2009. december 19., szombat

[Evangelium] 2009-12-19

2009. december 19. - Szombat

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia
papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és
Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és
feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem
született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten
éltesebb korúak voltak.
Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot
teljesített Isten színe előtt, ráesett a sor, hogy a papi szolgálat
szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a tömjénáldozatot. A
tömjénáldozat órájában nagy tömeg imádkozott a templomon kívül. Akkor az
áldozati oltár jobb oldalán megjelent Zakariásnak az Úr angyala. Láttára
Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt
hozzá: "Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged,
Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő,
és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és
részegítő italt nem iszik, sőt már anyja méhében betelik Szentlélekkel.
Izrael fiai közül sokakat megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illés szellemében
és erejével fog színe előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé
fordítsa, az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt
készségessé tegye a népet."
Zakariás erre megkérdezte az angyalt: "Miből tudhatom meg mindezt? Hiszen
már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú." Az angyal így válaszolt:
"Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért küldött, hogy
beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél
szavamnak, amely majd valóra válik annak idején, megnémulsz, és nem tudsz
beszélni a beteljesedés napjáig." A nép várta Zakariást, és csodálkozott,
hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott
megszólalni. Ebből megértették, hogy a templomban látomása volt. Intett
nekik, de néma maradt.
Mihelyt szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége,
Erzsébet méhében fogant, de öt hónapon keresztül titkolta. "Így tett velem
az Úr - mondta -, arra méltatott e napokban, hogy elvegye szégyenemet az
emberek előtt."
Lk 1,5-25

Elmélkedés:

Zakariás a éppen szolgálatot teljesít a jeruzsálemi templomban, amikor az
angyal meghozza számára a hírt, hogy gyermeke fog születni. A születendő
gyermek pedig fontos küldetést tölt be az üdvösség rendjében, ő lesz a
Megváltó előfutára. Zakariás kételkedve fogadja a hírt. Úgy gondolja, hogy
neki és szintén idős feleségének már nem lehet gyermekük. Az emberi
kételkedés nem állíthatja meg Isten üdvözítő tervének megvalósulását!
Minden pontosan úgy történik, ahogyan az angyal mondja. Közeledik tehát az
idő, amikor a várva várt és Isten által megígért Megváltó belép emberi
életünkbe. Örüljünk születésének, amely hamarosan bekövetkezik!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jöjj el Jessze vesszeje,
rab nemzeteknek fényjele;
ha szólsz, elnémul földi nagy,
jöjj, szabadítónk csak te vagy!.
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 18., péntek

[Evangelium] 2009-12-18

2009. december 18. - Péntek

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: "József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől." Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz
gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt
jelenti: "Velünk az Isten." Amikor József felébredt álmából, úgy
cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.
Mt 1,18-24

Elmélkedés:

Jézus születésének elbeszéléseiben olvashatunk arról, hogy József több
alkalommal is álmot lát, amelyekben útmutatásokat kap Istentől. A mai
evangéliumban József első álmát ismerhettük meg, amely álom eloszlatja az
ő aggályait és félelmeit. József megtudja, ugyanakkor az evangélista az
olvasónak is tudtára adja, hogy a születendő gyermek az Isten Fia, ő a
megváltó, akinek jövetelét Isten megígérte. József megérti az álmot,
isteni útmutatásnak tartja, ezért annak megfelelően cselekszik. Az isteni
kinyilatkoztatás erősítsen meg minket is abban a hitben, hogy a Gyermek,
akinek születésére készülünk most, az adventi időben, valóban az Isten
Fia.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Adonáj,
ki cserjelángból szólalál,
majd kőbe vésted tíz szavad,
jöjj tárt karokkal jómagad!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 17., csütörtök

[Evangelium] 2009-12-17

2009. december 17. - Csütörtök

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák
volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és
Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb,
Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól,
Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám,
Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám,
Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek
Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór,
Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár,
Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni
fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is
tizennégy nemzedék.
Mt 1,1-17

Elmélkedés:

Időnként betéved egy-egy ember a plébániára azzal a szándékkal, hogy
családfáját kutassa. Egy család őseinek számontartása a régebbi időkben
inkább a nemesekre volt jellemző, mostanában azonban bárki megteheti és
meg is teszi, ha tudni szeretné őseinek adatait. Ha arról kérdezem a
lelkes kutatókat, hogy mi a célja munkájuknak, sok értelmes okot nem
szoktak felsorolni.
Az evangéliumban Jézus családfáját olvastuk. A sorok között, a nevek
között felfedezhető Máté evangélista azon szándéka, hogy Jézust, mint a
megígért Messiást, Dávid fiát, mutassa be, akiben beteljesedett az isteni
ígéret. Az ószövetségi idők legnagyobb vagy kevésbé jelentős
személyiségeit sorolja fel a részlet, mintegy jelezve, hogy ez a korszak
lezárul, s Jézus születésével egy új korszak kezdődik el.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó Egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:
amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 16., szerda

[Evangelium] 2009-12-16

2009. december 16. - Szerda

Abban az időben Keresztelő János magához hívatta két tanítványát, és ezzel
a kérdéssel küldte őket az Úrhoz: "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást
várjunk?"
A két férfi Jézushoz érkezve így szólt: "Keresztelő János küldött minket,
és kérdezteti: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?"
Abban az órában Jézus sokakat meggyógyított különféle bajokból és
betegségekből, megszabadított a gonosz lelkektől, sok vaknak pedig
visszaadta szeme világát.
Jézus tehát ezt válaszolta nekik: "Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit
láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások
megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek
pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem."
Lk 7,19-23

Elmélkedés:

Keresztelő János azzal a szándékkal küldi tanítványait Jézushoz, hogy
megtudja: Jézus-e a megígért Messiás. Jézus nem ad egyértelmű szóbeli
választ, hanem saját cselekedeteire hívja fel a figyelmet, amelyekből
kiolvasható a válasz. Jézus jövetelével az isteni irgalmasság egyértelműen
válik láthatóvá az emberi életekben. Meggyógyulnak a betegek és az örömhír
eljut minden emberhez, még a szegényekhez is. Mindezek olyan jelek,
amelyek a messiási idő beköszöntét jelzik. Nem kell mást várni, hiszen
Jézus valóban a mennyei Atya küldötte, aki elhozza az üdvösséget, s
megmutatja számunkra az Atyához vezető utat.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek.
Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek
világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet
hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te
azt akarod, hogy a só legyek. Uram, Te légy életem fénye, világossága,
íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 15., kedd

[Evangelium] Szívünkben mély nyomott hagyott

Kedves E-vangélium Olvasók!

Örömmel jelezzük, hogy az e-vangélium lista feltalálójának és működtetőjének, Horváth István Sándor atyának megjelent a könyve Szívünkben mély nyomott hagyott címmel. A három kötet (A-B-C év) három év (2005-2007) vasárnapi és ünnepnapi elmélkedéseit tartalmazza.

A könyv megrendelhető az Új Ember Kiadótól a konyvesbolt@ujember.hu címen vagy telefonon: 06-1-317-3933. Ára: 3 kötet együtt: 3800.- Ft. (1 kötet: 1900.- Ft/db.) A megrendeléshez a könyv címét, valamint a megrendelő nevét és  postacímét kell elküldeni.

István atya ifjúsági kórusának karácsonyi CD lemezei megrendelhetők tőle a zalalovo@gmail.com címen.
Azok számára, akik legalább 2 darabot rendelnek bármelyik lemezből, bármilyen párosításban és rendelésüket 2009. december 19-ig elküldik, a plébánia a postaköltséget átvállalja (magyarországi szállítási cím esetén).
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2

Ajánld te is barátaidnak az e-vangéliumot! Ez is lehet egy karácsonyi ajándék.
Feliratkozás: http://evangelium.katolikus.hu/


Szép adventi készületet kíván az e-vangélium csapat!

[Evangelium] 2009-12-15

2009. december 15. - Kedd

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: "Erről mi
a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így
szólt hozzá: "Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!" A fiú azt
válaszolta: "Nincs kedvem!", de később megbánta, és mégis kiment. Odament
a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: "Szívesen, uram!", menni
azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?"
Azt felelték: "Az első."
Erre Jézus így szólt hozzájuk: "Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az
igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők
viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek
jobb belátásra, hogy higgyetek neki!"
Mt 21,28-32

Elmélkedés:

Jézus a mennyei Atya küldötteként jött el világunkba. Eljött, mert ez volt
az Atya akarata. Ő mindig azt tette, amit az Atya kívánt tőle és
engedelmesen teljesítette küldetését. Egész emberi életét születésétől
halálig az határozza meg, hogy miként tud a mennyei Atya tetszésére lenni.
Ugyanakkor azt is észrevehetjük az evangéliumok tanításában, hogy minden
tanítványát és követőjét arra ösztönzött, hogy legyen az Atya gyermeke, s
hozzá hasonlóan engedelmeskedjen Istennek. Az Atya Jézusra tekintve mindig
elmondhatta, hogy valóban az ő szeretett fia. Vajon mi törekszünk-e arra,
hogy a mennyei Atya gyermekei engedelmes fiai legyünk?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 14., hétfő

[Evangelium] 2009-12-14

2009. december 14. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá
a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: "Miféle hatalommal teszed
ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?" Jézus így válaszolt: "Én is
kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen
hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az
emberektől?"
Azok tanakodni kezdtek egymás között: "Ha azt mondjuk, a mennyből volt,
azt feleli: "Hát akkor miért nem hittetek neki?" Ha pedig azt mondjuk: "Az
emberektől", akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki
prófétának tartja." Ezért ezt a választ adták Jézusnak: "Nem tudjuk."
"Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így" -
felelte Jézus.
Mt 21,23-27

Elmélkedés:

Miközben a tanítványok egyre inkább megértik, hogy mesterük a mennyei Atya
küldötte és miközben a nép egyre nagyobb odaadással hallgatja Jézus
tanítását, a vallási vezetők körében egyre csak n a bizonytalanság Jézus
személyével kapcsolatban. Az egyik oldalon az elfogadás a másikon az
elutasítás növekszik. Az elutasításnak egyszerű oka van: nem akarnak
változtatni életformájukon. Az elfogadásnak is egyszerű az oka: felismerik
Jézusban azt, aki az üdvösségre tanítja és vezeti az embert. Ha Jézusban
felismerem az Isten küldöttét, életem megújulhat, hiszen engem is az
üdvösségre, az Atya felé vezet.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Élők és holtak Istene, tégy minket készségessé, hogy Krisztust követve
tudjuk odaadni önmagunkat másokért, miként a búzaszem, amely egyedül
marad, ha nem hull a földbe, de ha földbe hullván elhal, sok termést hoz.
Add, Urunk, hogy készek legyünk áldozatot hozni társainkért, és add, hogy
életünk soha el nem múló, gazdag termést hozhasson.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Szeretettel ajánlom karácsonyi ajándékként adventi és karácsonyi
lemezeinket.
Itt hallgatható:
http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/dalszovegek
Most átvállaljuk a postaköltséget azoktól, akik legalább 2 lemezt kérnek
(csak magyarországi szállítási cím esetén). Ez az ajánlat december 16-ig
érvényes.
Kórusunk lemezei megrendelhetők tőlem a zalalovo@gmail.com címen. Ár:
2.000.- Ft/db. A megrendeléshez a nevet, a postacímét irányítószámmal és a
darabszámot kell elküldeni. Köszönöm!
Vélemények: http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/korusnak
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/kiadvanyok2
A könyvem pedig az Új Ember kiadótól rendelhető meg a
konyvesbolt@ujember.hu címen vagy telefonon: 06-1-317-3933.
A könyv adatai:
Horváth István Sándor: Szívünkben mély nyomot hagyott A, B, C kötet.
A megrendeléshez a könyv címét valamint, a megrendelő nevét és postacímét
kell elküldeni.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. december 13., vasárnap

[Evangelium] 2009-12-13

2009. december 13. - Advent 3. vasárnapja

Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: "Mit
tegyünk?"
"Akinek két ruhája van - válaszolta -, az egyiket ossza meg azzal, akinek
egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen." Jöttek a vámosok is,
hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: "Mester, mit tegyünk?" Ezt
felelte nekik: "Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva."
Megkérdezték őt a katonák is: "Hát mi mit tegyünk?" Nekik így felelt: "Ne
zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg
zsoldotokkal."
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem
János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: "Én csak vízzel
keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját
sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket
megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa
szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben
elégesse."
És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget.
Lk 3,10-18

Elmélkedés:

Mit tegyünk?
Tavaly, az adventi idő elején Eszter elhatározta, hogy meg fogja látogatni
a déd mamáját, aki egy közeli faluban lakott. Minden évben az egész család
el szokott hozzá látogatni karácsonykor, de Eszter azt gondolta, hogy most
egyedül is útnak indul. Nagyon szerette hallgatni a 90 éves mama
történeteit, és persze nagyon szerette azt a krumliprószát, amit a déd
mama szokott sütni. A középiskolás lány néha maga is próbálkozott otthon
ennek az egyszerű zalai ételnek az elkészítésével, de soha nem sikerült
olyan ízletesre, mint ahogyan a mamának. Eszter meg volt róla győződve és
mindig mondta is a mamának, hogy ő készíti a legfinomabb krumpliprószát és
ő tudja a legszebb történeteket mesélni. Még december elején megbeszélték,
hogy az utolsó tanítási napon, amikor hamarabb befejeződnek a tanórák,
Eszter menni fog, s a biztonság kedvéért két nappal még egyszer felhívta
telefonon a mamát, hogy mehet-e. A fiatal lány készített egy kis
ajándékot, s nagyon várta a találkozást. Vonattal utazott, s az út alig
fél óráig tartott. A háta mögötti ülésen a gyerekek hangoskodva mesélték
egymásnak az előző esti film eseményeit, de Eszter most egészen más
történetre vágyott. A kellemetlen szagú, dohányfüstös vasúti kocsiban csak
a frissen sült krumpliprósza illata járt a fejében. Ezek az apró
kellemetlenségek nem vették el kedvét, s a szíve mélyén nagyon örült, hogy
találkozik a dédivel. A kis falusi házba lépve azonban Eszter nem érezte
az étel jól ismert, finom illatát, s ennek oka rögtön ki is derült. A
mamát ágyban fekve, betegen találta.

A látogatás ettől kezdve teljesen eltért a tervezettől. Eszter nekiállt,
hogy elkészítse a krumpliprószát, s amíg az ételt sült, kitakarította a
házat. A beteg jóízűen elfogyasztotta a friss ételt, közben pedig a
dédunokája mesélt neki. Estefelé a mama azzal búcsúzott el Esztertől, hogy
a lány tudja a legfinomabb prószát készíteni és ő tud a legszebben
mesélni.

A kis történettel azt akartam szemléltetni, hogy egy-egy helyzet, váratlan
körülmény mennyire képes megváltoztatni a viselkedésünket, illetve egy-egy
személy, vagy az ő mondanivalója mennyire képes megváltoztatni akár egy
embernek az életét is. Az evangéliumban Keresztelő Jánosról hallottunk,
akihez azzal a szándékkal indulnak el a különféle társadalmi helyzetben
élő emberek, hogy hallgassák őt. De a hallgatásból cselekvés lesz. Mit
tegyünk? - kérdezik a vámosok, a katonák és az egész nép. Rögtön érzik,
hogy nem elegendő az, ha hallgatják János tanítását, hanem valamit tenniük
kell. Cselekvésre indítja őket, mindaz, amit János hirdet. Az adventi
időszak bennünket is indítson a bűnbánatra és jócselekedetekre!

Érdemes odafigyelnünk az evangéliumban szereplő emberekre. Olyanok ők,
akik - finoman fogalmazva - nem éppen a vallásosságban való
buzgólkodásukról voltak híresek. Most viszont a megtérést és bűnbánatot
hirdető Jánoshoz mennek. Nem a kíváncsiság vezeti őket, hanem komoly
elhatározás, a javulás szándéka. Ezt jelzi, hogy nem csak a szavakat
hallgatják meg, hanem cselekedni akarnak. A történet fontos mondanivalója,
hogy ezekkel az emberekkel is szót lehet érteni. Az örömhír nekik is szól,
s János megtalálja a módját, hogy nekik is elmondja, hogy mit kell
tenniük.

Ma, advent harmadik vasárnapján újabb gyertyát gyújtottunk meg
koszorúnkon, amely nálunk a szokástól eltérően nem rózsaszín, hanem piros.
Ezzel emlékezünk az 1957 decemberében erre a vasárnapra virradóra
meggyilkolt paptestvérünkre, Brenner Jánosra. Az ő élettörténetének a
megismerése többeket indított már arra, hogy a papi hivatást válasszák.
Brenner János papi példája segítette őket annak megválaszolásában, hogy
mit kell tenniük. Sorsfordító, életfordító sok fiatal számára, ha
megismeri az ő hősies helytállását.

Vajon a mi életünket mi képes megfordítani? Mi tud minket az Isten felé
vezető irányba fordítani?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, Jézus! Eddig szavaidra figyeltünk, tanításodat hallgattuk, amely
nyugalommal és békével töltött el minket. De most be kell látnunk, hogy
ennél többet kérsz tőlünk, mert többre is vagyunk képesek. Az üdvösséghez
nem elegendő számunkra, ha hittel elfogadjuk tanításodat, hanem
jócselekedeteket is kérsz tőlünk. Mi már nem Keresztelő Jánoshoz, hanem
hozzád fordulunk, Jézusunk: Mit tegyünk? Mutasd meg nekünk, Urunk, hogy
mit kell tennünk üdvösségünk érdekében!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum