2008. január 26., szombat

[Evangelium] 2008-01-26

2008. január 26. - Szombat, Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az
aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket,
mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se
tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy
házba, először is ezt mondjátok: "Békesség e háznak!" Ha békesség fia
lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok
ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a
munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek,
és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg
ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9

Elmélkedés:

Szent Timóteust és Tituszt, Pál apostol két hűséges társát az evangélium
hirdetésében ünnepeljük a mai napon. A szentlecke szerint a népek apostola
arra bíztatja Timóteust, hogy élessze fel magában azt is isteni kegyelmet,
amely az evangélium hirdetésére és misszióra indította. A lelkesedés talán
erejét vesztette Timóteusban, amikor Pál fogságáról hallott vagy amiatt,
hogy őt is szenvedések érték. E két esemény próbára tehette a lelkes
Timóteust, s ezért Pál szükségesnek tartja, hogy figyelmeztesse a töretlen
buzgóságra. Isten kegyelmét, amely minket is a tanúságtételre és az
evangélium továbbadására hív, nekünk is állandóan fel kell szítanunk
magunkban, főként a nehéz időszakokban.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Segíts Urunk, hogy igazi egységben tudjunk a világ gyógyulásáért,
egyházaink, és a közöttünk lévő ellentétek feloldásáért imádkozni. Add,
hogy soha ne kételkedjünk abban, hogy Te válaszolsz imáinkra. Jézus
nevében kérünk. Ámen.
(Az ökumenikus imahét 7. napjának imádsága)


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Zsófia imát kér édesanyjáért, akinek erején felül kell helytállnia
családja érdekében.
Imádkozzunk Györgyvérért és Annáért, hogy a kitartó tanulás után
sikerüljenek vizsgáik. Saci és Öcsi szintén a sikeres vizsgákért kér imát.
Norbert imát kér Tóni atyáért, akinek január 13-án volt az aranymiséje.
Egy édesanya imát kér lányáért, Orsolyáért, hogy megadasson neki az
anyaság öröme.
Anna imát kér édesapja gyógyulásáért.
Zsuzsa imát kér két egyetemista gyermeke számára vizsgáik sikeréért.
Ágnes imát kér várandós menyéért és születendő gyermekéért.
Ági imát kér háromgyermekes barátnőjéért, Éváért, aki sokat szenved arab
férjétől, valamint súlyos gerincbetegséggel küzdő Lászlóért.
Júlia egy beteg testi-lelki gyógyulásáért kér imát.
Éva imát kér családtagjai megtéréséért és daganatos betegségben szenvedő
ismerőseiért.
Katalin imát kér gyermeke lelki békéjéért.
Ildikó csipőprotézisre váró férjéért kér imát.
Egy listatagunk imát kér egy fonyódi egyetemista fiúért, Ákosért, akinek
néhány hónapja leállt az immunrendszere, s állapota sajnos nem javul.
András imát kér egy igaz keresztény, négy gyermekes családanyáért, aki
több súlyos műtét előtt áll.
Szende imát kér születendő kisbabájáért.
Edit szintén születendő gyermekéért kér imákat.
A kérők nevében is megköszönve imáitokat, szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 25., péntek

[Evangelium] 2008-01-25

2008. január 25. - Péntek, Szent Pál apostol megtérése

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket
űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha
valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és
azok meggyógyulnak.
Mk 16,15-18

Elmélkedés:

Hirdessétek az evangéliumot! - mondja Jézus az apostoloknak és a
tanítványoknak. Olyan parancs és küldetés ez, amely mindenkire vonatkozik,
aki Krisztus követőjének tartja magát. A ma ünnepelt Szent Pál apostol is
megkapta ezt a küldetést, megértette azt, s ettől kezdve minden erejét az
evangélium terjesztésére szentelte. Ezekben az években a többi apostol
elsősorban a zsidó nép tagjaihoz szólt, Pál viszont bátor módon a pogány
nemzetek felé fordul új teret nyitva ezzel az evangélium terjesztésére.
Mai világunkban is vannak olyan helyek, ahová még nem jutott el Krisztus
örömhíre. És itt ne csupán földrajzi területekre gondoljunk, hanem például
az információs társadalom területére. Ha a galatáknak, a korintusiaknak,
az efezusiaknak, meg a többeiknek lett volna internetje, Szent Pál is
bizonyára e-mailt küldött volna nekik. Szent Pál utódaként és helyett én
küldöm az e-vangéliumi üzeneteket a gmaileseknek, a freemaileseknek, a
citromaileseknek és a többieknek. Az Apostolnak egykor kiváló munkatársai
voltak. Köszönöm a segítséget mindazoknak a listatagoknak, akik
segítségemre vannak az e-vangélium terjesztésében.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk Istenünk, aki a teljes egységet jelented, úgy erősítsd szívünkben az
egység utáni vágyat és reménységet, hogy soha ne szűnjünk meg az
evangélium ügyéért munkálkodni. Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus
nevében kérünk. Ámen.
(Az ökumenikus imahét 6. napjának imádsága)


________________________________

Aktuális:
Listánk 11500-dik tagjaként Patakiné Balázs Katalin nyerte a bibliát.
Legközelebb a 12 ezernél lesz ajándékszentírás a Biblia évében. Ma 11658
címre érkezik meg az e-vangélium.
Köszönöm, hogy terjesztitek az evangéliumot!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 24., csütörtök

[Evangelium] 2008-01-24

2008. január 24. - Csütörtök

Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a
Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és
Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon
környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy
milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak,
hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat
meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott
körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint
meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: "Te vagy az Isten
Fia!" Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda
ő.
Mk 3,7-12

Elmélkedés:

Egyes dolgokat Jézus megenged a népnek, másokat viszont nem. Nem engedi
meg például, hogy királlyá tegyék a csodálatos kenyérszaporítás után. Nem
engedi meg, hogy a kiűzött gonosz lelkek elárulják igazi kilétét. Sokszor
kifejezetten megtiltja, hogy a meggyógyított betegek beszéljenek arról,
hogy ki tett velük csodát. Nyilvánvalóan azt szeretné, ha az emberek
elsősorban tanítása miatt közelednének hozzzá, de megengedi azt is, ha
ennél kevésbé nemes szándék, például a gyógyulás vágya vezeti őket. Nem
csak arról van szó, hogy egyes szándékokat elfogad az Úr az őt kereső
néptömeg részéről, más szándékokat viszont nem, hanem arról, mi az, ami
beleillik küldetésébe, és mi az, ami nem fér abba bele. Nem az emberek
szándéka, hanem az Atya szándéka, akarata határozza meg viselkedését.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, tégy olyan tanítványokká, akik éjjel-nappal figyelnek szavadra. Az
egység felé vezető úton adj nekünk reménységet, hogy kellő időben
gyümölcsöt teremjünk. Amikor előítéletek és kétségek gyötörnek, áldj meg
minket alázatos türelemmel, ami nélkül nincs megbékélés. Ámen.
(Az ökumenikus imahét 5. napjának imádsága)

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 23., szerda

[Evangelium] 2008-01-23

2008. január 23. - Szerda

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél
kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e
szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna
kezű embert: "Állj ide középre!" Aztán megkérdezte a körülállókat:
"Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni
hagyni?" Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva
haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: "Nyújtsd ki a
kezedet!" A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok
kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként
okozhatnák Jézus vesztét.
Mk 3,1-6

Elmélkedés:

Jelképes szerepe van annak, hogy Jézus középre állítja a béna kezű embert,
akit meggyógyít. A betegek régen is és sajnos ma is kitaszítottak, akik
testi vagy éppen lelki bajuk miatt rengeteg hátrányt kénytelenek
elviselni. A társadalom kiszorítja őket, s sokszor nem tekinti őket
ugyanolyan embereknek, mint az egészségeseket. Egy idő után ők maguk is
visszahúzódóvá válnak, kerülik a nyilvános helyeket, nem szívesen
mutatkoznak társaságban. Sok esetben szégyellik betegségüket, s félnek,
hogy gúnyolódás tárgyává válnak. Nem csoda tehát, ha kerülik a
tömegrendezvényeket.
Jézus ezen a kitaszított, peremre szorított helyzeten változtat, amikor
középre állítja a béna kezű embert. Mert Őneki mindenki fontos, akit
esetleg mások megvetnek, s aki e megvetés és a betegség miatt kettős
segítségre szorul.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, Istenünk! Isteni képmásodra teremtettél mindannyiunkat, nőket és
férfiakat. Add, hogy egy szívvel, lélekkel szüntelenül imádkozzunk: hogy
az éhezők jól lakjanak, a rabságban élők megszabaduljanak, és hogy minden
ember méltóságban éljen. Engedd, hogy alkalmas eszközeid legyünk ennek
megvalósulásában. Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.
(Az ökumenikus imahét 4. napjának imádsága)

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 22., kedd

[Evangelium] 2008-01-22

2008. január 22. - Kedd, Boldog Batthyány-Strattmann László családapa

Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak
koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra,
megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön
errefelé. Erre kiáltozni kezdett: "Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!"
Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban
kiáltotta: "Dávid fia, könyörülj rajtam!"
Jézus ekkor megállt, és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért,
megkérdezte: "Mit akarsz, mit tegyek veled?" A vak könyörgött: "Uram, hogy
lássak!" Jézus így szólt hozzá: "Láss! Hited meggyógyított téged." Azonnal
visszanyerte látását. Dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az
egész nép áldotta Istent.
Lk 18,35-43

Elmélkedés:

Tanító útja során Jézus számos beteget gyógyított meg. Ezek között az
egyik leglátványosabb volt a vakok meggyógyítása, akik csodás módon
visszanyerték szemevilágukat. Az irgalmas Jézus így gyakorolt velük
könyörületet. A vakok általában koldulásból éltek, tehát rászorultak az
emberek könyörületből adott adományaira. Az isteni könyörület azonban
ennél nagyobb ajándékot nyújt nekik, amikor megszűnik betegségük.
Ezt az isteni irgalmasságot kell nekünk utánoznunk. Több ez, mint emberi
szánalom a szerencsétlen ember iránt. Igazi nagylelkűségre kell
törekednünk, amely nem csak rövid időre, ideiglenesen enyhíti a
nyomorúságot, hanem annak eredeti okát akarja megszűntetni. Tudok-e többet
adni, mint amennyit szánalomból szükségesnek tartok?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, te azt várod, hogy az igazság hassa át bensőnket. Szívünkbe adj
bölcsességet. Taníts egymást bátorítanunk az egység felé vezető úton.
Mutasd meg, milyen változásokra van szükségünk a megbékéléshez. Teremts
mindnyájunkban őszinte ökumenikus nyitottságot. Ámen.
(Az ökumenikus imahét 3. napjának imádsága)


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Az elkövetkezendő napokban ismét 500-as számhoz érünk. Emlékeztetek rá,
hogy a Biblia évében minden 500-dik feliratkozó, és az, aki őneki a listát
ajánlja, egy-egy bibliát kap ajándékba.
Köszönöm, hogy a mindennapi olvasás mellett a Biblia évében az e-vangélium
terjesztését is fontosnak tartjátok! Hétfőn 11435 személyhez érkezik meg
az e-vangélium.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 21., hétfő

[Evangelium] 2008-01-21

2008. január 21. - Hétfő

Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek.
Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: "Miért van az,
hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a
tieid meg nem böjtölnek?" Jézus így válaszolt: "Vajon böjtölhet-e a
násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem
böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És
akkor, azon a napon majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új
szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit, és
a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe; vagy
ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkremegy.
Az új bor új tömlőbe való."
Mk 2,18-22

Elmélkedés:

Mi értelme van a böjtölésnek? - kérdezik manapság is sokan. Mivel az ember
test és lélek egysége, ezért hiába próbálnánk elképzelni olyan vallást,
amelynek csupán lelki cselekedetei volnának, de testi vonatkozásai nem. A
böjtnek nem önmagában van értéke, hanem azért, mert a hívő ember ezzel a
vallásos gyakorlattal el akar érni valamit. Legfőképpen a testnek és a
léleknek a fegyelmezése ez, amely abban segít, hogy a böjtölő ne önmagára,
hanem Istenre figyeljen. Ha nem ez a célja, akkor legfeljebb fogyókúráról
beszélhetnénk vagy túlzott fogyási mániáról, ami betegségnek számít, de
emögött valójában nincs lelki tartalom. Testünk fegyelmezésével, azaz a
böjtöléssel előkészülünk arra, hogy találkozzunk Istennel.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Minden teremtett lélek Istene, hallgasd meg imádkozó gyermekeidet. Segíts
megőriznünk beléd vetett hitünket és bizalmunkat. Taníts meg kegyelmedre
támaszkodva mindenekben hálát adni. Adj nekünk igazságot és bölcsességet,
hogy egyházad egységes közösségként szülessen újjá. Te vagy egyedüli
reményünk. Ámen.
(Az ökumenikus imahét 2. napjának imádsága)


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Az elkövetkezendő napokban ismét 500-as számhoz érünk. Emlékeztetek rá,
hogy a Biblia évében minden 500-dik feliratkozó, és az, aki őneki a listát
ajánlja, egy-egy bibliát kap ajándékba.
Köszönöm, hogy a mindennapi olvasás mellett a Biblia évében az e-vangélium
terjesztését is fontosnak tartjátok! Ma 11435 személyhez érkezik meg az
e-vangélium.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 20., vasárnap

[Evangelium] 2008-01-20

2008. január 20. - Évközi 2. vasárnap

Abban az időben: Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így
szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én
azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt,
mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel,
hogy megismertessem őt Izraelben."
János azután így folytatta tanúságtételét: "Láttam, hogy az égből, mint
egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki
küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy
rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam,
és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!"
Jn 1,29-34

Elmélkedés:

Igaz tanúskodás
A hamis tanú című balladájában Arany János elmesél egy történetet,
amelyben egy ember megesküszik a Szentháromságra, de még saját
lelkiüdvösségére is, hogy az övé az a darab föld, amelyen áll. Esküvel
vallja, hogy igazat mond, s ha ez nem így van, akkor halálakor még a föld
se fogadja be testét, s lelke legyen kizárva az égből. Az esküttevő ember
igen ravasz volt, s előre egy kis darab saját földet tett a lába alá, így
szava tulajdonképpen igaz volt, amikor megesküdött rá, hogy a földjén áll.
Esztendő múltán azonban meghalt, s a temetéskor hiába siratta négy harang
és dicsérte két pap, bizony a föld kivetette magából koporsóját. Esküje
tehát hamis volt, így látta ezt az égből az Isten, mert az igaz
tanúskodáshoz nem elég a szavak igazsága, hanem igaz gondolkodásnak, igaz
tettnek kell a kimondott szó mögött lennie. Arany János arra figyelmezteti
olvasóit e költeményben, hogy csak igaz hittel mondjon mindenki esküt.

Hamisan tanúkodó emberekről napjainkban is hallhatunk, de már Jézus
korában is voltak, s a szentírásban is találkozunk velük. Karácsony
másnapján ünnepeljük Szent István első vértanút, aki az Apostolok
Cselekedetei beszámolója szerint oly meggyőzően tanúskodott Jézusról
szavaival és cselekedeteivel, hogy ellenfelei "nem tudtak ellenállni
bölcsességének és a Léleknek, amely által szólt" (ApCsel 6,10). Ezután
hamis tanúk álltak elő, akik olyan dolgot állítottak róla, ami nem volt
igaz, s ami miatt halálbűntetést érdemelt (vö.: ApCsel 6,13). Ezt követően
Szent Istvánt megkövezték. De ugyanez történt Jézussal is. Amikor a
főtanács előtt kihallgatták, szintén hamis tanúk álltak elő, akik vádolták
őt (vö.: Mt 26,59-60; Mk 16,56-59. S bár az ő tanúságuk hamisága is
nyilvánvaló volt, mégis halálra ítélték Jézust, s az ítéletet másnap végre
is hajtották.

Emellett természetesen igaz tanúságtételekről is olvashatunk a bibliában.
Az elmúlt vasárnap a mennyei Atya igaz tanúskodásáról hallottunk az
evangéliumban, amikor Jézus megkeresztelkedésekor ezt mondta: "Ez az én
szeretett Fiam, akiben kedvem telik!" (Mt 3,17), ma pedig Keresztelő Szent
János Jézusról tett szintén igaz tanúságtételét hallhattuk az imént. A
Jézus megkeresztelkedése utáni napon János a népnek a következőket mondja:
"Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!" (Jn 1,29). Majd ezzel
folytatja beszédét: "Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a
Lélek, és rajta marad. Ő az, aki Lélekkel keresztel" (Jn 1,32-33). Az Atya
szavainak és János szavainak igazsága megmutatkozik Jézus egész életében.

Nyilvános működésének három esztendeje alatt mindig Jézussal van a
Szentlélek. Megkeresztelkedése után Jézus a Lélek indítására a pusztába
ment (vö.: Mt 4,1; Mk 1,12; Lk4,1), ahol kísértést szenvedett.
Megkísértése után "a Lélek erejében visszatért Galileába" (Lk4,14) és
elkezdi hirdetni tanítását. Tanító útjának mindjárt a kezdetén elment
Názáret városába, ahol a szombati istentiszteleten a következő részt
olvassa fel: "Az Úr Lelke van rajtam" (Lk 4,18). Ezzel a bizonyossággal
kezdi meg igehirdető útját. Érdekes, hogy a Jézusban jelenlévő és működő
Szentlelket nem az emberek veszik észre elsőként, hanem az emberekben lakó
gonosz lelkek. E rossz lelkek előbb felismerik, hogy Jézus az Isten Fia,
de a benne lévő erőnek nem képesek ellenállni, s Jézus parancsára
elhagyják az embereket. De nem csak az örödögűzéseket, hanem minden más
csodáját is a Szentlélek erejével teszi a mi Urunk, az utolsó vacsorán
pedig ígéretet tesz apostolainak, hogy távozása után elküldi majd számukra
a vigasztaló Szentlelket.

Befejező gondolatként ezen a ponton érdemes visszakanyarodnunk Keresztelő
János tanúságtételéhez. A Keresztelő egyrészt azt állítja Jézusról, hogy
magában hordozza a Szentlelket, másrészt pedig elhozza, kiárasztja ezt az
embereknek, azaz Lélekkel fogja megkeresztelni őket. A sokszor rejtetten
működő Lélek munkáját vesszük itt észre, aki nem csak Jézusban van jelen,
hanem nyilvánvalóan Jánost is eltölti, hogy igaz tanúságot tegyen. Ugyanez
a Lélek erősíti meg később Pünkösd napján az apostolokat, hogy ők is a
feltámadt Krisztus igaz tanúi és tanításának hirdetői legyenek. Legyen
velünk is a Jézus által ígért, s elküldött Lélek, hogy mi is az Úr igaz
tanúi lehessünk, tanúságot téve szeretetéről az embereknek!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Egység Ura, Atya, Fiú, Szentlélek! Szüntelenül imádkozunk azért, hogy egy
lehessünk, ahogy te Egy Isten vagy. Atyánk hallgasd meg kérésünket.
Krisztus, gyűjts minket a te akaratod szerinti egységbe. Szentlélek, add,
hogy el ne lankadjunk. Ámen.
(Az ökumenikus imahét 1. napjának imádsága)

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum