2012. február 11., szombat

[Evangelium] 2012-02-11

2012. február 11. - Szombat

Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit
enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet.
Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen
bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről
jöttek." Tanítványai így feleltek: „Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi
kenyeret, hogy mind jóllakjanak?" Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Hány
kenyeretek van?" Azt felelték: „Hét." Akkor meghagyta a népnek, hogy
telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte
és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép
között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta,
hogy osszák szét. Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot:
hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta
őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére
ment.
Mk 8,1-10

Elmélkedés:

A két csodás gyógyítást követően Jézus egy újabb csodát tesz a pogány
vidéken. De most nem egyetlen beteg gyógyításáról, hanem egy egész
népsokaság ellátásáról van szó. A napok óta Jézus közelében tartózkodó
több ezer ember jóllakik az általa megszaporított hét kenyérrel és néhány
hallal. Az ószövetségi időkben, a pusztai vándorlás korában Isten égi
kenyeret, mannát adott a választott népnek, hogy gondoskodjon róluk. A
kenyérszaporítási csodánál pedig Jézus személye áll az emberek előtt, aki
gondoskodva az emberekről szintén kenyeret ad. De egy másik, ennél sokkal
jelentősebb csoda is eszünkbe jut: Jézus a szentmisében megáldott és
átváltoztatott kenyérben, az Oltáriszentségben önmagát adja táplálékul
nekünk. Az Eucharisztia Isten gondoskodó szeretetének a jele. Fogadjuk el
és éljünk vele!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Én Uram, Istenem, te csak attól vagy távol, aki maga távolodik el tőled.
Minden pillanatban szerethetlek, és így minden az enyém lehet: Isten az
enyém és minden az enyém, ha szeretek! Isten maga az enyém és énértem van!
Krisztus is az enyém, egészen értem van!
Keresztes Szent János
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 10., péntek

[Evangelium] 2012-02-10

2012. február 10. - Péntek

Jézus eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a Galileai-tóhoz
érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy süketnémát vittek hozzá, és
kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrehívta őt a tömegből, ujját a
fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett az
égre, fohászkodott, és így szólt: „Effeta", vagyis „Nyílj meg!" Erre
megnyílt a süket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus
megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta,
annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt mondták: „Mindent
jól cselekedett: a süketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak pedig a
beszédet."
Mk 7,31-37

Elmélkedés:

A pogányok lakta vidéken Jézus második csodája az, amikor egy süketnémát
gyógyít meg. A történet érdekessége, hogy nem a beteg kéri a gyógyítást,
tehát a gyógyulás alapja nem az ő hite. Márk evangélista nem árul el
semmit azokról a személyekről, akik a beteget Jézushoz vezették a
gyógyulás reményében, de mivel pogány vidéken játszódik a jelenet, ezért
valószínűleg nem zsidó, hanem pogány származásúak lehettek. Az a tény,
hogy e pogány emberek hisznek Jézus gyógyító erejében, azt jelzi, hogy
csodás gyógyításainak híre, valamint tanítása gyorsan elterjedhetett
távolabbi vidékekre, és ott nyitott szívekre talált. Sok, vallását
rendszeresen nem gyakorló embernek vannak ismereti Jézusról. Lehet, hogy
ezek csak felületesek, de ha jobban megismernék Jézus tanítását, akkor
bizonyára bennük is nyitott szívre találna az örömhír, amely által
eljuthatnának a hitre. Milyen jó volna, ha mindannyiunknak megnyílna a
szája és bátran hirdetnénk Krisztus Evangéliumát, hogy megnyíljanak a
süket vagy süketnek vélt fülek!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ajándékozd nekem, jóságos Uram, kegyelmedet; az legyen velem, és Te
tevékenykedj bennem! Maradj velem a végső beteljesedésig! Akaratod legyen
a saját törekvésem: azt szeretném követni, mindenben egyetértve vele.
Engedd, hogy Benned találjam meg megnyugvásomat, mert egyedül Te vagy a
béke. Rajtad kívül csak viharok és zavarok találhatók itt a földön, Te
azonban a legfőbb jó vagy, a szív öröme örökkön örökké.
Aquinói Szent Tamás
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 9., csütörtök

[Evangelium] 2012-02-09

2012. február 9. - Csütörtök

Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy
házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban.
Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást
szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony
szír-föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki
leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak jól
előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a
kiskutyáknak vetik!" De az asszony így folytatta: „Igaz, Uram, de az
asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak."
Jézus azt válaszolta: „Szavad jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta
leányodat." Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a
gonosz lélek.
Mk 7,24-30

Elmélkedés:

Miután Jézus elhagyta Názáret környékét, Galileán kívül, a pogány
vidékeken folytatja útját, ahol két csodát is tesz. Először a pogány
asszony gonosz lélektől megszállt lányát gyógyítja meg (mai evangélium),
majd egy süketnéma embernek adta vissza hallását és beszédképességét
(holnapi evangélium). A mai történetben tulajdonképpen nem is a gyógyítás
leírása a fontos az evangélista számára, hiszen a lány nincs is jelen az
esetnél. Szent Márk ehelyett inkább Isten üdvözítő tervének
egyetemességéről szeretne tanítást adni. A pogány asszony és Jézus
párbeszédéből ugyanis kiderül számunkra, hogy az üdvösség nem csak a zsidó
nép kiváltsága, hanem minden ember számára elérhető. Isten üdvözítő
kegyelmét egyetlen nép vagy csoport sem sajátíthatja ki magának és senki
sem zárhat ki abból másokat. Ne gondoljuk senkiről, hogy nem méltó az
üdvösség örömhírének hallgatására!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Én Uram, Keresztre feszített Jézus Krisztus, a boldogságos Szűz Máriának
Fia, nyisd fel szemeidet és tekints reám, amint a Kereszt fájáról
tekintettél fájdalmas és megszomorodott Édesanyádra! Én Uram, Keresztre
feszített Jézus Krisztus, a boldogságos Szűz Máriának Fia, nyisd meg a te
áldott ajkaidat és szólj hozzám, amint Szent Jánoshoz szóltál, mikor őt
Anyádnak fiául adtad!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 8., szerda

[Evangelium] 2012-02-08

2012. február 8. – Szerda

Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket:
„Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az
embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az emberből származik, az
szennyezi be őt." Amikor Jézus a népsokaság elől bement a házba,
tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: „Hát
még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem
szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és a félreeső
helyre kerül?" Ezzel tisztának mondott minden ételt.
Aztán így folytatta: „Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az
embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat,
paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat,
csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok
rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert."
Mk 7,14-23

Elmélkedés:

Jézus arról beszél a mai evangéliumban, hogy az ember szívéből, belülről
származik minden rossz. Ez azokra az emberekre vonatkozhat, akik nem
ismerik fel a szívükbe írt isteni törvényt vagy kitörlik azt. De ugyanígy
a jó is a szívük mélyéből fakad, ha ezeket a törvényeket belátjuk és
megtartjuk. Isten a saját képmására alkotta meg az embert és belénk írta a
jó képességét is. Rosszra hajló emberi természetünk néha fellázad Isten
ellen. E kísértéseket kell legyőznünk önmagunkban. A gonosz lélek által
sugallt kísértések és az Isten által nekünk juttatott kegyelem között kell
nap mint nap választanunk szabad akarattal. Tudunk-e együttműködni a
kegyelemmel? Isten segítségével képesek vagyunk legyőzni kicsinységünket,
csak engedjük, hogy Ő legyen egyre nagyobb bennünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Krisztusunk, aki elfogadod a keresztet az emberek kezéből, hogy Isten
embereket üdvözítő szeretetének jelévé tedd, add meg nekünk és korunk
minden emberének, hogy higgyünk e határtalan szeretetben, s átadván a
kereszt jelét az új évezrednek, a megváltás hiteles tanúi lehessünk.
II. János Pál
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 7., kedd

[Evangelium] 2012-02-07

2012. február 7. - Kedd

Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó
Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis
mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók
ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így
tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek,
míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így
például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.
A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik
tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?"
Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás,
amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van
tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi
parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi
hagyományokhoz ragaszkodtok."
Azután így folytatta: „Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a
magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld atyádat
és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék! Ti
ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának vagy anyjának:
amivel segíthetnélek téged, az „korbán" vagyis Istennek szentelt áldozati
adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is tegyen apja vagy anyja
érdekében. Így a magatok hagyományával kijátsszátok Isten parancsát, és
még sok más ehhez hasonlót tesztek."
Mk 7,1-13

Elmélkedés:

Napjainkban, amikor sokan nem tartják tiszteletben a törvényeket és
azokban csupán egyéni szabadságuk korlátozását látják, bizonyára szívesen
felhasználnák egyesek érvként Jézus példáját is, hiszen a farizeusok
megítélése szerint nem tartotta meg a törvényeket és azokat nem tanította
meg követőinek. A mai evangéliumban éppen ezt vetik Jézus szemére
ellenfelei, akik egyébként arra törekszenek, hogy mindent pontosan
betartsanak, amit a törvény előír számunkra. Jézus azonban nem a
hagyományok ellen van. Nem törli el az előírásokat, hanem rávilágít azok
igazi értelmére. Az isteni parancsokat állítja az első helyre, amelyek az
emberi törvények alapját is képezik. A vallási előírások pontos megtartása
azonban teljesen hiábavaló, ha nem az Isten iránti szeretetből fakad vagy
ha erre hivatkozva valaki nem segít embertársának. A kétszínűség és a
látszatra törekvés mindannyiunkat megkísért. Isten azonban jól ismeri
szívünk szándékait.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközeiül gyarló embereket
választván, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a
legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt
egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így
isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 6., hétfő

[Evangelium] 2012-02-06

2012. február 6. - Hétfő

Jézus és apostolai egyszer áthajóztak a Genezáreti-tó túlsó partjára, és
ott kikötöttek. Amint kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön fölismerték
Jézust. Bejárták az egész környéket, s a betegeket hordágyon odavitték,
ahol a hír szerint Jézus tartózkodott. Amerre csak járt, a falvakban, a
városokban és a tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy
legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette,
meggyógyult.
Mk 6,53-56

Elmélkedés:

A gyógyító Jézus híre hamar bejárja az egész vidéket. Amikor a Genezáreti
tó túlsó partjára ér apostolaival, ott is felismerek őt az emberek és
azonnal odaviszik a betegeket a gyógyulás reményében. Márk evangélista
nagyon egyszerűen írja le az eseményeket, de sejthetjük, hogy nem
jelentéktelen eseményről van szó. A gyógyítások egyrészt azért
kulcsfontosságúak az evangéliumban, mert Isten Országának a jelei, és
megerősítik mindazt, amit Jézus tanít az embereknek. Másrészt pedig azért
jelentősek, mert mindig hitet igényelnek, azaz a gyógyulásra vágyakozó
betegek hisznek Jézusban, az Ő isteni erejében, és abban, hogy képes
meggyógyítani őket. Harmadszorra pedig azért fontosak, mert előrevetítik
az üdvösséget. A testi gyógyulást ugyanis a lélek gyógyulása kíséri. És ez
a legfőbb jó, amit Jézus adni tud nekünk. Megszabadulhatunk bűneinktől és
eljuthatunk az örök üdvösségre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Végtelen Szentség, Jézus Krisztus, az én üdvözítőm érdeme, szent vére és
halála árán jutok elődbe önmagamban, s vetem bele magamat a lángodba: az ő
feltámadása és mennybemenetele által vezesd el akaratomat magadhoz,
sajátítsd ki egészen, tégy vele, amit akarsz, mentsd meg a hamis
gyönyörtől, törd meg hatalmát, hogy csak terád tekintsen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 5., vasárnap

[Evangelium] 2012-02-05

2012. február 5. – Évközi 5. vasárnap

Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András
házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak.
Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a
láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a
gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó
előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban
szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert
tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy
elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek.
Mikor megtalálták, azt mondták neki: „Téged keres mindenki!" De ő azt
felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is
hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem." És ment, hirdette az
evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az
ördögöket.
Mk 1,29-39

Elmélkedés:

Nem mellékes feladat
Jézus nyilvános működésének meghatározó eleme volt a betegek gyógyítása, s
e csodák eredménye több irányban mutatkozott meg. A beteg testi
gyógyulásához számos esetben párosult lelki gyógyulása is, azaz bűneinek
megbocsátása. Emellett a csodák többször eredményezték a gyógyult, illetve
környezete számára a hit születését. Továbbá a csodás gyógyítások
bizonyították Jézus istenségét és egyértelműen jelezték az isteni
irgalmasság jelenlétét a világban. Jézus számára bizonyára fontos volt az
emberekkel való kapcsolattartásban, akik hamar észrevették különleges
képességét és éltek a lehetőséggel, hogy betegeik számára gyógyulást
kérjenek. Ezt az emberi hozzáállást, valamint a jézusi könyörületet szépen
mutatja be a mai vasárnap evangéliuma. Az Úr meggyógyítja Péter apostol
anyósát, majd pedig számos más beteget, akiket hozzá visznek a gyógyulás
reményében. Másnap újabb betegeket hoznak, „mindenki Jézust keresi", de
váratlanul fordul a helyzet, Jézus nem gyógyít meg több embert, hanem az
evangélium hirdetésére hivatkozva tovább megy más helyekre.

Egyesek elcsodálkoznak Jézus magatartásán, mert talán fontosabbnak tartják
a gyógyítást a tanításnál. Mások megértéssel elfogadják, hogy Jézus a
tanítást és az arra való imádságos felkészülést előtérbe helyezi.
Mindenesetre elgondolkoztat bennünk a helyzet, főként azért, mert az
Egyháznak is egyaránt küldetése a betegek szolgálata és az igehirdetés.
Melyik a fontosabb? –kérdezhetnénk, de véleményem szerint nem érdemes e
kettőt egymással szembe állítani vagy rangsorolni, hiszen mindkettő az
Egyház küldetéséhez tartozik.

Amikor a mai elmélkedésben néhány szempontot szeretnék adni az
igehirdetéshez és az evangelizációhoz, akkor ezt szintén nem ragsorolási
szándékkal teszem, hanem azért, mert XVI. Benedek pápa hatására az utóbbi
időkben egyre nagyobb hangsúlyt és világszerte egyre nagyobb lendületet
kap az Új Evangelizáció, (amelynek következtében például a mi
egyházmegyénkben idén az Új Evangelizáció évét tartjuk).

Jézus magatartása egyértelműen jelzi, hogy az emberek tanítását, az
evangélium hirdetését mennyire fontosnak tartja. Itt is és más alkalmakkor
is világosan beszél arról, hogy ez a küldetése. Mivel Jézus az evangélium
hirdetését az apostolokra és az Egyház közösségére bízta, kijelenthetjük,
hogy ez a szolgálat nem mellékes munka a különféle egyházi tevékenységek
között, hanem a küldetés egyik központi eleme. Ha nem helyezünk elegendő
hangsúlyt az evangélium hirdetésére, eltávolodunk Krisztus szándékától,
aki azt akarta, hogy elmenjünk az egész világra és hirdessük az
evangéliumot mindenkinek.

Figyelemreméltó mozzanata az evangéliumi leírásnak, hogy Jézus elvonul és
egyedül imádkozik. Keresi a mennyei Atya jelenlétét. Az Atyáét, aki
elküldte őt a világba, hogy tanítsa az embereket és megmutassa számukra az
Atyához vezető utat. Lélekben, az imádság által újra és újra visszatér az
Atyához, hogy aztán tőle induljon el ismét az emberekhez. Ha mi nem
tudjuk, hogy kitől indulunk el vagy megfeledkezünk arról, hogy kitől
kaptuk küldetésünket, erőfeszítésünknek aligha lesz gyümölcse, mert a
bennünket küldő Isten áldása nélkül hiábavaló volna minden fáradozásunk.
Aki pedig úgy érzi, hogy nem kapta meg az igehirdetés sajátos feladatát,
imádkozzon azokért nap mint nap, akiknek ez a hivatásuk!

Befejezésül még egy szempontot szeretnék megemlíteni: az evangelizációt
vagy az igehirdetést senki sem végezheti saját tetszése, elgondolása
szerint, hiszen itt Krisztus nevében és az Egyház nevében végzett
szolgálatról van szó. Tartsuk ezt szem előtt annak érdekében, hogy
tervezetten, összehangoltan és korszerűen hirdessük az embereknek Krisztus
evangéliumát.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk, te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön és
eljusson az igazság ismeretére. Tekints a sok aratnivalóra, mindazokra,
akik szomjazzák az evangélium igaz tanítását és küldj munkásokat, hogy
mindenkihez eljusson Jézus Krisztus örömhíre! Táplálj minket, Urunk,
Igéddel és Testeddel! Gyűjtsön össze és formáljon minket egy közösséggé az
igazság tanítása és támogasson bennünket a szentségek ereje, hogy előbbre
jussunk az üdvösség és a szeretet útján! Segíts minket, hogy Krisztus
evangéliumához méltóan éljünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum