2015. október 10., szombat

[Evangelium] 2015-10-10

2015. október 10. – Szombat

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből:
„Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!" Erre ő
így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják
és meg is tartják!"
Lk 11,27-28

Elmélkedés:

A csütörtöki evangélium kapcsán már láttuk, hogy Lukács evangélista úgy
állítja elénk Mária személyét, mint a hívő közösség mintaképét. Mária
nagysága nem egyszerűen abban áll, hogy ő a Megváltó édesanyja és anyai
kapcsolat fűzi az Üdvözítőhöz, hanem abban, hogy tökéletesen
engedelmeskedik Isten akaratának, azaz mindent megtesz, amit Isten kér
tőle. Pontosan ezért lehet példakép számunkra. Ezt a gondolatot folytatja
és erősíti meg a mai evangéliumi jelenet, amelyben egy ismeretlen asszony
a tömegből felkiáltva magasztalja Jézus édesanyját, boldognak nevezve őt.
Jézus nem utasítja vissza az édesanyját illető dicséretet, de továbbviszi
a gondolatot azzal, hogy legalább ilyen boldognak nevezi azokat, akik
hallgatják és megtartják Isten szavát. Mária legfőbb érdeme, hogy teljes
szívvel-lélekkel hallgatott Isten szavára még akkor is, ha nem értette meg
azt teljesen. Ahogyan folyamatosan megismerte Isten vele kapcsolatos
tervét, úgy fokozatosan átadta magát az isteni akaratnak, hogy üdvösségünk
szolgálója legyen, s ennek megfelelően egyre növekedett boldogsága.
Ha nyitott szívvel és azzal a készséggel hallgatom Isten üzenetét, hogy
azt megvalósítom, én is a boldogok közé tartozom. Ha a figyelemben és az
odaadásban követem Máriát, megtapasztalom Isten szavának felemelő és
üdvözítő erejét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Azt ígérted, Urunk, hogy bensőséges kapcsolat fűződik közötted és lelkünk
között. Bennünk akarod folytatni jóságos életedet. Bennünk akarsz örülni
mindennek, ami jó és szép. Velünk akarsz dolgozni, küzdeni és szenvedni.
Bennünk és általunk akarod, hogy a világban megvalósuljon Atyád szent
akarata. Bennünk is imádni akarod Atyádat, szavakba nem foglalható
imádsággal.
Várnagy Antal

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151010.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-10
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. október 9., péntek

[Evangelium] 2015-10-09

2015. október 9. – Péntek

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt
mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az
ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeitek tőle.
Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában
meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában
meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok,
hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám, ha én Belzebub
segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével
űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis
Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az
Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig
van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi,
elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki
nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a
tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos
pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában:
„Visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem." Odamegy, és azt látja, hogy
egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával
hét más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott
laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt."
Lk 11,15-26

Elmélkedés:

A mai evangélium bevezető mondata szerint Jézus ördögűző csodát tett, egy
némából űzte ki a gonosz lelket. Magát a csodát nem beszéli el Lukács
evangélista, mert itt sokkal fontosabb számára, hogy Jézus személyéről,
hatalmáról adjon tanítást. Jogosan merül fel a csoda egykori szemtanúiban
és bennünk is a kérdés, hogy miféle hatalommal képes ilyen cselekedetre. A
tapasztalatok szerint ugyanis a gonosz lelkek befolyása az emberekre
olyannyira erős, hogy attól sem önmaga erejével, sem más ember
segítségével nem lehet megszabadulni. Az emberi képességeknél nagyobb
erőre van szükség ahhoz, hogy valakiből távozzon a gonosz. Ha Jézus képes
erre, akkor „felülről" vagy „alulról," azaz Istentől vagy az alvilág
urától, a sátántól kapta hatalmát.
Mi ugyan könnyen azt válaszoljuk, hogy Istentől kapott hatalommal
cselekszik Jézus, de kortársai számára ez nem volt nyilvánvaló. A részlet
szerint az ördög kiűzése után egyesek azt gondolják, hogy a sátánnal
szövetkezve képes Jézus az ilyen jellegű csodákra és azt a véleményüket
nyíltan ki is mondják. A vád elutasításaként az Úr rámutat az ilyen
vélekedés belső ellentmondására, majd pedig egyértelműen kijelenti, hogy
Isten segítségével képes kiűzni az ördögöket.
Istennek hatalma van a gonosz felett. A bennem lakó gonosz felett is.
Egyedül ő képes a kegyelem és jóság ruhájába öltöztetni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, atyánk! Ments meg attól az egyedülléttől, amely nemcsak az
emberektől, hanem tőled is elkülönít. Ments meg attól az egyedülléttől,
amelyben csak a saját kenyeremért, és saját sorsom alakulásáért könyörgök.
Ments meg attól az egyedülléttől, amelybe saját bűneim és mulasztásaim
kényszerítettek. Ismertesd meg velem a nagy igazságot, hogy senki sem
találja meg egyedül az utat, mely hozzád vezet, hogy egységben kell
maradnom mindazokkal, akik Fiad Testének tagjai.
E. Harts

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151009.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-09
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. október 8., csütörtök

[Evangelium] 2015-10-08

2015. október 8. – Csütörtök, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!"
Lk 1,26-28

Elmélkedés:

Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának mai ünnepén az angyali üdvözlet
egy rövid részletét, annak kezdő sorait olvassuk az evangéliumban, amely
kegyelemmel teljesnek és áldottnak nevezi Máriát, a názáreti leányt, a
Megváltó leendő édesanyját. Elmélkedésünkben érdemes nagyobb távlatból,
Lukács evangélista sajátos szemszögéből Mária személyére tekintenünk. Az
evangélista szerint Mária Jézus édesanyja és mindig az is marad, de
mintegy felülemelkedve anyai szerepén a közösség mintája lesz. A krisztusi
hívő közösség és annak valamennyi tagja példaképként tekint Máriára, aki
tökéletes engedelmességgel fogadta el Isten akaratát és vele kapcsolatos
szándékát miután azt megismerte. Az Úr iránti hite és szeretete, amely az
ő esetében anyaságából is fakadt, példa mindazok számára, akik a Jézussal
való helyes kapcsolatot keresik. Hit és szeretet nélkül hiába hallgatnánk
Jézus szavait, azok nem volnának képesek megváltoztatni, jobbá tenni
életünket. Máriának az isteni kegyelemmel való együttműködése megmutatja
számunkra azt, hogy Isten segítségével minden ember képes megvalósítani,
beteljesíteni azt a hivatást, amit Isten szán neki.
Kész vagyok-e lelki erőimet és testi adottságaimat alávetni Isten
akaratának? Kész vagyok-e arra a lelki növekedésre, amelyet Isten kíván
tőlem hivatásom, szolgálatom beteljesítéséhez?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mária, Jézus Anyja és a papok Anyja, engedd, hogy így szólítsunk téged,
hogy ünnepelhessük anyaságodat, s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük
nálad, Istennek szent anyja! Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése
által a pap Messiásnak embertestet adtál, hogy üdvözítse a szegényeket és
a megtört szívűeket; őrizd meg szívedben és Egyházadban a papokat,
Megváltónknak Anyja!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151008.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-08
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. október 7., szerda

[Evangelium] 2015-10-07

2015. október 7. – Szerda, Rózsafüzér Királynője

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát; Ekkor egyik
tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy
János is tanította imádkozni tanítványait." Jézus erre így szólt hozzájuk:
„Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe."
Lk 11,1-4

Elmélkedés:

A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy a tanítványok az imádkozó Jézust
látva azt kérik, hogy tanítsa meg őket imádkozni. A kérés teljesítésére ő
a Miatyánk néven ismert imádságot mondja nekik. Az Úr imája forradalmi
szemléletváltást hozott az imádkozásban. Jézus ugyanis arra bátorít
minket, hogy Istenre ne úgy tekintsünk, mint az egész világ teremtőjére és
mindenható urára, hanem mint barátra, családtagra, atyára. Istennek ilyen
módon való megszólítása rögtön bensőségesebbé teszi az imádkozást. Talán
mi magunk is könnyen abba a hibába esünk, hogy úgy tekintünk az imára,
mint az Isten és az ember közötti kapcsolatra, de olyan helyzetben, hogy
az ember világa és az Isten világa egymástól távol van és az ima
kapcsolatot teremt a két távoli világ között. Jézus szavai szerint egészen
más a kapcsolat az Isten és az ember között, hiszen családtagok vagyunk,
mi Isten gyermekei, ő pedig a mi mennyei Atyánk.
Ebből az alaphelyzetből nézve egészen természetes az, hogy gyermeki
bizalommal fordulunk Istenhez kéréseinkkel, aki szeretettel figyel ránk és
szeretettel gondoskodik földi és örök életünkről. A napjainkban sokat
emlegetett emberi méltóság Isten ajándéka számunkra, s e méltóság alapja
az, hogy Isten gyermekei vagyunk. E méltóságunk tudatában imádkozzunk
mindig Istenhez!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, én ismerem, az igazat, de nem azt mondom. Birtoklom szeretetedet, de
nem azt teszem. Hiszek ugyan benned, de nem bízom benned. Beszélek a
felebarátról, de nem veszem észre őt. A pénznek szolgálok, de nem
szégyenlem. Kereszténynek nevezem magam, de nem vagyok az. Így van ez, de
sokáig nem maradhat így! Könyörülj, Uram, rajtam!
A. Pereira

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151007.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-07
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. október 6., kedd

[Evangelium] 2015-10-06

2015. október 6. – Kedd

Abban az időben: Jézus és tanítványai miközben Jeruzsálem felé haladtak,
betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába.
Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg
sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram –
méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni?
Szólj neki, hogy segítsen nekem."
Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és
téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik
részt választotta. Nem is veszíti el soha."
Lk 10,38-42

Elmélkedés:

A Márta és Mária házában történteket Lukács evangélista egyrészt azzal a
szándékkal mutatja be, hogy érzékeltesse azt a különbséget, ahogyan Jézus
és a korabeli zsidó tanítók viselkedtek a nőkkel. Jézus korában a nők
alacsonyabb helyet foglaltak el a társadalmi rangsorban, mint a férfiak. A
vallás terén is a férfiak véleménye számított csupán. A zsidó törvények
szerint a vallási tanításokat a nőkkel ugyanúgy tilos volt közölni, mint a
pogányokkal, a zsinagógai istentiszteleten nem vehettek részt és nem
olvashatták a mózesi törvényt. Ezt a - napjaink kifejezését használva -
hátrányos megkülönböztetést Jézus elutasítja és találkozik asszonyokkal,
elfogadja gondoskodó szolgálatukat, vallási kérdésekről beszélget velük.
Olyan határt lép át ezzel, amelyet egy mélyen vallásos zsidó ember, főként
egy rabbi soha át nem lépett volna.
Az evangélista másik szándéka a két különböző lelkület, gondolkodás,
viselkedés bemutatása Márta és Mária személyén keresztül. Márta tudja a
szerepét, azt teszi, amit egy asszonynak tennie kell, ha vendég érkezik a
házba. Mária kilép ebből az asszonyi szerepkörből, mert szívesebben
hallgatja az Úr tanítását. Amikor az Úr Mária viselkedését dicséri, akkor
ezzel nem arra bátorítja az asszonyokat, hogy háziasszonyi teendőiket
hanyagolják el, hanem azt tanítja, hogy az üdvösség igéjének hallgatásához
a nőknek is joguk van.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Krisztus nyolc boldogságról beszél. Ha visszatekintünk szavaira,
megállapíthatjuk, hogy az embert ily radikálisan senki sem fordította
szembe önmagával. Boldognak nevezi akkor, ha ösztönös vágyai és indulatai
helyett egészen szellemi síkot követ. Meg kell halni bennünk a régi
embernek, hogy kialakuljon az új ember, az új teremtmény.
Gál Ferenc

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151006.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-06
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. október 5., hétfő

[Evangelium] 2015-10-05

2015. október 5. – Hétfő

Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt.
„Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?"
Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?" A
törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig,
mint saját magadat." Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt,
és élni fogsz." A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte
Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?" Válaszul
Jézus ezt mondta neki: „Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement
Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és
félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton.
Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is
meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az
útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat
és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó
állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett
két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha
többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül
ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?" A törvénytudó
így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele." Jézus így folytatta:
„Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!"
Lk 10,25-37

Elmélkedés:

Jézus egykori hallgatósága valószínűleg szívesebben hallott volna egy
olyan történetet, amelyben az általuk megvetett szamaritánusok egyikével
bánnak el alaposan a rablók, akinek aztán egy nagylelkű zsidó menti meg az
életét. Jézus története viszont egészen másként végződik, s éppen váratlan
fordulatával hívja fel a figyelmet a felebaráti szeretet fontosságára. A
példabeszéd szerint ugyanis egy zsidó ember került bajba. A templomban
szolgálatot teljesítő zsidó pap és levita szó nélkül és segítségnyújtás
nélkül megy el a segítségre szoruló ember mellett. Viselkedésük nélkülöz
minden emberi együttérzést. Saját „vallási tisztaságuk" megakadályozta
őket abban, hogy közeledjenek a bajba került személyhez és segítsenek
rajta.
A szamaritánus viszont azonnal cselekszik. Nagylelkűsége túlmegy a
megszokott határon. Az mindenkitől elvárható volna, hogy a félholt ember
sebeit bekötözze és biztonságos helyre vigye. De ő még ennél is többet
tesz: pénzt ad a fogadósnak, hogy gondoskodjon róla, s szándékában áll
visszatérni, hogy meggyőződhessen arról, hogy az illető felépült
sérüléseiből.
Az irgalmasság gyakorlása mindig nagylelkűségből fakad. Jót tenni tiszta
szívvel és a viszonzás reménye nélkül csak az tud, aki megtapasztalta már
mennyire jó érzés nagylelkűnek lenni. Az igaz vallásosságból nem
hiányozhat az irgalmasság gyakorlása.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem! Én benned olyan Istenben hiszek. akinek világa nem befejezett.
Aki nem megkövült nyugalomban trónoló Szent. Aki nem tartod természetesnek
a szegények és gazdagok rendjét. Aki nem vagy hatalmaskodó, sem
kiszolgáltatott. Aki értelmesnek látod életünket. Aki a fejlődés híve
vagy. de a mi munkánk által.
D. Sölle nyomán

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151005.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-05
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. október 4., vasárnap

[Evangelium] 2015-10-04

2015. október 4. – Évközi 27. vasárnap

Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték:
„Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?" Próbára akarták ugyanis
tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?" Azt
felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk."
Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a
parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az
ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten
egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy.
Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét."
Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt
válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést
követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy,
házasságot tör."
Mk 10,2-12

Elmélkedés:

Isten engem úgy segítsen!
Mosolyogva hallgatjuk az olyan híreket, hogy a híres színész immár ötödik
választottjának fogad örök hűséget. Négy korábbi feleségétől tehát már
elvált, s ki tudja, az ötödik után jön-e pár év múlva újabb feleség? Vajon
mennyire kell ahhoz naivnak lenni, hogy egy nő elhiggye egy olyan férfi
szájából az örök hűségre vonatkozó ígéretet, aki korábban már négyszer
megfogadta és meg is szegte ígéretét? Mosolygunk az ilyen eseteken, mert
nem minket érint. De ha mi vagy egy közeli családtagunk, barátunk kerül
olyan helyzetbe, hogy házassága válással végződik, akkor már nem is
annyira mosolyfakasztó a helyzet. Korunkban sokan komolytalanul veszik a
házasságot és nem becsülik meg annak értékét, s ezt nem csak az mutatja,
hogy egyre több házasság torkollik válásba, hanem az a tény is, hogy egyre
kevesebben kötnek házasságot. Az elköteleződés hiánya, a lelki érettség
hiánya, a felelősségvállalás hiánya, az igazi szeretet hiánya húzódik meg
emögött.
A válás kérdése kerül elő a mai vasárnap evangéliumában. A farizeusok ezt
a kérdést szegezik Jézusnak: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a
feleségét?" (Mk 10,2). Alattomos szándékuk nyilvánvaló, hiszen a korabeli
zsidó törvények megengedték a válást és pontosan szabályozták annak
módját. Ha tehát Jézus nem tartja megengedettnek a válást, akkor
szembekerül a mózesi törvényekkel, és azzal vádolhatják őt, hogy a
törvények megszegésére buzdít. Jézus azonban tudja és erre fel is hívja a
kérdezők és a hallgatóság figyelmét, hogy a válás csupán emberi törvény,
emberek által hozott szabály, amelynél nagyobb az isteni törvény. Rámutat
a teremtő Isten eredeti szándékára és a Teremtés könyvét idézi, amelyben
arról van szó, hogy a férfi és a nő egy testté lesznek. A férfi és a nő
kinyilvánítják szándékukat, hogy házasságot kötnek egymással, de Isten is
összeköti őket, megáldja szövetségüket, s amit Isten egybekötött, azt
emberi törvények alapján nem szabad felbontani.
A házasságról és annak felbonthatatlanságáról szóló katolikus tanítás és
napjaink valósága messze került egymástól. Az semmi eredményre nem vezet,
ha egyházi részről kárhoztatjuk azokat a mai fiatalokat, akik nem
tisztelik a házasság szentségét, a másik oldalról pedig a fiatalok
kritizálják és elmaradottnak minősítik az Egyház tanítását a házasságról,
illetve a férfi és a nő kapcsolatáról. Feltehetjük a kérdést az egyházi
személyek felé: elvárhatjuk-e olyan fiataloktól, hogy keresztény módon
gondolkozzanak a házasságról és keresztény módon éljenek a házasságban,
akik amúgy nem keresztényként élnek, azaz életükben a karácsonyi éjféli
misén kívül semmiben sem mutatkozik meg, hogy vallásosak? Nem inkább a
keresztény életre kellene előbb megtanítani őket? És feltehetjük a kérdést
a fiataloknak: mit várnak attól a kapcsolattól, amit maguk sem gondolnak
komolyan? Hogyan várják el a másik személytől, hogy nekik ajándékozzák
magukat, amikor ők sem adják át magukat teljesen a másiknak?
A házasságkötéshez és a házasság egybentartásához az akarat
nélkülözhetetlen. Az emberi akarat azonban gyenge, sérülékeny, de
megerősíti azt Isten. Ezért fontos a házassági eskünél az emberi akaratra
és szándékra Isten segítségét kérni: Isten engem úgy segítsen! Segítse
Isten felelősségteljes döntésükben a fiatalokat!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Bár napjainkban egyesek azt hangoztatják, hogy a házasság
intézménye elavult, idejét múlt és a család nem fontos számukra, mi
hisszük, hogy a te akaratod valósul meg akkor, amikor egy férfi és egy nő
szeretetben elkötelezi magát egymás mellett. Hisszük, hogy a házasságban
és a családban találja meg mindenki a boldogságot. Hisszük, hogy a
házasság és a család az új élet forrása. Hisszük, hogy a házasság és a
család szent, amely a családtagok szentté válását szolgálja. Segítsd a
házasságra készülőket és a házasságban élőket, hogy napról napra
növekedjenek az egymás iránti és az Isten iránti szeretetben!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151004.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-10-04
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum