2017. augusztus 19., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-08-19

2017. augusztus 19. - Szombat

Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és
imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket. Jézus azonban
így szólt: "Hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg
őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa!" Azzal
rájuk tette kezét, majd továbbindult.
Mt 19,13-15
Elmélkedés:
A bibliai időkben, Jézus korában nem volt szokás, hogy a vallási
vezetők és tanítók gyermekekkel foglalkozzanak. A vallás a komoly,
felnőtt férfiak ügye, a gyermekek inkább tartsák magukat távol ettől,
és semmiképpen ne zavarják meg őket tanító vagy törvénymagyarázó
tevékenységükben. E felfogás ismeretében nem kell meglepődnünk a
tanítványok magatartásán, akik visszautasították a gyermekekkel
Jézushoz igyekvőket. Jézus azonban, aki már sok más kérdésben túllépte
korának szokásait és hagyományait, most is újszerűen, a megszokottal
ellentétesen cselekszik. Bizonyára a tanítványok is elcsodálkoztak,
amikor Mesterük barátságosan és szeretettel fogadta a gyerekeket és
megáldotta őket.
Érdemes odafigyelnünk Jézus cselekedetére, kézmozdulatára. Korábban már
sok betegre tette rá a kezét, hogy azok meggyógyuljanak. E kéz most nem
gyógyító szándékkal érinti a gyermekeket, hanem áldást oszt. Ugyanakkor
isteni kegyelmeket közvetít, miként a gyógyítások esetében is.
Kegyelmet, amely kiárad minden emberre, köztük a kicsinyekre, a
gyermekekre is.
A jelenet elgondolkoztat minket: Feladatomnak, keresztény
kötelességemnek érzem-e, hogy a kicsinyeket Krisztus szeretetére
tanítsam és a benne való hitre neveljem? Segítem vagy akadályozom
azokat, akik Jézushoz igyekszenek?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy
a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts
engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a
kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170819.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 18., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-08-18

2017. augusztus 18. - Péntek

Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték
tőle: "Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét?"
Jézus ezt felelte: "Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak
és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: A férfi ezért elhagyja
atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek?
Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten
egybekötött, ember szét ne válassza."
A farizeusok azonban erősködtek: "Miért írta hát elő Mózes, hogy
válólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget?"
Jézus kijelentette: "Mózes a keményszívűségtek miatt engedte meg, hogy
elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek:
aki elbocsátja feleségét - hacsak nem a paráznasága miatt - és mást
vesz el, házasságtörést követ el."
Erre a tanítványok megjegyezték: "Ha így áll a dolog férj és feleség
között, akkor nem érdemes megházasodni." Jézus így válaszolt: "Nem
mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert
van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az
emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond
róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel!"
Mt 19,3-12
Elmélkedés:
A mai evangéliumi részlet szerint a farizeusok a válással kapcsolatban
tesznek fel egy kérdést Jézusnak. A kérdésnek az az alapja, hogy egyes,
korabeli törvénymagyarázók, írástudók szerint bizonyos esetekben
megengedhető a válás, például a házasságtörés a nő részéről olyan ok
lehet, amely alapján elbocsáthatja őt a férje. Jézus az általa adott
magyarázatban visszamegy a teremtő Isten eredeti szándékára. E szándék
szerint a férfi és a nő egymásért él, egymásnak adják át magukat.
Kapcsolatukat Isten köti össze, tehát ha valaki azt bármilyen okból
felbontja, akkor a Teremtő akaratát veszi semmibe. Jézus tehát azt
tanítja, hogy a házasságot kötött férfi és nő ragaszkodjon egymáshoz és
legyenek hűségesek. A házasság célja a Teremtő megdicsőítése és az élet
szolgálata. A válás, a házastárs elhagyása olyan bűn, amely
megakadályozza e kettős cél megvalósítását.
Az evangélium második részében Jézus megemlíti még azt is, hogy a
hűséges házasságnál is van tökéletesebb életforma, az Istennek szentelt
élet, amely a papságban, a szerzetesi, illetve szerzetesnővéri életben
valósul meg. De ez nem mindenki számára adatik meg, hanem csak azoknak,
akiket Isten kifejezetten erre hív, akiknek ez a hivatása. Legyünk
hűségesek ahhoz a hivatáshoz és életállapothoz, amelyre Isten meghívott
minket!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus, te vagy a test és a lélek gyógyítója. Betegségeinkben,
bajainkban, életünk nehéz helyzeteiben hozzád fordulunk. Hisszük, hogy
te tudsz és akarsz is segíteni rajtunk. Szavaidnak és cselekedeteidnek
olyan ereje van, amely képes megváltoztatni életünket, megszüntetni
mindazt, ami veszélyezteti azt vagy ami akadályozza lelki
fejlődésünket. Segíts, hogy a betegség, amely próbatétel számunkra, ne
gyengítse meg hitünket, hanem közelebb vigyen hozzád, aki vállaltad a
szenvedéseket. Uram, mindent elfogadok tőled!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170818.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 17., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-08-17

2017. augusztus 17. - Csütörtök

Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: "Uram, ha
vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?" Jézus így felelt: "Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart
számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki
tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és
mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga
leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent
megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt
még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik
szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni
kezdte: Add meg, amivel tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte, és
kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett,
hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak.
Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így
szólt hozzá: Te, gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden
tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is
megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És
az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent,
amivel tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta
szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének." Amikor Jézus ezt a
tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment a
Jordánon túlra.
Mt 18,21-19,1
Elmélkedés:
Jézus példabeszéde nagyon szemléletesen mutatja be, hogy az ember
könnyen vár megbocsátást saját vétkeire, ugyanakkor késedelmes abban,
hogy ő bocsásson meg másoknak. A szívtelen szolga esete azt mutatja,
hogy mennyire könyörtelen tud lenni az, aki nem értékeli a felebarátja
részéről felé megmutatkozó megbocsátást.
Az a tény, hogy Isten mindig kész megbocsátani nekünk, bűnös
embereknek, azt igazolja, hogy a szeretet erősebb a bűnnél. Az isteni
szeretet és irgalmasság akkor válik bennünk a leghatékonyabbá, ha
egyértelműen elfordulunk az elkövetett bűnöktől, megbánjuk és
megvalljuk azokat, miközben elhatározzuk, hogy a jó útra térünk és
igyekszünk többé nem megbántani Istent. Isten irgalma azonban senkiben
se ébresszen könnyelműséget! Nem követhetünk el bűnöket úgy, hogy
közben azt hangoztatjuk: Majd Isten úgyis megbocsátja azokat!
Bűneinkkel nemcsak Istent tudjuk megbántani, hanem embertestvéreinket
is. Itt szintén érvényes, hogy a szeretet erősebb a bűnnél. Az általam
gyakorlandó szeretetnek is erősebbnek kell lennie a másik ember által
elkövetett bűnnél. Ugyanakkor az embertársam által gyakorolt és
megbocsátásban megnyilvánuló szeretetnek is erősebbnek kell lennie az
én bűnömnél. Az isteni irgalom megtapasztalása minket is a
megbocsátásra nevel.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Add Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal
is, azokkal is, akikkel másképp bánsz, mint velünk. Te taníts minket
szeretetre, hadd kamatoztassuk adottságainkat hátrányos helyzetben lévő
testvéreink javára.
Add, hogy testvér módjára szeressük őket, hogy megosszuk velük minden
javunkat, eléjük sietve felkínáljuk nekik, és könyörögjünk, hogy
fogadják el.
Boldog Charles de Foucauld


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170817.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 16., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-08-16

2017. augusztus 16. - Szerda

Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait: Ha testvéred vétkezik
ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! Ha hallgat rád,
megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy
vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a
dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének! Ha a
hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy
vámos.
Bizony, mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a
mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
És bizony, mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a
földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten
vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Mt 18,15-20
Elmélkedés:
A testvéri figyelmeztetés módjáról ad Jézus tanítást a mai
evangéliumban. Az egyik alapelv a fokozatosság. A hibát elkövető
személyre nem szükséges azonnal a legsúlyosabb büntetést kimérni,
hiszen a jószándékú figyelmeztetés hatására megváltoztathatja
magatartását. A másik lényeges szempont az iránta tanúsított türelem.
Senkitől sem várhatunk azonnali változást, s mielőtt ilyet követelnénk
másoktól, gondoljunk arra, hogy nekünk is nehéz a változás.
S bár jól értjük Jézus szavait, amikor a gyakorlatban próbáljuk azt
megvalósítani, nehézségekbe ütközünk. Hiába igyekszünk szeretettel
figyelmeztetni embertársunkat az általa elkövetett bűnre, ő inkább
megsértődik, mintsem belátná hibáját. Az ember ugyanis könnyebben
keresi másban a hibát, mint önmagában és sok esetben még a saját
bűnéért is másokat akar hibáztatni, felelőssé tenni.
A testvéri figyelmeztetésről, mint a jobbítás eszközéről azonban e
nehézségek ellenére sem szabad lemondanunk. Tapintatosság, türelem,
bizalom és őszinteség szükséges ahhoz, hogy bárkit is a javulás útjára
vezessünk, amely sosem lehet külső kényszer eredménye. Ha az illető
belső késztetést érez az általunk javasolt és megélt útra, akkor
hasznossá vált a testvéri figyelmeztetés. Ha pedig felénk irányul ez a
figyelmeztetés, akkor vegyük azt komolyan.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben. Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak megvallásában.
Sugalld szívükbe tanításod szavát! Hiszen a te ajándékod, hogy
elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél,
hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe.
Szent Metód


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170816.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 15., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-08-15

2017. augusztus 15. - Kedd, Szűz Mária mennybevétele
(Nagyboldogasszony)

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik
városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a
magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így
kiáltott: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek
gyümölcse? De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?
Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve
felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak
beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Mária megszólalt:
"Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az
otthonába.
Lk 1,39-56
Elmélkedés:
Előttünk járt
A II. Vatikáni zsinat Egyházról szóló dokumentumában szó esik Szűz
Mária szerepéről az üdvösség rendjében, illetve az ő kapcsolatáról az
Egyházzal. A tanítás szerint "az Istenszülő a hit, a szeretet és a
Krisztussal való tökéletes egység rendjében az Egyház előképe" (Lumen
Gentium 63.).
Jézus édesanyja előttünk járt a hitben. Biztosak lehetünk benne, hogy
Máriát egészen váratlanul érte az angyal megjelenése Názáretben. Az
angyali üdvözlet alkalmával olyan dolgokat hallott, amit elképzelni sem
tudott. Hogyan születhet gyermeke, amikor még nincs férjnél? Hogyan fog
megvalósulni Isten megváltó terve az ő életében? Miért őt választotta
ki arra, hogy a Megváltó Anyja legyen? Mindezekre a kérdésekre nem volt
azonnali válasz Mária számára, nem értett meg rögtön mindent, amit az
angyal közölt vele. Mégis hittel igent mondott Isten akaratára, vele
kapcsolatos személyes tervére. Ezért is nevezi őt valamivel később
rokona, Erzsébet boldognak: "Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében,
amit az Úr mondott neki!" (Lk 1,45). Nem csak az angyali üdvözlet, azaz
Jézus születése hírüladásának pillanatára vonatkozik ez, hanem Mária
egész életére. Végigjárta a hit engedelmességének útját, előttünk járt,
hogy példát mutasson nekünk, hogyan engedelmeskedjünk Istennek.
Mária előttünk járt a szeretetben. A Boldogságos Szűz édesanyai
szeretetét gyermeke, fia iránt felesleges bizonygatnunk. Az ő szeretete
veszi körül Jézust gyermekségében és fiatalkorában, ez a szeretet
gondoskodik a gyermek felneveléséről, ez az édesanyai szeretet aggódik,
amikor a 12 éves Jézus egy zarándoklat alkalmával Jeruzsálemben marad
és a templomban találják meg. Ez az anyai szeretet kíséri el Jézust a
szenvedés útján, a keresztúton, és ez a szeretet ad Máriának erőt, hogy
ne fusson el a kereszttől, ne meneküljön el, mint például az apostolok,
hanem mindvégig fia mellett maradjon. Mária előttünk jár a szeretetben,
példát mutatván, hogy a szeretet köthet minket Krisztus keresztjéhez,
amely szeretetünk forrása.
A Szűzanya előttünk járt a Krisztussal való tökéletes egységben.
Elsősorban lelki egységre gondoljunk. A szülésből fakadó anyaság után
Mária a szeretetből és a lelki újjászületésből fakadó egységre is eljut
fiával. Szeretettel hallgatja az ő szavait és ő maga is tanítvánnyá
válik. E lelki egység teszi őt képessé arra, hogy közvetítő és
közbenjáró legyen, aki fia segítségét kéri az emberek érdekében. Ez
mutatkozik meg például a kánai menyegző esetében, valamint
mindannyiszor, ha segítségét kérjük az isteni kegyelmek elnyeréséért.
A mai ünnepen mindehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy Mária előttünk
járt a mennybe vezető úton. Ma, Nagyboldogasszony napján Szűz Mária
mennybevételét ünnepeljük, azt a hittitkot, hitigazságot, hogy a
mindenható Isten a Boldogságos Szüzet megdicsőítette azzal, hogy földi
életpályája befejezése után, testével és lelkével felvette őt a
mennyország dicsőségébe. Az emberi élet végső célja az üdvösség, a
mennybe jutás. Mária élete beteljesedett azáltal, hogy eljuthatott az
üdvösségre, hitének, szeretetének, Krisztussal való egységének,
valamint a végtelen isteni kegyelemnek köszönhetően. Mária előttünk
járt a mennybe vezető úton, s ezáltal utat mutat számunkra, hogy mi is
eljuthatunk az üdvösségre.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mária, égi édesanyánk! Te egész életedet Isten szolgálatába, a
megváltás szolgálatába állítottad. Engedelmesen elfogadtad Isten veled
kapcsolatos szándékát, amikor értesültél arról, hogy te leszel a
Megváltó Anyja. Isten akaratának tökéletes elfogadásáról, az Istennek
való teljes önfelajánlásról tanúskodnak szavaid. Alázatod és
engedelmességed segítsen minket abban, hogy keressük Isten szándékát,
elfogadjuk és teljesítsük azt a feladatot, amit számunkra kijelöl.
Veled együtt adunk hálát a mindenható Istennek, aki életet adott
nekünk! Járj közben fiadnál, Jézusnál, hogy megmutassa számunkra az
utat, miként juthatunk el a mennybe, ahová a mindenható Isten téged
felvett.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170815.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 14., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-08-14

2017. augusztus 14. - Hétfő

Galileai útjuk során Jézus ezt mondta tanítványainak: "Az Emberfiát az
emberek kezébe fogják adni. Megölik őt, de harmadnapra feltámad." Erre
a tanítványok igen elszomorodtak. Amikor Kafarnaumba érkeztek, az
adószedők Péterhez fordultak, és megkérdezték: "A ti Mesteretek nem
fizet templomadót?" - "De igen" - felelte. Amikor belépett a házba,
Jézus megelőzte őt kérdésével: "Mit gondolsz, Simon, a földi királyok
kitől szednek vámot vagy adót, fiaiktól vagy az idegenektől?" "Az
idegenektől" - felelte Péter. Erre Jézus így szólt: "A fiak tehát
mentesek. De hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess
horgot, és az első halat, amelyik ráakad, húzd ki! Nyisd ki a száját:
találsz benne egy pénzdarabot. Vedd ki és add oda nekik értem és
érted!"
Mt 17,22-27
Elmélkedés:
Jézus közelgő szenvedéséről beszél a mai evangélium bevezetésében. A
tanítványok megérthették szavait, hiszen szomorúság tölti el őket azok
hallatán. Ekkor azonban még nem tudhatják, hogy az ő sorsuk is
ugyanolyan lesz, mint Mesterüké. Nekik is szenvedniük kell azért, mert
Jézushoz tartoznak. Jézus önfeláldozó szeretete az apostolok és a
tanítványok számára is példa lesz, miként a mi számunkra is. Az örök
életre való feltámadás számunkra akkor válik valósággá, ha az életünk
keresztjét Krisztussal hordozzuk.
A részlet második felében egy csodás eseményről olvasunk. Jézus
utasításokat ad Péternek arra vonatkozóan, hogy miként járjon el az adó
megfizetésével kapcsolatban, s bár az apostol első pillanatban
furcsának tarthatta, hogy valóban pénzt fog találni a hal szájában,
mégis megteszi a kérést. Itt mégsem az evangéliumok jellegzetes
csoda-elbeszéléséről van szó, mert magának a tényleges csodás
eseménynek a leírása nem szerepel a történetben.
Jézust az motiválja cselekedetében, hogy ne okozzon botrányt. Máté
evangélista ezzel a jelenettel készíti elő a botrány okozásának
témáját, amely írásának tárgya a következőkben. Az eset leírásának
másik célja annak bemutatása, hogy Jézus a mennyei Atya Fiának tartotta
magát, s ez határozta meg földi küldetését, amely az ő
keresztáldozatában és feltámadásában teljesedik be.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet,
testemet, becsületemet és minden javamat.
Oltalmazz engem és szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól,
kártól és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új
életet éljünk!
Canisius Szent Péter


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170814.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. augusztus 13., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-08-13

2017. augusztus 13. - Évközi 19. vasárnap

Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus
mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a
tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az
embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben
beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár
stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert
ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult
feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy
kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította
őket: "Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!" Erre Péter odaszólt neki:
"Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!" Ő
azt mondta: "Jöjj!" Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen,
és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni
kezdett. Felkiáltott: "Ments meg, Uram!" Jézus nyomban kinyújtotta
kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: "Te kicsinyhitű, miért
kételkedtél?" Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban
levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: "Te valóban az Isten Fia
vagy!"
Mt 14,22-33
Elmélkedés:
Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?
Aki hajóval vízre száll, annak ismernie kell a víz természetét. Akár
görög halászok bölcs mondása is lehetne ez a kijelentés, pedig csak
Péter apostol kapcsán találtam ki. Péter naponta vízre szállt
hajójával, hogy halászattal keresse meg családja számára a megélhetést.
Jól ismerte a halászat mesterségét és jól ismerte a víz természetét is.
Tudta, hogy mikor érdemes halászni és mikor nem. Tisztában volt a víz
veszélyeivel, a viharok fenyegetésével és azzal is, hogy a nyílt vízen
hajója csak bizonyos mértékig nyújthat biztonságot. Tudta, hogy egy
fából készült könnyű bárka fennmarad a víz tetején, nem úgy, mint a
nehezebb tárgyak, amelyek elsüllyednek. Péter, a halász ismerte a víz
természetét. Sejtette, hogy Mestere, Jézus nem emberi képességeinek
köszönhetően tud a víz tetején járni. Péter tudta, hogy ő nem tudna a
víz tetején járni, mert erre egyetlen ember sem képes. Tisztában volt
vele, hogy ha kiszáll hajójából, rögtön elsüllyedne a hullámok között.
Mindennek ellenére bátorság és bizalom volt benne. Bátorság, hogy
Jézustól azt kérje, hogy ő is tudjon a víz tetején járni és bizalom,
hogy Jézusnak van hatalma tejesíteni szokatlan kérését.
A történetet olvasva elcsodálkozunk Péter apostol erős hitén, majd
pedig kicsinyhitűségén. Erős hitének köszönhetően képes arra, hogy
legalább néhány lépést tegyen Jézus felé a víz tetején, de aztán mégis
meggyengül a hite és emiatt süllyedni kezd. A hittel kapcsolatban
eszünkbe jut Jézus egyik legérdekesebb kérdése: "Csak az a kérdés, hogy
amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?" (Lk 18,8). Krisztus
emberekre építette közösségét, az Egyházat, köztük olyan emberekre,
mint Péter, és ráadásul éppen őrá és utódaira bízta az Egyház
vezetését. Továbbá állíthatjuk, hogy a mi Urunk az emberek hitbeli
meggyőződésére alapozva hozta létre Egyházát, de ez a meggyőződés
bizony ingatag, hullámzó, egyszer erősebb, máskor gyengébb, miként ezt
jól mutatja Péter példája. Jézus is bízott a változásban és a
fejlődésben. Tudta, hogy lesznek hullámvölgyek, amikor az ember szinte
vesztébe süllyed, de azt is tudta, hogy az isteni kegyelem képes
megmenteni és képes hitében megerősíteni az embert, mert Isten kegyelme
végtelen. A fejlődést, azaz Isten országa folytonos növekedését és az
Egyház tagjainak hitbeli erősödését hasonlította Jézus kicsiny
mustármaghoz, amely hatalmas fává növekszik. Jézus nem adott
tanítványai számára írott szabályokat. Az ószövetségi törvényt Isten
parancsára Mózes kőtáblákra véste, s ezeknek a parancsoknak a
megtartása jelentette az emberek számára az Isten iránti hűséget és
szeretetet. Jézusnak eszébe sem jutott hasonló módon törvényt adni,
mert nem akarta, hogy a világból való távozása után követői számára
írott szabályok legyenek a mérvadóak. A mi Urunk azt akarta, hogy az ő
személyét és a neki köszönhető megváltás titkát tekintsük magnak, amit
elvetünk az emberi szívekbe, hogy minden emberhez eljusson az üdvösség
tanítása. Az Egyház szervezetét, annak tekintélyét, jogrendjét és
törvényeit, valamint azt, hogy az Egyház küldetése az emberek
üdvösségre segítése, azok fogadják el, akik hisznek Jézus Krisztusban,
mert a hit mindezt megelőzi. Az Egyház jövője attól függ, hogy
tagjaiban mennyire erős a hit. Ez a hit olykor meginoghat, de Péter
apostol példája bátorítson minket abban, hogy Jézus képes minket
megmenteni, képes megerősíteni minket a hitben.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Vízen járásod csodájában nem látványos
mutatványt látunk, hanem annak igazolását, hogy te valóságos Isten
vagy. Felette állsz a természeti törvényeknek. Erősebb vagy a természet
erőinél. Ha csak ember volnál, akkor nem lennél képes ilyenre. Nem
volnál képes meggyógyítani pusztán szavaddal vagy érintéseddel a
betegeket, de megteszed, hogy cselekedeted által Isten irgalmassága
megmutatkozzék. Emberként nem volnál képes néhány falatnyi kenyérből
ezreket jóllakatni, de te isteni erőddel megteszed, hogy megmutasd
isteni jóságodat és gondoskodásodat. Emberként nem volnál képes a víz
tetején járni, de mégis jársz, hogy tanítványaid számára igazold
istenségedet. Uram, hisszük, hogy valóságos ember és valóságos Isten
vagy.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170813.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum