2015. január 24., szombat

[Evangelium] 2015-01-24

2015. január 24. – Szombat

Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért
Kafarnaumba, Péter házába. Ott azonnal nagy tömeg verődött össze, úgyhogy
még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak,
hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy
eszét vesztette.
Mk 3,20-21

Elmélkedés:

A csodatételek és a Tizenkettő kiválasztása után Márk evangélista
bemutatja a negatív reakciókat is. A nép körében elterjed a szóbeszéd,
hogy Jézus „eszét vesztette." Rokonaihoz is eljutnak a hírek, ezért
elmennek, hogy magukkal vigyék. Jobb, ha nem járja tovább a falvakat és a
városokat, ezért jobb volna elrejteni a nyilvánosság elől - gondolják. Az
evangélista nem jegyzi le, hogy mi alapján terjedhetett el ez a szóbeszéd,
s arra sem tér ki, hogy a rokonok miért adtak hitelt e vélekedésnek.
Maga a szóbeszéd elterjedése és a rokonok viselkedése azt mutatja, hogy az
emberek nem értik Jézust. Tanítása hallatán és csodái láttán kérdések
merülnek fel bennük, mert olyan dolgokat tesz, amit más emberek nem.
Próbálják megfejteni Jézus erejének titkát, de csapdába ejti őket saját
gondolkozásuk, mert nagyonis emberien gondolkoznak. A természetfeletti
látásmód, a hit hiányzik belőlük. Könnyebb nekik elfogadni az eszement
Jézusról szóló beszédet, mint hinni.
Az elmúlt napokban elmélkedtünk a Jézus által elhozott új világról és az
általa alapított új közösségről. Ehhez ma hozzátesszük, hogy a mi Urunk új
gondolkozást kíván követőitől, tőlünk. Túl kell lépnem az emberi
gondolkozás határain és meg kell nyitnom értelmemet Isten titkai előtt. A
titkok és isteni igazságok előtt, amelyeket nem feltétlenül értek, de
hittel elfogadok.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Atyánk és Istenünk! Örömmel köszönjük meg Neked, hogy mindig, mindenhol és
minden kultúrában vannak és voltak olyanok, akik imádsággal fordulnak
Hozzád. Mindenekfölött köszönjük Fiadnak, Jézus Krisztusnak a példáját és
tanítását, aki arra hívott minket, hogy imádságban várjuk az Ő országának
eljövetelét. Taníts bennünket jobban imádkozni. Taníts bennünket együtt
imádkozni, hogy mindig felismerjük vezetésedet és bátorításodat örömünkben
és bánatunkban a Szentlélek ereje által. Ámen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-24
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150124.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 23., péntek

[Evangelium] 2015-01-23

2015. január 23. – Péntek

Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket
kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy
vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek
gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki:
Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab
testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak" hívott.
Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot,
Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később
elárulta őt.
Mk 3,13-19

Elmélkedés:

Nagyobb számú tanítványi köréből Jézus kiválaszt tizenkettőt. E tizenkét
személy nevének felsorolását olvassuk a mai evangéliumban. Márk
evangélista így foglalja össze Jézus szándékát a kiválasztással: „hogy
vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek
gyógyítására és az ördögűzésre" (Mk 3,14-15).
Ha tegnap a csodákkal kapcsolatban megjegyeztük, hogy új világot szeretne
Jézus, akkor ma azt kell mondanunk, hogy a Tizenkettő kiválasztásával egy
új közösséget hoz létre, az apostolok testületét, amely a nagyobb
közösségnek, az Egyháznak az alapja. Most egyes személyeket, egyéneket hív
meg, hogy közösséggé formálja őket, mert feltámadása után már nem az egyes
személyek kapják a küldetést, hanem az egész közösség, s ennek a
közösségnek, az Egyháznak a küldetéséből részesednek az egyes emberek.
A Jézus által alapított új közösség alapja az Úrhoz való viszony, a vele
való kapcsolat. A kiválasztottak vele vannak, tőle tanulnak, az ő
életmódjához igazítják életüket. A Jézus és az általa létrehozott közösség
kapcsolatának legerőteljesebb pillanata az utolsó vacsora, amikor a mi
Urunk önmagát adja övéinek a kenyérben és a borban. Ezzel a cselekedetével
válik teljessé a közösség alapítása. A krisztusi közösség, az Egyház
tagjaként megtapasztalhatom, hogy Jézus önmagát adja nekem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Reménység Istene! Dicsőítünk Téged az úrvacsora, az Eucharisztia
ajándékáért, ahol a szentlélek által újra és újra találkozunk Fiaddal,
Jézus Krisztussal, a mennyből alászálló élő kenyérrel. Bocsásd meg
érdemtelenségünket, töredezett életünket, egyenlőtlenségeinket és a
megosztottságba való beletörődöttségünket. Urunk azért imádkozunk, hogy
hozd el azt a napot, amikor egész egyházad közösen töri meg a kenyeret. s
amíg ezt a napot várjuk, hadd tanuljuk meg újra és újra – az Eucharisztia
által formált népként – szolgálni a világot. ezt kérjük Jézus nevében.
Ámen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-23
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150123.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 22., csütörtök

[Evangelium] 2015-01-22

2015. január 22. – Csütörtök

Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a
Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és
Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon
környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy
milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak,
hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat
meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott
körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint
meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten
Fia!" Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda
ő.
Mk 3,7-12

Elmélkedés:

A farizeusok rosszindulatú kérdései, vitái és vádaskodásai mellett Márk
evangélista bemutatja az emberek pozitív válaszát is Jézus cselekedeteire.
A mai evangéliumi részletben nincs szó konkrét személlyel való
párbeszédről, sem gyógyításról, inkább általánosan foglalja össze az Úr
Jézus mindennapjait.
Jézus csodái egykor feltűnést keltettek. Ez talán a tisztátalan lelkek
kiűzésénél a legszembetűnőbb. Modern korunkban nehezen értjük a csodákat,
mert szinte mindenre tudományos magyarázatot keresünk. A csoda mindig
kiszámíthatatlan esemény, olyan amire nem lehet felkészülni. Olyan, amire
az ember nem is gondol. A csoda Isten beavatkozása a világ, a természet
rendjébe, az ember életébe. Miért tett Jézus csodákat? Mit akart velük
elérni? Talán egy jobb világot? Ezt talán túlzás volna állítani. Az
viszont nem túlzás, hogy egy új világot, amit keresztényként Isten
országának nevezünk. A mi Urunk egy olyan új világot akar, amelyben a
gonosz nem uralkodik többé az ember felett. A gonosz hatalmát Isten töri
meg, aki felszabadítja az embert. Jézus új világában az ember akkor igazán
ember, ha Istent ismeri el Urának. Istent és senki mást. E ponton értjük
meg, hogy minden csoda hitre akarja ébreszteni és Istenhez akarja
elvezetni az embert. Ha ezt megértem és elfogadom, már nem keresek
tudományos magyarázatokat a csodákra.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te
jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-22
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150122.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasó!
Minden e-vangélium olvasó számára ismert, hogy mennyire szívügyemnek
tekintem az evangélium terjesztését, és mindig keresem e területen az új
lehetőségeket. Közel 11 évvel ezelőtt (2004. nyarán) indítottam a napi
evangéliumot, majd az évek során elmélkedéssel, imával, saját honlappal,
meghallgatható evangéliummal, okostelefon alkalmazásokkal és könyvvel
bővítettem azon lehetőségek körét, amellyel Krisztus üzenete naponta
elérhető válik immár több mint 100 ezer ember számára. Ezeket az
eredményeket nem egyedül, hanem az e-vangélium olvasók közösségével együtt
értem el.
Most újabb, nagyszabású vállalkozásom megvalósításához ismét e közösség
tagjainak segítségét kérem, mert tudom, hogy számíthatok rátok. Már többen
tudtok arról, egy évvel ezelőtt határoztam el egy evangelizációs ház
létrehozását. Az elmúlt esztendő során megtörtént a tervezés és az
engedélyeztetés, valamint a közművesítés után az alapozás is elkészült.
Nagy örömömre az elmúlt héten az első tégla is a helyére került, s már
emelkednek a falak.
Az építkezés előrehaladtát folyamatosan figyelemmel kísérhetitek azon a
honlapon, amelyet az evangelizációs ház számára készítettem. Az építkezés
után majd a ház programjairól lesznek információk ezen az oldalon:
www.szentmartonhaz.hu
A Szent Márton ház helyet biztosít majd evangelizációs szolgálatunk,
hitéleti és közösségi programok, valamint karitatív tevékenységeink
számára.
Szeretettel kérem, ha van rá lehetőségetek, támogassátok a Szent Márton
ház megvalósulását. Már az is nagy segítség, ha 5-6 tégla vagy egy
négyzetméternyi cserép árát (2800 Ft) adományozzátok e célra. Hiszem, hogy
a ti segítségetekkel és a jó Isten áldásával elérjük célunkat. "Ha az Úr
nem építi a házat, hasztalan fárad, ki építi azt" (127. zsoltár). Legyen
öröm mindannyiunk számára, hogy az Úrral együtt építhetjük meg a Szent
Márton házat! A dicsőség pedig legyen az Úré!
A nagylelkűséget sokszorosan jutalmazó Isten áldását kérem rátok és
szeretteitekre!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. január 22.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 21., szerda

[Evangelium] 2015-01-21

2015. január 21. – Szerda

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél
kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e
szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna
kezű embert: „Állj ide középre!" Aztán megkérdezte a körülállókat:
„Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni
hagyni?" Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva
haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a
kezedet!" A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok
kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként
okozhatnák Jézus vesztét.
Mk 3,1-6

Elmélkedés:

Jézus és a farizeusok közti nézeteltérés tovább fokozódik. A vádaskodás
már nem a tanítványokat célozza, hanem kifejezetten Jézust. Őt, az ő
tevékenységét figyelik, hibát keresnek benne, azt akarják bizonyítani,
hogy megszegi a törvényt. Jézus ismeri szándékukat, tisztában van
rosszindulatukkal, mégsem hátrál meg. Ezt a kiélezett helyzetet mutatja be
a fél kezére béna emberrel való találkozás. A farizeusok szinte előre
dörzsölik a kezüket, mert ez egy kedvükre való helyzet. Sejtik, hogy Jézus
nem fog elmenni a béna mellett anélkül, hogy meggyógyítaná őt. És ha ezt
megteszi, ha akár csak egyetlen ujjal is hozzáér a bénához, akkor azt már
munkának lehet tekinteni, s ezzel már meg is szegte Jézus a szombati
nyugalomra vonatkozó előírásokat. Álnokságukat, rosszindulatukat
egyértelműen mutatja hallgatásuk, amikor Jézus megkérdezi tőlük, hogy
szabad-e szombaton gyógyítani. Hallgatnak, mert a kérdés tulajdonképpen
ez: ti mit tennétek ebben a helyzetben?
Az Úr úgy tesz csodát, hogy nem tesz semmi olyat, ami munkának számít. Ő
csak beszél. Nem tesz mást, csak szól a bénának, hogy nyújtsa ki a kezét,
de egy ujjal sem ér hozzá. A gyógyítás azt jelzi, hogy Jézus számára
fontosabb egy emberen való segítés, mint a törvények szószerinti
megtartása. Nekem pedig bölcsességre van szükségem, hogy krisztusi módon
döntsek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Igazságosság Istene! A Te ajándékozó kedved határtalan. Megköszönjük, hogy
megadod, amire szükségünk van, hogy táplálsz, ruházol és hajlékot adsz
nekünk. Óvj meg bennünket az önző kapzsiság bűnétől és tégy alkalmassá,
hogy a szeretet eszközei legyünk azáltal, hogy megosztjuk egymással
mindazt, amit Tőled kapunk. Mert ezzel is a Te nagylelkűségedről és
igazságosságodról teszünk bizonyságot. Mint Krisztus követőit vezess
bennünket, hogy együtt cselekedjünk ott, ahol szükség van. Ahol családokat
elűznek az otthonaikból. Ahol a sebezhető ember a hatalmaskodó kezétől
szenved. Ahol szegénység és munkanélküliség rombolja az életeket. Jézus
nevében imádkozunk a Szentlélek egységében.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-21
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150121.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasó!
Minden e-vangélium olvasó számára ismert, hogy mennyire szívügyemnek
tekintem az evangélium terjesztését, és mindig keresem e területen az új
lehetőségeket. Közel 11 évvel ezelőtt (2004. nyarán) indítottam a napi
evangéliumot, majd az évek során elmélkedéssel, imával, saját honlappal,
meghallgatható evangéliummal, okostelefon alkalmazásokkal és könyvvel
bővítettem azon lehetőségek körét, amellyel Krisztus üzenete naponta
elérhető válik immár több mint 100 ezer ember számára. Ezeket az
eredményeket nem egyedül, hanem az e-vangélium olvasók közösségével együtt
értem el.
Most újabb, nagyszabású vállalkozásom megvalósításához ismét e közösség
tagjainak segítségét kérem, mert tudom, hogy számíthatok rátok. Már többen
tudtok arról, egy évvel ezelőtt határoztam el egy evangelizációs ház
létrehozását. Az elmúlt esztendő során megtörtént a tervezés és az
engedélyeztetés, valamint a közművesítés után az alapozás is elkészült.
Nagy örömömre az elmúlt héten az első tégla is a helyére került, s már
emelkednek a falak.
Az építkezés előrehaladtát folyamatosan figyelemmel kísérhetitek azon a
honlapon, amelyet az evangelizációs ház számára készítettem. Az építkezés
után majd a ház programjairól lesznek információk ezen az oldalon:
www.szentmartonhaz.hu
A Szent Márton ház helyet biztosít majd evangelizációs szolgálatunk,
hitéleti és közösségi programok, valamint karitatív tevékenységeink
számára.
Szeretettel kérem, ha van rá lehetőségetek, támogassátok a Szent Márton
ház megvalósulását. Már az is nagy segítség, ha 5-6 tégla vagy egy
négyzetméternyi cserép árát (2800 Ft) adományozzátok e célra. Hiszem, hogy
a ti segítségetekkel és a jó Isten áldásával elérjük célunkat. "Ha az Úr
nem építi a házat, hasztalan fárad, ki építi azt" (127. zsoltár). Legyen
öröm mindannyiunk számára, hogy az Úrral együtt építhetjük meg a Szent
Márton házat! A dicsőség pedig legyen az Úré!
A nagylelkűséget sokszorosan jutalmazó Isten áldását kérem rátok és
szeretteitekre!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. január 21.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 20., kedd

[Evangelium] 2015-01-20

2015. január 20. – Kedd

Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben
tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: „Nézd,
olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!" Jézus ezt felelte nekik:
„Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött
és éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a
megszentelt kenyereket, és adott belőle társainak is, pedig ezeket a
kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük." Majd ezt mondta nekik:
„A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia
ura a szombatnak is."
Mk 2,23-28

Elmélkedés:

A böjtre vonatkozó kérdés után újabb konfliktusról szól az evangélium. A
vitához a témát az szolgáltatja, hogy Jézus tanítványai szombati napon
kalászokat téptek le, s azok termését megették. Tevékenységüket a
farizeusok munkavégzésnek minősítették, azaz olyan cselekedetnek, amit a
szombati pihenőnapon tilos volt végezni. Vélekedésük roppant
kicsinyességről árulkodik. Mintha ezen múlna a vallásosság. Mintha
rendkívüli jelentősége volna a dolognak. Jézus most is megvédi
tanítványait. Mégpedig nem úgy, hogy feleslegesnek minősíti a szombatra
vonatkozó előírásokat, hanem rámutat arra, hogy az emberek által hozott
törvényeket olykor felülírja az élet törvénye, a józan ész parancsa.
Isten törvényei és parancsai olyanok, mint az útjelző táblák. Mutatják a
helyes irányt az ember számára. A farizeusok is ismerték ezeket a
törvényeket, de lecövekeltek mellettük. Belekapaszkodtak a táblába és egy
tapodtat sem voltak hajlandók lépni. Itt érezték magukat biztonságban és
másokat is arra akartak rávenni, hogy hozzájuk hasonlóan ragaszkodjanak a
törvényekhez. De a törvények valójában csak útjelzők és nem végcélok.
Felismerem-e, hogy Isten parancsai az üdvösségre vezetnek? Követem-e az
utat, amelyet Isten törvényei mutatnak számomra? Felismerem-e Isten minden
törvénye hátterében az ő szeretetét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, állj mellettünk, oltalmazz minket!
Mentsd meg a bajban levőket, emeld fel az elesetteket, az imádkozóknak
mutasd meg magad!Segítsd a betegeket, vezesd vissza helyes útra a
tévelygőket! Tápláld az éhezőket, szabadítsd meg a foglyokat, erősítsd a
gyengéket, bátorítsd a kishitűeket! Add, hogy minden nép megismerjen
téged!
Szent Kelemen pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-20
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150120.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 19., hétfő

[Evangelium] 2015-01-19

2015. január 19. – Hétfő

Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek.
Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: „Miért van az,
hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a
tieid meg nem böjtölnek?" Jézus így válaszolt: „Vajon böjtölhet-e a
násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem
böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És
akkor, azon a napon majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új
szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit, és
a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe; vagy
ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkremegy.
Az új bor új tömlőbe való."
Mk 2,18-22

Elmélkedés:

A korabeli zsidóság számára a vallási törvények évente kötelező böjtöt
írtak elő. Ezen felül természetesen szabad volt önként további böjtöt,
önmegtagadást vállalni. A farizeusok, akik a törvények pontos
megtartásáról voltak ismertek, elöl jártak az önként vállalt böjtölésben.
Az ő szokásukat követhették Keresztelő János tanítványai is. Jézus
tanítványai viszont nem éltek ezzel a lehetőséggel, miként erről ma
olvasunk az evangéliumban.
A szövegből nem derül ki, hogy ki nehezményezi azt, hogy Jézus tanítványai
nem böjtölnek. Amikor Jézus megvédi tanítványait, akkor nem a böjtöt, a
böjtölést tartja helytelennek, hanem kijelenti, hogy most nem ennek van az
ideje. A mi Urunk válaszának hátterében ott húzódik a keresztény ember
szabadsága, a lélek szabadsága, az Istenre nyitottság szabadsága. Mert
minden vallásos cselekedetnek az adja meg értékét, ha szabad döntésünk
eredménye. Akkor értékes Isten szemében, ha szabad akarattal és
felelősségünk tudatában döntést hozunk Isten mellett és vállaljuk
törvényeinek megtartását.
A böjttel kapcsolatos választ követően az Úr talányos mondásai következnek
az új szövetről és az új borról. Talán itt az ideje, hogy új tartalommal
töltsem meg vallásos cselekedeteimet. A lényeg, hogy minden Isten iránti
szeretetből fakadjon.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Világosság Istene! Köszönetet mondunk az igazság kijelentéséért Jézus
Krisztusban a Te élő Igédben, amelyet az apostolok tanításán keresztül
kaptunk. szentlelked folytassa megszentelő munkáját rajtunk Fiad
igazságában, hogy vele egyesülve növekedhessünk az ige iránti
elkötelezettségben, és együtt szolgálhassuk a Te országodat alázatban és
szeretetben. Krisztus nevében imádkozunk. Ámen.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-19
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150119.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 18., vasárnap

[Evangelium] 2015-01-18

2015. január 18. – Évközi 2. vasárnap

Abban az időben Keresztelő János ott állt két tanítványával, és mihelyt
meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten
Báránya!" Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni
kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik,
megkérdezte: „Mit kívántok?" Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit
jelent, hogy Mester – hol laksz?" „Jöjjetek, nézzétek meg!" – mondta
nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála
maradtak. Ez a tizedik óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt
Jánostól és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő
először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a
Messiást, vagy más szóval a Fölkentet", és elvitte Jézushoz. Jézus
rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak,
azaz Péternek fognak hívni."
Jn 1,35-42

Elmélkedés:

Krisztusra mutatni
Keresztelő Szent János alakjával az adventi időszakban többször
találkoztunk. A Megváltó előfutáraként, előhírnökeként szerepelt, aki az
ószövetségi idők utolsó prófétájaként azt a küldetést kapta Istentől, hogy
előkészítse a népet a Messiás jövetelére. A mai vasárnapon szintén róla,
és Jézusról szóló tanúságtételéről olvasunk az evangéliumban. Érdemes
áttekintenünk az életét, amely annak kezdetétől befejezéséig Krisztusra
mutató élet volt.
Szent Lukács evangéliuma Keresztelő János születésének hírüladásával
kezdődik. A jeruzsálemi templomban szolgálatot teljesítő Zakariásnak
megjelenik Isten angyala, aki azt a hírt hozza, hogy hamarosan gyermeke
fog születni. Mivel feleségével, Erzsébettel együtt mindketten idősek már
és nem számíthatnak arra, hogy gyermekük lesz, Zakariás nem hisz az
angyalnak. Hitetlensége miatt megnémul, s csak a gyermek, János
születésekor tud újra megszólalni, beszélni. Már ekkor különleges jelek
veszik körül Jánost.
Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatása alkalmával nem csupán a gyermeket
váró két asszony találkozik, hanem a születendő gyermekek is. Erzsébet
méhében megmozdulva, ujjongva köszönti János az érkező Messiást, Jézust.
Mintegy harminc esztendő telik el, amikor János megkezdi működését a
bűnbánat hirdetésével és a kereszteléssel. Amikor Jézus jön hozzá
megkeresztelkedni a Jordán folyóhoz, akkor János így tanúskodik róla:
„Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta
marad. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!" (Jn 1,32-34).
Valamivel később, amikor már Jézus is keresztelni kezdett, (vö. Jn 3,22)
az a kérdés merült fel az emberekben, hogy ki lehet a nagyobb: János vagy
Jézus? János személyével kapcsolatban félreértés alakulhatott ki, mert
szigorú életmódja miatt egyesek azt gondolhatták róla, hogy ő lehet a
Messiás. Ekkor jelenti ki Keresztelő János a következőket Jézusra
vonatkozóan: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem" (Jn 3,30).
Érdemes megemlítenünk azt is, hogy János az ő vértanúságával is előre
hirdeti a Messiás sorsát.
Ahogyan Keresztelő János egész élete Krisztusra mutatott, ugyanúgy minden
kereszténynek is ez a hivatása. Félretéve a gőgöt és az önös érdekeket
kell az életünknek Jézusra mutatni. Az alázat és szolgálatkészség
elengedhetetlen. Krisztusra mutatni annyit jelent, mint tanúságot tenni az
Úrról. E ponton kell megértenünk, hogy tanúságtétel nélkül nincs igaz hit,
nincs élő hit. A tanúságtétel nélküli vallásosságból a hit lényeges eleme
hiányzik, mégpedig a megosztás, a továbbadás. Ha a hit valóban olyan
érték, amely meghatározza az életemet, akkor természetesnek tartom, hogy
ezt az értéket, ezt a kincset másokkal is meg akarom osztani. Ahhoz a
Jézushoz akarok vezetni másokat, akit személyesen megismertem a hit által,
akit meggyőződéssel követek, mert szavai az örök életre vezető igazságot
jelentik nekem és minden embernek. A Krisztussal való személyes
találkozásból születik meg a hit és tőle kapjuk azt a küldetést, hogy
tanúságot tegyünk róla a világban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Szívem mélyén visszhangzik a mennyei Atya
tanúságtétele rólad, hogy te Isten Fia vagy. Hittel fogadom el ezt az
isteni kinyilatkoztatást és hittel vallom, hogy te vagy az Isten Fia, aki
magad is kísértést szenvedtél és vállaltad a kereszthalált a mi
üdvösségünkért. Szenvedésedben, halálodban és dicsőséges feltámadásodban
is megmutatkozott, hogy Isten Fia vagy. Segíts engem, hogy hozzád
hasonlóan egész életemben engedelmesen teljesítsem az Atya akaratát!
Segíts, hogy hozzád vezessem azokat, akik az igazságot keresik és az örök
életre vágyakoznak.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-18
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150118.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum