2011. december 31., szombat

[Evangelium] 2011-12-31

2011. december 31. - Szombat

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt
kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami
lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A
világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett
egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy
tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a
világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de
a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei
legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test
kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És
az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét,
mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam,
hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én." Hiszen mi
mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt
ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus
Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta; Isten
Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Jn 1,1-18

Elmélkedés:

Az esztendő utolsó napján mindenekelőtt a hálaadás és a köszönet
fogalmazódik meg szívünkben Isten iránt, majd a bocsánatkérés hibáink
miatt. Tőle kaptuk az elmúlt esztendőt, s az Ő színe előtt áll most minden
tettünk és mulasztásunk. Felelősek vagyunk önmagunkért és időnkért. Mire
használtuk fel ezt az évet? Közeledtünk Isten felé? Segítettük-e
embertársainkat? Növekedtünk-e lélekben? Ismét elmúlt 365 nap. Benne
volt-e minden napomban az Isten? Vele éltem-e? Hozzá kötöttem-e az életem?
Az ő útjain jártam-e?
Az esztendő vége a földi élet végességére figyelmeztet bennünket. Új évet
lehet kezdeni. Lehet új elhatározásokat is tenni, új lehetőséget kapunk
Istentől. De még egy új életet egyikünk sem kezdhet. A földi élet után
senki számára nem következhet még egy földi élet, hanem csak az örök élet.
Ha Istennel élünk, vele fogunk feltámadni és örökké élni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Üdvözítőnk, Akit az Atya küldött, hogy kinyilatkoztasd az irgalmas
szeretetet, adj Egyházadnak olyan fiatalokat, akik készek arra, hogy a
mélyre evezzenek és a testvérek körében kinyilvánítsák megújító és
üdvözítő jelenlétedet.
Szent Szűz, Megváltónk Édesanyja, biztos vezetőnk Isten és a felebarát
felé, Te, aki szíved mélyén megőrizted Jézus szavait, anyai
közbenjárásoddal oltalmazd a családokat és az egyházi közösségeket, hogy
segítsék a gyermekeket és a fiatalokat, amikor az Úr hívására nagylelkű
választ kell adniuk. Ámen.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 30., péntek

[Evangelium] 2011-12-30

2011. december 30. – Péntek, A Szent Család: Jézus, Mária és József

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei
felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr
törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy
két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő
ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára
készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és
dicsőség népednek, Izraelnek."
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám,
e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már,
napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen
érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve
és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament,
dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem
megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent,
visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett
és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Lk 2,22-40

Elmélkedés:

Legyetek szentek!
Középkorú édesanya hosszas panaszkodását hallgattam végig türelmesen a
közelmúltban a tizenéves gyerekek küzdelmes neveléséről és a nagyszülőkkel
való kapcsolat nehézségeiről, amelyhez még az édesapa hosszas távollétei
is hozzájöttek. Idillikusnak egyáltalán nem volt nevezhető az a családi
légkör, amit felvázolt. Sok mindenért hibáztatta az önmagukat már
felnőttek képzelő középiskolás gyermekeit, akik a lázadás és engedetlenség
példaképei lehetnének véleménye szerint. Megértettem panaszkodását és
igazat adtam neki. Aztán elmondta még, hogy a férje is sok probléma
forrása, mert a munkájára hivatkozva keveset van együtt a családdal és a
gyereknevelésben nem áll mindenben mellette. Ebben is igazat adtam neki.
Aztán a nagyszülők hibáit is elsorolta, s nekem nem volt okom rá, hogy
kételkedjem szavainak igazságában. De őszintének tűnő helyzetelemzése
ezzel sajnos véget ért. Elégedetlenség azért maradt bennem, mert ugyanezt
a történetet már hallottam az egyik gyerek részéről is, aki szintén a
család többi tagjait hibáztatta a sokasodó problémákért, és a nagymama is
előadta már a saját verzióját. Egyébként nekik is igazat adtam. Szóval, a
gond ott volt, hogy mindegyikük a többieket hibáztatta a családi
kapcsolatok megromlásáért, de sem az anyuka, sem a gyerekek, sem a
nagyszülők nem gondoltak arra, hogy ők maguk is felelősek a kialakult
helyzetért, ők maguk is hibásak, s ebből kifolyólag nekik is van
tennivalójuk a helyzet javítása érdekében.

Szinte minden családban vannak gondok. Egyes családok a karácsonyi ünnepre
ugyan félreteszik nézeteltéréseiket, mintegy puskaporos hordón ülve
fogyasztják el az ünnepi vacsorát szentestén, aztán karácsony másnapján,
amikor sem iskolába nem kell mennie a gyerekeknek, sem a szülőknek nem
kell munkába indulniuk, s emiatt össze vannak zárva egy házba, felrobban a
hordó és véget ér a látszat békesség. Mások pedig talán még az ünnep miatt
sem türtőztetik magukat, és kihasználják az alkalmat, hogy a szeretet
ünnepén kíméletlenül szemére vessék családtagjaiknak, hogy nem kapnak
tőlük elegendő szeretetet. Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ha
mindenki csak a másikban keresi a hibát és találja meg a gondok forrását,
akkor abból nem lesz kibékülés. Javaslom, hogy a napi
lelkiismeretvizsgálatban különösen is szerepeljen az a szempont, hogy
miként viselkedtünk családtagjainkkal szemben!

Idén, a Család évében különösen is imáinkba foglaltuk azokat a fiatalokat,
akik házasságra készülnek. Itt sem mondható rózsásnak a helyzet. Egy
jegyespár például a következőképpen jelentette be házassági szándékát:
„Úgy gondoljuk, hogy megpróbálunk együtt élni, és ha sikerül, akkor együtt
maradunk." Dicsértem jószándékukat, de azért igyekeztem értésükre adni,
hogy a házasság nem próbálkozás, kísérlet vagy szerencsejáték, ami vagy
sikerül vagy nem, hanem teljesen és visszavonhatatlanul kell egymásnak
adni magukat, mert csak ez nevezhető szeretetnek. Ha kiskapuként
meghagyják a válás lehetőségét, akkor ez annak a jele, hogy valójában nem
akarják önmagukat teljesen és visszavonhatatlanul elkötelezni egymás
mellett.

A Szent Család mai ünnepén befejezésként még egy dolgot szeretnék a
házasságra készülők és a házastársak figyelmébe ajánlani, mégpedig a
hűséget. Maradjanak hűségesek a kezdeti szerelemhez! Legyenek hűségesek
egymás iránt! Legyenek hűségesek a szeretethez! És legyenek hűségesek
Istenhez, minden szeretet forrásához!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Te azt akartad, hogy a férfi és a nő teljesen és
visszavonhatatlanul adja át önmagát a másiknak szeretetben és fogadja el a
másikat szeretetben. Segítsd a házastársakat a helyes élet szabályainak
elsajátításában és gyakorlásában, hogy hűségben keressék és szolgálják
egymás javát! Érezzék minden nap, hogy te vagy életük középpontja és
szeretetük forrása! Segítsd a családokat és a családtagokat, hogy szentté
legyenek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 29., csütörtök

[Evangelium] 2011-12-29

2011. december 29. – Csütörtök

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei
felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr
törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy
két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő
ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára
készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és
dicsőség népednek, Izraelnek."
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám,
e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Lk 2,22-35

Elmélkedés:

János apostol a Jézussal töltött esztendők alatt és az azt követő évek
során elsajátította a hit látásmódját. Az idős Simeonnak nem volt erre
szüksége. Mondhatjuk azt is, hogy ő nem Jézustól tanult, hanem a
Szentlélek indításaira hallgatott. Hitt a Lélek kinyilatkoztatásának,
amely szerint meg fogja látni az Üdvözítőt. A Lélek indította, hogy a
templomba menjen és a Lélek nyitja meg szemeit, hogy felismerje a kisded
Jézusban a megváltót, akinek érkezésére várt.
Ettől kezdve nincs több vágya. Mert mit is kaphatna nagyobbat az élettől,
minthogy megláthatta az Isten Fiát? Ne mondja karácsony után senki
csalódottan, hogy a másmilyen Jézus szeretett volna! Ez a Gyermek az Isten
Fia.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, gyújtsd föl bennem a lelkek üdvözítésének szenvedélyes lángját! Hadd
legyek kész arra, hogy ezért mindent megtegyek, hadd tudjam a lelkek javát
minden elé helyezni, hadd használjak fel minden lehetséges eszközt a
hitetlenek megtéréséért és üdvözítéséért!
Boldog Charles de Foucauld

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Jól tudjátok, hogy mennyire szívügyemnek tekintem a gyerekek vallásos
nevelését. Ezért hoztam létre az Élő Kenyér újságot, amely havonta jelenik
meg és általános iskolás korú gyermekeknek szól sok-sok képpel. Az újság
nagy segítséget jelent azoknak a szülőknek, akik fontosnak tartják
gyermekük vallásos nevelését. Szentmisére járó családoknak ajánlom az
előfizetést 2012-re. Bővebb információ itt található:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012

Lehetőség van jótékonysági előfizetésre is egy határon túli magyar gyermek
javára. 2011-ben 180 magyar gyermeknek juttattuk el ingyenesen az Élő
Kenyér újságot Erdélybe, a Felvidékre, valamint 24 Csángóföldi oktatási
intézménybe, ahol magyar gyermekek tanulnak. 2012-ben a lengyelországi
magyar katolikus misszió gyermekeit, valamint további felvidéki és
kárpátaljai magyar közösségeket szeretnék ilyen módon támogatni.
Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2012. január-december: 6000
Ft/db Bővebb információ a jótékonysági előfizetésről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012_jotekonysagi_elofizetes
Köszönöm a gyerekek nevében a támogatásokat!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 28., szerda

[Evangelium] 2011-12-28

2011. december 28. – Szerda, Aprószentek

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek
álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj
Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül,
hogy megkeresi és megöli a gyermeket." József fölkelt, fogta a gyermeket
és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes
haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek
kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész
környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől
megtudott időnek megfelelően. Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta
jövendölt: „Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel
siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé."
Mt 2,13-18

Elmélkedés:

Jézus születésének, karácsony ünnepének öröme nem tartott sokáig, mert
Szent István vértanúságát követően az Aprószentek vértanúira emlékezünk a
mai napon. Azokra az ártatlan gyermekekre, akiket Jézus miatt öltek meg.
Az emberi féltékenység, a kicsinyesség, a hatalom féltése az uralkodót
szörnyű cselekedetre indítja. Hatalmával visszaélve ártatlanok életét
oltja ki.
De mindez nem rendítheti meg Istenbe vetett hitünket! Bár nagynak és
legyőzhetetlennek tűnik az emberi gonoszság, mi hisszük, hogy Isten jósága
képes mindent fájdalmat szeretetté alakítani. Törekedjünk arra, hogy
megmaradjon bennünk az Isten iránti igaz szeretet, mert az
Isten-szeretőknek valóban minden a javukra válik.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Segíts engem, Uram, hogy mindenről lemondjak, ami nem kizárólag Isten
tiszteletére és dicsőségére szolgál, és azt a te szeretetedért tegyem, ó,
Jézus, akinek ebben az életben nem volt más élvezeted, és nem is akartál
más örömet, csak azt, hogy megtedd Atyád akaratát. Ez volt életed és
táplálékod.
Ó, Uram, add, hogy tiszta és tökéletes szeretettel, az öröm, az élvezet, a
vigasztalás és a dicséret érdeke nélkül szolgáljalak téged!
Keresztes Szent János

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Jól tudjátok, hogy mennyire szívügyemnek tekintem a gyerekek vallásos
nevelését. Ezért hoztam létre az Élő Kenyér újságot, amely havonta jelenik
meg és általános iskolás korú gyermekeknek szól sok-sok képpel. Az újság
nagy segítséget jelent azoknak a szülőknek, akik fontosnak tartják
gyermekük vallásos nevelését. Szentmisére járó családoknak ajánlom az
előfizetést 2012-re. Bővebb információ itt található:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012

Lehetőség van jótékonysági előfizetésre is egy határon túli magyar gyermek
javára. 2011-ben 180 magyar gyermeknek juttattuk el ingyenesen az Élő
Kenyér újságot Erdélybe, a Felvidékre, valamint 24 Csángóföldi oktatási
intézménybe, ahol magyar gyermekek tanulnak. 2012-ben a lengyelországi
magyar katolikus misszió gyermekeit, valamint további felvidéki és
kárpátaljai magyar közösségeket szeretnék ilyen módon támogatni.
Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2012. január-december: 6000
Ft/db Bővebb információ a jótékonysági előfizetésről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012_jotekonysagi_elofizetes
Köszönöm a gyerekek nevében a támogatásokat!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 27., kedd

[Evangelium] 2011-12-27

2011. december 27. – Kedd, Szent János apostol és evangélista

A hét első napján (Húsvétvasárnap), kora reggel, Mária Magdolna elfutott
Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül
adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!" Péter
és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a
ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb
ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment
be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a
kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem
külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is,
aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt.
Jn 20,2-8

Elmélkedés:

Az apostolok igehirdetése közvetlen Jézus-tapasztalatból származik.
Személyesen ismerték az Urat, tanítványaként évekig vele jártak, hallották
tanítását és látták cselekedeteit. Amikor elindulnak, hogy tanúságot
tegyenek a feltámadásról és továbbadják mesterük tanítását, akkor
személyes élményeikről beszélnek. A ma ünnepelt János apostol szintén
saját élményeit, tapasztalatait írja le evangéliumában és leveleiben,
ahogyan ezt első levelének bevezetésében olvassuk. Írásának éppen ez a
közvetlen Jézus-élmény adja meg erejét. Örömteli élményét osztja meg az
olvasókkal és velünk, hogy ezáltal bennünk is felébredjen a Krisztussal
való személyes találkozás és a vele való közösség vágya.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szűzi őrzője a legtisztább Szűznek,
szent hirdetője az örök Igének,
szolgáid lelkét tisztítsd meg a rossztól,
János apostol!

Égi forrásból eredő folyamként
futva kiáradsz a kiaszott földre,
és amit kebled merít a kebelből,
már ki is osztod.

Föld ékessége, dicsősége mennynek,
esdj megbocsátást gonoszságainkra,
szent tanításod csodálatos titkát
fejtsd ki előttünk!

Láttad a titkot, az Atya Igéjét,
s földünkre öntőd a hit áldott fényét;
jöjj, vezess minket, hogy teveled áldjuk
majd az örök Fényt!

Zengjen örökké hála Krisztusunknak,
Szűz Máriától született Urunknak,
ki az Atyával és a Szentlélekkel
egy örök Isten! Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 26., hétfő

[Evangelium] 2011-12-26

2011. december 26. – Hétfő, Szent István első vértanú

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az
emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig
megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak,
hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak
benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban
az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti
fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek. Halálra adja
akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik
ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog
titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.
Mt 10,17-22

Elmélkedés:

Jézus születése állásfoglalásra készteti az embereket. A hívők hódolattal
és tisztelettel fogadják, mások közömbösen szemlélik az eseményeket.
Egyesek elkötelezik magukat Jézus mellett, mások nem kívánják beengedni őt
életükbe. De tanítványainak magatartása, tanúságtétele is állásfoglalásra
késztet. Így volt ez Szent István diakónus esetében is, aki Jézus nevében
tett csodákat. Nem mindenki nézte jó szemmel tevékenységét, egyesek
szembeszálltak vele. Talán éppen ez bizonyítja életének, tanúságának
hitelességét. És az is, hogy a szenvedő Krisztustól tanult irgalmas
lelkülettel viselte el az őt érő bántalmazásokat és halála pillanatában is
azokért imádkozott, akik elvették életét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Mária, nem találtál szállást Fiad számára? Íme, én a szívemet kínálom
neki. Hideg és méltatlan, igaz, de vajon te nem Isten Anyja vagy-e? A
kegyelemből mindenható? Minden javak osztogatója? Cseréld ki a szívemet,
tedd hasonlóvá a tiédhez!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 25., vasárnap

[Evangelium] 2011-12-25

2011. december 25. – Urunk születése – Karácsony – Pásztorok miséje

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták
egymást: „Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az
Úr hírül adott nekünk!" El is mentek sietve, és megtalálták Máriát,
Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték
mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta,
csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste
szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután
hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és
hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik.
Lk 2,15-20

Elmélkedés:

Pásztorok utódai
Idén októberben népszámlálást tartottak országunkban. Néhány rendkívüli
esetet leszámítva, amikor egyesek nem voltak hajlandók válaszolni a
kérdésekre vagy nem engedték be lakásukba a számlálóbiztosokat, az
összeírás rendben lezajlott. Mindenkit felkerestek az ezzel megbízott
emberek és feljegyezték életkörülményeiket, ugyanakkor az interneten is ki
lehetett tölteni a kérdőíveket. Kétezer esztendővel ezelőtt módszerét
tekintve egészen másként történt a népszámlálás, s egyáltalán nem volt
népszerű esemény az egykori római birodalom tartományaiban, több helyen
ugyanis lázadások törtek ki. A császári rendelkezés szerint a családoknak
a családfő születési helyére kellett menniük. Az Augusztus császár-féle
összeírás aligha kerülhetett volna a világtörténelem leghíresebb eseményei
közé, ha nem éppen ekkor történt volna Jézus születése. Ezen esemény miatt
indult ugyanis útnak József Názáretből Betlehembe Máriával, az ő
eljegyzett feleségével. A Betlehemben történt eseményről Szent Lukács
evangélista jegyezte le a legrészletesebben. Az éjféli mise evangéliumi
részlete beszámol a népszámlálásról, megemlíti, hogy József és Mária hiába
keresnek szállást, s emiatt egy istállóban kénytelenek meghúzni magukat
éjszakára. Itt, egészen egyszerű és szegényes körülmények között született
meg Jézus, s ezt a hírt az angyalok viszik meg a környéken nyájukat őrző
pásztoroknak.

Ezt a beszámolót folytatja a karácsony napi reggeli szentmise, amelyet
pásztorok miséjének nevezünk. Az előző rész folytatásaként az
evangéliumban arról halottunk, hogy a Megváltó születésének örömhírére a
pásztorok azonnal útnak indultak, hogy felkeressék az újszülöttet. És itt
érdemes egy pillanatra megállnunk. Valamivel korábban útnak indult József
és Mária, akik nagy utat tettek meg a népszámlálás miatt. Aztán most útnak
indulnak a pásztorok, akiknek rövid az útjuk. Később majd hallunk még a
háromkirályokról is, akik szintén útnak indulnak, hogy hosszú vándorútjuk
végén ők is megtalálják az újszülöttet. A karácsony útnak indító ünnep.
Útnak indulunk a templomba, mert egy vallási ünnepet az Isten házában
illik közösségileg megünnepelni. Jól tudják ezt azok is, akik máskor nem
indulnak útnak.

Ugyanakkor a karácsony bevonult a családok életébe is. Itt sajnos már
kissé összekeverednek a dolgok. Sokaknál az ajándékozás vált a
legfontosabbá a szentestén vagy az ünnepség középpontjába a feldíszített
fenyőfa került. Fontos tisztáznunk, hogy karácsonykor nem a fenyőfát
ünnepeljük és az ünnep lényege nem a kellemes családi hangulat. A
karácsony Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának születésnapja. És ha ő nem
születik meg a családi otthonokban, akkor a családi békés hangulat nem fog
sokáig tartani. Ha ő nem születik újra a családtagok szívében, akkor a
karácsonyi szeretet gyorsabban elszáll, mint az angyalok. Az ünnep fényét
nem a színes karácsonyfaégők adják, hanem a kis Jézusból, a világ
világosságából árad. Sok külsőség rakódott az évek során a családi
karácsonyi ünnepre, amelyeket mondhatunk szépnek és hatással vannak a
karácsonyi hangulatra. De ezek a külsőségek soha ne vonják el figyelmünket
a betlehemi Gyermekről, a kis Jézusról, aki örömünknek és boldogságunknak
az igazi forrása. Isten közel jön hozzánk, közénk jön, emberré lesz. Közel
van nem csak a gyermekekhez, hanem a család minden tagjához is. Gyertek és
nézzétek a betlehemet, a jászol szalmáján fekvő Gyermeket! Gyertek és
érezzétek, hogy közel van hozzánk, az egykori egyszerű pásztorok utódaihoz
az Isten! Velünk az Isten!
© Horváth István Sándor

2011. december 25. – Urunk születése – Karácsony – Ünnepi mise
Evangélium
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt
kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami
lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A
világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett
egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy
tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a
világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de
a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei
legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test
kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És
az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét,
mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam,
hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én." Hiszen mi
mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt
ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus
Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta; Isten
Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Jn 1,1-18

Elmélkedés
Emberré lett
A karácsonyi ünnep lelki gazdagságát három szentmise hivatott feltárni az
ember előtt. Pontosabban a Megváltó születésének örömhírét hallgató, az
Isten Fia előtt hódolatát kifejezni akaró és a megtestesülésnek örvendező
ember, röviden: a karácsonyi titkot ünneplő ember előtt. Az éjféli
szentmisén csodálkozva hallgattuk az éjszaka csendjét megtörő angyali
éneket, amely a Megváltó születéséről szólt. Ez az örömhír ugyanúgy
megdobogtatta a szívünket, miként egykor a betlehemi pásztorok szívét is.
Isten ígérete beteljesedett, eljött emberi világunkba az Isten. A második
karácsonyi szentmisén, amelyet pásztorok miséjének nevezünk, mi is
elindultunk, hogy felkeressük Megváltónkat, aki a betlehemi istállóban a
jászolban fekszik és kifejezzük előtte hódolatunkat. A pásztorokhoz
hasonlóan mi is hiszünk az angyali szónak, mi is felismerjük a gyermekben
Isten emberré lett Fiát, és mi is szívünk imádásával hódolunk előtte. A
karácsonyi titkot harmadikként a mostani ünnepi szentmise tárja fel
számunkra, amelyben Isten Fia megtestesüléséről hallunk az evangéliumban.
János evangélista írásának bevezetésében a megtestesülés titkát mondja el
rövid tőmondatokban, egyszerű szavakat használva. Evangéliumának kezdete
az ő személyes hitvallása a megtestesült Fiúról, ugyanakkor az első
keresztény közösség hitvallása is. Az isteni Igéről szóló himnusz
csúcspontja a következő kijelentés: „És az Ige testté lett, és közöttünk
lakott" (Jn 1,14). Nem arról van itt szó, hogy Isten rendkívüli módon
megjelenik az ember számára, nem arról hallunk itt, hogy a láthatatlan
Isten csodálatos módon megmutatja magát az embereknek, hanem arról, hogy
testté lesz, emberré lesz, emberként születik meg. Nem emberi
kíváncsiságunk és Istent látni akarásunk teljesítésére történik meg a
csoda, hanem azért, hogy Isten egyértelműen kinyilvánítsa emberszeretetét,
véghezvigye a megváltást, megváltásunkat, amely a megtestesüléssel
kezdődik és Jézus kereszthalálával teljesedik be.

Mi a jelentősége annak, hogy Isten emberré lett? Nem teológia, elméleti
választ szeretnék erre a kérdésre adni, hanem egy egészen gyakorlati
dologra szeretnék rávilágítani. Sokan örülnének annak, ha a vallás
megmaradna a szavak szintjén, a tanítás szintjén, elméleti síkon. Mert
akkor csupán abban kellene dönteniük, hogy elhiszik-e, elfogadják-e ezt a
tanítást. Csak abban kellene állást foglalniuk, hogy adnak-e szóbeli
választ a szóbeli tanításra. Jézus emberré válása azonban felülemelkedik
ezen a szinten, átlép az elmélet határán. Isten emberként élt ebben a
világban, ugyanolyan emberként, mint mi. Emberként született meg és
emberként halt meg, mindenben vállalta emberi sorsunkat. És az Ő élete
kihívást jelent számunkra, mert élete – születésétől haláláig, sőt
feltámadásáig – példa, követendő példa számunkra. Emberré lett, hogy
megmutassa nekünk, hogyan kell nekünk emberként élni, mi az életünk célja,
hogyan kell keresnünk és teljesítenünk életünk során a mennyei Atya
akaratát. Nem elég tehát szóbeli választ adnunk, hanem egész életünkkel
kell válaszolnunk Isten hívására.

Alig észrevehetően lép közénk az Isten, hogy néha alig észrevehetően,
lassan, máskor gyors változással újjáalakítson minket. Észreveszem-e
szeretetét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Te vagy a fény, a világosság, a remény és a vigasztalás
számomra. Te vagy az Atya ajándéka. Te vagy a szeretet megnyilvánulása. Te
valóságos Isten és valóságos ember vagy. Szüless meg bennem! Élj bennem!
Halj meg bennem! És egykor támadj fel bennem az örök életre!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum