2012. március 3., szombat

[Evangelium] 2012-03-03

2012. március 3. - Szombat

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a (régi)
parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig ezt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak
titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha
ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a
jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek
köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is?
Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei
Atyátok!"
Mt 5,43-48

Elmélkedés:

Jézus szeretet-parancsa akkor éri el a csúcspontját, amikor azt mondja,
hogy túl az Isten iránti és az emberek iránti szereteten, még az
ellenségeinket is szeretnünk kell. Nem reménytelen elképzelés ez a
részéről, hanem egy olyan stratégia, amely lemond az erőszakról és a
bosszúról, és hisz abban, hogy a jóval, mint erkölcsi erővel le lehet
győzni a rosszat. A bántalmak és az üldözések türelmes elviselése ugyanis
egy idő után zavarba ejti azokat, akik azt vélik, hogy erőszakos
eszközökkel el lehet törölni a vallásosságot. Az ellenség szeretete olyan
tanúságtétel, amely a világ számára sokszor teljesen érthetetlen, de mégis
Isten szeretetéről tanúskodik. A szeretet gyakorlásában nem lehetek
személyválogató, mint ahogyan Isten sem az, hanem mindenkinek felkínálja
kegyelmét. Törekszem-e a szeretet gyakorlására mindenki iránt?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy Téged mindenkinél és
mindennél jobban szeresselek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. március 2., péntek

[Evangelium] 2012-03-02

2012. március 2. - Péntek

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem
múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek
országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!" Aki öl,
méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre
mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te
esztelen!", méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te
istentelen!", méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az
oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza
van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat!
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy
átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem
fizeted.
Mt 5,20-26

Elmélkedés:

Jézus újnak nevezi törvényét, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen
megszünteti az ószövetségi törvényeket. Inkább arról van szó, hogy
elmélyíti azokat abban az értelemben, hogy visszamegy az eredeti isteni
szándékra. A farizeusi törvénymagyarázatok ugyanis sokszor eltértek ettől.
Jézus törvényértelmezése sosem az erkölcsi lazaság irányába megy el, hanem
kijavítja azokat a helytelen magyarázatokat, amelyek hol lehetetlen
terheket raktak az emberekre, hol pedig megengedték a könnyelműséget. Az
isteni törvényeket komolyan kell vennem, mert azok mögött mindig az a
szándék húzódik meg, amely üdvösségemet szolgálja. Ha ezt belátom, akkor
nem értelmezem teherként a parancsokat, hanem szabadon vállalom azok
megtartását az üdvösség reményében.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközeiül gyarló embereket
választván, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a
legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt
egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így
isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. március 1., csütörtök

[Evangelium] 2012-03-01

2012. március 1. - Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Kérjetek, és adnak
nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek.
Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót
nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér
tőle? Vagy ha halat kér, ki ad kígyót neki? Ha tehát ti – bár rosszak
vagytok – tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti
mennyei Atyátok azoknak, akik kérik őt. Amit tehát akartok, hogy veletek
tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez ugyanis a mózesi törvény és
a próféták tanítása."
Mt 7,7-12

Elmélkedés:

Kérjetek, és adnak nektek – bátorít Jézus a mai evangéliumban. Most, a
nagyböjti időben ezeket a szavakat arra vonatkoztatjuk, hogy ha Isten
irgalmát kérjük, akkor azt meg is fogjuk kapni. Az Egyháznak szüntelenül
hirdetnie kell ezt az isteni irgalmasságot, s ezt nem csupán Krisztustól
kapott küldetése kívánja meg, hanem az, hogy az emberek tudatában
állandóan ott legyen, hogy irgalmas az Isten. A sokszor emlegetett
megtérés azt jelenti, hogy amikor beismerem bűneimet, egyúttal felfedezem
Isten irgalmát is, amely megbocsátja és eltörli bűneimet. Az irgalom új
lehetőséget nyit számomra és reményt ad, amely megvéd a kétségbeeséstől.
Van kiút a bűnökből, van lehetőség arra, hogy új életet kezdjek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts egymáshoz
tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és
beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és
így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 29., szerda

[Evangelium] 2012-02-29

2012. február 29. - Szerda

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

Jónás prófétáról és az ő szavára bűnbánatot tartó niniveiekről beszél
Jézus a mai evangéliumban. Példaként állítja elém Ninive városának lakóit,
akik felismerték Isten küldöttét Jónásban és megfogadták szavát. Vajon ki
az, aki napjainkban az ókori Ninivehez hasonlító nagyvárosainkban vagy más
településeken ki mer állni a nagy nyilvánosság elé a bűnbánatra és
megtérésre szóló felhívással? Ki hirdeti bátran az irgalom örömhírét? Ki
meri elmondani a világban, hogy Isten nem a vesztünket akarja, hanem
megtérésünket? Ki figyel Isten küldötteire manapság? Ki szívleli meg az
isteni üzenetet és tart igaz bűnbánatot? A nagyböjt a bűnbánattartás
ideje. A bűnbánatra pedig nem ember kér engem, hanem maga Isten, akit
megsértek bűneimmel, de aki ugyanakkor irgalommal fordul felém.
Tekintetemet a megváltás nagy jelére, Krisztus kereszthalálára fordítom!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Vigasztald, Uram, a szegény lelkeket szenvedéseikben, és örvendeztesd meg
őket örök világosságoddal. Engedd, Uram, hogy szent szenvedésed ereje
által minden bűnös megtisztuljon, elnyerje kegyelmedet és eljusson
országodba, az örök boldogságra.
Canisius Szent Péter
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 28., kedd

[Evangelium] 2012-02-28

2012. február 28. - Kedd

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Amikor imádkoztok, ne
szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor
nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen
mennyei Atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti
tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok
meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Mt 6,7-15

Elmélkedés:

Jézus arra bátorít, hogy Atyánknak szólítsuk Istent. A vallási élet
forradalmi megújítása ez ahhoz az ószövetségi gyakorlathoz képest, hogy
Isten nevét egyáltalán nem szabadott kimondani. Jézus kifejezetten azt
kéri, hogy baráti, gyermeki hangon szólítsuk meg Istent, aki figyel
szavunkra. Ugyanakkor figyelmeztet, hogy ne szószátyár módon vagy
végtelenül hosszan mondjuk Istennek a magunkét, hanem röviden, őszintén
tárjuk elé mindennapi gondjainkat. A sok beszéd már csak azért is
felesleges, mert Isten jól tudja, hogy mire van szükségem, másrészt azért
sem ajánlatos, mert könnyen megakadályozhatja, hogy Isten megszólaljon, s
meghalljam csendes szavát szívünk mélyén. Az ima személyes kapcsolatot
teremt Istennel, akinek éppen az a szándéka, hogy közösségre lépjen velem.
Vajon keresem-e az Istennel való kapcsolatot a rendszeres ima által?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Krisztusunk, aki Cirenei Simont arra méltattad, hogy vigye a keresztedet,
fogadj minket is kereszted alá, fogadj oda minden embert, és ajándékozz
meg mindenkit a készséges engedelmesség kegyelmével. Add, hogy el ne
fordítsuk tekintetünket azoktól, akikre ránehezedik a betegség, a magány,
az éhezés, az igazságtalanság keresztje. Add, hogy egymás terhét hordozva
a kereszt Evangéliumának tanúivá váljunk, a te tanúiddá, aki élsz és
uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.
Boldog II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 27., hétfő

[Evangelium] 2012-02-27

2012. február 27. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor az
Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és helyet
foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő
pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a
kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután
a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek
birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és
ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és
ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti
fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!"
Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy
enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor
láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy
betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogattunk volna?" Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek:
Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!"
Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti, átkozottak, az örök
tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem
adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, és
nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és
börtönben sínylődtem: és ti nem látogattatok meg engem!"
Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni,
idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a
segítségedre?" Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit
e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!" Ezek akkor az
örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.
Mt 25,31-46

Elmélkedés:

Hamvazószerdán arról elmélkedtünk, hogy az imádság és a böjt mellett az
alamizsnálkodás, a szegényeknek való adakozás jellemzi leginkább a
keresztény embert a nagyböjti időszakban. S ez utóbbi mellé odatehetjük az
irgalmasság cselekedeteinek egész sorát. S lám, a mai napon az utolsó
ítélettel kapcsolatban éppen ezek a jócselekedetek kerülnek elő, mint
olyan tettek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki bejusson a
mennyországba.
Az ítélkező maga Krisztus, aki körül ott állnak az „összes angyalok", s Ő
elé járul „minden nemzet": keresztények és nem keresztények, hívők és nem
hívők egyaránt. És itt már semmi más nem számít, csak az, hogy ki
gyakorolta az irgalmasság cselekedeteit életében más emberekkel szemben.
Mindazok, akik megnyitották szívüket mások előtt és nem mulasztották el a
segítségnyújtást, bejutnak az örök életre, azaz odaállhatnak Krisztus
mellé az angyalok közé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Jézus, emlékeztess, hogy amikor Istent Atyánknak szólítjuk, Isten
gyermekeként viselkedjünk! Ha nekünk örömünk telik Atyánkban, neki is
kedvét kell találnia bennünk. Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben az
emberek felismerik jelenlétedet!

________________________________

Aktuális:
Egy-egy csepp. Az e-vangélium minden nap egy csepp. Kinek-kinek örömöt,
megnyugvást, vigasztalást, megerősítést, megvilágosodást jelentő csepp.
Minden napra. Éveken, életen át. Evangélium. Ezt olvassuk, ez vezeti
életünket és ezt hirdetjük. Az evangéliumhoz méltóan szeretnénk élni, mert
ebben ismerjük fel az üdvösség tanítását.
Az idei nagyböjtben is kérlek benneteket, hogy ajánljátok barátaitok,
ismerőseiteknek az e-vangélium napi olvasásának e-mailes lehetőségét.
Feliratkozni a www.evangelium365.hu oldalon lehet. Gond esetén segítség
kérhető tőlem a his@katolikus.hu címen.
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. február 26., vasárnap

[Evangelium] 2012-02-26

2012. február 26. – Nagyböjt 1. vasárnapja

Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt
a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és
angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és
hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten
országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Mk 1,12-15

Elmélkedés:

A gonosz hazugsága és az evangélium igazsága
A húsvéti előkészület idején Jézus életének fontos eseményeiről olvasunk a
nagyböjti vasárnapok evangéliumaiban. Jézus megkísértése, színeváltozása a
Tábor-hegyen, a jeruzsálemi templom megtisztítása és utolsó nyilvános
beszéde lassanként vezetnek el minket Urunk szenvedésének kezdetéig,
megváltó haláláig és feltámadásáig. Ezen események felidézése hitünk
megerősítését, a szenvedés titkának elfogadását és Krisztus küldetésének
megértését szolgálja.

Az idei esztendőben Szent Márk könyvéből olvassuk a megkísértés
történetét. Máté és Lukács hosszasan írja le a sátán háromszori
próbálkozását és Jézus visszautasítását, Márk azonban mindössze három
rövidke mondattal emlékezik meg az eseményről, amely Jézus nyilvános
működésének kezdetén történt. Ezek szerint Jézus a Lélek indítására ment
ki a pusztába, ahol negyven napos tartózkodása idején kísértést szenvedett
a sátántól. A kísértés Jézus esetében azt jelentette, hogy a gonosz
megpróbálta eltéríteni küldetésétől, az Atyától kapott küldetésétől. Jézus
felismeri a sátán próbálkozását, felismeri a kísértő szándékát, de
visszautasítja, azaz nem engedi, hogy bárki vagy bármi eltérítse őt az
Atya akaratának teljesítésétől.

És mit jelent számunkra a kísértés? Először is azt kell látnunk, hogy a
gonoszt és jellegzetes cselekedetét, azaz a kísértést nagyon nehéz
felismernünk. Másokban persze könnyen meglátjuk a gonoszt, másokat gyorsan
megítélünk, más emberek cselekedeteit hamar minősítjük rossznak, de a
saját környezetünkben megjelenő gonoszt és a minket érő kísértést valóban
nehéz felismernünk. Mert a gonosz – természeténél fogva – álruhát ölt,
hogy megtévesszen bennünket. A magabiztosságot mutató és nagy önbizalommal
rendelkező emberek szinte egészen biztosan csapdába estek. Ezzel szemben
az igazán hívő ember még élete legjelentősebb döntéshelyzeteiben is
megenged magának egy kis bizonytalanságot, határozatlanságot, és kimutatja
Istenre hagyatkozását, illetve engedi magát Istentől vezetni. Nem a maga
akaratához ragaszkodik és nem a saját elképzelését tartja jónak, hanem
megnyílik az ismeretlen, a bizonytalan jövő előtt, mert ott is számíthat
Isten segítségére. Jézus is pontosan ezt tette, amikor a legvégsőkig
elmenve vállalja a szenvedést és a halált, mert bízik abban, hogy a
mennyei Atya jót akar, és mindent, ami rossznak tűnik, képes jóvá
változtatni.

Ha nyilvánosságra kerül egy embertársunk rossz cselekedete, vagy egy
általa elkövetett bűncselekmény, akkor hányszor mondjuk utána: „Olyan
rendes embernek ismertük meg. Becsületes embernek tűnt. Nem gondoltuk
volna, hogy ilyenre is képes." Az ilyen utólagos kijelentések pontosan
elárulják, hogy valójában alig vagyunk képesek felismerni a rosszat.
Másokban sem igazán ismerjük fel és magunkba sem, ráadásul ez utóbbihoz
elengedhetetlen az őszinteség. És azt is tegyük hozzá, hogy a gonosz, a
sátán jól ismer bennünket, ismeri a gyenge pontunkat, pontosan tudja, hogy
hol kell bennünket támadni.

Mit jelent számunkra a kísértés? Azt, hogy a gonosz el akar bennünket
szakítani Istentől és le akar minket téríteni az Isten felé vezető útról.
Nehéz felismernünk hazugságait és megtévesztéseit. De ha az igazsághoz,
pontosabban az evangélium igazságához, Krisztus igazságához ragaszkodunk
és ehhez szabjuk életünket, akkor jó úton járunk. „Térjetek meg, és
higgyetek az evangéliumban" (Mk 1,15). Ezzel kezdte egykor Jézus az ő
fellépését az emberek között és ez a tanítás szól nekünk a nagyböjt
kezdetén. Vezessen bennünket Krisztus evangéliumának igazsága egész
életünkön át!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor az igehirdetésre választottad ki az
apostolokat, akiknek ezt mondtad: „aki titeket hallgat, engem hallgat" (Lk
10,16). Ugyanez igaz minden papra is, akit te hívsz meg személyesen az Ige
szolgálatára. Add, Urunk, hogy papjaink szavát soha ne vegyük csupán
gyenge emberi szónak, hanem igehirdetésükben felismerjünk, megszeressünk
és kövessünk téged! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum