2017. szeptember 16., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-09-16

2017. szeptember 16. - Szombat

Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Nincs jó fa, amely rossz
gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden
fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét,
sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó
kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő.
Hiszen a szív bőségéből szól a száj! Miért mondjátok nekem: "Uram,
Uram!" - ha nem teszitek, amit mondok?
Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja
tanításomat, és tettekre is váltja: hasonlít ahhoz a házépítő emberhez,
aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázúdult
a házra, de nem tudta azt összedönteni, mert jó alapra épült. Aki
viszont hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz
az emberhez, aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor
rázúdult az árvíz, háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett
belőle.
Lk 6,43-49
Elmélkedés:
Jézus nemcsak egykori tanítványaihoz intézi szavait, hanem kifejezetten
megszólítja leendő követőit, bennünket is. Nem elég az ő tanítását
hallgatnunk, de az sem, ha Urunknak nevezzük őt, mert ostobák vagyunk,
ha csupán a fülünknek szól a szava. Azt kéri, hogy tanítását valósítsuk
meg életünkben. Ha a szívünkhöz szól tanítása és a mindennapi
jócselekedetek gyakorlására ösztönöz minket, akkor bölcsek vagyunk.
A házépítő emberről szóló példabeszéd arra világít rá, hogy nem
elegendő, ha megelégszünk Jézus tanításának hallgatásával, hanem
életünket erre a tanításra, mint igazságra érdemes alapoznunk. Oktalan
és felelőtlen volna részünkről, ha nem engednénk, hogy a mi Urunk
tanítása formáljon minket és jócselekedetekre ösztönözzön. Ő nem
egyszerűen egy eszmére, egy tanra akar minket tanítani, hanem saját
életformájára. Akkor értettem meg igazán szavait, ha életközösségre
lépek vele, minden gondolatom az övé, akaratomat átengedem neki, s
minden jót érte teszek. Ha nem veszem komolyan szavait, nem veszem
komolyan személyét sem.
A házépítés hasonlata ugyanakkor azt is szemlélteti, hogy
Krisztus-követésünket és vallásosságunkat nem tekinthetjük földi
életünkben befejezettnek, hanem szüntelenül építkeznünk, fejlődnünk,
növekednünk kell. Építsünk Krisztusra, fejlődjünk lélekben őbenne és ő
növekedjék bennünk!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Istenünk! Hálatelt szívvel imádunk, magasztalunk és
dicsőítünk Téged! Mutasd meg nekünk szeretetedet! Urunk Jézus, igaz
közbenjárónk az Atyánál! Te jól ismersz minket és ismered
szükségleteinket. Engedd csak azt kérnünk, ami javunkra szolgál, s ami
lelkünk üdvösségéhez szükséges. Ámen.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170916.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 15., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-09-15

2017. szeptember 15. - Péntek, A fájdalmas Szűzanya

Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához:
"Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő - még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Lk 2,33-35
Elmélkedés:
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét követően, ma a fájdalmas
Szűzanya napján arra emlékezünk, hogy Jézus édesanyja valóban
csatlakozott fiának szenvedéseihez. Simeon egykori jövendölése valósult
meg akkor, amikor fájdalom érte Máriát olyan esetekben, amikor fiát
bántalmazták vagy elutasították. Ez a jövendölés akkor teljesedett be
igazán, amikor Szűz Mária, miután végignézte Jézus kereszthordozását,
ott állt a Golgota hegyén, a kereszt alatt.
Jézus szenvedése Szűz Mária szívéhez állt legközelebb. Sokan kimentek a
Golgotára, hogy végignézzék Jézus keresztre feszítését, de a többség
nem osztozott szenvedésében. A katonák csak a rájuk bízott parancs
teljesítésével törődtek. A vallási vezetők most is, mint korábban,
gúnyolódtak. A városból kijövő bámészkodók részvétlenül szemlélték a
szégyenteljes halált. A jeruzsálemi asszonyok sírva, de tehetetlenül
nézik a Jézussal történteket. Az apostolok közül csak a legfiatalabb,
János van jelen. Jézus őrá bízza édesanyját. Mária számára most
teljesedik be, most éri el legnagyobb mértékét a fájdalom, amelyet
Simeon előre megjövendölt. Bármennyire is fájdalmas számára, ő
végignézi fia halálát, mert osztozni akar Jézus még nagyobb
fájdalmában.
Szenvedéseink akkor válnak érdemszerző kereszthordozássá, ha Krisztus
megváltó szenvedéséhez és keresztjéhez kapcsolódnak.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz
csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged
megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi
bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet te mutatsz nekünk,
s amelyen te vezetsz minket az üdvösség felé!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170915.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 14., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-09-14

2017. szeptember 14. - Csütörtök, A Szent Kereszt felmagasztalása

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a
mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a
mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják
fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem
örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem
hogy általa üdvözüljön a világ.
Jn 3,13-17
Elmélkedés:
A Szent Kereszt felmagasztalásának mai ünnepén a következőket olvassuk
az evangéliumban: "Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje
a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ." Szent Pál tanítása
szerint az az igazi bölcsesség, amikor az ember a keresztben felismeri
az üdvösség eszközét és nem akar másról tudni, csak a megfeszített
Jézus Krisztusról. Erre a bölcsességre szeretnénk mi is eljutni
Krisztus keresztje előtti mindennapi imáinkban, hogy szívünkbe fogadjuk
a kereszt titkát. Krisztus tanítványaiként keresztünket felvéve kell
követnünk őt. A kereszt Krisztushoz tartozásunk, szenvedésünk és
önmagunk számára való halálunk jele, de ugyanakkor a megdicsőülés
jelévé is válik majd a feltámadásunkkor.
Emberként szüntelenül erre a keresztre tekintünk, amely meghozta
számunkra a megváltást. A világ számára Jézus kereszthalála nem
sikertörténet, hiszen félelem, fájdalom és szenvedés jellemzi. Sokan
botrányosnak és értelmetlennek tartották régen és ma is. A hívő ember
viszont meglátja Isten akaratát, s megérti a kereszt igazi üzenetét:
megváltás, üdvösség, élet és remény fakad a keresztből. Jézus halálakor
elsötétült az ég, megrendült a föld, s mindezt látva a római százados
megvallotta hitét. Ha csak a keresztre tekintek, lassan elhomályosul
körülötte minden, lélekben megrendülök és szívemben megszülethet a hit.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Neved megvallása a te személyedhez és az általad
létrehozott közösséghez, az Egyházhoz kapcsol minket. Miként az
apostolok azon fáradoztak, hogy igehirdetésükkel megismertessék a te
nevedet, a te személyedet az emberekkel, ugyanúgy nekünk is életünk
példájával kell dicsőséget szereznünk neked. A te nevedben szeretnénk
cselekedni, hogy így az üdvösség megvalósulását szolgáljuk a világban.
Neved megvallásával kifejezzük, hogy az üdvösségre törekszünk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170914.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 13., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-09-13

2017. szeptember 13. - Szerda

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira
emelte tekintetét, és így szólt: "Boldogok vagytok, ti, szegények, mert
tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz
részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és
megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik
az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok,
mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a
prófétákkal.
De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek
a hamis prófétákkal."
Lk 6,20-26
Elmélkedés:
Földi életünk során a boldogságot keresve sokféle utat bejárunk.
Bizonyos élethelyzetekben azt gondoljuk, hogy megtaláltuk azt, ami
életünket valóban boldoggá teheti, de aztán csalódunk. Máskor azt
hisszük, hogy másoknak egészen jó tanácsokkal tudunk szolgálni a
boldogságot illetően, de aztán kénytelenek vagyunk beismerni, hogy még
a magunk igazi boldogságát sem találtuk meg. Mi boldogít minket
valójában? Ki boldogít minket? Hol találjuk a boldogságot? Minderről
vannak emberi elképzeléseink, s úgy tűnik, egyes dolgok ideig-óráig
boldogítanak is minket, de nem tartanak sokáig, nem bizonyulnak
tartósan a boldogság forrásának.
Emberi szemmel nézve, emberi ésszel gondolkodva Jézus kissé furcsa
útját ajánlja a boldogságnak. Annak ismeretében értjük meg a
mondásokat, hogy az ember számára attól függ a boldogság megtalálása,
hogy milyen kapcsolatban van azzal az országgal, amelyet Jézus
hirdetett és megvalósított, s amelyet Isten országának nevez az
evangélium. A Jézushoz való tartozás érdekében érdemes vállalnunk a
szegénységet, a nélkülözést, a sírást, sőt, akár az üldözéseket is.
Természetesen nem köteles senki ezt az utat választani. Aki a földi
gazdagodást vagy az evilági boldogságot választja, az nem számíthat
ennél többre, nem számíthat az égi jutalomra. De ha erről lemondunk,
Isten jutalmaz meg minket az örök boldogsággal.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, te imádkoztál tanítványaidért, hogy mind az idők végéig egyek
legyenek, amint te egy vagy az Atyával és az Atya veled. Nézz le, Uram,
részvéttel arra a sok szakadásra, mely azok között éktelenkedik, akik
tiednek vallják magukat, és vezesd haza őket abba a közösségbe, amelyet
te alapítottál kezdetben: szent, katolikus, apostoli Egyházadba. Hogy
amint az égben egy a szentek egysége, idelenn is csak egy legyen,
szentséges neved megvallásában és dicséretében.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeptember utolsó vasárnapján lesz a Szentírás vasárnapja, ezért erre a
hónapra időzítettük az Evangélium365 okostelefon alkalmazás élesítését,
amely iOS és android készülékeken lesz elérhető. Továbbra is egyéni
beállítások szerint lehet majd olvasni a napi szentírási szövegeket,
azokat meg lehet hallgatni, illetve megosztani másokkal. Az applikáció
emellett több újdonságot is tartalmaz. Lesz egy imagyűjtemény, amelyben
kulcsszavak szerint lehet keresni az imák között, valamint
véletlenszerű imát is lehet majd kérni. Kéréseiteknek megfelelően
elérhető lesz a nap szentje is. Lehet majd egyéni értesítéseket
beállítani, illetve különböző ébresztőket a hét napjaira. Az alkalmazás
élesítésének időpontját jelezni fogom a közeljövőben.
Az őszi evangelizáció keretében az okostelefon alkalmazást szeretnénk
népszerűsíteni, hogy minél többen megismerjék az evangélium olvasásának
ezt a korszerű módját. Terveztünk kétféle plakátot, melyeket 5 ezer
példányban nyomtatunk ki, valamint négyféle imakártyát, melyek
mindegyikét 10 ezer példányban nyomtatjuk. A plakátokat és imakártyákat
Magyarország plébániáiba, templomaiba tervezzük elküldeni. A tervezési
és nyomdai költségek 510 ezer, a postázási és szállítási költségek 330
ezer forintot tesznek ki.
Szeretettel kérlek benneteket, az evangélium olvasóit, lehetőségetek
szerint támogassátok az őszi evangelizációt. Az Evangélium365 csapata
nevében köszönöm, ha ilyen módon is értékelitek evangélium-hirdető
szolgálatunkat.
A nyomtatott plakátokból lehet majd kérni, ennek módjáról majd
értesítelek benneteket.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. szeptember 13.
Az e-vangelizációt az alábbi módokon lehet támogatni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az Evangélium365 támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365
+1. Aki cége számára szeretne igazolást kérni adományáról, jelezze ezt
a zalalovo@gmail.com címen.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170913.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 12., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-09-12

2017. szeptember 12. - Kedd, Szűz Mária szent neve

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten
imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott
közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit
Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt
és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont;
Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport
tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából,
Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért
gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek
betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek
gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle,
és mindenkit meggyógyított.
Lk 6,12-19
Elmélkedés:
Jézus korában az volt az általános, hogy a rabbik öt tanítványt vettek
maguk mellé. E szokás Jézus esetében is megfigyelhető, hiszen az
evangéliumok beszámolnak Simon Péternek és testvérének, Andrásnak,
valamint a másik testvérpárnak, Jakabnak és Jánosnak a meghívásáról,
majd pedig ötödikként Lévinek, a vámosnak a hívásáról.
Igazi újdonság tehát az, amikor Jézus tizenkét apostolt választ maga
mellé, ahogyan erről a mai napon olvasunk. Jézus nem ismeretlen emberek
közül választotta ki tizenkét apostolát, hanem azoknak a tanítványoknak
a köréből, akik már egy ideje követői voltak. Sok tanítványa közül most
egy belső kört hoz létre, akik a többieknél szorosabb kapcsolatba
kerülnek vele. A tizenkettes szám Izrael tizenkét törzsére utal. Egy új
közösséget hoz létre belőlük, amely a nagyobb közösség, az Egyház
alapja lesz. A másik újdonság az, hogy Jézus missziós útra indítja
őket, azaz azt a feladatot kapják, hogy az ő nevében tanítsanak és
gyógyítsanak. Az apostoloknak küldetése az, hogy ennek az új népnek, az
Egyház közösségének első vezetői legyenek. A kiválasztást az Atyához
való imádkozás előzi meg, amely azt jelzi, hogy a cselekedet Istentől
ered. Ezt az apostoli küldetést folytatja az Egyház ma is. Az apostoli
alapokon nyugvó Egyház tagjaként én is Krisztus közösségéhez tartozom.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat
tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató
fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az
erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben,
mely a Nyolc Boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet
üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles
alakítása érdekében.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szeptember utolsó vasárnapján lesz a Szentírás vasárnapja, ezért erre a
hónapra időzítettük az Evangélium365 okostelefon alkalmazás élesítését,
amely iOS és android készülékeken lesz elérhető. Továbbra is egyéni
beállítások szerint lehet majd olvasni a napi szentírási szövegeket,
azokat meg lehet hallgatni, illetve megosztani másokkal. Az applikáció
emellett több újdonságot is tartalmaz. Lesz egy imagyűjtemény, amelyben
kulcsszavak szerint lehet keresni az imák között, valamint
véletlenszerű imát is lehet majd kérni. Kéréseiteknek megfelelően
elérhető lesz a nap szentje is. Lehet majd egyéni értesítéseket
beállítani, illetve különböző ébresztőket a hét napjaira. Az alkalmazás
élesítésének időpontját jelezni fogom a közeljövőben.
Az őszi evangelizáció keretében az okostelefon alkalmazást szeretnénk
népszerűsíteni, hogy minél többen megismerjék az evangélium olvasásának
ezt a korszerű módját. Terveztünk kétféle plakátot, melyeket 5 ezer
példányban nyomtatunk ki, valamint négyféle imakártyát, melyek
mindegyikét 10 ezer példányban nyomtatjuk. A plakátokat és imakártyákat
Magyarország plébániáiba, templomaiba tervezzük elküldeni. A tervezési
és nyomdai költségek 510 ezer, a postázási és szállítási költségek 330
ezer forintot tesznek ki.
Szeretettel kérlek benneteket, az evangélium olvasóit, lehetőségetek
szerint támogassátok az őszi evangelizációt. Az Evangélium365 csapata
nevében köszönöm, ha ilyen módon is értékelitek evangélium-hirdető
szolgálatunkat.
A nyomtatott plakátokból lehet majd kérni, ennek módjáról majd
értesítelek benneteket.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. szeptember 12.
Az e-vangelizációt az alábbi módokon lehet támogatni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az Evangélium365 támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365
+1. Aki cége számára szeretne igazolást kérni adományáról, jelezze ezt
a zalalovo@gmail.com címen.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170912.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 11., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-09-11

2017. szeptember 11. - Hétfő

Jézus az egyik szombaton elment a kafarnaumi zsinagógába, és tanítani
kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a
farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton; hogy aztán
okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat.
Megszólította tehát a béna kezű embert: "Kelj fel, és állj ide a
középre!" Az felkelt és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult: "Kérdem
tőletek: Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy
pusztulni hagyni?" Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez:
"Nyújtsd ki a kezedet!" Az megtette, és meggyógyult a keze. Erre
esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit
tegyenek Jézussal.
Lk 6,6-11
Elmélkedés:
Jézus korában a szombati nap szent volt, a nyugalom napja, amely napon
nem volt szabad dolgoznia senkinek. Ez a törvény elsősorban a fizikai
munkára vonatkozott. Éppen ezért nehezen érthető számunkra, hogy egy
beteg ember meggyógyítását miért lehetett olyan munkának vagy
tevékenységnek tekinteni, amelyet nem volt szabad szombaton megtenni.
A béna ember meggyógyítása különleges abból a szempontból, hogy itt
Jézus tulajdonképpen nem tesz semmit. Nem érinti meg a beteg testrészt,
nem teszi kezét a betegre, nem alkalmaz semmilyen gyógyító formulát,
mint más esetekben, sőt, még nem is imádkozik a gyógyítást megelőzően.
Jézus tehát nem tesz semmit, nem tesz egyetlen mozdulatot sem, nem
végez fizikai munkát, amivel megszegné a szombatot, hanem csupán
szavának erejével gyógyít. Egyszerűen azt mondja a betegnek, hogy
nyújtsa ki a kezét, s amikor ő ezt megteszi, akkor bekövetkezik a
csoda. Mivel Jézus nem tesz semmit, ezért "esztelen harag" szállja meg
azokat, akik vádolni akarták.
A történet emellett azt is tanítja, hogy emberi előírások nem
akadályozhatják meg Jézust a jócselekedetek és gyógyítások
végrehajtásában. A csodák olyan jelképes cselekedetek, amelyek egyrészt
Jézus isteni, természetfeletti hatalmát jelzik, másrészt Isten
jóságáról tanúskodnak.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hálát adunk néked, Atyánk, az életért és tudásért, melyet
kinyilatkoztattál nekünk a Te szolgád, Jézus által! Dicsőség néked
mindörökké! Ahogyan e kenyértöredékek szét voltak szóródva a hegyeken
és eggyé váltak összegyűjtve, úgy gyűljön össze egyházad királyságodban
a Föld határairól! Mindenható Uralkodónk, ki mindent nevedért
teremtettél, ételt és italt adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk
pedig lélek szerinti ételt és italt adtál, és örök életet Szolgád
által. Dicsőség néked mindörökké!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170911.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 10., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-09-10

2017. szeptember 10. - Évközi 23. vasárnap

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: "Ha testvéred vétkezik
ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád,
megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy
vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a
dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a
hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy
vámos.
Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a
mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a
földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten
vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük."
Mt 18,15-20
Elmélkedés:
Az Egyház az otthonunk
A mai vasárnap evangéliumában Jézus az emberek közötti nézeteltérés
megbeszélésének és elrendezésének módjáról ad tanítást. Javaslata
szerint első lépésben négyszemközt, személyesen kell megbeszélni a
dolgot. Ha ilyen módon nem sikerül eloszlatni a viszályt, akkor mások
bevonásával kell azt megpróbálni. Ha ez sem vezet eredményre, akkor a
nagyobb közösség közreműködésével kell megszüntetni az egymás közti
veszekedést. A problémamegoldásnak ez a fokozatosság elvét szem előtt
tartó, békés útja nem csak a keresztények számára, hanem másoknak is
járható út a nézetkülönbségek megszüntetésére.
Az tud megbántani minket, annak a helytelen viselkedése okoz fájdalmat
nekünk, akivel kapcsolatban vagyunk. A kiengesztelődés és a megbocsátás
arra irányul, hogy ez a kapcsolat a jövőben is fennmaradjon. Jól tudjuk
tapasztalatainkból, hogy ha két személy között nem működik a
bocsánatkérés és a megbocsátás, akkor megszűnik a köztük lévő szeretet,
megszűnik kapcsolatuk. Így vagyunk ezzel embertársainkkal és Istennel
egyaránt. Ha veszélybe kerül a kapcsolatunk, amely továbbra is fontos
nekünk, akkor bocsánatot kérünk és megbocsátunk, s ezzel a szándékunk,
hogy a törés, a szakadás megszűnjön. A kölcsönös kiengesztelődéshez
erőt adhat az a tapasztalat, hogy a megbocsátás után elmélyül az egymás
iránti szeretet, megerősödik a személyek közti szeretetkapcsolat.
Jézus tanítása alapján érdemes mindezt kiszélesíteni az egyes személy
és a közösség kapcsolatára is, azaz konkrétan a hívő keresztény ember
és az Egyház kapcsolatára. Mi ennek a kapcsolatnak az alapja és
lényege? A megkeresztelt ember az Egyház tagja. Önmagában az a tény,
hogy egy szervezetnek a tagjai vagyunk nem jelenti azt, hogy
elkötelezzük magunkat mellette, mindenben egyetértünk célkitűzéseivel,
s egyáltalán nem biztos, hogy odaadjuk életünket céljainak
megvalósításáért. Abból érdemes kiindulnunk, hogy mind a megkeresztelt
ember, mind az Egyház közössége Istenhez tartozik. Isten meghívja az
egyes személyeket, hogy éljenek vele szeretetközösségben, ugyanakkor
Isten közösséget, valódi szeretetközösséget akar létrehozni az
emberekből. Ezt a közösséget nevezzük Egyháznak. Az isteni
megszólításra tehát mindenkinek személyesen kell válaszolni, s
mindenkinek egyéni felelőssége, hogy elfogadja-e az Isten által
felkínált boldogságot, az üdvösséget. Ugyanakkor az Egyház olyan
közösség, amelynek tagjait Isten meghívja, maga köré gyűjti és magához
kapcsolja, hogy élő közösséggé váljanak. A hívő ember és a közösség
kapcsolatának egyik alapja tehát az, hogy mindkettő Istenhez tartozik.
A kapcsolatot másrészt megalapozza, hogy mind a hívő emberben, mind az
Egyházban benne él, jelen van az Isten. Erről a következőket mondja
Jézus: "ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok
közöttük." Nem az formál minket közösséggé, hogy azonos az érdeklődési
körünk, hanem hogy velünk van és bennünk él az Isten. Ha csupán a közös
érdeklődés vagy tevékenység kötne össze minket, akkor inkább
hasonlítanánk egy sportegyesülethez, mintsem hogy Isten népének
tarthatnánk az Egyházat.
Az Egyház mindannyiunk otthona. Tegyük egyre inkább otthonossá,
családiasabbá, hogy meghívhassuk ebbe a közösségbe azokat, akik hit
nélkül élnek, hogy itt ők is rátaláljanak Istenre.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus Krisztus! A te szereteted jele és eszköze szeretnék lenni.
Adj nekem alázatot, hogy a hibát először mindig magamban keressem, s
kész legyek elindulni a jó úton. Elsősorban nem másokon, hanem magamon
szeretnék változtatni, hogy egészen olyan legyek mint te: irgalmas és
megbocsátó minden emberhez. Adj nekem alázatot, amikor mások
figyelmeztetnek engem és adj erőt, hogy megváltozzak! Szüntess meg
minden békétlenséget és viszálykodást közösségünkben, hogy testvéri
szeretetben éljünk egymással!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170910.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum