2010. július 31., szombat

[Evangelium] 2010-07-31

2010. július 31. - Szombat, Loyolai Szent Ignác

Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló
híreket, azt mondta szolgáinak: Ez Keresztelő János: ő támadt fel a
halálból, azért van ilyen csodatevő ereje. Heródes ugyanis annak idején
elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt,
aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette: Nem
szabad őt feleségül venned! Heródes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de
félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Heródesnek
születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon
megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja
neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: Add nekem egy
tálon Keresztelő János fejét! Erre a király elszomorodott, de esküje és a
jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő
János fejét). Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét
elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának. Akkor
János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd
felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.
Mt 14,1-12

Elmélkedés:

A nép körében nagy népszerűségnek örvendő Keresztelő János figyelmezteti
az uralkodó családot súlyos bűnére, s emlékezteti, hogy a törvények
mindenkire vonatkoznak. A jó szándékú, de bizonyára nagyon is keményhangú
figyelmeztetésre az a válasz, hogy Jánost börtönbe vetik, majd nemsokára
kivégzik. A bűnre emlékeztető emberi szót ugyan elnémíthatja Heródes, de
ettől kezdve újabb bűn, egy ártatlan ember halála miatt fog még erősebben
megszólalni lelkiismeretének szava.
Ne a bűntudattól és a lelkiismeretfurdalástól próbáljunk megszabadulni,
hanem magától a bűntől! Fogadjuk el mások tanácsait, s legyünk készek a
bűnbánatra és a bűnbevallásra, amely által nem csupán a kínzó bűntudattól,
hanem a bűntől is megszabadulhatunk.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Fogadd el Uram, egész szabadságomat,
fogadd el emlékező tehetségemet,
értelmemet és egész akaratomat.
Amim van és amivel rendelkezem,
mind Te adtad nekem;
mindezt visszaadom Neked egészen;
és mindenestől átadom szent akaratodnak,
hogy rendelkezzél vele.
Csak a Te szeretetedet és kegyelmedet add nekem,
és én eléggé gazdag leszek,
és nem kívánok többé semmi egyebet.
Loyolai Szent Ignác
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. július 30., péntek

[Evangelium] 2010-07-30

2010. július 30. - Péntek

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a
zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: "Honnan van
ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem
Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És
nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?"
És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: "Sehol sem becsülik
kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában." Hitetlenségük
miatt nem is művelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58

Elmélkedés:

A mai evangélium szerint Jézus nem tud csodákat tenni Názáret városában,
mert az ott lakók hitetlenül fogadták, amikor a zsinagógában tanítani
kezdett. A názáretiek azt gondolták, hogy jól ismerik Jézust, hiszen
gyermekkorától fogva közöttük nőtt fel. Amikor Jézus olyan dolgokat tanít
nekik, amire nem számítottak, hitetlenkedve csodálkoztak. S amikor hallják
a másik városokban általa tett csodákat, akkor meglepődnek, majd
megbotránkoznak, mert emberi elvárásaik szűk keretébe nem fér bele Jézus.
Csak az embert ismerik, de nem ismerik fel Jézusban az Istent, aki isteni
erejével rendkívüli tettekre képes. Ha hiszek Jézus istenségében, nagy
csodák történnek velem is.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Légy velem
Ha gyötörnek a földi kínok,
S ha szenvedés az életem,
Kínjaimat könnyebben bírom,
Óh, Uram, csak Te légy velem.

Légy velem a hosszú éjszakákon,
Vigasztalj, hogyha csüggedek,
Lelkemnek égő sebeivel
Uram, Elédbe térdelek.

Nem félek a sötét éjszakától,
Ellenségtől sem reszketek,
Mert felettem őrködve állnak
Az örökké vigyázó szemek.

S ha majd egyszer eljön az óra,
Örök álomra lezárom szemem,
Könnyebben hajtom fejem nyugovóra,
Óh, Uram, csak Te légy velem. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. július 29., csütörtök

[Evangelium] 2010-07-29

2010. július 29. - Csütörtök, Szent Márta

Abban az időben: A zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy
vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus
jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz:
"Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy
most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked." Jézus ezt felelte neki:
"Testvéred fel fog támadni!" Erre Márta így szólt: "Tudom, hogy feltámad a
feltámadáskor, az utolsó napon." Jézus folytatta: "Én vagyok a feltámadás
és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és
hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?" Márta ezt válaszolta
neki: "Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a
világba jön!"
Jn 11,19-27

Elmélkedés:

Miután Jézus hírt kap Lázár betegségéről, kis késlekedéssel útnak indul
Betániába. A beteg eközben meghalt. Amikor Jézus megérkezik, Lázár már
négy napja a sírban volt. Márta és Mária azt várták Jézustól, hogy
hamarabb fog érkezni és meg fogja gyógyítani testvérüket. Elvárásukat
Márta fogalmazza meg, aki azt mondta, hogy nem halt volna meg Lázár, ha
ott lett volna Jézus. A gyógyítás csodájában reménykedtek, de ez a remény
elveszett, amikor testvérük meghalt. Jézus viszont a gyógyítás csodája
helyett egy még nagyobb csodát tesz, amikor feltámasztja a halott Lázárt
és visszahozza a födi életre.
A feltámadást és az örök életet Jézus nekünk is megadja. Egyedül ő adhatja
nekünk az új életet. Aki hisz Krisztusban és az ő életet adó erejében, s
kész vele meghalni, az elnyeri majd tőle a feltámadást is.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Imádság a vakációban
Olyan szünidőtől,
amely elpuhít,
amely henyélésben telik,
amelyben az értelem és szív számára
semmi hasznos sem terem,
Uram, ments meg engem!

Olyan naptól,
amely Isten nélkül kezdődik,
amely Istentől távol végződik
Uram, ments meg engem!

A lustálkodástól, a léha szórakozástól,
amely gyengíti önuralmamat,
és fogékonnyá tesz a rosszra,
Uram, ments meg engem!

A pénz könnyelmű tékozlásától,
minden meggondolatlanságtól,
amely másokat kísértésbe vihetne,
vagy bosszanthatna
Uram, ments meg engem!

Uram, Jézus Krisztus!
Szívből örülök a vakációnak.
Sokat várok tőle:
örömöt, pihenést, felüdülést.
Adj nyitott szemet,
hogy meglássam a világ szépségeit!
Adj nyitott fület,
hogy meghalljam hívásodat!
Tölts el örömöddel!
Engedd, hogy minél többet
ízleljek meg világod gazdagságából!
Vigyázz rám minden utamon,
hogy a szünidő is
erősítsen és gazdagítson!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Ezen a héten elérjük, hogy az e-vangélium listának 23 ezer tagja lesz.
Hagyományainknak megfelelően ismét ajándékok várnak azokra, akik
terjesztik az e-vangéliumot. Azon a napon, amikor a 23 ezredik személy
feliratkozik, megkérdezek három új listatagot, hogy ki ajánlotta nekik a
feliratkozást és ez utóbbiak Selma Lagerlöf: Krisztus-legendák című
könyvét kapják ajándékba tőlem.
XVI. Benedek pápa a közelmúltban új Pápai Tanácsot hozott létre, amely az
evangelizációért felelős. Úgy látszik, a Vatikánban is egyre fontosabb az
evangélium terjesztése. Kapcsolódjatok be ti is e munkába és terjesszétek
ez e-vangéliumot!
Köszönettel: István atya
Feliratkozási lehetőség itt: http://evangelium.katolikus.hu/
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. július 28., szerda

[Evangelium] 2010-07-28

2010. július 28. - Szerda

Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a
mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra
elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és
megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez,
aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre
talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.
Mt 13,44-46

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus két példázatot mond a mennyek országáról,
amelyekben kincshez, illetve igazgyöngyhöz hasonlítja az országot.
Mindkettő azt fejezi ki, hogy a mennyek országa olyan nagy érték, amelynek
megszerzéséért érdemes minden másról lemondani. Korunk válságainak egyik
mélyebb gyökere az lehet, hogy sokan mindent meg szeretnének szerezni
maguknak, amit értékesnek tartanak, de nem akarnak áldozatokat hozni. A
munka, a tanulás, a családi vagy társadalmi élet területén csak akkor
lehet előbbre jutni, ha képesek vagyunk áldozatokat is hozni céljaink
elérése érdekében. Közhelyszerűen mondhatjuk: mindennek ára, semmi sincs
ingyen. Azt viszont természetesen senki sem veszi szívesen, ha mások
teszik meg helyette ezt a lépést, s olyan dolgot vesznek el tőle, ami az
igazságosság vagy a vélt igazságosság szerint neki jár. Csak az önkéntes
lemondás hozhat eredményt.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a
világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében
Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az Atya Irgalmas
Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg
emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké
közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek. Ámen.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Ezen a héten elérjük, hogy az e-vangélium listának 23 ezer tagja lesz.
Hagyományainknak megfelelően ismét ajándékok várnak azokra, akik
terjesztik az e-vangéliumot. Azon a napon, amikor a 23 ezredik személy
feliratkozik, megkérdezek három új listatagot, hogy ki ajánlotta nekik a
feliratkozást és ez utóbbiak Selma Lagerlöf: Krisztus-legendák című
könyvét kapják ajándékba tőlem.
XVI. Benedek pápa a közelmúltban új Pápai Tanácsot hozott létre, amely az
evangelizációért felelős. Úgy látszik, a Vatikánban is egyre fontosabb az
evangélium terjesztése. Kapcsolódjatok be ti is e munkába és terjesszétek
ez e-vangéliumot!
Köszönettel: István atya
Feliratkozási lehetőség itt: http://evangelium.katolikus.hu/
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. július 27., kedd

[Evangelium] 2010-07-27

2010. július 27. - Kedd

Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot
és hazatért. Otthon azt kérték t?le tanítványai: "Magyarázd meg nekünk a
szántóföldr?l és a konkolyról szóló példabeszédet!" Kérésükre így
magyarázta meg: "Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld ez a
világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság
fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ
vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a
konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi
angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden
gonosztev?t, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás
lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap. Akinek
füle van, hallja meg!"
Mt 13,36-43

Elmélkedés:

Az evangéliumokban csak ritkán fordul elő, hogy Jézus megmagyarázza
egy-egy példabeszédét. A beszédek többsége önmagáért beszél, könnyű
megérteni, hiszen a mindennapi élet és munka témáiból merít. Amikor
azonban Jézus magyarázatot fűz az elhangzottakhoz, akkor ezzel
nyomatékosabban szólítja fel a hallgatóságot, hogy választ adjon vagy
válasszon.
S ezt a válaszadást nem lehet, s nem is érdemes kikerülni, hiszen
mindenkit személyesen érint. A búzáról és a konkolyról szóló beszéd
magyarázatából kiderül, hogy a világban a jó és a rossz egyaránt jelen
van. Kezdetben sokszor nehéz megkülönböztetni őket, amely a választást
nehezíti számunkra. Egy idő után azonban kiderül a különbség, s nekünk
állást kell foglalnunk, hogy vajon jó búzaként vagy haszontalan
gyomnövényként akarunk-e élni. Személyes döntésünktől függ, hogy az utolsó
ítéletkor elnyerjük-e az üdvösséget. Ezek a példabeszédek rólunk szólnak.
? Horváth István Sándor

Imádság:

Szentséges Isten, Te olyan világosságban lakozol, amelyre senki el nem
juthat, csak Fiad, Jézus Krisztus szeretetén keresztül, s Te ezt a
szeretetet jóságos kegyelmedben kiárasztottad emberiségünkre. Már a világ
teremtése előtt szerettél bennünket, szegény embereket, s örök szereteted
által megmentettél bennünket haragodtól, a halál és a pokol hatalmától. S
most ezt a szeretetet Jézus Krisztus, a te Fiad által mutatod meg nekünk
tűzláng Lelkedben, hogy kérjük őt, s Te megadod nekünk. Én szegény,
méltatlan ember, tudom, hogy nem vagyok rá érdemes. Mivel azonban
szeretetedet kinyilatkoztattad hozzád tért emberségünkben, s magadhoz
hívod vele a szegény tékozló bűnöst, testünkbe öltöztél vele, hogy
megváltsd a bűntől és üdvözítsd, ahogyan szavad tanítja.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Ezen a héten elérjük, hogy az e-vangélium listának 23 ezer tagja lesz.
Hagyományainknak megfelelően ismét ajándékok várnak azokra, akik
terjesztik az e-vangéliumot. Azon a napon, amikor a 23 ezredik személy
feliratkozik, megkérdezek három új listatagot, hogy ki ajánlotta nekik a
feliratkozást és ez utóbbiak Selma Lagerlöf: Krisztus-legendák című
könyvét kapják ajándékba tőlem.
XVI. Benedek pápa a közelmúltban új Pápai Tanácsot hozott létre, amely az
evangelizációért felelős. Úgy látszik, a Vatikánban is egyre fontosabb az
evangélium terjesztése. Kapcsolódjatok be ti is e munkába és terjesszétek
ez e-vangéliumot!
Köszönettel: István atya
Feliratkozási lehetőség itt: http://evangelium.katolikus.hu/
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. július 26., hétfő

[Evangelium] 2010-07-26

2010. július 26. - Hétfő, Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz
Mária szülei

Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek
országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a
mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti
vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és
ágai között laknak.
Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: A mennyek országa
hasonló a kovászhoz. A gazdaasszony elvegyíti három véka lisztbe, és a
kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a
népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így
jövendölt meg a próféta: "Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem
azt, ami titok volt a világ kezdete óta."
Mt 13,31-35

Elmélkedés:

Jézus példázatai megszólítják a hallgatókat, cselekvésre ösztönöznek és
bevonnak a történésekbe. A mai evangéliumban Jézus két példázatot mond a
mennyek országáról. Az elsőben kicsiny mustármaghoz hasonlítja az
Országot, amely aztán hatalmasra nő,a másodikban pedig a kovászhoz, amely
megkeleszti a tésztát. E hasonlatok esetében sokkal többről van szó, mint
beszédről és szavakról. Amikor ugyanis Jézus szóbeli tanítást ad a mennyek
országáról, ez az ország mindjárt meg is valósul, amennyiben a
hallgatóságban megindul az a változás, hogy növekvő maggá, illetve élesztő
kovásszá váljon. A szavak elhangzásával és befogadásával elkezdődik az
Isten Országa, azaz mindjárt növekedésnek indul a kicsiny mustármag és
kelésnek indul a tészta.
Ez a felismerés arra ösztönöz bennünket, hogy valóban befogadjuk a
Jézustól hallottakat, s ezáltal bennünk is növekedésbe kezdjen a mennyek
országa. Engedjük, hogy Jézus formáljon bennünket!
Horváth István Sándor

Imádság:

Az éj vak leple meghasad,
felváltja már a pirkadat,
s nyomában mar a hajnal ég,
azt hirdetvén, hogy kél a nap.

Krisztusban kél igaz napunk,
kegyelmek Anyja: hajnalunk.
De Anna volt a pirkadat,
jöttén az éj már felszakadt.

Ó, Anna, termékeny gyökér,
üdvösségtermő drága fa!
Rajtad virágos ág fakad,
mely Krisztust hozza meg nekünk!

Üdvünk Anyjának anyja, jöjj,
és Szent Joakim, jó atya,
Szülöttetek sok érdeme
az irgalmat ránk esdje le.

Dicsőség néked, Jézusunk,
világra kit szült tiszta Szűz,
Atyának, Léleknek veled,
örökre áldás, tisztelet. Ámen.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Ezen a héten elérjük, hogy az e-vangélium listának 23 ezer tagja lesz.
Hagyományainknak megfelelően ismét ajándékok várnak azokra, akik
terjesztik az e-vangéliumot. Azon a napon, amikor a 23 ezredik személy
feliratkozik, megkérdezek három új listatagot, hogy ki ajánlotta nekik a
feliratkozást és ez utóbbiak Selma Lagerlöf: Krisztus-legendák című
könyvét kapják ajándékba tőlem.
XVI. Benedek pápa a közelmúltban új Pápai Tanácsot hozott létre, amely az
evangelizációért felelős. Úgy látszik, a Vatikánban is egyre fontosabb az
evangélium terjesztése. Kapcsolódjatok be ti is e munkába és terjesszétek
ez e-vangéliumot!
Köszönettel: István atya
Feliratkozási lehetőség itt: http://evangelium.katolikus.hu/
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. július 25., vasárnap

[Evangelium] 2010-07-25

2010. július 25. * Évközi 17. vasárnap

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik
tanítványa arra kérte: "Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy
János is tanította imádkozni tanítványait." Jézus erre így szólt hozzájuk:
"Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe."
Azután így folytatta: "Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja,
aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja: Barátom, adj kölcsön nekem
három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom. De
az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is
ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek: Ha
nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis
fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
Mondom tehát nektek: Kérjetek, és adnak nektek, keressetek és találtok,
zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki
keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan
apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér,
akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán
skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni
gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket
azoknak, akik kérik tőle."
Lk 11,1-13

Elmélkedés:

Az ima ereje
Egy szegény család igaz történetével kezdem mai elmélkedésünket. A
cipészmesternek és feleségének egyetlen gyermeke született, azért nem
csoda, hogy a fiúcska volt életük legnagyobb öröme és boldogsága.
Boldogságuk azonban nem tartott sokáig, mert egy betegség következtében a
kis János három éves korában elveszítette szemevilágát és teljesen
megvakult. A szülők nem adták fel a reményt, s nagyon bíztak abban, hogy a
gyermek újra látni fog. Az egyik orvostól a másikhoz vitték, de egyik sem
tudott segíteni. Az egyik jószándékú orvos egy alkalommal azt mondta az
édesanyának, hogy az orvostudomány nem tehet semmit a gyermekért, itt már
csak az ima segíthet. Az édesanya eddig is rengeteget imádkozott fiáért,
de ettől kezdve még többet fohászkodott Istenhez a gyermek gyógyulásáért.
Így telt el hét esztendő, míg a kis János tízesztendős korában elsőáldozó
lett. Az édesanyja vezette őt az oltár elé. Kis barátaihoz hasonlóan
nagyon szerette volna látni a fehér Szentostyában rejtőző Jézust, de ő nem
láthatta. A szentmise után hazafelé sétálva az édesanya sírva mesélte el
neki, hogy milyen szépen volt feldíszítve a templom az elsőáldozás
napjára, amiből a fia semmit sem láthatott. De az édesanya nem adta fel a
sok éves küzdelmet. A következő héten elindultak egy közeli
Mária-kegyhelyre. Az anya egyik kezével a fiát vezette, a másikban a
rózsafüzért tartotta, és végig együtt imádkoztak az úton. Hétköznap lévén
alig voltak a templomban, ők pedig odatérdeltek a Mária-oltár elé és
elimádkozták a szentolvasót. Amikor befejezték az imát, az édesanya
megkérdezte fiát: Látsz-e már kisfiam? De János csak szomorúan csóválta
fejét. Akkor tovább imádkozunk * mondta az édesanya, s újra elkezdték
mondani a szentolvasót. A végén ismét megkérdezte: Látsz-e már kisfiam? De
a gyerek megint csak csóválta a fejét, mert nem látott semmit. Akkor
tovább imádkozunk * szólt ismét az anya és imádkoztak tovább a
Szűzanyához. A kis János közben elaludt az oltár előtt, anyja néha
felébresztette és megkérdezte: Látsz-e már kisfiam? De a válasz mindig
csak nem volt. Isten tudja, hányszor mondta el a rózsafüzért az anya,
amikor estefelé a gyerek hirtelen felkiáltott: Édesanyám, látok! Látlak
téged, látom a Szűzanyát és ezt a gyönyörü templomot! Boldogan tértek haza
a csodás gyógyulás után. A gyermekből felnőve pap lett, aki sokszor
beszélt prédikációiban saját gyógyulásáról.

A híres Mária-kegyhelyeken, Lourdes-ban és Fatimában, de sok más helyen is
a világon napjainkban is történnek csodák, csodás gyógyulások, amelyek az
imádság erejét bizonyítják. Érdemes imádkozni, érdemes kitartóan
imádkozni, mert az irgalmas Isten figyel a mi kéréseinkre, akkor is, ha
gyenge emberi szavakkal fordulunk hozzá. Miután Jézus megtanította a
legcsodálatosabb imát, amelyben a mi mennyei Atyánkhoz fordulhatunk
kéréseinkkel, arra bíztatja tanítványait és bennünket is, hogy imádkozzunk
és forduljunk bátran kéréseinkkel Istenhez! Kérjetek és adnak nektek *
mondja Jézus. Bár az imának több formája van, mint például a hálaadás, a
dicsőítés és az engesztelés, a legtöbbször talán kérni szoktunk Istentől,
amikor hozzá fordulunk imáinkkal.

Alexis Carrel, a francia származású Nobel-díjas orvos egy kollégáját
helyettesítve, súlyos betegek kísérőjeként indult útnak Lourdes-ba, ahol
személyesen élte át egy halálos beteg csodás gyógyulását. A lourdes-i út
előtt hitetlenkedve, kételkedve fogadta a csodák hírét, de a személyes
élmény hatására gyökeresen megváltozott a véleménye és hívő ember lett.
Élete vége felé jelent meg egy kis írása az imádságról, amelyben többek
között így vall: *Az ima a leghatalmasabb erő, amire az ember képes. Az
ima éppúgy életünk része, mint a légzés. Az ima, amelynek segítségével
akár a természeti törvények is legyőzhetők, erőfeszítés az ember részéről,
hogy eljusson az Istenhez és Isten végtelen erejéből erőt merítsen.*
Imádkozzunk! Merítsünk erőt Istenből a mindennapok küzdelmeihez!

Befejezésül még egyetlen gondolat: bár az imádság nagyon személyes, egyéni
cselekedet, mégis nagy jelentősége van a közösségben végzett imának is. A
Jézus által tanított imában sem egyedül fordulok Istenhez, hanem közösen
fordulunk hozzá kéréseinkkel, s amikor egyedül mondom el a Miatyánkot,
akkor is egy közösségnek a tagjaként teszem. Tanuljunk meg imádkozni! Ne
várjunk arra, hogy egy komoly veszélyhelyzet vagy tragikus esemény
indítson és tanítson meg bennünket az imádkozásra! Tanuljunk imádkozni!
Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus, ahogyan egykor tanítványaid kértek, most mi is hozzád
fordulunk: taníts bennünket imádkozni! Te szüntelenül imádkoztál az
Atyához, hogy az ő akaratát tedd, neki engedelmeskedjél és legyen erőd a
tőle kapott küldetés teljesítéséhez. Mi is a mennyei Atya engedelmes
gyermeki akarunk lenni, akik azért imádkozunk, hogy az ő akarata a mi
életünkben is beteljesedjen. Jézusunk, vezess minket az Atyához!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum