2012. december 1., szombat

[Evangelium] 2012-12-01

2012. december 1. – Szombat

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el
ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági
gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a
csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és
imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd
bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt."
Lk 21,34-36

Elmélkedés:

A mai evangéliummal véget ér Jézus végső időkről mondott beszéde, és a mai
nappal befejeződik az egyházi liturgikus év. Krisztus király vasárnapjától
mostanáig Jézusnak az utolsó időkben történő eljöveteléről elmélkedtünk. A
holnaptól elkezdődik az Advent, amely amellett, hogy szintén emlékeztet
Krisztus eljövendő második érkezésére, egyúttal visszaemlékeztet bennünket
Krisztus első eljövetelére, Isten Fiának az idők teljességében történt
megtestesülésére, a Megváltó világrajöttére, Jézus születésére. Ebben
időszakban arra is szeretnénk felkészülni, hogy a betlehemi Gyermek a mi
szívünkben is megszülessen Karácsony napján. Miközben visszagondolunk a
2000 évvel ezelőtti eseményre, tekintsünk előre, Jézus mostani újbóli
születésére, és kérjük őt, hogy hozza el a világba és számunkra is a hit
fényét. Virrasszatok és imádkozzatok, mert közeledik a megváltás napja és
Üdvözítőnk születése!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Te szeretsz engem a szenvedésben is! Uram, hiszek irántam való
jóságodban és szeretetedben. Biztosan tudom, hogy Te gondoskodsz rólam.
Sok kegyetlenség van a világban. De a világ minden természetes
összefüggésével együtt egy magasabb hatalomnak van alávetve. Hiszem, hogy
Te vagy a világ Ura és Teremtője. Hiszem, hogy minden a Te kezedben van,
minden ember, én is. Te Atyánk vagy, és szeretsz mindannyiunkat. Köszönöm,
hogy Te vagy az állandó változásban az élet nyugvópontja, amelyhez
tarthatom magam. Köszönöm, hogy szilárd életem van Benned, és így a jövőm
nincs a véletlenre bízva.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 30., péntek

[Evangelium] 2012-11-30

2012. november 30. – Péntek, Szent András apostol

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit
Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a
tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és
én emberek halászává teszlek titeket!" Erre azok otthagyták hálóikat, és
követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát,
Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították
a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat,
és követték őt.
Mt 4,18-22

Elmélkedés:

Szent András apostol ünnepén az első tanítványok meghívásáról olvashattunk
az evangéliumban. Nem csak azon érdemes elcsodálkoznunk, hogy a halászok a
számukra egészen váratlan hívásnak engedelmeskedve miért indulnak azonnal
Jézus nyomába, hanem azon is, hogy az Úr is egészen váratlanul,
előkészület nélkül hív meg embereket. Jézus ne ismerte korábban ezeket a
halászokat, nem érdeklődött származásuk vagy családjuk felől, nem szerzett
be megbízható személyektől információkat róluk. Most látja őket először.
Nem arról van tehát szó, hogy már korábban kinézte őket, s csak kereste a
megfelelő alkalmat, hogy mikor hívhatja meg őket. Most találkozik velük
először, azonnal meghívja őket, s ők rögtön követik. Hány fiatal
gondolkozik évekig élethivatásán és problémázik hivatásának elfogadásán!
Milyen sokan késlekednek és megvárakoztatják az Urat! Milyen sokáig
bizonytalankodnak! Pedig, ha engedték volna, hogy megragadja őket az első
pillanat varázsa, az első találkozás kegyelme, s igent mondva azonnal
elindultak volna Jézus után, már hány emberi lelket megmenthettek volna!
Ne tétovázz, ha Isten hív! Indulj az emberhalászatra!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal, hogy
tanúsíthassuk: Te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása vagy a
szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek szentelt élet
ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes küldetésében
mindenkit arra hív, hogy a Hozzád vezető utat járja.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 29., csütörtök

[Evangelium] 2012-11-29

2012. november 29. - Csütörtök

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második
eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül,
tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak,
fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken
vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék
mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a
napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a
népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány
népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik.
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig
kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok
háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják,
hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek.
Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal
és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl
fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Lk 21,20-28

Elmélkedés:

A végső időkről tanít Jézus a mai evangéliumban. Félelmetes jelekről és
rendkívüli természeti jelenségekről beszél, amelyek a világot sújtják,
valamint üldözésekről, és a gonosz emberi erők elszabadulásáról. Az
embereket félelem fogja eltölteni mindezeknek a veszedelmeknek a látványa.
A földrengések, a szökőárak vagy a hurrikánok hatalmas pusztítását látva
könnyen el tudjuk képzelni mindezeknek e megvalósulását, s talán egyesek a
mai időkben látják megvalósulni a Jézus által mondottakat. Az
evangéliumból azonban az is kiderül, hogy az Emberfia, tehát maga Jézus az
egész világ és az egész természet felett is Úr, s hatalma van, hogy
legyőzze a gonoszságot. A keresztény ember, aki Jézusba veti reményét, nem
ijed meg, mert tudja, hogy élete Isten kezében biztonságba van, s ha
hűséges marad hitéhez, akkor nem veszítheti el az üdvösséget. Az utolsó
idők bekövetkezése idejét nem tudhatjuk, s nem tűnik valószínűnek, hogy a
közeljövőben bekövetkezik. Ez viszont nem ad okot a könnyelműségre senki
számára, hiszen az életből távoznunk kell, s akkor számot kell adnunk
Istennek. Az üdvösség elnyerésének szándéka vezessen bennünket életünkben!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az Evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek érezzük
is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket, add nekünk,
hogy Rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk megosztani Veled
mindazt, ami az életben ránk nehezedik.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 28., szerda

[Evangelium] 2012-11-28

2012. november 28. - Szerda

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek
sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a
szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is
ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál
sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket."
Lk 21,12-19

Elmélkedés:

Jézus arra figyelmezteti tanítványait a mai evangéliumban, hogy üldözések
fogják várni őket. Ez nem csak a végítéletet közvetlenül megelőző időre
vonatkozik, hiszen az Egyházat egész történetén keresztül üldözések érték.
Krisztus hűséges tanítványától megköveteltetik, hogy semmiféle veszély,
tehát még az életveszély miatt sem tagadja meg hitét, hanem a Szentlélekre
hallgatva tegyen tanúságot hitéről. Ugyanaz a sors vár tehát a
tanítványokra, mint a Mesterre, akinek szintén az életére törtek. A
hitükért üldözötteknek maga a visszautasított, az üldözött, a szenvedő
Jézus ad erőt. A hit próbatételei ezek az időszakok, amikor kiderül, hogy
kik azok, akik valóban elkötelezték magukat Uruk mellett, és kik azok,
akik nem ragaszkodnak teljes szívükkel a megismert igazsághoz. A tét igen
nagy: lelkünk üdvössége forog kockán.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, a te irgalmas tekintetedet keresem, amely rám tekint. Nem
elítélni és megbüntetni akarsz, hanem megbocsátani. A Te Fiad Jézus eljön
a mi bűnös emberi világunkban, hogy irgalmad jelen legyen köztünk.
Megbocsátó szavad lelkünkig hatol, átalakít minket, hogy tiszta szívvel
várjuk Megváltónkat.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 27., kedd

[Evangelium] 2012-11-27

2012. november 27. – Kedd

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel
és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom,
Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok,
kő kövön nem marad, mindent lerombolnak." Erre megkérdezték tőle: „Mester,
mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?" Ő így válaszolt:
„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben
s mondják: „Én vagyok!" És: „Elérkezett az idő!" Ne kövessétek őket!
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek
előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!" Aztán így
folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy
földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények
és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen."
Lk 21,5-11

Elmélkedés:

Jézus arra figyelmezteti követőit, hogy sokan fogják majd azt állítani,
hogy elérkezett a végső idő és megpróbálják majd félrevezetni az
embereket. A tudatos megtévesztés és a szándékos hazugság eszközével
sokszor élnek a becstelen emberek, akik azt hiszik, hogy nem derül ki az
igazság. Az ember pedig hiszékeny és könnyen felül a szép ígéreteknek, az
érdekesnek és rendkívülinek vélt információknak. Ha valaki határozottan
állít valamit vagy újszerűen hangzó összefüggéseket mond ki, sokan vélik
azt, hogy most aztán megvilágosodott előttük minden, lehullt a lepel a
titkokról és végre megértették az eddig homályos dolgokat. Erre a
hiszékenységre alapoznak azok, akik számokból és dátumokból titokzatos
dolgokat olvasnak ki és a csillagok állásából előre jeleznek bizonyos
eseményeket, s „felismeréseiket" úgy tárják a nagyközönség elé, mint
biztos igazságokat! Jézus szava óvatosságra int minket: vigyázzunk, ne
higgyünk mindenkinek! Vizsgáljuk meg a tanításokat! A jézusi igazsághoz
érdemes hűséges maradni, mert ez vezet minket az üdvösségre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jöjj el, Úr Jézus, akire a népek várakoznak, s akire mi is várakozunk!
Örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel! Nagy szükségünk van arra,
hogy fényt hozz bűnös életünk sötétségébe. Saját erőnkből képtelenek
vagyunk arra, hogy legyőzzük a sötétséget. Nehezen tudjuk megkülönböztetni
a világ csalóka fényeit a te világosságodtól, amely most még oly
erőtlennek látszik. Jézus, legyél Te bennünk a Fény! Növekedjél bennünk
Te, az igazi fény! És add, hogy Téged, az igazi fényt sugározzunk a
világba!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 26., hétfő

[Evangelium] 2012-11-26

2012. november 26. – Hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a
templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két
fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény
özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból
adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami
szegénységéből telt: egész megélhetését."
Lk 21,1-4

Elmélkedés:

Az egyházi év utolsó napjaiban, amikor a liturgia a végső időkre irányítja
figyelmünket, a mai evangéliumban ismét találkozunk a szegén özveggyel,
aki minden vagyonát odaadja a templom javára. Az Istenre hagyatkozás és a
Gondviselésben való feltétlen bizalom jele ez. Az özvegy Istenre bízza
életét és halálát. A történet alapján érdemes elgondolkoznunk azon, hogy
mitől függ megélhetésünk és kire bízzuk életünket? Számos eset bizonyítja,
hogy az anyagi javak gyűjtése és a vagyonban való gyarapodás nem nyújthat
igazi boldogságot és lelki nyugalmat. A gazdagság bezárja az ember szívét
és könnyen elfordítja Istentől. A szegénység tudatos vállalása és anyagi
javaink másokkal való megosztása viszont Isten felé irányít minket. Mit
adok Istennek? Képes vagyok-e mindenről lemondani, hogy egyedül ő legyen
az enyém?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Szent Ágoston

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Tájékoztatom az e-vangélium olvasóit, hogy az idei karácsonyi könyvek
utolsó nyomtatására kedden reggel kell leadnom a rendelést a nyomdának,
ezért kérek mindenkit, hogy 2012. november 26-án hétfő, azaz ma estig
küldje el rendelési szándékát. Aki most kéri, leghamarabb december 10-én
postázom, utána pedig már nem lesz idő újranyomni. Nem azért mert december
21-én itt az állítólagos világvége, hanem azért mert közel a karácsony.
Egyébként világvége idén nem lesz, karácsony viszont igen. (Aki már
megrendelte, kérem, ugyanazt a rendelést ne küldje el ismételten, mert
akkor kétszer kapja meg a könyveket.)
Csak azoknak tudom garantálni a küldést, illetve azt, hogy karácsonyig
megérkezik a könyv, aki 2012. november 26. hétfő éjfélig elküldi
rendelését. Valamennyivel többet nyomtatunk, de aki utána rendel, már nem
biztos, hogy belefér a keretbe. Köszönöm a megértést.
Örülök, hogy sokan ráéreztek arra, hogy ha minden családtagjuk ugyanazt
olvassa majd reggelente, akkor ez erősíti a családi köteléket.
A rendelési űrlaphoz kattintson ide:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNRUnEyNEJQY2Q0OVBZa1JFUVRObEE6MQ#gid=0
Akinek túlérzékenyre van állítva a számítógépe, azt jelezheti, hogy nem
biztonságos az űrlap, de én most megerősítem mindenkinek, hogy
biztonságos.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Olvassátok, éljétek és hirdessétek az evangéliumot!

Szívem első gondolata 2013: 1200 Ft/db + 200 Ft/db postaköltség
Magyarországra. (Külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013

És elkészült az idei karácsonyra az új "mesekönyv", új, igaz
történetekkel.
A hit ajándéka: 900 Ft/db + 100 Ft/db postaköltség Magyarországra.
(Külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)
Bővebb információ a könyvről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka
Megrendeléshez kattintson a linkre és töltse ki az űrlapot! Aki korábban
megrendelte, kérem, ne küldje el újra ugyanazt a rendelést, nekik
folyamatosan küldöm.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNRUnEyNEJQY2Q0OVBZa1JFUVRObEE6MQ#gid=0
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 25., vasárnap

karácsonyi könyvek 2012

 

Kedves Zoltán!

Tájékoztatom az e-vangélium olvasóit, hogy az idei karácsonyi könyvek utolsó nyomtatására kedden reggel kell leadnom a rendelést a nyomdának, ezért kérek mindenkit, hogy 2012. november 26-án  hétfő estig küldje el rendelési szándékát. Aki most kéri, leghamarabb december 10-én postázom, utána pedig már nem lesz idő újranyomni. Nem azért, mert december 21-én itt az állítólagos világvége, hanem azért, mert közel a karácsony. Egyébként világvége idén nem lesz, karácsony viszont igen.

(Aki már megrendelte, kérem, ugyanazt a rendelést ne küldje el ismételten, mert akkor kétszer kapja meg a könyveket.)

 

Csak azoknak tudom garantálni a küldést, illetve azt, hogy karácsonyig megérkezik a könyv, aki 2012. november 26. hétfő éjfélig elküldi rendelését.

Valamennyivel többet nyomtatunk, de aki utána rendel, már nem biztos, hogy belefér a keretbe. Köszönöm a megértést.

 

Örülök, hogy sokan ráéreztek arra, hogy ha minden családtagjuk ugyanazt olvassa majd reggelente, akkor ez erősíti a családi köteléket.

 

A rendelési űrlaphoz kattintson ide:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNRUnEyNEJQY2Q0OVBZa1JFUVRObEE6MQ#gid=0

Akinek túlérzékenyre van állítva a számítógépe, azt jelezheti, hogy nem biztonságos az űrlap, de én most megerősítem mindenkinek, hogy biztonságos.

 

Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)

 

Olvassátok, éljétek és hirdessétek az evangéliumot!

 

 

Szívem első gondolata 2013: 1200 Ft/db + 200 Ft/db postaköltség Magyarországra. (Külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)

Bővebb információ a könyvről: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013

 

És elkészült az idei karácsonyra az új "mesekönyv", új, igaz történetekkel.

A hit ajándéka: 900 Ft/db + 100 Ft/db postaköltség Magyarországra. (Külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)

Bővebb információ a könyvről: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka

 

Megrendeléshez kattintson a linkre és töltse ki az űrlapot!

Aki korábban megrendelte, kérem, ne küldje el újra ugyanazt a rendelést, nekik folyamatosan küldöm.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNRUnEyNEJQY2Q0OVBZa1JFUVRObEE6MQ#gid=0

 

--

 

Üdvösséget!

Horváth István Sándor

 

Zalalövői Plébánia

H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

Tel.: (+36)92-371-049

 

[Evangelium] 2012-11-25

2012. november 25. – Vasárnap – Krisztus, a mindenség királya

Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te
vagy-e a zsidók királya?" Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy
mások mondták neked rólam?"
Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak
a kezembe. Mit tettél?" Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a
világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra
kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét
való." Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?" Jézus így felelt: „Te
mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba,
hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a
szavamra!"
Jn 18,33b-37

Elmélkedés:

Egyetlen királyunk
Az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztust, a mindenség királyát ünnepli
Egyházunk. Annak érdekében, hogy helyesen értelmezzük Krisztus királyságát
és uralmát, idézzünk fel néhány jelenetet az ő életéből! Nyilvános
működését megelőzően pusztai tartózkodása idején a sátán három alkalommal
is megkísértette Jézust, s ezek közül az egyik arra irányult, hogy fogadja
el az általa felkínált hatalmat. Jézus egyértelműen elutasítja ezt, hiszen
ő magától a mennyei Atyától kapja hatalmát. A csodálatos kenyérszaporítás
után az emberek erőszakkal királlyá akarják Jézust tenni, de ő nem engedi
ezt. A nép szándéka mögött az állt, hogy a messiás-királyt vélték
felfedezni személyében, aki a Mózes idejében, a pusztai vándorlás korában
történt manna-csodát megismételve kenyeret adott az embereknek. Jézus
viszont nem akar ilyen király lenni, messiási uralkodása is egészen más
természetű, ezért inkább „visszavonult a hegyre, egészen egyedül" (Jn
6,15). A jeruzsálemi bevonuláskor már nem utasítja vissza azt, hogy a nép
királyként tiszteli, és Pilátustól is elfogadja, hogy királynak nevezi,
miként ezt a mai evangéliumban olvassuk, ugyanakkor jelzi, hogy uralma,
királysága egészen más, mint amire a római helytartó gondol.

Ha Jézus nem fogadja el a kísértő által felkínált uralmat, és ha ő nem
olyan király, mint amilyet a nép szeretne vagy amit Pilátus gondol, akkor
milyen királyság az övé? Így szoktuk mondani: Jézus Isten országának
királya, a szívünk királya, életünk királya. Ha megnézzük, hogy mi a közös
pont ezekben a kifejezésekben, akkor odaérünk a Golgotához, a kereszthez
és megértjük, hogy Jézus a kereszt királya, királyi hatalmának teljessége
és uralmának mibenléte a kereszten mutatkozik meg. Pilátus később ezt
íratja a keresztre: A názáreti Jézus, a zsidók királya. Mi tudjuk, hogy
többről van itt szó, minden ember királya áldozta fel életét a kereszten.
A kereszten is és a feltámadásban is halhatatlan királyként mutatkozik meg
Jézus, aki képes minden embernek örök életet adni. Ez nem csupán ígéret az
ő részéről, hanem valóban ő az örök élet ajándékozója, az üdvözítő Isten.
Nem uralkodni akar rajtunk, hanem az üdvösségre szeretne elvezetni minden
embert. Keresztútja királyi út, a megdicsőüléshez és földi küldetésének
beteljesedéséhez vezető út. Ha hiszünk benne és parancsai szerint élünk,
életünk keresztútja, kereszthordozása a végső megdicsőülésre vezet.

A Pilátus ítélőszéke előtt álló Krisztus eszünkbe juttatja, hogy ő lesz az
utolsó ítélet királya. Egyszer majd mindannyiunknak elé kell állnunk, hogy
számot adjunk életünk napjairól, tetteiről. Az Úr könyörtelen ítéletet
kapott az emberektől, Pilátus az emberi kényszer hatására kimondta a
halálos ítéletet. Mire számíthat az utolsó ítéleten az Isten Fiát elítélő
ember? Igazságosságra és irgalomra. Emberileg talán
összeegyeztethetetlennek tartjuk e tulajdonságokat, de Isten tud egyszerre
igazságos és irgalmas lenni. Csupán könyörületére számítva ne legyünk
könnyelműek! Csak az igazságra számítva pedig ne essünk kétségbe bűneink
miatt, hiszen Isten megbocsátó!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Életünk és szívünk egyetlen királya, Jézus Krisztus! Bátran indulunk
követésedre, mert egyedül te vezetsz minket a mennyei Atyához és az örök
életre. Te mutatod meg számunkra az üdvösség felé vezető utat. Téged
szolgálunk, amikor embertársainknak segítünk, akikben a te arcod vonásait
látjuk. Mindent az örök élet reményében teszünk, mert szeretnénk az igazak
közé kerülni. Segíts minket, hogy személyes életünkben megvalósuljon Isten
uralma és közösségeinkben megvalósítsuk Isten országát! Hiszek, Uram,
erősítsd bennünk a hitet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum