2018. május 19., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-05-19

2018. május 19. - Szombat

Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta
egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a
vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: "Uram, ki az, aki téged
elárul?" Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: "Uram, hát ővele mi
lesz?" Jézus így felelt: "Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem
jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem!" Így a tanítványok
között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus
azonban nem azt mondta: "Nem hal meg", hanem: "Ha azt akarom, hogy így
maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele?" Ez az a tanítvány, aki
tanúságot tesz minderről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő
tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind
megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket,
amelyeket írni kellene.
Jn 21,20-25
Elmélkedés:
A tegnapi evangélium befejező részében Jézus megjövendöli Péter apostol
vértanúságát. Ez a rész folytatódik a mai evangéliumban a János apostol
sorsával kapcsolatos részlettel. Tudnunk kell, hogy János evangélista
az I. század vége felé írta meg művét. Erre az időre a többi apostol
már vértanúhalált szenvedett, ezért a keresztény közösség tagjai között
téma lett János apostol hosszú élete. Vélhetően egyesek azt gondolták,
hogy Jézus olyan ígéretet tett neki, hogy az ő visszatéréséig nem fog
meghalni. Ezt a helyzetet tisztázza János, aki szerint Jézus ilyen
ígéretet nem tett, csupán annyit mondott Péternek, hogy nem feladata
mások sorsának kutatása. Az Úr azt kérte az általa meghívottaktól, hogy
kövessék őt, éljenek vele, ismerjék meg személyét és tanítását, hogy
távozása után folytassák az ő küldetését a tanúságtétellel. Péter
tanúságot tett halálával is az Úr mellett, János pedig szóban tett
tanúságot, illetve írásban is rögzítette Krisztus életét.
Az evangéliumi részlet azzal zárul, hogy az egész világ sem volna képes
befogadni a sok könyvet, ha mind megírnák Jézus cselekedeteit. Nem
szónoki túlzásról van itt szó, hanem arról, hogy Jézusnak, az Isten
Fiának titkát az idők végezetéig sem képes a világ teljesen megérteni
és befogadni. De az, amit megtudunk a kinyilatkoztatásból, elég
számunkra, hogy higgyünk Jézusban, az Isten Fiában.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Istenünk! Emberi értelmünk végessége nem képes felfogni
téged, a végtelen Istent. A te titkaiddal, hitünk titkaival
találkozunk, amikor feltárod, kinyilatkoztatod számunkra önmagadat. Nem
a véletlenben, a sorsban, hanem a te gondviselésedben hiszünk. Hiszünk
a feltárt titkokban és elfogadjuk, hogy földi életünk során nem
ismerhetünk meg mindent, hanem majd az örök életben tárul fel számunkra
mindaz, amire evilágban homály borul. Hisszük, hogy itt a földön veled
és a mennyben benned élhetünk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180519.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 18., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-05-18

2018. május 18. - Péntek

Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak
és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: "Simon, János fia,
jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" Péter így szólt: "Igen, Uram, te
tudod, hogy szeretlek." Erre Jézus azt mondta neki: "Legeltesd
bárányaimat!"
Aztán újra megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz te engem?" Ő
azt felelte: "Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!" Erre azt mondta neki:
"Legeltesd juhaimat!"
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz
engem?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: "Szeretsz
engem?", és ezt válaszolta: "Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy
szeretlek!" Jézus pedig ismét ezt mondta: "Legeltesd juhaimat! Bizony,
bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és
oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat.
Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod." Azt jelezte e
szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent.
Azután még hozzátette: "Kövess engem!"
Jn 21,15-19
Elmélkedés:
A mai evangéliumi részben Jézus háromszor kérdezi Pétertől, hogy
szereti-e őt, majd pedig ennek megvallása után ruházza rá azt a
hatalmat, amelynek birtokában vezetni fogja a krisztusi közösséget, az
Egyházat. A háromszori kérdést és feleletet egyes szentírástudósok
azzal magyarázzák, hogy Jézus így adott alkalmat Péternek arra, hogy
háromszori tagadását jóvátegye. Ugyanakkor az is elfogadható
magyarázat, hogy Jézus csak egyszer kérdezett, de János evangélista így
akarta kiemelni, hangsúlyozni az esemény fontosságát, Péter elsőségét
az apostoli testületben és a neki adott egyedülálló küldetést.
Érdemes odafigyelnünk a küldetés alapjára, a Jézus iránti szeretetre.
Az Úr ugyanis nem azt kérdezi Pétertől, hogy szereti-e a nyájat, a
bárányokat, akiknek vezetését rá akarja bízni, hanem azt, hogy őt
szereti-e. Az Egyház szolgálata és minden, az egyházi közösség javára
végzett feladat szeretetet kíván. Mindenekelőtt az Úr iránti
szeretetet, amely forrása lesz majd az Egyház tagjai felé megnyilvánuló
szeretetnek, odaadásnak, figyelemnek és gondoskodásnak.
A harmadik kérdésnél Péter elszomorodik, ami egyértelműen az ő
bűnbánatának jele. A megtérés, a bűnbánat és szeretet megvallása a
feltétele annak, hogy az Úr küldetést adjon.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te az alázatos, bizakodó, gyermeki lelkületet
állítod elénk példaként, s ezzel megmutatod számunkra az utat, a
lehetőséget, amely az üdvösségre vezet. Nem másokhoz akarjuk magunkat
hasonlítani, hanem arra törekszünk, hogy Isten szemében növekedjünk, az
ő akarata szerint éljünk. Az Atya által számunkra kijelölt úton
szeretnénk járni, miként te is neki engedelmeskedtél keresztutadon.
Isten dicsőségét szeretnénk szolgálni szavainkkal, tetteinkkel és egész
életünkkel. Taníts bennünket a gyermeki bizalomra! Taníts minket
keresztünk hordozására! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan
éljünk!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A folyamatosan érkező adományok és igények miatt még nem zárjuk le az
idei tanszercsomag jótékonysági akciót. Eddig 753 személy 2461
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 2442 csomagot már el
elküldtünk 73 plébániára, illetve iskolába. Mostanáig 2748
tanszercsomagra érkezett igény.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. május 18.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180518.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 17., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-05-17

2018. május 17. - Csütörtök

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent
Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a
szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te,
Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így
elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a
dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek
vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek
legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket,
amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott
legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem
adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz
Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték,
hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is
megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen,
és én is őbennük legyek.
Jn 17,20-26
Elmélkedés:
Főpapi imájának ma olvasott részében Jézus azokra gondol, azokért
imádkozik az Atyához, akik nem éltek az ő idejében, nem lehettek
szemtanúi, nem találkozhattak vele személyesen, hanem a későbbi
korokban tanítványai szavára, igehirdetésüknek köszönhetően,
tanúságtételük gyümölcseként fognak hinni benne. Az apostolok nagy
érdeme, hogy az ő személyében felismerték a Megváltót és hittek benne.
Itt most azt tekinti a hívők érdemének, hogy ők mások tanúságtétele
alapján ismerték fel ugyanezt és fogadták el életük Megváltójának
Jézust. Isten úgy mutatkozik meg az ember számára, hogy felismerhető az
ő közeledése és az ember válaszolni tud Isten megszólítására, el tudja
őt fogadni. Ez az elfogadás a hit válaszában nyilvánul meg.
A hívők egységének mintája és forrása az Atya és a Fiú egysége. Az
egység kifelé, a világ felé a hitbeli és a szeretetbeli egységben
mutatkozik meg. Az egyházi élet, a vallásos élet sokféle formában,
változatosan nyilvánul meg, de a közösség akkor lesz az egység jele a
világ előtt, ha annak valamennyi tagja Istenhez kapcsolódik, az ő
szeretetéből táplálkozik. Jézus imájából azt érezzük, hogy valóban
értünk is imádkozik, legfőbb vágya az, hogy megmaradjunk a szeretetben
és az Istennel való közösségben.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet! Ha te nem
segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem
tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam
iránt, benned azonban bízom!
Néri Szent Fülöp
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A folyamatosan érkező adományok és igények miatt még nem zárjuk le az
idei tanszercsomag jótékonysági akciót. Eddig 753 személy 2461
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 2442 csomagot már el
elküldtünk 73 plébániára, illetve iskolába. Mostanáig 2748
tanszercsomagra érkezett igény.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. május 17.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180517.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 16., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-05-16

2018. május 16. - Szerda

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent
Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek
legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat,
akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el
közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most tehozzád
megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes
legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket,
mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt
kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a
gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból.
Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te
elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük
szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.
Jn 17,11b-19
Elmélkedés:
A mennyei Atyához intézett főpapi imájának következő részében Jézus
tanítványaiért fohászkodik. A tanítványoknak tudniuk kell, hogy a
Jézussal való egységben és az egymással való egységben tapasztalják meg
az Atya szeretetét. Az apostolok és az apostoli lelkületű Egyház
felelőssége abban áll, hogy a Jézustól kapott tanítást megőrizzék és
továbbadják. Mit jelent tehát az egység, amiről Jézus beszél? Kár volna
azt leszűkíteni csupán szervezeti egységre, amely külső jele a
Krisztushoz tartozásunknak. Az egység ugyanis a tanítás tartalmára is
vonatkozik, hitünk igazságaira. Jézus átadja nekünk a tanítását,
amelyen nem szabad változtatnunk. A tanítás és a hit egységének
hordozója és védelmezője tehát kezdetben az apostoli testület, majd a
későbbiekben az Egyház.
Az egység megőrzése és a tanító tevékenység nem lesz könnyű az Egyház
számára, hiszen minden korban szembe kell néznie a világ gyűlöletével,
azokkal, akik nem fogadják el a krisztusi igazságot. Ismét egy olyan
prófétai kijelentés ez, amely megvalósulását sokszor láthatjuk az
Egyház történelme folyamán.
Jézus e helyütt igazságnak nevezi a tanítást, amelyet az Atyától kapott
és amelyet átadott az embereknek. Az Úr tanítása elsősorban nem
útmutatás ahhoz, hogy hogyan érvényesüljünk a földi életben, hanem
iránymutatás az ember számára az üdvösség útján.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hiszem, Istenem és Megváltóm, erősen hiszem, hogy az Oltáriszentségben
vagy, mint igaz Isten és igaz ember.
Hiszem, hogy a te tested, a te véred, a te lelked, a te istenséged és
szent emberséged egészen benne foglaltatik e szent ostyában, habár
szemeim mindebből semmit sem látnak.
Szalézi Szent Ferenc


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180516.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 15., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-05-15

2018. május 15. - Kedd

Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:
"Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen
téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek,
akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy
megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te
küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám
bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a
dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!
Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál.
Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már
tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled
vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az
igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél
engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket
nekem adtál. Tieid ők- hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az
enyém, ami a tiéd -, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább
itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek."
Jn 17,1-11a
Elmélkedés:
Az elmúlt napokban Jézusnak az utolsó vacsorán mondott búcsúbeszédét
olvastuk részletekben, amelyet tanítványaihoz intézett. Ezt követően
szavai már a mennyei Atyához szólnak, hozzá imádkozik. Ez az imádság,
amelyet Jézus főpapi imájának is nevezünk, csak János evangéliumában
található meg. Az Úr most nem vonul félre, hogy egyedül imádkozzon,
hanem övéi hallatára fohászkodik az Atyához. Szavaiból érződik, hogy
küldetésének beteljesedését érzi. Az ima témája az, hogy földi
küldetésével Jézus megdicsőítette az Atyát, de még hátra van egy
lényeges cselekedet, amely végső dicsőséget szerez majd az Atyának.
Ugyanakkor Jézus várja, hogy az Atya is dicsőítse meg őt. Ő ugyan nem
mondja ki, hogy mivel fogja őt megdicsőíteni az Atya, de mi már tudjuk,
a halálból való feltámasztással.
Ugyanakkor mégis utalás történik a feltámadásra, hiszen ezután Jézus
azt kéri az Atyától, hogy örök életet adhasson az embereknek, azoknak,
akik megismerték őt és hittek abban, hogy ő az Atya küldötte.
Jézus arról beszél, hogy az Atya "minden ember fölött hatalmat adott
neki", azaz küldetése egyetemes. Imája is minden emberért szól, miként
önfeláldozása is minden ember számára eredményezi a megváltást.
Az ember válasza az, hogy törekszik az Atya és az ő küldötte, a Fiú
megismerésére. Ez a földi életben a hit által történik, amíg halálunk
és feltámadásunk után el nem jutunk arra az állapotra, hogy színről
színre lássuk Istent.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és
megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még
mindig hozzá tudjak tanulni! Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba! A
helyes beszéd kegyelméért is esdeklek! Döntsd el nálam mindig a
kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég
sikeres és eredményes kimenetelét!
Aquinói Szent Tamás
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A folyamatosan érkező adományok és igények miatt még nem zárjuk le az
idei tanszercsomag jótékonysági akciót. Eddig 753 személy 2461
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 2442 csomagot már el
elküldtünk 73 plébániára, illetve iskolába. Mostanáig 2748
tanszercsomagra érkezett igény.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. május 15.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180515.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 14., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-05-14

2018. május 14. - Hétfő

Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsúbeszédét, tanítványai
megjegyezték: "Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most
elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is
kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél." Jézus így felelt:
"Most hisztek? Eljön az óra - már el is jött -, amikor szétszéledtek,
ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül,
mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet
találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én
legyőztem a világot."
Jn 16,29-33
Elmélkedés:
Jézus búcsúbeszédét hallgatva az utolsó vacsorán, végre a tanítványok
is megszólalnak és hitvallást tesznek arról, hogy Jézus valóban az
Atyától jött. A hit útján haladó ember számára mindig annak elfogadása
jelenti a fordulatot, hogy Jézus a mennyei Atya Fia, az ő küldötte.
Amíg nem jutunk el ennek felismerésére, addig Jézusban csak egy embert
látunk és értetlenül fogjuk hallgatni tanítását és szemlélni
cselekedeteit. De attól a pillanattól kezdve, hogy meglátjuk benne
Isten Fiát, azaz azt, hogy nem csak valóságos ember, hanem valóságos
Isten is, a hit által megvilágosodik számunkra, hogy tanítása az örök
életre vezető igazság, cselekedetei pedig annak megnyilvánulásai, hogy
az irgalmas Isten jelen van a világban.
Jézus ismét prófétai szavakat használ, amikor arról beszél, hogy
szenvedése és halála láttán övéi szétszélednek, illetve elhagyják, de
ez a kijelentés nem csak egykori tanítványaira vonatkozik, hanem az
Egyház életére is. Mégis nagy lelki nyugalommal beszél arról, hogy
sosem marad egyedül, mert az Atya mindvégig vele van. Vele van még
akkor is, amikor elszenvedi a halált. Ez az óra alkalom Jézusnak arra,
hogy kifejezze és megerősítse az Atya iránti bizalmát és
engedelmességét. Emberi szemmel nézve szerencsétlenségnek és a rossz
győzelmének minősítenénk halálát, de mivel önként vállalta a szenvedést
és a halált az Atya iránti engedelmességből, ezért értékessé válik az
Atya szemében. Az Úr győzelme a halál felett előre hirdeti a mi
feltámadásunkat is.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Teremtő Istenünk, te úgy rendezel mindent, hogy aki felfuvalkodhatna a
neki juttatott ajándék miatt, az alázkodjék meg hiányai miatt. Egyszer
kegyelmeddel fölemelsz valakit, más dologban meg megalázod. Uram, add,
hogy jól gazdálkodjunk sokféle kegyelmeddel, legyünk meggyőződve arról,
hogy a nekünk juttatott adományok voltaképp másokéi, mivel az ő javukra
adattak. Add, hogy a szeretet által kölcsönösen szolgáljuk egymást.
Ennek során megértjük, hogy mások adományai egyben a mieink is, és
saját adottságainkat is úgy ajánljuk fel másoknak, mintha valamennyi az
övék volna.
Nagy Szent Gergely


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180514.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. május 13., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-05-13

2018. május 13. - Vasárnap, Urunk mennybemenetele

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
"Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz,
az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben
ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a
kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket
a betegekre, és azok meggyógyulnak." Az Úr Jézus, miután ezeket
elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten
jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az
Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek
által, amelyek kísérték őket.
Mk 16,15-20
Elmélkedés:
Kövessük Jézust a mennybe!
Jézus mennybemenetelének mai ünnepén az evangéliumban arról olvasunk,
hogy az Úr parancsot ad apostolainak, hogy az egész világon hirdessék
az ő evangéliumát, örömhírét. E missziós parancs és küldés által az
örömhír terjedésének, Isten országa növekedésének a szolgáivá válnak az
apostolok. Jézus csak egy szűk körben, főként az ószövetségi választott
nép körében és néha pogányok számára hirdette az örömhírt, amelynek
címzettjei közé az apostoli lelkületű Egyház korszakában már minden
ember beletartozik. Az üdvösség örömhíre, az örök életre vezető tanítás
megismerése nem egyesek kiváltsága, hanem egyetemesen szól mindenkinek,
és a Jézus által megbízottak kötelessége és felelőssége, hogy ez az
igazság minden kor emberéhez eljusson.
Jézus nagyon világosan beszél azzal kapcsolatban, hogy mi a küldetés
tétje: "Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
elkárhozik." Ennek tudata felelősséget jelent mind a küldöttekre, mind
azok számára, akikhez küldetésük szól. A küldöttek felelőssége abban
áll, hogy ha nem teljesítik az Úrtól kapott megbízást, akkor az ő
hanyagságuk, tétlenségük miatt nem fogják sokan megismerni az
üdvösségre vezető igazságot, és nem fognak válaszolni Isten hívására. A
másik oldalon az emberek felelőssége abban áll, hogy ha hallják az Úr
küldetésében járók igehirdetését, akkor fogadják azt el személyes
döntésükkel, amely elfogadás a hitben és a megkeresztelkedésben
mutatkozik meg. Jézus tehát itt azt az ígéretet fogalmazza meg, hogy
aki hittel elfogadja őt, mint Isten Fiát és Megváltót, és hitének
jeleként megkeresztelkedik, az el fog jutni az üdvösségre. Az érem
másik oldala, hogy aki megismeri ugyan az ő tanítását, de elutasítja
azt, azaz nem születik meg benne a hit, az a kárhozatra jut. Ezt nem
fenyegetésnek, hanem inkább figyelmeztetésnek kell tekinteni, amely a
személyes felelősség alapján minden emberre vonatkozik, azaz mindenki
maga felel azért, hogy elindul-e a hit útján és eljut-e ezen az úton az
üdvösségre. Saját kárhozatáért senki ne hibáztasson másokat, hiszen
ezért egyedül ő maga tehet!
Ugyanakkor Jézus ígéretei nem csak a végső időkre, nem csupán az
üdvösségre vonatkoznak, hanem arra is, hogy akik küldetésében járnak és
hűséggel végzik igehirdető, hitterjesztő szolgálatukat, azok már földi
életükben megtapasztalhatják az Úr csodálatos erejét és kegyelmi
segítségét, amely örömmel tölti majd el őket és megerősíti
valamennyiüket küldetésük teljesítésében.
A missziós parancs elhangzása után Márk evangélista egyetlen mondatban
foglalja össze Jézus távozását a világból: "Az Úr Jézus felvétetett a
mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján." Ez a megfogalmazás magába
foglalja Jézus földi küldetésének beteljesítését és lezárását, valamint
azt, hogy visszatért a mennybe, ahol örök helye van a dicsőségben. A
mennybemenetel annak kifejezése, hogy az Atya megdicsőíti,
felmagasztalja a Fiút engedelmességéért és önfeláldozásáért, és ebben
az értelemben szoros kapcsolatban áll az Úr feltámadásával, amely
esemény szintén az Atyának köszönhető, mellyel megdicsőíti a
mindhalálig engedelmes Fiút. Jézus mennybemenetele nem azt jelenti,
hogy elhagy minket, hanem azt, hogy utat mutat számunkra a mennyország
felé és felkelti bennünk a vágyat, hogy kövessük őt a mennybe.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus! Te minket is a mennybe vársz. Megmutatod nekünk az utat,
az üdvösség útját, a mennybe vezető utat, és azt szeretnéd, ha
mindannyian eljutnánk oda. Tanítványaidként erre a sorsra számíthatunk.
Segíts, hogy ne feledkezzünk el arról a parancsról, amit egykor az
apostoloknak adtál, s amely nekünk is szól: "Menjetek el az egész
világra, és hirdessétek az evangéliumot!" Segíts, hogy hűséges
tanítványaid legyünk, hozzád vezessük az embereket! Segíts
felismernünk, hogy ez a mi küldetésünk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180513.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum