2014. május 31., szombat

[Evangelium] 2014-05-31

2014. május 31. – Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek.
Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy
örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra,
amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról.
Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én
kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is
szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az
Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az
Atyához.
Jn 16,23b-28

Elmélkedés:

Kérjetek, és kaptok – szól Jézus egyszerű bátorítása felénk, s ezt az
emberek közti alapszabályt kiterjeszti Istennel való kapcsolatunkra.
Amikor Jézus arra buzdít minket, hogy bátran forduljunk Istenhez
kéréseinkkel, mert meghallgat minket, akkor ezt az imádkozásra érti. Az
embernek elsősorban az imádságban kell Istent és az ő országát keresnie.
Ha lelkünket felemelve imára nyitjuk ajkunkat, valójában mindig Istent
keressük, Isten után vágyakozunk. Tudjuk, hogy bármikor bizalommal
közeledhetünk hozzá, mert nem zárkózik el tőlünk, hanem jóságosan elénk
siet. Isten tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt még bármit is
megfogalmazunk, mégis azt szeretné, hogy elinduljunk felé, megszólítsuk őt
és megtaláljuk őt az imádságban. Kéréseinket mindig Jézus nevében intézzük
hozzá!
A kéréshez alázat szükséges. Be kell ismernünk, hogy magunktól semmit sem
tehetünk, és Isten segítsége nélkül nem sokra vihetjük. Kérésünkkel
elismerjük, hogy rászorulunk az ő kegyelmére, és nincs meg mindenünk, ami
biztosíthatná örömünket, boldogságunkat. Csak a gőgös ember gondolhatja,
hogy mindene megvan és nincs szüksége az Istenre. Legyünk tehát alázatosak
és kicsinységünk tudatában forduljunk Istenünkhöz, hogy Krisztus és az ő
szeretete legyen nagy bennünk. Kérjünk bátran, és Isten meg fogja mutatni
nagylelkűségét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Te szeretsz engem a szenvedésben is! Uram, hiszek irántam való
jóságodban és szeretetedben. Biztosan tudom, hogy te gondoskodsz rólam.
Sok kegyetlenség van a világban. De a világ minden természetes
összefüggésével együtt egy magasabb hatalomnak van alávetve. Hiszem, hogy
te vagy a világ Ura és Teremtője. Hiszem, hogy minden a te kezedben van,
minden ember, én is. Te Atyánk vagy, és szeretsz mindannyiunkat. Köszönöm,
hogy te vagy az állandó változásban az élet nyugvópontja, amelyhez
tarthatom magam. Köszönöm, hogy szilárd életem van benned, és így a jövőm
nincs a véletlenre bízva.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140531.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. május 30., péntek

[Evangelium] 2014-05-30

2014. május 30. – Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti
szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül,
szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már
nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így
ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni
fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon
már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.
Jn 16,20-23a

Elmélkedés:

Jézus szenvedésének óráiról beszél tanítványainak, amely hamarosan
bekövetkezik. Ez az idő félelemmel és szomorúsággal teli lesz a
tanítványok számára, miközben a világ örülni fog. Mesterük szava szerint a
tanítványok szomorúsága hamarosan örömre fog változni, mégpedig olyan
örömre, amit senki sem tud ezután már elvenni tőlük. Ez az öröm a
viszontlátás öröme, a feltámadt Krisztussal való találkozás öröme. Ezt az
örömöt még az sem szünteti meg, hogy Jézus távozik a mennybe, hiszen
ígéretének megfelelően Szentlelke által állandóan jelen lesz a világban.
Érdemes röviden felidéznünk az öröm kiteljesedését, az isteni öröm
kiáradását az emberek felé. Az evangéliumok szerint Jézus e világba
érkezése örömteli légkörben történik. Öröm sugárzik Máriáról, amikor
megtudja, hogy a Mindenható őt választotta a Megváltó anyjának.
Emlékezzünk rá, hogy Keresztelő Jánostól kezdve a pásztorokig és az
angyalokig milyen sokan örvendeznek Jézus születésekor. És gondoljunk csak
arra, hogy mennyire örvendeznek az emberek, amikor Jézus meggyógyít
egy-egy beteget, és mekkora öröm ébred bennük az örömhír hallatán. Jézus
mennybemenetelekor ismét az öröm légkörét tapasztaljuk a tanítványok
körében. Ezt az örömöt csak fokozni fogja pünkösd ünnepe, amikor a
Szentlélek örömmel tölti el szívüket, megajándékozva őket az új, lélek
szerinti élet örömével. Él-e bennem, sugárzik-e rólam Isten öröme?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a
szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az
önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át életem
és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában találjam meg
életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem isteni
kegyelemként!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140530.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. május 29., csütörtök

[Evangelium] 2014-05-29

2014. május 29. – Csütörtök

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még egy kis idő és már
nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem, (mert az
Atyához megyek.)" Tanítványai erre így tanakodtak: „Mit akar mondani
ezzel: Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és
viszontláttok engem? És hogy: Az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy: Még
egy kis idő? Nem értjük, mit beszél." Jézus észrevette, hogy kérdezni
akarják, így szólt tehát hozzájuk: „Azon tanakodtok, hogy azt mondtam: Még
egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok
engem? Bizony, bizony, mondom nektek: Sírni fogtok és jajgatni, a világ
pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul."
Jn 16,16-20

Elmélkedés:

Jézus arról beszél tanítványainak az utolsó vacsorán, hogy milyen sors vár
rá. Előre megmondja nekik távozását és visszatérését. A tanítványok
viszont nem értik ezeket a szavakat. Nagypénteken, Jézus kereszthalálakor
fogják megtudni, hogy mit jelent az Úr távozása. Ez az a pillanat, amely
még inkább elbizonytalanítja őket, s ezen esemény után még inkább nem
értik, hogy miként fog Jézus visszatérni, hogyan láthatják őt újra. A
feltámadás jelenti majd harmadnap a visszatérést, de nem evilági, hanem
már megdicsőült testben, amelyet aztán negyven nap múlva az Atyához való
örök visszatérés, a mennybemenetel követ. Jézus világból való távozása a
feltétele annak, hogy eljöjjön a Szentlélek, aki az ő művét fogja
folytatni a világban.
Számunkra is lehetnek olyan órák vagy napok, amikor nem látjuk Jézust, s
amikor lelkünk nem annyira érzékeny sugallatai befogadására. Valószínűleg
ilyenkor nem ő távozik el tőlünk, nem ő hallgat, hanem mi figyelünk
helyette másra. Milyen jó lenne, ha ez valóban csak „egy kis idő" volna!
Ha érzem hiányát, érdemes csendet teremteni magamban, hogy meghalljam
szólítását. A tanítványokat egykor öröm töltötte el amiatt, hogy
küldetését befejezvén az Úr visszatért Atyjához. Örömmel várom-e Jézus
ígéretének beteljesedését, a Szentlélek jövetelét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak
neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád
és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek
minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát
neked és dicsőítsen téged.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140529.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. május 28., szerda

[Evangelium] 2014-05-28

2014. május 28. – Szerda

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm
volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az
Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog
beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni
nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit
majd hirdet nektek."
Jn 16,12-15

Elmélkedés:

Pünkösdhöz közeledvén a mai evangélium is az eljövendő Szentlélekről szól,
pontosabban arra a kérdésre ad választ, hogy honnan származik és kitől
jön. A Hiszekegyben ezt imádkozzuk: „Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és
éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik."
Hitünk szerint tehát egyrészt az Atya küldi el nekünk a Szentlelket a Fiú
nevében. A Fiú küldetését az Atya határozta meg: megváltani és üdvözíteni
az embereket. A Szentlélek küldetését szintén az Atya határozta meg:
megszentelni a világot és az Egyházat. Másrészt a Fiú is küldi nekünk a
Szentlelket, hiszen ezt mondta Jézus: „Ha elmegyek, akkor elküldöm
hozzátok a Vigasztalót" (Jn16,7).
A Szentlélek ajándék. Az Atya és a Fiú ajándéka. A létezés ajándéka. A
kegyelem és az irgalmasság ajándéka. Az örök isteni szeretet ajándéka. Az
embereket megszentelő ajándék. A Krisztusban hívők közösségét, azaz az
Egyházat megszentelő ajándék. Olyan ajándék, ami bekapcsol minket az
isteni szeretet világába. De ezt sosem kényszeríti ránk Isten. Ő azt
szeretné, ha hittel, engedelmesen elfogadnánk Krisztust, és felismernénk
benne a legyőzhetetlen igazságot. Ezt a titkot talán Szent Pál apostol
fogalmazza meg a legszebben, aki ezt írta: „A nekünk ajándékozott
Szentlélek által kiáradt szívünkbe az Isten szeretete" (Róm 5,5). Várjuk
és pünkösdkor fogadjuk el a Szentlélek ajándékát, hogy a szívünkbe
költözzön a szeretet!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a
kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem
mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér
fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140528.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. május 27., kedd

[Evangelium] 2014-05-27

2014. május 27. – Kedd

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz, aki
küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam
nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb
nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el
hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi
majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem
hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok
engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték."
Jn 16,5-11

Elmélkedés:

Jézus kissé rejtélyes kijelentést tesz, amikor azt állítja az eljövendő
Szentlélekről, hogy ő fogja meggyőzni a világot a bűnről, majd hozzáteszi,
hogy azért, mert az emberek nem hittek benne, azaz Jézusban. Úgy tűnik
tehát, hogy a Lélek nem általában a bűnről fogja meggyőzni az embereket,
hanem Jézus elutasításának bűnéről. Mintegy rádöbbenti az embereket arra,
hogy hová vezet, milyen következményekkel jár Isten Fiának elutasítása. Ha
figyelmen kívül hagynánk Isten jóságát, irgalmát és üdvözítő szándékát,
könnyen abba a tévedésbe esnénk, hogy ez a meggyőzés valamiféle vádat,
ítéletet, sőt kárhoztatást jelent. Azt gondolhatnánk, hogy a Szentlélek
vádolja az embereket, szembesíti vétkeikkel, de nem mutat kiutat az ember
számára. A meggyőzés valódi célja azonban az emberek üdvösségre segítése.
Ezzel a küldetéssel jött Krisztus, aki bűnbánatot és megtérést hirdetett
mindenkinek, s ezt a feladatot folytatja a Szentlélek is.
A „bűnről való meggyőzés" ezek szerint kettős irányú. Egyrészt azt
jelenti, hogy a Szentlélek segít belátni vétkeinket, másrészt megmutatja a
bűntől való szabadulás útját, a bűnbocsánatot. Nem egyszerűen csak
bűntudatot, hanem igaz bűnbánatot ébreszt bennünk, és bátorít minket, hogy
ne féljünk az irgalmas Istenhez fordulni. A Szentlélek ajándék számomra,
hogy felismerjem bűnösségemet, és ajándék, mert a megváltottság tudatát
ébreszti fel bennem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek! Hadd legyen
életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak,
ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol
elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol
szomorúak. Uram, add, hogy fény legyek!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140527.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. május 26., hétfő

[Evangelium] 2014-05-26

2014. május 26. – Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló,
akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől
fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok.
Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor
mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így
tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket
azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy
előre megmondtam nektek.
Jn 15,26-16,4a

Elmélkedés:

Két szempontból érdemes elmélkednünk a mai evangéliumról. Elsőként a
tanúskodás témáját nézzük. Jézus azt mondja az apostoloknak, hogy ők is
tegyenek tanúságot róla, ahogyan maga a Lélek is tanúskodik. Az apostolok
Jézus életének szemtanúi voltak. Vele voltak nyilvános működésének három
esztendejében, amikor a városokat és falvakat járva hirdette az örömhírt.
Hallották tanítását és látták csodáit, amelyeket az embereken, főként a
betegeken véghezvitt. Az Úr most azt kéri tőlük, hogy távozása után
folytassák az igehirdetést, adják tovább tanítását, tanúskodjanak
haláláról és feltámadásáról. Ezt az emberi szavakkal kifejezett
tanúságtételt a Szentlélek hitelesíti.
És itt térünk át a másik témára. Az Úr megígéri övéinek a Szentlelket. A
Szentlélek, akit itt az Igazság Lelkének nevez, sugallja az apostoloknak
és tanítványoknak, hogy mit hirdessenek. Ő biztosítja azt, hogy ez az
emberi szó mindig megfeleljen az igazságnak és minden korban ő buzdít
egyeseket arra, hogy bátran vállalkozzanak az evangélium továbbadására.
Az Atyától érkező Szentlélek a feltámadt Jézus ígérete és ajándéka. A Fiú
küldetése az volt, hogy tanúságot tegyen az Atyáról, majd visszatér a
mennybe. Ezt követően jön el a világba a Szentlélek, hogy a világ
végezetéig tanúságot tegyen Jézusról, és megerősítse tanúságtételükben az
Úr tanítványait. Működik-e bennem ily módon a Szentlélek?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Áldalak téged, dicsőséges Atya! Íme, amit hittem, azt most látom! Amiben
reméltem, azt most birtoklom! Amit óhajtottam, azt most magamhoz
ölelhetem! Ajkam és szívem téged vall meg, lényem legmélyéből feléd
törekszem. Megyek, igen, megyek hozzád, egyedül igaz Isten.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140526.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. május 25., vasárnap

[Evangelium] 2014-05-25

2014. május 25. – Húsvét 6. vasárnapja

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha szerettek engem,
tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más
Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A
világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt,
mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket:
visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban
láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.
Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én
pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem.
Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én
megmutatom neki magamat.
Jn 14,15-21

Elmélkedés:

Az Atya és a Fiú ígérete
A mai vasárnap evangéliumában Jézus ígéretét olvassuk. Ezt az ígéretet nem
a feltámadt Jézus teszi, hanem az utolsó vacsorán hangzik el, tehát még
szenvedése és halála előtt. Megígéri tanítványainak, hogy távozását
követően elküldi számukra a Szentlelket, akit e helyen Vigasztalónak és az
Igazság Lelkének nevez. Ezt mondja a Szentlélekről: „örökre veletek marad"
(Jn 14,16), majd pedig e szavakkal erősíti meg kijelentését: „Ti ismeritek
őt, mert veletek marad és bennetek lakik" (Jn 14,17).
Jézus tudja, hogy földi élete hamarosan véget ér. Távozására, elmenetelére
akarja felkészíteni tanítványait. Arra az időre, amikor már nem lesz
velük. Az apostolok ekkor még nem sejthetik, hogy mindez néhány óra múlva
bekövetkezik. A vacsorát követően ugyanis az események hirtelen
felgyorsulnak. Csendes imára, pihenésre számítanak, amikor Mesterükkel
kimennek az Olajfák hegyére a Getszemáni-kertbe. Nem először lehetnek ezen
a helyen, mert éjnek idején az ember nem szokott ismeretlen helyre menni,
és az áruló Júdás is ismeri a helyet, hiszen korábban itt taníthatta Jézus
az apostolokat. De imájukat az őrség érkezése szakítja meg. Jézust
elfogják, ők elmenekülnek, majd másnap tehetetlenül szemlélik, hogy az
Urat elítélik és keresztre feszítik.
Az utolsó vacsorán mondott ígéretet érdemes párhuzamba állítanunk azzal,
amikor a feltámadt Jézus megismétli ígéretét: „Amikor együtt étkezett
velük (az apostolokkal), meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el
Jeruzsálemből, hanem várjanak az Atya ígéretére: Azt hallottátok tőlem,
hogy János csak vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva
Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni" (ApCsel 1,4-5). Annak ténye, hogy
ismét egy étkezés alkalmával hangzik el Jézustól az ígéret, bizonyára
eszükbe juttatta az apostoloknak, hogy erről korábban, a szenvedése előtti
utolsó vacsorán már beszélt nekik. Akkor még nem mondott számukra biztos
időt, de most már arról is beszél, hogy mindez hamarosan, néhány nap múlva
fog bekövetkezni. Megtudják azt is, hogy a Lélek jövetele nem csupán Jézus
ígérete, hanem az Atyáé is. A mennybemenetel utáni napok azzal telnek az
apostolok számára, hogy együtt vannak, imádkoznak és várják a Szentlélek
eljövetelét.
Ha Jézus azt mondta, hogy a Lélek „örökre velünk marad," akkor semmi okunk
sincs kételkedni abban, hogy a Szentlélek napjainkban is velünk, bennünk
van. Három ismérvet említsünk meg a sok közül, amelyek valóban a
Szentlélek jelenlétére utalnak. Az egyik a közösség, mert az Isten Lelke
mindig közösséget teremt és összetartja azt. Közösséget Istennel, a
Krisztus által alapított Egyházzal és az emberek között. Aki megtagadja a
közösséget és a Szentlélekre hivatkozik, valójában megtévesztésre
törekszik. Az egyénieskedés, a szétválás aligha lehet a Lélek gyümölcse. A
másik figyelmeztető jel, hogy kinek tulajdonítjuk az eredményeket. A
Szentlélek nem az én felerősített képességem, nem az én személyes
lehetőségem, nem az én különleges hatalmam. A Szentlélek Isten ereje
bennem, Isten hatalma bennem, Isten ajándéka számomra. A harmadik ismérv
pedig az, hogy a Szentlélek nem a földi dolgok szeretetére tanít minket,
hanem az örökkévalókra irányítja figyelmünket. Azzal a vággyal várjuk a
pünkösdi Szentlelket, hogy közösséget teremtsen, megszentelje életünket és
az örök életre segítsen bennünket!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Az általad elküldött Szentlélek bennünk él, köztük lakik,
még akkor is, ha jelenlétére, megszentelő tevékenységére olykor nem
figyelünk oda. Segíts minket, hogy ráhagyatkozzunk és engedjük, hogy
átalakítson minket! Ne engedd, hogy fékezzük a Szentlélek lendületét,
hanem segíts abban, hogy hallgassunk sugallataira, csendes útmutatásaira,
figyelmeztetéseire és ösztönzéseire! Ébressze fel bennünk az örök élet
utáni vágyat!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140525.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum