nehogy valaki véletlenül aroma-áhítatnak nézze a
szertartást.

Ötven nappal Jézus húsvéti feltámadásának ünnepe után a Szentlélek
eljövetelét ünnepeljük. Az első Pünkösdkor a harmadik isteni személy tüzes
lángnyelvek alakjában ereszkedett le az apostolokra, s eltöltötte őket
erővel és bátorsággal. A korábban félelmükben bezárkózó apostolok a Lélek
erejével bátran kiállnak az emberek elé és hirdetik Jézus feltámadását. Az
apostolok egyénileg is újjászületnek lélekben, ugyanakkor a Szentlélek
közösséget teremt. Létrehozza az ember és az Isten közösségét és egy
közösségbe fogja az embereket. Ez a Szentlélek által létrejött kettős
közösség azonban nem választható el egymástól, hanem szorosan
összetartozik. Ahol ugyanis nincs meg az emberek közötti szeretetközösség,
ott nem beszélhetünk arról, hogy az emberek egyénileg közösségben élnek
Istennel. A Szentlélek hozza létre az Egyház közösségét és Ő árasztja a
szeretetet mindazok szívébe, akik ehhez a közösséghez tartoznak (vö.: Róm
5,5).

Lelki életerő hétvégénken természetesen azt keressük, hogy mi tartja össze
ezt a közösséget, mi élteti e közösség tagjait. Az Apostolok
Cselekedeteiben arról olvashatunk, hogy Péter apostol pünkösdi beszédének
hatására körülbelül háromezer ember tér meg és csatlakozik a közösséghez
(vö.: ApCsel 2,41). E csatlakozás a most születő Egyház közösségéhez
elsősorban a Szentléleknek köszönhető, aki egyébként Péter szólásra
indítja. A leírás a következőkkel fejeződik be: A hívek "állhatatosan
kitartottak az apostolok tanításában, a kenyértörés közösségében és az
imádságban" (ApCsel 2,42). XVI. Benedek pápa 2006. április 5-én a szokásos
általános kihallgatáson az Egyház közösségéről szólván ezt mondta: "A
közösség az apostoli igehirdetés által kiváltott hitből születik, a
kenyértörésből és az imádságból táplálkozik, és a testvéri szeretetben és
a szolgálatban fejezi ki önmagát". Íme itt vannak azok a kulcsszavak,
amelyek megértése és megvalósítása egyrészt lelki újjászületést jelent
számunkra, másrészt a krisztusi közösség élő tagjává tesz minket.
Lelkierőnket a hit, a szentmise és a szentáldozás, a rendszeres imádkozás
és a szeretet gyakorlása adja vissza.
Lelki életerő hétvégénken imádkozzunk a Szentlélek hét ajándékáért!
Jöjj, bölcsesség Lelke, és segíts minket abban, hogy jobban szeressük a
mennyei dolgokat a földieknél, a lelkieket a testieknél!
Jöjj, értelem Lelke, és értesd meg velünk hitünk titkait!
Jöjj, jótanács Lelke, és segíts döntéseinkben!
Jöjj, erősség Lelke, hogy segítségeddel le tudjuk győzni félelmeinket és
gyengeségeinket, és képesek legyünk az erények gyakorlására!
Jöjj, tudomány Lelke, és taníts minket az Igazságra!
Jöjj, jámborság Lelke, hogy gyermeki szívvel, bizalommal közeledjünk
Atyánkhoz!
Jöjj, Úr félelmének Lelke, hogy felismerjük, ami kárhozatra juttatna
minket, és segíts, hogy állandóan törekedjünk az üdvösség elnyerésére!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja
légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden élő, minden ép.
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást mindörökké mennyeket!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum