2013. május 11., szombat

[Evangelium] 2013-05-11

2013. május 11. – Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek.
Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy
örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra,
amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról.
Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én
kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is
szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az
Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az
Atyához.
Jn 16,23b-28

Elmélkedés:

Jézus búcsúbeszédének mai részletéből kiderül, hogy az Atya szeret minket
embereket és teljesíti azokat a kéréseinket, amelyeket az ő Fia, Jézus
nevében intézünk hozzá. „Kérjetek, és kaptok" (Jn 16,24) – szól Jézus
bátorítása felénk. Kérjünk bátran Istentől, és a kért lelki javakat tőle
meg fogjuk kapni.
Mi az alapja annak, hogy Istenhez fordulunk kéréseinkkel? Egyrészt az,
hogy sokszor megtapasztaljuk kicsinységünket, gyengeségünket, emberi erőnk
végességét. Nem tudunk mindent elérni, megvalósítani a magunk erejéből.
Hiába a jószándék, hiába a kitartás, sokszor mindez mégsem elég, nem
jutunk előbbre. Másrészt megtapasztalhatjuk Isten mindenhatóságát, aki
számára nincs lehetetlen. Ennek következtében ösztönösen is ahhoz
fordulunk, akitől kéréseink megvalósítását várjuk. A kéréssel ugyanakkor
kifejezzük bizalmunkat, hogy Isten teljesíteni fogja azokat, ha valóban
lelkünk javát szolgálják.
A kérő imádság egy magasabb szintjére is szeretne elvezetni minket a mi
Urunk, arra az igazi imára, amely az ő nevében fordul az Atyához. A Jézus
nevében való imádkozás feltételezi, hogy kapcsolatban vagyunk vele és azt
fogjuk kérni, ami akaratának megfelel. Imádságunk feltétele továbbá az is,
hogy szeressük őt. A Jézusban való hit és az iránta való szeretet új
szintjére juthatunk el itt. Jézus a mennyei Atya gyermeke, Fia. Az ő
nevében fohászkodunk az Atyához, akinek mi is gyermekei vagyunk.
Keserűen hangzik Jézus szava: „Mindeddig semmit sem kértetek az én
nevemben" (Jn 16,24"). Tényleg! Én kértem már valamit valóban Jézus
nevében az Atyától?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hálát adunk neked, Atyánknak, az életért és az ismeretért, amelyet nekünk,
szolgáidnak Krisztus által kinyilatkoztattál; dicsőség legyen neked
mindörökké! Ókeresztény ima

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130511.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 10., péntek

[Evangelium] 2013-05-10

2013. május 10. – Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti
szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül,
szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már
nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így
ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni
fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon
már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.
Jn 16,20-23a

Elmélkedés:

A Szentírásban a szomorúság az Istentől való távollétet, azaz a bűn
állapotát jelenti. Ennek ellentéte, az öröm pedig annak a jele, hogy az
ember Isten közelében él. Ennek értelmében az apostolok számára a
szomorúság forrása Jézus közeli távozása, amelyről mesterük
búcsúbeszédében egészen nyíltan beszél. Távolléte azonban nem fog örökké
tartani, hiszen halála után harmadnapon új életre kel, és újra láthatják
őt tanítványai. Ez a viszontlátás örömmel tölti majd el őket. Így változik
örvendezéssé szomorúságuk.
A húsvéti beszámolók visszatérő eleme az evangéliumokban az öröm. A
feltámadt Krisztussal való találkozás örömét senki nem veheti el a
tanítványoktól. Ez az öröm az Úr mennybemenetele után is bennük él, s
akkor is tartósnak bizonyul, amikor megpróbáltatások, üldözések érik őket
hitük és hitük megvallása miatt.
Él-e bennem Krisztus öröme? Él-e bennem a Krisztusban való hit öröme? Él-e
bennem a Feltámadottal való találkozás öröme?
A Hit évében is a lelki fejlődés útját járjuk. Azt az utat, amely
szeretetté változtat minden szenvedést. Azt az utat, amely örömmé
változtat minden szomorúságot. Azt az utat, amely a halálból a
feltámadásra vezet. Azon az úton járunk, amely a mennyei Atyához vezet.
Egy úton, amelyen Jézus az útitársunk. Egy olyan úton vagyunk, amelyen a
Szentlélek erősítésével juthatunk napról napra előre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Én csak szegény bűnös vagyok, Uram, de mihelyt szólítalak, kegyelmeddel és
irgalmaddal egészen elárasztasz engem. Legnagyobb boldogságomról mondanék
le, ha nem törekednék arra, hogy mindig csodálatos jelenlétedben éljek!
Ámen. Kolumbusz Kristóf

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130510.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 9., csütörtök

[Evangelium] 2013-05-09

2013. május 9. – Csütörtök

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még egy kis idő és már
nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem, (mert az
Atyához megyek.)" Tanítványai erre így tanakodtak: „Mit akar mondani
ezzel: Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és
viszontláttok engem? És hogy: Az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy: Még
egy kis idő? Nem értjük, mit beszél." Jézus észrevette, hogy kérdezni
akarják, így szólt tehát hozzájuk: „Azon tanakodtok, hogy azt mondtam: Még
egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok
engem? Bizony, bizony, mondom nektek: Sírni fogtok és jajgatni, a világ
pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul."
Jn 16,16-20

Elmélkedés:

Az utolsó vacsorán elhangzott beszéd következő részében Jézus arról szól
tanítványainak, hogy távozása miatt szomorkodni fognak, de szomorúságuk
örömre fog változni. A szövegkörnyezetből egyértelműen kiderül, hogy a
szomorúság megszűnése a Szentléleknek lesz köszönhető, akit Jézus
Vigasztalónak nevez. A harmadik isteni személy újabb küldetése, feladata
tárul fel számunkra az elhangzottakból.
Úgy tűnik, hogy a Szentlélek tevékenysége sokkal gazdagabb és mélyebb,
mintsem leszűkíthetnénk valamiféle lelki megnyugtatásra, vigasztalásra. A
Lélek ugyanis megérteti a hívőkkel, hogy Jézus távozása a mennybe a
küldetésének része, vissza kell térnie az Atyához, akitől jött.
A Szentlélek segít minket Jézus küldetésének és tanításának teljes
megértésében és elfogadásában. A Szentlélek lelkesít, bátorít, ösztönöz
bennünket, hogy Krisztus művét folytatva hirdessük az evangéliumot, az
örömhírt a világban az embereknek, akik elvesztették az Isten felé vezető
utat. A Szentlélek megerősít mindannyiunkat, hogy Jézus mennyben lakását
ne tartsuk távollétnek, hanem a Lélek jelenlétében továbbra is érezzük
Krisztus jelenlétét. A Szentlélek működésének eredményeként a jézusi
tanítás tovább él az Egyházban.
A Hit évében különösen is figyeljünk a Szentlélek indításaira, üzeneteire,
útmutatásaira, amelyek arra ösztönöznek, hogy vegyünk részt a világ
megszentelésében.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Irgalmas Uram, jóságos Uram, bátorságot adtál, hogy megérezzem: neked
szükséged van rám. Adj erőt, hogy szeretni tudjam a társadalom
kivetettjeit, úgy, ahogyan te szeretsz engem. Add, hogy megértsük: neked
szükséged van ránk, és nekünk is szükségünk van egymásra!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130509.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 8., szerda

[Evangelium] 2013-05-08

2013. május 8. – Szerda

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm
volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az
Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog
beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni
nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit
majd hirdet nektek."
Jn 16,12-15

Elmélkedés:

Jézus utolsó vacsorán mondott búcsúbeszédének újabb részletét olvashatjuk
a mai evangéliumban. A következő kijelentést emeljük ki: „A Szentlélek
elvezet majd titeket a teljes igazságra" (Jn 16,13). Az elmúlt napokban
már szó volt arról, hogy a Szentlélek az Igazság Lelke, most ennek újabb
vonatkozásaira derül fény. A harmadik isteni személy küldetését feltáró
kijelentés az Úr egykori tanítványaira és apostolaira, valamint minden
követőjére a későbbi századokban egyaránt vonatkozik. Jézus szavait
hallgatva adódik kérdésünk: Milyen igazságról tesz tanúságot a Szentlélek?
Milyen igazságra vezeti el a tanítványokat?
Az igazság, amelyre a Szentlélek vezetésével eljuthatunk, a Krisztusban
való hit. Hit abban, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, aki azt a küldetést
kapta a mennyei Atyától, hogy az emberekkel megismertesse az igaz Istent.
Hit abban, hogy Jézus személyében a mennyei Atya kinyilatkoztatja,
megmutatja magát nekünk, és a Fiúban visszavonhatatlan szeretetét közli
velünk. Hit abban, hogy Jézus Krisztus megváltó szenvedése és halála
megszerezte nekünk az Istennel való kiengesztelődést. Hit abban, hogy
Krisztus feltámadása üdvösséget jelent nekünk.
A Szentlélek által feltárt igazság része továbbá, hogy Jézus szenvedése
eltörli az emberek bűneit és számíthatunk az Atya irgalmára, ha lázadó,
ellene forduló, de megtérő gyermekeiként visszatérünk hozzá. A Szentlélek
segítségével megismerhető és megérthető teljes igazsághoz hozzátartozik az
is, hogy Krisztus által eljuthatunk a mennyei Atyához, ahol az örök élet,
az örök boldogság vár bennünket.
Akarom-e, hogy a Szentlélek elvezessen a teljes igazságra, elvezessen a
hitre?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom, vezess engem a te utadon. Ne engedjem el soha a te kezedet. A te
kegyelmed éltessen engem. A te szereteted lakjék bennem. A te tisztaságod
költözzék belém. Ne a test legyen a szemem előtt, hanem a lélek. Ne a
jelen, hanem az örök élet. Ne csak másoknak, de magamnak is szívből
megbocsássak. Mindig és mindenért, neked hálát adni tudjak, és ha
választanom kell kettőnk között Jézusom, mindig csak te és sohasem én
legyek az első!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130508.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 7., kedd

[Evangelium] 2013-05-07

2013. május 7. – Kedd

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz, aki
küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam
nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb
nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el
hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi
majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem
hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok
engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték."
Jn 16,5-11

Elmélkedés:

Ismét a távozás és az eljövendő Szentlélek Jézus beszédének témája. Arra
kéri tanítványait, hogy ne szomorkodjanak hamarosan bekövetkező távozása
miatt, hanem örüljenek annak. Az örömnek kettős oka van. Egyrészt Jézus
visszatér oda, ahonnan jött, a mennybe, visszamegy ahhoz, akitől a földre
jött, a mennyei Atyához. Másrészt elmenetelét követően elküldi a harmadik
isteni személyt, a Szentlelket, aki a világ végezetéig a krisztusi
közösség tagjaival marad.
A mi Urunk többször is az Igazság Lelkének nevezi a Szentlelket. A mai
evangélium megerősíti, hogy az Igazság Lelke megvilágosítja majd az
emberek értelmét, hogy felismerjék bűneiket és bűnbánatra késztet.
A bűn Isten megbántása. A bűn szembefordulás Isten akaratával és
szeretetével. A bűn nagyságát és következményeit az ember sokszor fel sem
fogja. Amikor elkövetek valamilyen bűnt, nem látom át, hogy ezzel milyen
kárt okozok: megsértem vele Istent, megbántom vele embertársaimat és
lelkem üdvösségét teszem kockára.
A „bűnről való meggyőzés," mint az Igazság Lelkének tevékenysége azt
jelenti, hogy belátom milyen nagy hibát követek el az Istennel való
szembeszegülésemmel. A Lélek feltárja előttem a bűn mélységét, s képes
visszatartani tőle. A Lélek egészséges bűntudatot ébreszt bennem, s igazi
bűnbánatra indít. Isten lelke meggyőz engem arról, hogy elforduljak a
bűnös élettől és újra Istenhez térjek, aki mindig irgalommal és
szeretettel fogad engem és minden bűnét megbánó embert. A Szentlélek
meggyőz engem arról, hogy Istennél bocsánatra találok. Engedem-e, hogy a
Szentlélek elfordítsa szívemet a bűn útjáról és a kegyelem útján vezessen?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hiszem,Istenem és Megváltóm, erősen hiszem, hogy az Oltáriszentségben
vagy, mint igaz Isten és igaz ember. Hiszem, hogy a te tested, a te véred,
a te lelked, a te Istenséged és szent emberséged egészen bennfoglaltatik e
szent ostyában, habár szemeim mindebből semmit sem látnak. Szalézi Szent
Ferenc

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130507.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 6., hétfő

[Evangelium] 2013-05-06

2013. május 6. – Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló,
akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől
fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok.
Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor
mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így
tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket
azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy
előre megmondtam nektek.
Jn 15,26 - 16,4a

Elmélkedés:

Egyházunk liturgikus rendje szerint a húsvét utáni negyvenedik napon
ünnepeljük Jézus mennybemenetelét, az ötvenediken pedig pünkösdöt, a
Szentlélek kiáradását. Ez utóbbi zárja le a húsvéti időt. A húsvéti
időszak végéhez közeledve az evangéliumokban egyre gyakrabban olvasunk
arról, hogy Jézus a távozásáról (visszatéréséről a mennyei Atyához),
illetve a Szentlélek eljöveteléről beszél. Az evangéliumok tehát e két
ünnepre készítenek fel bennünket.
A mai napon Jézus utolsó vacsorán mondott beszédéből olvasunk egy
részletet, amelyben az Igazság Lelkének nevezi a Szentlelket, aki majd
tanúságot fog tenni róla. A Szentlélek elküldésének másik célja, hogy
jelenlétével megerősítse a tanítványokat, hogy az üldözések ellenére is
kitartsanak a Jézusról szóló tanúságtételben. A harmadik isteni személy
tanúságtétele így kapcsolódik a tanítványok tanúságához.
Idén, a Hit évében sokat hallunk az evangelizációról, mint ennek az
esztendőnek lényeges céljáról, amely ugyanakkor minden korban az Egyház
küldetésének egyik legfontosabb eleme. Az evangélium hirdetésének első
formája a tanúságtétel. Így volt ez az apostoli időkben, a későbbi
századokban és természetesen napjainkban is. Sok évszázados tapasztalat,
hogy ha az evangélium szóbeli hirdetését hiteles tanúságtétel, példamutató
keresztény magatartás előzi meg, akkor bátran bízhatunk abban, hogy az
evangélium tanítása már egy jól előkészített földbe hull, és meg tudja
hozni gyümölcsét. Erősítse hitünket az üldözések idején helytálló vértanúk
tanúságtétele!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, te kicsinnyé lettél, amikor Isten létedre emberi
testet vettél fel és közöttünk éltél. Egész életeddel példát adtál nekünk
a kicsik alázatos szolgálatára. Taníts minket arra, hogy felismerjünk
téged minden emberben, a kicsinyekben is és Téged szolgáljunk mindenkiben!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130506.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Örömmel számolok be munkánk fejleményeiről.
1. Az utolsó fázisba érkeztünk a programozással. Reményeim szerint semmi
rendkívüli nem fogja megakadályozni, hogy pünkösdtől elérhető legyen iOS
és android okostelefonokra az új funkciókkal bővülő alkalmazás.
2. Az evangélium alkalmazás ingyenes lesz, mivel a programozás költségeit
teljes egészében önkéntes adományokból biztosítjuk. Ezúton is köszönjük a
támogatásokat! Megnyugtatásul jelzem, hogy az e-mailes verzió továbbra is
működni fog. (A freemail használóinak jelzem, hogy tőlük (csak tőlük)
rengeteg panasz jön, hogy nem érkezik meg hozzájuk az e-vangélium. A
panaszokat inkább a szolgáltató felé érdemes jelezni, mert mi nem tudunk
segíteni. Ha ők sem segítenek, akkor talán másik ingyenes e-mail
szolgáltatót érdemes keresni.)
3. Találóan írja valaki, hogy mi magyarok megint élen járunk az ötlet és a
megvalósítás terén. Köszönjük! Valóban próbálunk haladni a korral.
4. Többen kérdezik, hogy mi lesz a következő? Akik már évek óta olvassátok
az e-vangéliumot, jól ismertek, és tudjátok, hogy mindig kitalálok valami
újat. Most nagy álmom egy képes gyerekbiblia. A tervezésnek és
fejlesztésnek még idén nekifogunk. Isten segítse munkánkat!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. május 5.
Itt az eredeti üzenet, kérés:
Közel 9 éve küldöm a Napi Evangéliumot nektek. Ez idő alatt kb. 52 millió
e-vangélium üzenet érkezett meg listánk tagjaihoz. Többen olvassák az
e-mailben kapott vagy honlapokon megjelenő üzenetet, mint ahányan
Magyarországon egy hétköznap elmennek szentmisére. Erről az oldalról nézve
szép eredmény. Istennek legyen hála érte!
A másik oldalról nézve viszont az is igaz, hogy a legutóbbi
népszámláláskor (2011.) magukat katolikusnak valló emberek 1 %-ához jut el
naponta az örömhír ilyen módon. Hol van a többi 99 %? És akkor még meg sem
szólítottuk Jézus örömhírével azokat, akik nem vallásosak. Van még mit
fejlődnünk, ezért érdemes megszívlelnünk, hogy mindenkinek a lehetőségei
szerint be kell kapcsolódnia az evangélium terjesztésébe. Ezt nevezzük Új
Evangelizációnak. Ezt indította el Boldog II. János Pál, ezt szorgalmazta
XVI. Benedek és most Ferenc pápánk is. Nagy szolgálatot tesztek azzal , ha
barátaitoknak is hírt adtok a lehetőségről. Feliratkozni a
www.evangelium365.hu oldalon lehet.
Közben keressük az új lehetőségeket is. Most éppen az okostelefonok
világát szeretnénk meghódítani. A munkát elkezdtük, stílusosan pünkösdre
tervezzük az alkalmazás indítását, ami az evangélium hirdetésének nagy
ünnepe. Miként ez e-mailes e-vangélium, ugyanúgy ez is ingyenesen
hozzáférhető lesz. A megvalósításhoz köszönettel fogadjuk az adományokat.
A legkisebb fizetőeszköz nálunk az 5 forintos. Szeretettel kérem, ha van
rá lehetősége, támogassa naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre
1825 Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok, egy jelképes összeg. Akinek
pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat akár többet is.
Isten jutalmazza meg sokszorosan nagylelkűségét!
Isten segítse munkánkat! A pünkösdi Szentlélek adjon mindenkinek
lelkesedést!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. április 15.
Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium
Utalás: Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Sárga postai csekk kérhető a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Írja meg
nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy ez
e-vangélium támogatásához kér csekket. Aki kért, annak már küldöm.
Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 5., vasárnap

[Evangelium] 2013-05-05

2013. május 5. – Húsvét 6. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Aki szeret engem,
megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és
lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A
tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem
küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a
Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít
titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a
világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen
hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha
szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb
nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd
bekövetkezik, higgyetek."
Jn 14,23-29

Elmélkedés:

Életünk története
Idős férfihoz hívtak a kórházba a közelmúltban. Elmesélte, hogy
gyerekkorában szeretett volna tudós lenni, de nem volt lehetősége felsőbb
iskolába járni. Nem bánja, hogy nem lett tudós belőle. Később szeretett
volna híres ember lenni, de nem volt semmi rendkívüli képessége, amivel
kitűnhetett volna a többiek közül. De nem bánja, hogy nem lett belőle
híres ember. Aztán sokszor megfogadta, hogy templomba fog járni, de a
munka valahogy mindig háttérbe szorította az Istent. Most már bánja, hogy
rossz irányba kormányozta életét Isten nélkül. Története emlékeztessen
minket arra, hogy akár megvalósítjuk nagy terveinket, világraszóló
elképzeléseinket életünk során, akár nem, lesz, amit sosem fogunk bánni,
de lesz, ami vétkes mulasztásként nyomja majd lelkünket. Vajon hogyan
foglaljuk majd össze néhány évtized múlva életünk történetét?
Életünk nagy eseményeit meg szoktuk ünnepelni, s azok évfordulóját évente
számon tartjuk. Keresztény emberként Jézus életének eseményeire emlékezünk
a liturgikus év folyamán, születésétől haláláig, illetve feltámadásáig és
mennybemeneteléig nem marad ki semmi. A húsvét utáni ötven nap az Úr
feltámadásának való örvendezés jegyében telik. Az evangéliumi történetek
elénk tárják jelenéseit, találkozásait apostolaival és tanítványaival,
amelyek azt bizonyítják, hogy él, újra él, az Atya új élettel ajándékozta
meg. A jelenések és a Feltámadottal való találkozások időszaka az
apostolok számára hitük növekedésének legjelentősebb ideje. A húsvéti hit
a szeretetben való növekedést is jelentette számukra.
A mai vasárnap evangéliumában Jézus következő szavait olvassuk: „Aki
szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá
megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg
tanításomat" (Jn 14,23-24). Távozását, mennybemenetelét követően bizonyára
sokszor eszükbe jutott az apostoloknak Mesterük egykor mondott szava.
Igen, növekedniük kell a hitben, erősödnie kell az Úr iránt érzett
szeretetüknek még abban az időszakban is, amikor már nincs velük. Különben
hiábavaló volna a vele töltött idő. Hiábavaló volna a sok tanítás, amit
hallhattak. Hiábavaló volna a számtalan csoda, ami szemük láttára történt.
Hiábavaló volna a szeretet, amelyet Jézus a kereszten hozott értük és
minden emberért.
A Jézus búcsúbeszédéből vett evangéliumi részletben az Úr távozásáról, a
mennyei Atyához való visszatéréséről is szó van. Mindezt előre megmondja
övéinek, hogy „ha majd bekövetkezik, higgyenek" (Jn 14,29). Jézus szavai
tehát azt szolgálják, hogy megszülessen és erősödjön bennük a hit. Az
apostolok és a tanítványok élettörténete a hitben való növekedésük
története.
És az én élettörténetem? Szintén a hitben való növekedés története? Sokan
észre sem veszik, hogy lassacskán véka alá rejtik a hit világosságát, ízét
veszti életükben az a jelképes só, amiről Jézus beszél (vö. Mt 5,13-16).
Megvan-e bennem a szándék, hogy naponta odaüljek az Úr lábához és
hallgassam tanítását? Akarom-e egyre jobban felfedezni a hit gazdag
kincsét? Engedem-e, hogy Jézus vezessen a hit útján? A Hit éve alkalmat ad
számomra, hogy Krisztusból, az élő forrásból, a hit forrásából merítsek és
igyak. Ha szomjazom az igazság vizére, induljak hozzá, az élő víz
forrásához! Ha szomjazom az örök életre, induljak hozzá, az örök élet
forrásához! Ha lelki táplálékra vágyom, táplálkozzak belőle, az örök élet
kenyeréből! Ha a szeretetre vágyakozom, induljak felé a szeretet
forrásához! Induljak Krisztushoz, mert nála találom meg az élő hit örömét!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, te a Szentlélek által minden korban kiárasztod
szeretetedet az emberekre. Taníts engem a szeretet gyakorlására. Soha nem
felejtem, hogy te a végsőkig elmentél a szeretetben. Atyád és az emberek
iránti szeretetből áldoztad fel magadat, megmutatván számunkra, hogy a
szeretet nem szavakat kíván, hanem odaadást és hűséget. Úgy akarok élni,
ahogy te éltél, s úgy akarok szeretni, ahogyan te szeretsz engem! Küldd el
a Szentlelket, hogy megtanítson az önzetlen és önfeláldozó szeretetre!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130505.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum