2008. május 31., szombat

[Evangelium] 2008-05-31

2008. május 31. - Szombat

Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a
templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép
elöljárói, és megkérdezték tőle: "Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta
neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?" Jézus így válaszolt: "Én is
kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és akkor majd én is megmondom
nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keresztsége a mennyből
volt-e vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem!"
Erre tanakodni kezdtek egymás között. Így okoskodtak: "Ha azt mondjuk: A
mennyből volt, azt fogja felelni: Hát akkor miért nem hittetek neki?
Mondjuk talán azt, hogy Az emberektől?" Féltek azonban a néptől, mert
mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt
válaszolták: "Nem tudjuk." Jézus erre azt felelte: "Akkor én sem mondom
meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket."
Mk 11,27-33

Elmélkedés:

Jézusnak lehetősége lett volna rá, hogy a hatalma felől érdeklődő vallási
vezetőknek egyértelműen válaszoljon, de ő mégsem használja ki ezt a
lehetőséget. A személyében kételkedőknek nem árulja el, hogy Istentől, az
Atyától kapta azt a hatalmat, amelynek birtokában tanítja a népet, s
amellyel oly sok csodát tett. A benne hívők a tanításban és a csodákban
felfedezték az isteni erőt. Érdekes, hogy a vezetők azt helyesen ismerték
fel, hogy Jézus olyan rendkívüli erőnek és hatalomnak van a birtokában,
amilyennel senki más ember nem rendelkezik, ahhoz azonban már vakok
voltak, hogy meglássák ennek az erőnek a forrását. Ennek oka az lehet,
hogy saját hatalmukat féltették. Jézus hatalmának elismerése saját
hatalmuk elvesztését is jelentette volna.
Engedem-e, hogy Jézus szelíd hatalommal életem Ura legyen?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Járuljunk hát a Jézus Szívéhez, a magasztos Szívhez, a titokzatos Szívhez;
a Szívhez, mely mindennel gondol és mindent tud-érez; a Szívhez, a mindent
szeretőhöz! Szeretet-tűzben emésztődik, legyünk mi is, járulva Hozzá,
szívszerűek.
Szent Bernát

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 30., péntek

[Evangelium] 2008-05-30

2008. május 30. - Péntek, Jézus Szentséges Szíve

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged,
Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől,
és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked!
Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az
Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja
nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és
terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat,
és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű - és
nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
Mt 11,25-30

Elmélkedés:

II. János Pál pápa rendelkezése szerint Jézus Szívének ünnepe a papok
megszentelődésének a napja minden esztendőben. Ez a kezdeményezés azonban
nem azt jelenti, hogy az életszentségre való törekvés csupán a papok
feladata volna. Minden keresztény embernek arra kell ugyanis törekedni,
hogy Istennek tetsző, szent életet éljen. A megszentelődés mindannyiunk
számára azt jelenti, hogy egyre jobban Krisztushoz alakítjuk életünket,
azaz magunkra vesszük az ő "igáját". Ez nem külső hasonlóságot jelent
elsősorban, hanem azt hogy szívünk minden érzésével olyan szeretetre
törekszünk, amellyel Ő szeretett minket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Változtasd meg a szíved...
Ha szívünk nem változik, nem térhetünk meg.
Az elköltözés, elmenekülés nem válasz;
a munkahely-változtatás sem az;
a szív átváltozása az igazi.
Hogyan változtassunk hát?
Imádsággal.
Teréz anya

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 29., csütörtök

[Evangelium] 2008-05-29

2008. május 29. - Csütörtök

Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és a nagy
tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia,
Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik,
elkezdett kiáltozni: "Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!" Többen szóltak
neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: "Dávid fia,
könyörülj rajtam!
Jézus megállt, és így szólt: "Hívjátok ide!" Odaszóltak a vaknak:
"Bátorság! Gyere, téged hív!" Az eldobta köntösét, felugrott és odament
Jézushoz. Jézus megkérdezte: "Mit akarsz, mit tegyek veled?" A vak ezt
Felelte: "Mester, hogy lássak." Jézus erre így szólt hozzá: "Menj, a hited
megmentett téged." Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az
úton.
Mk 10,46-52

Elmélkedés:

A jerikói vak Jézus segítségét kéri, s minden bizonnyal hisz abban, hogy
az Úr segít majd rajta. Úgy tűnik, hogy azokban, akik csendre és
hallgatásra intik, nincs sem együttérzés a beteg iránt, s talán hit sem,
hogy Jézus csodát tud tenni ezzel az emberrel. Oktalanságukban
akadályozzák a gyógyulni vágyó embert, akinek ez élete nagy esélye. Ő fel
is ismeri a lehetőséget, ezért nem hagyja, hogy elhallgattassák, hanem még
hangosabban kiált, hogy Jézus meghallja segélykiáltását. Mivel Dávid
fiának, azaz Messiásnak szólítja Jézust, ezért Ő azonnal felismeri hitét.
A csoda megváltoztatja életét. Megszabadul testi betegségétől és Jézus
követője lesz.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mikor nyugtalan voltam, csillapítottad gyötrelmeimet.
Mikor fáradt voltam, Te adtál pihenést.
Mikor egyedül voltam, szeretetet hoztál.
Mikor beteg voltam, gondoskodtál rólam.
Mikor megsértettek, Te segítettél.
Mikor idősödtem, mosolyt varázsoltál arcomra.
Mikor gondjaim voltak, megosztottam veled és segítettél.
Mikor boldog voltam, örömömben is részt vettél.
Boldog Kalkuttai Teréz

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 28., szerda

[Evangelium] 2008-05-28

2008. május 28. - Szerda

Abban az időben: Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus
elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához
hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár reá.
"Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a főpapoknak és
írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok
kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra
feltámad." Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János, odamentek Jézushoz, és ezt
mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk!" Ő
megkérdezte: "Mit kívántok, mit tegyek nektek?" Ezt Felelték: "Add meg
nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te
dicsőségedben."
Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek! Tudtok-e inni a kehelyből,
amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel,
amellyel én megkeresztelkedem?" Azt felelték: "Meg tudjuk tenni!" Jézus
így folytatta: "A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a
keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De
hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely
azokat illeti, akiknek készült."
Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.
Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy
akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető
embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen! Ha
valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni,
legyen mindenkinek a szolgája! Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy
szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul
sokakért."
Mk 10,32-45

Elmélkedés:

A hatalomvágy megkísértette az apostolokat. A történelemben ez nem
egyedülálló, hiszen más emberekben is felébredt már a hatalomvágy. A
hatalomra törés technikái és módszerei évszázadok óta ugyanazok, csupán a
nevek változnak. Az uralomra törők nevei. Mindig nagy terveik vannak,
amelyet ígéreteikből ismerünk meg, s él bennünk egy kétes
elhivatottságtudat.
Jézus azonban nem tartozik a világ őrült diktátorai közé. Küldetéstudata
neki is van, hiszen azt teszi, amit az Atya kér tőle. Tervei neki is
vannak, hiszen Isten Országát hirdeti, s jelenlétével megvalósítja.
Ígéreteket is tesz, de a legfontosabb nem erre a világra, vonatkozik,
hanem az örök életre. Nem leigázni akarja az embereket, hanem magához és
Istenhez emelni.
Világosan megmondja, hogy ne a világ urait kövessük, hanem Őt kövessük,
aki mindhalálig engedelmeskedett.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szeretlek Istenem, mert mindenek előtt voltál a világon.
Szeretnem kell téged, mert saját kezeddel formáltál meg engem.
Szeretlek téged Istenem, mert azért alkottál, hogy szeresselek.
Uram, Istenem, szeretlek téged, mert te előbb szerettél engem!

Mily boldogtalan voltam, amíg nem követtelek! Mily boldog leszek, ha
egészen neked adom magam!
Add, hogy csak érted éljek, és téged szeresselek!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 27., kedd

[Evangelium] 2008-05-27

2008. május 27. - Kedd

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és
ezt mondta Jézusnak: "Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged."
Jézus így válaszolt: "Bizony, mondom nektek, mindenki, aki értem és az
evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit
vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért,
anyát, apát, gyermeket és földet - bár üldözések közepette -, az eljövendő
világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az
utolsókból pedig elsők."
Mk 10,28-31

Elmélkedés:

A tegnapi evangéliumban szereplő gazdag ifjú hiába kapta meg Jézustól a
választ arra, hogy mit kell tennie üdvössége érdekében, a vagyona
megakadályozta abban, hogy elinduljon ezen az úton. Tudta, hogy mit
kellene tennie, de mégsem merte életét Jézusra bízni, mert talán jobban
bízott saját gazdagságában. Vele ellentétben az apostolok mindenről
lemondtak annak érdekében, hogy mindig mesterükkel lehessenek. De az ő
gondolkodásukban van valami nagyon is emberies: itt a földön várják a
jutalmat lemondásukért. Az Úr által ígért "százannyit" nehéz észrevennünk,
mert sokszor más formában kapjuk, mint azt elképzeljük. Az örök élet
elnyerésének mégis ez az egyetlen útja.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Köszönöm Jézusom, hogy enyém lettél,
Hogy a szívembe beköltöztél!
Ne hagyj magamra hosszú utamon,
Legyél vigaszom, oltalmazóm!
Erősíts a gyengeségben,
Adj támaszt egyedüllétben,
Soha ne engedd el kezemet,
Fogadd el szerető szívemet!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 26., hétfő

[Evangelium] 2008-05-26

2008. május 26. - Hétfő

Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki,
térdre borult előtte, és úgy kérdezte: "Jó Mester! Mit tegyek, hogy
elnyerjem az örök életet?" Jézus megkérdezte: "Miért mondasz engem jónak?
Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj
házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és
anyádat!" Ekkor az így válaszolt: "Mester, ezeket mind megtartottam kora
ifjúságomtól fogva." Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki:
"Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a
szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess
engem!" Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy
vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: "Milyen nehezen jut
be a gazdag az Isten országába!" A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus
azonban megismételte: "Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten
országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni
az Isten országába." Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették
egymást: "Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus rájuk nézett, és folytatta:
"Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden
lehetséges."
Mk 10,17-27

Elmélkedés:

Az evangéliumi gazdag ifjú mindannyiunk nevében fogalmazza meg kérdését és
fordul Jézushoz: "Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" A
kérdés hátterében annak ismerete áll, hogy cselekedeteink és az örök élet
között kapcsolat van. Életünk során tennünk kell azért, hogy életünk végén
átléphessünk az örökkévalóságba. Krisztushoz kell fordulnunk ahhoz, hogy
megtudjuk különböztetni a jót és a rosszat, s tőle kapjuk meg az erőt az
előbbi megtételéhez és az utóbbi elkerüléséhez. A kérdést nem elég
egyszer, például életünk egy sorsdöntő pillanatában feltennünk, de az sem
ha akár naponta feltesszük Jézusnak. Az üdvösséghez az is szükséges, hogy
Jézus válaszát naponta megtegyük.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy Téged mindenkinél és
mindennél jobban szeresselek!


________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (21.)
Ha nem lett volna az elmúlt héten az Úrnapra való előkészület és maga az
ünnep, akkor talán csak a műanyag elleni küzdelem jellemezte volna a
hetet. A vita a nyílászárókon pattant ki. Igaz, hogy már korábban
eldöntöttem, hogy fából készüljenek, de újból és újból megjelennek okos
emberek, akik a műanyag ablakokra esküsznek. A végére persze mindig az
derül ki, hogy az egyetlen érvük az, hogy olcsóbb. Azt persze képtelenek
belátni, hogy az áron kívül még más szempontok is léteznek. Tudtam, ha
most engedek, már idén karácsonyra teszkós műanyag fenyőfát hoznak a
templomba. A vitát azzal zártam le, hogy még akkor sem lesznek itt műanyag
ablakok, ha a loretói litániában műrózsa lesz. Az okosok persze nem jöttek
rá, hogy ott valójában szerepel a műrózsa (titkosértel műrózsa). Máig sem
értem, hogyan tudtam a hidegvéremet megőrizni, amikor mindezek után valaki
a műanyag padlóburkolatot reklámozta nekem. Mert ekkor jött a lényeg: van
fa mintájú PVC! Tisztára olyan mint az igazi parketta. Ezzel már majdnem
megfogtak, de éreztem, hogy a jószándékú ember saját csapdájába esett,
amikor ennyire síkraszállt a műanyag mellett. Azt hitte, hogy a fa
utánzatú műanyagra már nem tudok mit mondani. De tudtam. "Majd szólok az
asztalosoknak, hogy csak műanyag utánzatú fával dolgozzanak." És láss
csodát! A legnagyobb szamárságra nem volt ellenérv.
A jövő vasárnap lesz a gyerekek elsőáldozása. A szülők segítsége nélkül
kevés eredményre számíthatok, még akkor is, ha az isteni kegyelem
határtalan. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azért, hogy, ha már
mindenki nem, de legalább egyesek megérintsen az ünnep lényege.
A nagy építkezéssel odáig jutottunk, hogy tető van a plébániaépületen és
folynak a belső munkálatok az emeleten az Úr vezetésével. Estenként jönnek
a nénik takarítani, hogy viszonylag lakhatóvá tegyék a földszintet, ahol
lakom. Én nem akarom az Urat sürgetni, de azért már nagyon várom a végét.
István atya

Kaptam ajándékba 10 db Berecz András könyvet CD-vel. A jól ismert
mesemondó kiadványát a felajánló szándéka szerint a plébániafelújítást
támogatók között osztom ki ajándékként. Május 21-22-23-án
(szerda-csütörtök-péntek), valamint 26-án és 27-én (hétfő és kedd) minden
nap 2 db könyv keresi gazdáját. Az egyik az aznapi összes adakozó között
kerül kisorsolásra, a másikat pedig az kapja, aki az adott napon a legtöbb
adományt küldte. Köszönöm jószándékú segítségteket!
Szeretettel: István atya

Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. május 25., vasárnap

[Evangelium] 2008-05-25

2008. május 25. - Krisztus szent teste és vére, Úrnapja

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: "Én vagyok a mennyből
alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az
a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért." Vita támadt
erre a zsidók között: "Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?" Jézus
így felelt nekik: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az
Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki
eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én
feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én
vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az
bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya
által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből
alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a
kenyeret eszi, örökké él!" Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.
Jn 6,51-58

Elmélkedés:

A legdrágább kenyér
A Tolkien regényéből készült, A Gyűrűk Ura című háromrészes film az elmúlt
évek egyik legnagyobb mozisikere volt. Szerte a világon milliók láthatták,
amint a jók összefognak, hogy megsemmisítsék a gonosz hatalmat
megtestesítő gyűrűt. A történet kezdetén a főhős, Frodó a tünde úrnőtől,
Galadrieltől Lembas kenyeret kap, amely életben tartja őt mindaddig, amíg
küldetését nem teljesíti. Egy-egy apró falat oly nagy erőt ad neki és
kísérőjének, hogy folytatni tudják útjukat. E példa azt mutatja, hogy az
embernek rendkívüli erőt adó kenyér nem csak a régi idők, hanem a modern
kor történeteiben is megjelenik. Miként a bibliai Illés próféta az
Istentől kapott kenyér erejével 40 napon át tudott menni, ugyanúgy a kis
Frodó a Lembas kenyér erejével tudta folytatni viszontagságos útját.

Ma minden idők legkülönlegesebb kenyerét, az Oltáriszentséget ünnepeljük.
Egy olyan kenyeret, amely több mint testi táplálék. De ez nem egy mesebeli
kenyér, hanem valódi. Az Oltáriszentség igazi, ehető kenyér, amelyben
hitünk szerint Krisztus valóságosan jelen van. Ez a kenyér az Ő Szent
Teste. Az Oltáriszentség nem egy regényíró képzeletvilágában megszületett
kenyér, hanem olyan eledel, amelyet maga Jézus ad nekünk. Jogosan nevezzük
az Oltáriszentséget, az Eucharisztiát az "élet kenyerének" (Jn 6,35) és
"élő kenyérnek" (Jn 6,51), hiszen benne az élő Jézus van jelen. És ez az
élő, feltámadt Krisztus önmagát adja nekünk, hogy bennünk legyen, bennünk
éljen és élet legyen bennünk.

Az élő kenyér fogyasztása hozza létre a Krisztussal való egységet és
teremti meg a testvéri közösséget. Aranyszájú Szent János írja a
következőt: "Mert mi a kenyér? Krisztus teste. Mivé lesznek azok, akik
magukhoz veszik? Krisztus testévé; de nem sok test lesz, hanem csak egy.
Amint ugyanis a kenyér egy, bár sok búzaszemből lett, s e búzaszemek, bár
nem látszanak, mégis benne vannak a kenyérben, úgyhogy különállásuk
eltűnik tökéletes és kölcsönös egybeolvadásukban; ugyanígy mi is egyek
vagyunk egymással és valamennyien egyek vagyunk Krisztussal."

Az Oltáriszentség Jézus legdrágább, legértékesebb ajándéka. Drága a
kenyér, s ezt a szegényebbek jobban érzik, mint a tehetősebbek, akiknek a
legdrágább kenyér is könnyen megfizethető. Drágul a kenyér - halljuk
szinte minden hónapban a híradásokban. Ha aszály vagy más ok miatt kevés a
gabona és rossz a termés, akkor azért drágul a kenyér, ha pedig jó a
termés, akkor meg a drága benzin és gáz miatt drágul a kenyér. Minden
földi kenyérnél értékesebb számunkra Krisztus testének kenyere. Soha ne
érjük be a hazugság komiszkenyerével! Ne együnk a bűn romlott kenyeréből!
Inkább együk az igazi lelki táplálékot, az örök élet kenyerét, Krisztus
testét!

Ez a kenyér segít minket abban, hogy mi magunk is kenyérré váljunk és
odaadjuk életünket mások szolgálatára. Reményik Sándor, az evangélikus
vallású költő előszeretettel képzelte magát különböző vallási jelképek
helyébe. A Szemben az örökméccsel című költeményében például arról ír,
hogy őneki is úgy kell Krisztus jelenlétére figyelmeztetnie az embereket,
miként ezt az örökmécses teszi a templomokban. A mindennapi kenyér című
versében pedig ezt írja:
Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

Nekünk is kenyérré kell válnunk mások számára. De ez csak akkor
lehetséges, ha Krisztus Testével táplálkozunk.

Az elmélkedés elején említett Gyűrűk Ura filmben a legtöbben talán nem is
figyeltek fel a Lembas kenyérre. A látványos csatajelenetek és
lélegzetelállítóan gyönyörű tájak könnyebben megragadták figyelmünket,
mint ez az életet adó kis kenyér. A mindennapi életben is pontosan így
vagyunk. A világ forgataga könnyen elterelik figyelmünket a lelki
kenyérről, az örök élet kenyeréről. Sokszor észre sem vesszük, hogy itt
van a közvetlen közelünkben ez a legértékesebb eledel. Legyen mindennapi
kenyerünk az Úr Teste a földi életbe, és szerezze meg nekünk az örök
életet!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt
teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk. Te
azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeretet, hogy a
másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat.
Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy
testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzak érte, és
minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt. Tégy felkészültté arra, hogy
minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és
életemet adjam értük. Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata
szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a
kereszten haldokolva erre tanítottál engem!
Szalézi Szent Ferenc

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum