2008. október 18., szombat

[Evangelium] 2008-10-18

2008. október 18. - Szombat, Szent Lukács evangélista

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton
senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok:
Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha
nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és
igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit
elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett
hozzátok az Isten országa!"
Lk 10,1-9

Elmélkedés:

Üres kézzel, de szívükben Jézus tanításával indulnak útnak a tanítványok,
hogy mesterük kérésére hirdessék Isten Országának örömhírét. Az
igehirdetés sikeréhez nincs is szükségük másra, hiszen az igazság tanítása
olyan belső erővel rendelkezik, amely meggyőzi az embereket. A tanítás
továbbadásának szolgálatába lép be a ma ünnepelt Szent Lukács azáltal,
hogy evangéliumában összegyűjti mindazt, ami az apostoli igehirdetésben
Jézusról és tanításáról szól, a szintén által írt Apostolok
Cselekedeteiben magát az apostoli igehirdetést és annak fogadtatását
rögzíti.
Lukács evangéliumának több jellegzetessége közül most azt az egyet emeljük
ki, hogy csodálatos imákat tartalmaz. Az imádság útján való
előrehaladásunkban kiváló eszköz lehet e harmadik evangélium olvasása.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Boldogan üljük diadalod napját,
Szent Lukács, melyen piros véred omlott,
és így szereztél koszorút a mennyben
érdemeiddel.

Szentlélek által vezettetve gyűjtőd
Krisztus Főpásztor szavait, csodáit;
mily nagy irgalmú, könyörületes volt,
sorra leírtad.

Művészi gonddal lejegyezted azt is,
mik teszik Jézus követőit naggyá,
s népe kezétől milyen új csodákat
lát az utókor.

Pál szívét láttad, útitársa voltál,
mély hite bátor követője lettél;
add, hogy a szívünk szeretetre gyúljon,
krisztusi lángra.

Orvos is voltál, bajainkra hozz írt,
küldd el a hitnek öröm-orvosságát,
hogy élvezhessük mi is egykor Istent,
vígan örökké. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. október 17., péntek

[Evangelium] 2008-10-17

2008. október 17. - Péntek

Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták
egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: "Óvakodjatok a farizeusok
kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely
napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk
körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók
mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom
nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs
hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek -
azonfelül, hogy megöl - arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból
mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár?
Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek
minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a
verebek."
Lk 12,1-7

Elmélkedés:

Jézus az isteni gondviselésről beszél a mai evangéliumban, amely arra
irányul, hogy mi emberek eljussunk az üdvösségre. A gondviselés nem más,
mint hogy Isten időnként beleszól az életünkbe, s megad nekünk valamit,
ami szükséges a boldogságunkhoz, de itt ne mindig a földire, hanem az örök
boldogságra gondoljunk. Sokszor imádkozunk azért, hogy Isten megtegyen
nekünk valamit, nyúljon bele az életünkbe, aztán mégsem teljesül a
kérésünk. Más esetekben pedig azt szeretnénk, hogy ne törődjön velünk, ne
vegye észre a hibáinkat, ne kérje számon bűneinket, de ilyenkor ő mégis
beleszól életünkbe, s megpróbál visszavezetni minket a helyes útra. Isten
mindig a mi lelkünk javát tekinti, számára a mi üdvösségünk a fontos, s
ennek tekintetében tesz meg nekünk valamit vagy nem. A gondviselés kettős
vonatkozása tehát azt jelenti, hogy Isten megadja, ami szükséges az örök
élethez, de nem adja meg, ami akadályozhatna minket ebben.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus Szíve Te tudsz mindent,
Jézus Szíve Te látsz mindent,
Jézus Szíve Te megtehetsz mindent.
Jézus Szíve Te gondot viselsz reám,
Jézus Szíve Te meghallgatod imám. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. október 16., csütörtök

[Evangelium] 2008-10-16

2008. október 16. - Csütörtök

Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: "Jaj nektek, akik
síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek!
Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és
egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem
hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk.
Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot
kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől,
Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület
között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt
a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát.
Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok."
Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy
felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon
fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel
vádolhatják.
Lk 11,47-54

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus egészen kemény szavakkal beszél arról, hogy
nemzedéke felelősséggel tartozik a megölt prófétákért. A felelősséget
azonban nem csak a gyilkosságokért kell vállalniuk, hanem azért is, mert
nem hallgattak Isten küldötteinek szavára, s nem tértek meg. Felelősséggel
tartoznak tehát mind gonosz cselekedeteikért, mind a lelki megtérés
elmulasztásáért. Jézus szavai a múlt cselekedeteire vonatkoznak. De miért
mondja azt, hogy kortársait vonják felelősségre elődeik bűnei miatt. Talán
azért, mert Jézus már most előre látja, hogy saját nemzedéke ugyanabba a
hibába esik, mint a korábban élők. Jézus korának emberei éppúgy megölik
Isten Fiát, a mennyei Atya küldöttét, mint elődeik Isten küldötteit a
prófétákat. S Jézus nemzedéke éppúgy elmulasztja a megtérést, mint a
korábbiak.
Én vagyok a felelős azért, hogy hallgatok-e Jézus figyelmeztető szavára
vagy sem, a megtérés útjára lépek vagy nem.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, te azt mondtad tanítványaidnak: Ti vagytok a világ világossága. A
fény világít, szórja sugarát és elűzi a sötétséget.
Engedd, Uram, hogy én is fénysugár lehessek! Hadd vigyem az öröm fényét az
emberek közé, hiszen én is a te kegyelmed fényességében élek! Hadd legyek
akaratod szerint a világosság gyermeke!
Világítson az én életem is, hogy a téged kereső, utánad vágyó lelkek
általam hozzád találjanak!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. október 15., szerda

[Evangelium] 2008-10-15

2008. október 15. - Szerda

Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: "Jaj
nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró
veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét.
Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok!
Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános
tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket
kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak - anélkül, hogy
tudnák." Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: "Mester, ha
ilyeneket mondasz, minket is gyalázol." Ő azonban így folytatta: "Jaj
nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti
magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni."
Lk 11,42-46

Elmélkedés:

Jézus azt állítja a mai evangéliumi részben, hogy a törvénytudók
elviselhetetlen terhet raknak az emberekre, s hordozásukhoz nem nyújtanak
segítséget. De mi ez a teher? Mire gondol Jézus? Talán a Törvényre, amely
sok ember számára valóban teher lehet, de amely végül is az Istennel való
szövetségnek és kapcsolatnak az alapja? Igen, Jézus a törvényekre
gondolhatott, de mindegyikre. Meg kell különböztetnünk az eredeti isteni
törvényt és az ehhez kapcsolódó emberi parancsokat. Isten törvénye
valójában nem lehet olyan teher senki számára, amelyet a saját üdvössége
érdekében ne tudna vállalni. Jézus nem is erre gondolt, hanem azokra a
kiegészítésekre, amelyek megnehezítették az emberek életét. Igazi
bölcsességre van szükség ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni az
igazságosságra és a szeretetre irányuló, mindenki számára megtartandó
isteni törvényeket a vallásosság megtartásának külső látszatát keltő
törvényektől.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Isten, én Istenem, mert te az enyém vagy, semmim sem hiányzik. És mert én
a tied vagyok, benned, Szabadítómban, dicsekszem mindörökké. Minden
szomorúságomban te vidítasz fel ünnepi terített asztaloddal. És hol is
volna jó sora az én lelkemnek, ha nem tebenned, életem Istene? Ha ily édes
a te dicséretedre való emlékezés, mi lesz majd akkor, Istenem, ha
istenséged sugárzásában megjelenik dicsőséged!
Nagy Szent Gertrúd

________________________________

Aktuális:
10 millió e-vangélium e-mail
Kedves barátaim!
Egészen pontosnak tekinthető számításaink szerint ma, 2008. október 15-én
megy ki a 10 milliomodik e-vangélium e-mail. Azt sajnos nem lehet
megmondani, hogy a 15375 listatag közül éppen ki kapja meg, de nyugodtan
gondolhatja mindenki, hogy az övé a 10 milliomodik üzenet.
Ez a nagyságrend 2004. július 9-én, az első e-vangélium elküldésekor még
elképzelhetetlen volt számomra. Hálával tartozok Istennek azért, hogy
eszembe juttatta az ötletet, hogy az internettel egy nagyszerű
evangelizációs eszköz áll rendelkezésünkre. És köszönettel tartozok
nektek, mindazoknak, akik terjesztitek a lehetőséget.
Olvassátok, éljétek és hirdessétek az Evangéliumot!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. október 14., kedd

[Evangelium] 2008-10-14

2008. október 14. - Kedd

Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála.
Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus
étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt
hozzá: "Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét,
de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az
alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt,
amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!"
Lk 11,37-41

Elmélkedés:

A zsidó törvények és szokás szerint minden étkezés előtt kezet kellett
mosni, s ennek elsősorban egészségügyi okai voltak. Ezt napjainkban mi is
így tesszük. A betegségek megelőzése érdekében alaposan megmossuk
kezünket. Jézus ezt a szokást nem teszi meg, ahogyan az evangélium
beszámol erről. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lehetett ennek az oka, hacsak
nem az, hogy valamit tanítson vele. A tanítás pedig el is hangzik: Nem
elegendő a külső tisztaságra, a test megtisztítására törekedni, hanem a
lelkünk tisztaságáról, szívünk szándékainak tisztaságáról is gondoskodnunk
kell. Isten ugyanis mindig azt nézi, hogy mi lakik a szívünkben és milyen
szándék irányítja cselekedeteinket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra; hogy helyesen kérjük
tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé,
minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre
mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét! Lelked
zabolázza meg féktelen érzékeinket! Vezess el és adj erőt ahhoz, ami igaz
javunk: hogy megtartsuk törvényeidet, és minden tevékenységünkben folyton
örvendjünk a te csodálatos és felüdítő jelenlétednek!

________________________________

Aktuális:
10 millió e-vangélium e-mail
Kedves barátaim!
Egészen pontosnak tekinthető számításaink szerint holnap, azaz 2008.
október 15-én megy ki a 10 milliomodik e-vangélium e-mail. Azt sajnos nem
lehet megmondani, hogy a 15375 listatag közül éppen ki kapja meg, de
nyugodtan gondolhatja mindenki holnap azt, hogy az övé a 10 milliomodik
üzenet.
Ez a nagyságrend 2004. július 9-én, az első e-vangélium elküldésekor még
elképzelhetetlen volt számomra. Hálával tartozok Istennek azért, hogy
eszembe juttatta az ötletet, hogy az internettel egy nagyszerű
evangelizációs eszköz áll rendelkezésünkre. És köszönettel tartozok
nektek, mindazoknak, akik terjesztitek a lehetőséget.
Olvassátok, éljétek és hirdessétek az Evangéliumot!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. október 13., hétfő

[Evangelium] 2008-10-13

2008. október 13. - Hétfő

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
"Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

Isten szeretetéről tanúskodik az a tény, hogy időnként figyelmezteti a
helyes útról letérő embert. Néha egy-egy személyt küld, aki világosan
megmondja, hogy milyen következményei lesznek annak, ha valaki ragaszkodik
bűnös életéhez vagy egyértelműen megmondja, hogy mit kell tenni a jövőben.
Máskor a világos emberi szó helyett valamilyen jel szolgál
figyelmeztetésként, amelyet már nehezebb észrevenni, illetve értelmezni.
De ezek az isteni jelek is azt a célt szolgálják, hogy megváltoztassuk
életünket. Aki viszont semmibe veszi Istent és az Ő törvényeit, annak
semmiféle jel sem számít, s mindenféle figyelmeztetést semmibe vesz.
Meghallom-e Isten bűnbánatra szólító szavát?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mindenható, kegyelmes és könyörületes Atyánk! Eltévedtünk, s mint
elveszett juhok letértünk útjaidról. Túlságosan saját szívünk tervei,
szándékai és kívánságai után futottunk. Megsértettük szent törvényeidet.
Azt tettük, amit nem lett volna szabad. De Urunk, Te légy irgalmas
hozzánk, szegény nyomorult bűnösökhöz! Kíméld meg azokat, akik megvallják
hibáikat. Emeld fel mindazokat, akik készek a bűnbánatra, azon ígéret
miatt, amit az embereknek adtál Krisztus Jézus, a mi Urunk által. És
őérette add meg, ó jóságos és irgalmas Isten, hogy ezután istenfélő, neked
tetsző, becsületes és tisztességes, komoly életet éljünk szent neved
dicsőségére.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. október 12., vasárnap

[Evangelium] 2008-10-12

2008. október 12. - Évközi 28. vasárnap

Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép
véneihez: A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt
rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak,
jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat
küldött: "Mondjátok meg a meghívottaknak: íme, a lakomát elkészítettem.
Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a
menyegzőre!" De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a
földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak
estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant.
Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig
felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: "A menyegző kész, de a
meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre,
és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!" A szolgák kimentek az
utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat
egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött,
hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt
menyegzős ruhába öltözve. Megszólította: "Barátom, hogy jöhettél be ide,
ha nincs menyegzős ruhád?" De az csak hallgatott. Erre a király
megparancsolta a szolgáknak: "Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a
külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!" Sokan vannak a
meghívottak, de kevesen a választottak!
Mt 22,1-14

Elmélkedés:

Boldogok a meghívottak
Házasságra készülő jegyesektől tudom, hogy az esküvői előkészületek egyik
legnehezebb feladata a meghívottak névsorának összeállítása. Bár az
esküvők esetében nem szoktak spórolni, mégis a család anyagi helyzete
meghatározza, hogy hány fős lakodalmat tudnak tartani. A fiatalok akár
több héten keresztül is gondolkoznak azon, hogy kiket kell feltétlenül
meghívniuk életük megismételhetetlen eseményére, s rajtuk kívül még kik
azok, akiknek részvétele fontos számukra. Szempont továbbá az is, nehogy
valaki megsértődjön, mert nem hívják meg az esküvőre. Egyeseknek elegendő
egy szép meghívót küldeni, de a szokásoknak megfelelően a legközelebbi
rokonokat illik személyes is felkeresni és meghívni. A meghívottaknak
természetesen illik részt venniük mind a polgári ceremónián, mind a
templomi szertartáson, valamint az azt követő lakodalmi vacsorán. A
lakodalmas násznép létszáma egészen különböző lehet. Vannak szűk családi
körben rendezett kisebb lakodalmak, és vannak nagyobb mulatságok,
amelyeken akár több száz fő is jelen lehet, hogy együtt ünnepeljen az új
házaspárral.

Az imént felolvasott evangéliumban is egy lakodalom előkészületeiről és a
vendégek meghívásáról hallottunk. A Jézus által mondott példabeszéd
szerint egy király lakodalmat rendezett a fiának, s erre az eseményre
hívott meg vendégeket. A meghívottak azonban meglehetősen tiszteletlen
vagy illetlen módon mindenféle kifogást keresve visszautasították a
meghívást. Mivel az ünnepségre már minden elő volt készítve, s a király
nem szerette volna, ha elmarad az esküvő, kiküldte szolgáit, hogy
válogatás nélkül mindenkit behívjanak a város utcáiról. Jött is boldog,
boldogtalan és megtelt a ház. A történet azzal fejeződik be, hogy a király
eltávolíttat egy személyt az ünneplők közül, aki nem volt ünnepi ruhába
öltözve.

A példabeszéddel Jézus nem esküvői tanácsokat szeretne adni, hanem -
miként ezt az evangéliumi szakasz bevezető mondta elárulja - az Isten
országáról vagy más kifejezéssel a mennyek országáról beszél. Isten meghív
minket, hogy vele éljünk. Nem gondolkozik azon, hogy kit hívjon meg és kit
ne, nem vesződik a meghívottak listájának összeállításával, hanem
mindenkit meghív. Mindannyiunkat arra hív, hogy vele éljünk. Egy boldog
életre hív minket. Ne keressünk kifogásokat és ne utasítsuk vissza
meghívását! Hallgassunk küldötteinek szavára! Fogadjuk el szeretetteljes
hívását!

A történet helyes értelmezéséhez szempontul szolgál továbbá, hogy az
elmúlt vasárnapon felolvasott, a gonosz szőlőmunkásokról szóló beszéd
folytatása ez a rész Máté evangéliumában. A szőlőmunkások hibája az volt,
hogy elbizakodottak voltak és azt gondolták, hogy könnyen megszerezhetik
maguknak más tulajdonát, azaz könnyedén övüké lehet az Isten országa. A
mai példabeszédben az ünnepi ruha nélkül érkezett vendég szintén
elbizakodott volt, s azt gondolta, hogy semmit sem kell tennie annak
érdekében, hogy méltónak bizonyuljon a királyi meghívásra. Ne legyünk
tehát elbizakodottak! Isten meghívásához akkor leszünk méltóak, ajándékát
akkor nyerhetjük el, ha ünnepi ruhába öltöztetjük lelkünket, azaz
szakítunk bűneikkel.

Befejezésül még egy megfontolandó gondolat: Minden szentmisén Isten meghív
minket vendégségre. Először meghív minket az ige asztalához, a tanítás
asztalához, amelyet úgy fogadunk el, hogy figyelmesen meghallgatjuk
tanítását és kifejezzük készségünket annak megtartására. Ezután meghív
minket az oltár asztalához, egy ünnepi asztalhoz, hogy Krisztus testével
táplálkozzunk. Ezt a hívását úgy fogadjuk el, hogy a szentmisén
szentáldozáshoz járulunk. Ha nem élünk a szentáldozás lehetőségével, akkor
tulajdonképpen visszautasítjuk hívását. A szentmisét bemutató pap
közvetlenül a szentáldozás előtt Krisztus testét és vérét felmutatva a
következőket mondja: "Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus." Igen,
valóban boldogok vagyunk, mert mindannyiunknak szól ez a hívás.
Boldogságunk akkor válik teljessé, ha el is fogadjuk Jézus hívását és
szentáldozáshoz járulunk. "Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus."
Ehhez hozzátehetjük még: Hát még azok milyen boldogok, akik elfogadják
hívását és ünnepi ruhába öltözött lélekkel táplálkoznak az Úr szent
testével.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Végtelenül szerető Atyám, aki botlásaim ellenére újra és újra magadhoz
hívsz, visszahívsz atyai házad szeretetébe, visszahívsz a menedéket adó
házba, meghívsz az ünnepi lakoma házába, meghívsz engem az ünnepi
asztalhoz, örömöd asztalához, a szeretet asztalához. Add segítségedet,
hogy mindig elfogadjam hívásodat és részese legyek a Te országod örömének!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum