2007. július 7., szombat

[Evangelium] 2007-07-07

2007. július 7. - Szombat

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
tőle: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik: "Vajon
szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok,
amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz
régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és
a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe: mert így
kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új
bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad."
Mt 9,14-17

Elmélkedés:

Jézus világba érkezése új korszakot indított el az emberiség számára.
Távozását követően majd ismét egy új korszak fog kezdődni, amikor a
Szentlélek megszentelő tevékenysége által lesz jelen. Erre utalnak a mai
evangélium példázatai. A hasonlatok ugyanakkor az előző napokban szereplő
bűnösöket megmentő jézusi küldetésre is rávilágítanak. Jézus egy új élet
lehetőségét kínálja fel minden embernek, köztük a bűnösöknek is a megtérés
által. A szövetről és a foltról, valamint a borról és a borostömlőkről
szóló példák arra utalnak, hogy a megtérő ember nem ragaszkodhat korábbi
bűnös életéhez, hanem egy teljesen új, kegyelmi korszak kezdődik számára.
Jézussal érdemes új életet kezdeni!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Égi Királynő, előzd meg és kísérd
anyai sugalmazásoddal
még a legkisebb cselekedetünket is,
hogy az tiszta és méltó legyen
a szent és szeplőtelen áldozathoz.
Tégy szentté bennünket, jóságos Atyánk,
szentté, miként azt nekünk
Jézus megparancsolta,
amint Szíved kéri tőlünk,
és forrón kívánja. Ámen.


________________________________

Aktuális:
Egy kezdő autóvezető azért kér imát, hogy balesetmentesen vezessen.
Egy fiatal, 4 gyermekes családanyáért kérnek imát, akit súlyos
betegségében megoperáltak.
Imát kérnek egy koraszülött gyermekért, Domonkosért.
Egy listatag pedig 52 éves sógornőjéért kér imát, aki valószínűleg rákos
beteg.
Egy aggódó édesanya fiának sikeres párkapcsolatáért kér imát.
Egy tagunk imát kér nagypapájáért, akit a jövő héten műtenek rákos
daganattal.
Ágnes imát kér édesanyjáért, aki a héten átment az Örök Hazába.
A kérők nevében is köszönöm mindenki imáit, amelyet a fenti szándékra
elmond.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. július 6., péntek

[Evangelium] 2007-07-06

2007. július 6. - Péntek

Abban az időben: amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a
vámnál ülni. Így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felállt és követte őt.
Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és
bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt.
Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: "Miért eszik a ti
Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta ezt, és így
válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.
Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és
nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a
bűnösöket."
Mt 9,9-13

Elmélkedés:

Jézus azért jött világunkba, hogy megszabadítsa az embereket a rossztól és
a bűntől. Ezt jelezte az ördögtől megszállottak meggyógyítása, majd pedig
a bénával tett csoda is, amelynél már kifejezetten előkerül a bűnök
megbocsátásának fontossága - miként ez a tegnapelőtti és tegnapi
evangéliumban szerepelt. A bűnösökhöz, illetve a társadalom által bűnösnek
ítéltekhez szóló küldetése áll a mai örömhír középpontjában is. Itt már
nincs szó sem ördögi befolyásról, sem testi betegségről. Egy embert, egy
vámost, azaz egy pénzbeszedőt hív meg, akit mások bűnösnek tartanak
foglalkozása miatt. És ennek az embernek ettől kezdve megváltozik az
élete. Mit teszek, ha meghív engem az irgalmas Jézus?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Dicséret és hála neked, jóságos Istenem, Uram,
amiért engem, szegény bűnöst
egyszülötted lakomájában részesítettél!
Nem az én érdemem szerint cselekedtél velem,
hanem kegyelmed szerint.
Nagy alázattal és forrón kérem szent Fölségedet,
hogy az áldozás ne váljék ítéletemre,
hanem bűneim bocsánatára
és vezéremmé az örök életre.


________________________________

Aktuális:
Kedves Listatagok,
Örömmel jelzem, hogy a pünkösdi evangelizáció keretében 105 listatag
ajánlására közel 600 új személy iratkozott fel.
Köszönöm mindenki lelkesedését, aki aktív szerepet vállalt az e-vangélium
terjesztésében. Ajándékkönyvet a következő személyek nyertek: Barcza
Tiborné, Boros Teodóra, Ertl Sándor, Kóréné Horváth Anita, Mihalkó
Józsefné, Szabó Gábor, Szabó János, Tausz Rózsa, Várdainé Kiss Krisztina
és Várfalvi Eszter.

Sokan tudjátok, hogy az e-vangélium mellett a leginkább a vértanúhalált
halt Brenner János atya tiszteletének előmozdítását tekintem szívügyemnek.
Ennek jegyében született Iváncsits Tamás: A jó pásztor című zenés drámája,
amely most megjelent CD-n és kazettán.A keresztény, ifjúsági dalairól
országosan ismert szerző ezen műve 17 dalban dolgozza fel János atya
életét. Azoknak ajánlom, akik valami csodálatosat, felemelőt és meghatót
szeretnének hallani és hallgatni. Részletes ismertetés és a megrendelés
lehetősége itt található:
[1]http://www.katolikus.hu/szombathely/brenner/brenner-ujd.html

Az oldalon bele lehet hallgatni a műbe.
Szeretettel: István atya

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/brenner/brenner-ujd.html
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. július 5., csütörtök

[Evangelium] 2007-07-05

2007. július 5. - Csütörtök

Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába,
Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára
Jézus így szólt a bénához: "Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!"
Néhány írástudó erre azt gondolta magában: "Ez káromkodik." Jézus
belelátott gondolataikba, és szemükre vetette: "Miért gondoltok rosszat
szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom: Bocsánatot nyernek bűneid!, vagy
ha azt mondom: Kelj föl, és járj!? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának
hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!" A bénához fordulva
folytatta: "Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!" Az ember fölkelt és
hazament. Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték
Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
Mt 9,1-8

Elmélkedés:

A kafarnaumi béna ember meggyógyítása alkalmával Jézus bebizonyítja, hogy
hatalma van a testi nyomorúság megszüntetésére. A csoda kapcsán ugyanakkor
az is kiderül, hogy az emberi lelket megnyomorító bűnt is képes eltörölni.
Mindkét hatalom isteni képességéről tanúskodik. A testi és a lelki
gyógyítások egyaránt az isteni irgalmasság jelei. A hallgatóság
megdöbbenését, illetve egyesek részéről kifejezett szembenállását nem is
csoda váltja ki, hanem az, hogy Jézus magáénak tulajdonítja a bűnök
bocsánatának isteni képességét. A Jézusban és a bűnök bocsánatában hívő
ember megtapasztalhatja az isteni irgalmasság csodáját. Új élet kezdete
lehet számunkra, amikor vétkeinket eltörli az Úr.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, Istenünk! Te egyetlen Fiaddal és a Szentlélekkel a béke, az
irgalom, a szeretet, a megbocsátás és a jóság Istene vagy. A te békéd, a
te nyugalmad, a te szereteted és kegyelmed, istenséged irgalma legyen
velünk és közöttünk életünk minden napján!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. július 4., szerda

[Evangelium] 2007-07-04

2007. július 4. - Szerda

Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két
ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő.
Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni. A megszállottak
kiáltozni kezdtek: "Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy
idő előtt gyötörj minket?" Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az
ördögök arra kérték Jézust: "Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába."
Erre ezt mondta nekik: "Menjetek!" Azok ki is mentek, és megszállták a
sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és
odaveszett. azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város
kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból.
Mt 8,28-34

Elmélkedés:

A mai evangéliumban az emberek megmentése érdekében a világba érkező Jézus
szembe kerül az embereket uralmuk alá kényszerítő gonosz lelkekkel. Jézus
rögtön felismeri az emberekben lakó ördögöket, de azok is felismerik, hogy
ő az Isten Fia. Két ellentétes erő találkozik, s mindkettő az embereket
akarja megnyerni magának. A gonosz lelkek rosszra és bűnre indítanak, de
hatalmukat Jézus megtöri, hogy az ember képes legyen a jót cselekedni.
Jézus a mi személyes üdvösségünket is akarja. Ha odafigyelek szavára, ha
nem kérem távozását, hanem engedem, hogy belépjen az én világomba és az én
területemre, csodát tud velem is tenni. Egyedül ő képes megszabadítani
engem a gonosz ártó befolyásától.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, Ura a világegyetemnek, nyomorúságunk ellenére jóságodban tégy
minket méltóvá erre az órára. Add, hogy tettetés nélkül, őszintén egyek
legyünk egymással, kössön minket össze a béke és a szeretet.
Szilárdítsd meg egységünket isteni tudásod megszentelő tevékenységével,
Fiad, egyetlen Urunk Jézus Krisztus, az Üdvözítő segítségével. Legyen tied
az áldás és a dicséret a Szentlélekkel, a jóság éltető Lelkével együtt.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. július 3., kedd

[Evangelium] 2007-07-03

2007. július 3. - Kedd, Szent Tamás apostol

Húsvétvasárnap este a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén
Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok
elmondták neki: "Láttuk az Urat." De ő így szólt: "Hacsak nem látom kezén
a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem
tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!"
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt
velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és
köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Tamásnak pedig ezt mondta: "Nyújtsd
ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg
oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívőt" Tamás így válaszolt: "Én Uram,
én Istenem!" Jézus ezt mondta neki: "Most már hiszel, Tamás, mert láttál
engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!"
Jn 20,24-29

Elmélkedés:

A ma ünnepelt Tamás apostol kételkedése, illetve hitetlensége a feltámadt
Jézussal való személyes találkozás alkalmával szinte pillanatok alatt
alakul át lelkes hitté, amely annak megvallására készteti őt, hogy Jézust
Urának és Istenének tekinti. Hasonló hitválságon néhány nappal korábban a
többi apostol is átment, s bennük is az ébresztette fel a kereszthalál
miatt elhaló hitet, hogy Jézus újra él és találkozhatnak vele. Amikor a
szokásosnál súlyosabban nehezedik vállunkra az élet keresztje, és amikor
szenvedésekkel küzdünk vagy próbatételek érnek minket, a mi hitünk is
meggyengülhet. A feltámadt Jézus ekkor elindul, hogy újra az élő hit
örömére és boldogságára ébresszen minket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, gyújtsd föl bennem
a lelkek üdvözítésének szenvedélyes lángját!
Hadd legyek kész arra,
hogy ezért mindent megtegyek,
hadd tudjam a lelkek javát
minden elé helyezni,
hadd használjak fel
minden lehetséges eszközt
a hitetlenek megtéréséért és üdvözítéséért!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. július 2., hétfő

[Evangelium] 2007-07-02

2007. július 2. - Hétfő, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós
Boldogasszony)

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat,
és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: "Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan
lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Mária megszólalt:
"Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az
otthonába.
Lk 1,39-56

Elmélkedés:

Mária, aki Isten szolgálóleányának tekinti magát, szolgálni megy
rokonához, Erzsébethez. Imádsága, amelyet látogatása alkalmával mondott,
Istennek szóló hálaadás, amely egyben az első nyilvánosan tett hitvallás
Jézusról, aki akkor még anyja méhében volt. Hálaénekéből megtudjuk, hogy
Mária nagy alázattal és engedelmes lélekkel fogadta Isten üdvözítő tervét
és cselekedetét. Örömmel várja születendő gyermekét. Ugyanakkor azért is
örvendezik, hogy Isten beteljesítette ígéretét, lehajolt az emberiséghez,
és hamarosan beköszönt a messiás ideje. Isten irgalmas szeretete
megnyilvánulásának tartja a vele történteket és az is az irgalmasság jele,
hogy Isten elküldi a bűnös világba a Megváltót.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Fiadat dicsérve ó, Istenanya, mindnyájan téged ünneplünk, élő templom!
Méhedben lakott az Úr; az, aki kezében tartja a világegyetemet, szentté és
dicsőségben gazdaggá tett téged. Ő tanított mindenkit erre az énekre:
Üdvözlégy, Isten és az Ige lakóhelye; üdvözlégy minden szentnél nagyobb
szent; üdvözlégy, üdvözlégy a Szentlélek aranyával díszített frigyláda;
üdvözlégy, élet kimeríthetetlen kincstára.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. július 1., vasárnap

[Evangelium] 2007-07-01

2007. július 1. - Évközi 13. vasárnap

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai,
elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek
elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást
készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe
tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: "Uram,
akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?" De ő
hozzájuk fordult, és megfeddte őket: "Nem tudjátok, hogy milyen lelkület
van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa,
hanem hogy megmentse." Ezután másik faluba mentek.
Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: "Követlek, bárhová
mégy." Jézus így válaszolt: "A rókának van odúja, az ég madarainak fészke,
de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania."
Egy másikat Jézus szólított fel: "Kövess engem!" Az így válaszolt: "Uram,
engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat." "Hagyd a holtakra,
hadd temessék el halottaikat - mondta neki -, te pedig menj, és hirdesd az
Isten országát."
Egy harmadik ezt mondta neki: "Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy
előbb elbúcsúzzam a családomtól." Jézus így válaszolt: "Aki kezét az eke
szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."
Lk 9,51-62

Elmélkedés:

Szabadon, Istentől vezetve
A mai vasárnap szentírási szövegeiben a meghívás és a követés különböző
szempontjairól hallottunk az ószövetségi idők prófétai meghívásaitól
kezdve a krisztusi hívásig. E meghívástörténetek sok olyan elemet
tartalmaznak, amelyet nekünk, Krisztus-követőknek érdemes megvizsgálnunk.

A szentmise olvasmányában Illés prófétáról és Elizeusról hallottunk. A
történet az ószövetségi idők meghívásainak egyik jellegzetes példája.
Elizeus egy jómódú család gyermeke volt. A család gazdagságára utal az a
megjegyzés, hogy 12 pár ökör haladt előtte, amikor szántott. Elizeus
azonban nem törődött vagyonával és gazdagságával, hanem elhagyja otthonát
és családját, felhagy foglalkozásával, hogy Illés próféta szolgálatába
álljon. A meghívás és a prófétai hatalom átadásának jelképe, hogy Illés
saját köpenyét Elizeusra teríti. Elizeusnak van ideje arra, hogy búcsút
vegyen családjától és a munkásoktól, majd széttöri munkaeszközeit,
áldozatot mutat be, s csak ezután indul el, hogy az őt meghívó Illést
kövesse.
Elizeushoz hasonlóan sokszor mi sem tudjuk, hogy milyen feladattal fog
bennünket megbízni az Úr, aki követésére hív minket, de érezzük, hogy a
hívásnak engedelmeskednünk kell. Jézus bármikor mellénk léphet, ránk
terítheti szeretetének köntösét, kezünkbe adhatja a kitartás vándorbotját
és meghívhat minket követésére.

Az újszövetségi időkben új jellemzői vannak a jézusi hívásnak. Itt már
nincs idő a búcsúzkodásra, hanem azonnal indulni kell. Az evangélium arról
számol be, hogy Jézus maga is úton van, a mennyei Atya küldötteként járja
a városokat és a falvakat, most éppen Jeruzsálem felé tart, ahol küldetése
a kereszthalállal fog beteljesedni. Útja során elutasításban van része a
szamaritánusok részéről, de ez sem akadályozza meg abban, hogy folytassa
útját. Ezt követően három jelöltről hallottunk: ketten maguktól
jelentkeztek Jézus követésére, egyet pedig ő szólított meg. E három
személy és három találkozás más-más oldalról világít rá a követés
lényegére.
Elsőként egy lelkes ifjú lép Jézushoz, aki határozottan kijelenti, hogy
bárhová követi a Mestert. Lelkesedése azonban - úgy tűnik - hamar
alábbhagy, amikor a nehézségekre figyelmezteti őt Jézus. A bátor
elhatározás, a készség kifejezése és a lelkesedés még kevés. Elszántság és
elkötelezettség kell ahhoz, hogy Jézus követésében hűségesek maradjunk!
Másodszor Jézus szólít fel valakit követésére, aki azonban evilági
kötelességeire hivatkozva nem indul vele. Korunkban is vannak olyanok,
akik hasonló kifogásokat keresnek. Egy jó képességű fiú, aki sokat
foglalkozott a papság gondolatával, mondta érettségi után a következőket
plébánosának: "Nem lehetek pap. Folytatnom kell a családi hagyományokat,
nagyapám és apám is orvos volt, én az leszek." Mások talán azt mondják,
hogy át kell venniük a családi üzlet vezetését. Ismét mások talán arra
hivatkoznak, hogy a helyi közösség oszlopos tagjai, s nélkülük vezető
nélkül maradna a csoport. Sokan bátortalanok a váltáshoz. Mind-mind olyan
személyek ők, akik a világi, holt dolgokat előbbre valónak tartják Jézus
hívásánál. Ha Jézus mellénk lép, egyértelmű és visszavonhatatlan döntést
kell hoznunk, határozott és gyors választ kell adnunk!
Harmadikként pedig szintén egy Krisztust követni szándékozó embert említ
az evangélium, aki azonban előbb el akar búcsúzni családjától. Jézus ezt
mondja neki: "Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem
alkalmas az Isten országára" (Lk 9,62). Előre kell tehát tekinteni és nem
visszafelé!
Aki óvatoskodik vagy aggódik a jövő miatt, az visszafelé néz.
Aki a saját kényelmét nézi, az visszafelé néz.
Aki félszívvel indulna vagy akit a szíve kicsit is visszatart, az szintén
visszafelé néz.
Aki csak emberi elvárásoknak akar megfelelni, az ugyancsak visszafelé néz.
Aki régóta dédelgetett vágyait akarja megvalósítani, az megint csak
visszafelé néz.

Jézusnak nincs szüksége csodálkozókra és bámészkodókra. Ő követésre hív
minket. Nincs szüksége buzdítókra és lelkes éljenzőkre sem. Ő követésre
hív minket. Észreveszem-e, amikor mellém lép? Meghallom-e, amikor
megszólít? Van-e bennem készség, hogy azonnal induljak és kövessem?
Hátrafelé nézegetek vagy előre tekintek?

Indulni, Krisztus követésére vállalkozni csak szabadon és Istentől vezetve
érdemes. Erre figyelmeztet minket Szent Pál apostol a galatákhoz írt
levélben: meghívásunk szabadságra szól, csak ne éljünk vissza ezzel a
szabadsággal! Majd így folytatja: a lélek szerint éljünk és vezessen
bennünket a Szentlélek!

Az egykor világba érkezett, a szüntelenül úton lévő, az emberekhez
napjainkban is utat kereső Jézus ma hozzám lép és követésére hív. Az
evangéliumból nem derül ki, hogy a három személy végül is vállalkozik-e a
követésre. Nekem azonban válaszolnom kell. Adj nekem, Uram erőt, hogy
mindig veled járjak és téged kövesselek!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Követünk téged, Úr Jézus, de hogy követhessünk, ragadj meg bennünket, mert
tenélküled senki sem képes felemelkedni.
Hiszen te vagy az út, az igazság, az élet, a képesség, a hit, a jutalom.
Végy fel bennünket mint út, erősíts mint igazság, éltess mint élet.
Szent Ambrus

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum