2016. december 17., szombat

[Napi e-vangelium] 2016-12-17

2016. december 17. – Szombat

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák
volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és
Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb,
Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól,
Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám,
Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám,
Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek
Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór,
Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár,
Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni
fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is
tizennégy nemzedék.
Mt 1,1-17

Elmélkedés:

Jézus nemzetségtábláját a legnagyobb jóindulattal sem nevezhetjük
pontosnak vagy teljesnek. Zömében ismeretlen személyek nevei szerepelnek
benne, akik a jártasabb bibliaolvasók számára is legfeljebb halvány
emlékként derengenek. A felsorolás elnagyolt, hiányos és befejezetlen,
hitelessége megkérdőjelezhető. Ráadásul a nemzetségtábla valójában nem
Jézus őseit sorolja fel, hiszen Józseffel végződik, aki nem vér szerinti
apja volt Jézusnak, hanem nevelőapja. Ez a József volt a jegyese, majd
pedig férje, annak a názáreti lánynak, Máriának, aki Jézus édesanyja volt,
ahogyan ezt a nemzetségtábla zárása meg is említi. Akkor miért olvassuk
fel évről évre egy héttel karácsony előtt? És miért kezdi ezzel Jézusról
szóló írását Szent Máté evangélista?
A nemzetségtábla összeállításával Máténak az lehetett a célja, hogy a
messiás származását igazolja. A messiás is családban, emberként születik,
alárendeli magát az élet rendjének. Ugyanakkor Jézus Dávid király
leszármazottja, legalábbis törvényesség szerinti, jog szerinti és nem
vérszerinti utóda. A dávidi származás hangsúlyozása azért fontos, mert
ennek említése a messiással kapcsolatban többször szerepel a prófétai
jövendölésekben.
A nemzetségtábla összefoglalja azokat a nemzedékeket, amelyek az isteni
ígéret beteljesedésére vártak. Ez az ígéret Jézusnak, mint megváltónak
születésében teljesedett be.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó Egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:
amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161217.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 16., péntek

[Napi e-vangelium] 2016-12-16

2016. december 16. – Péntek

Abban az időben Jézus így beszélt a zsidókhoz: „Ti Jánoshoz fordultatok,
és ő tanúságot tett az igazságról. De nekem nincs szükségem emberi
tanúskodásra. Csak azért mondom ezt, hogy üdvözüljetek. Égő és világító
fény volt ő, ti azonban csak ideig-óráig akartatok fénysugarában
gyönyörködni. Olyan tanúságom van, amely felülmúlja Jánosét: tetteim,
amelyeknek teljesítését rám bízta az Atya. Maguk a tettek, amelyeket
végbeviszek, tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött engem."
Jn 5,33-36

Elmélkedés:

Az előző napok evangéliumi szövegeihez kapcsolódik gondolatilag a mai
részlet, de nem annak a beszédnek a folytatása, hiszen ez a rész nem
Lukács, hanem János írásában található. Jézus Keresztelő János
küldetéséről és a saját küldetéséről beszél. Jogosan állítja, hogy saját
küldetése és tanúságtétele felülmúlja Jánosét. János feladata az volt,
hogy előkészítse az Úr jövetelét, Jézusé pedig, hogy megvalósítsa a
megváltást.
Jézus világító fénynek nevezi Keresztelő Jánost. A hasonlat értelme
szerint János életmódjával, tanításával és a bűnbánatot tartók
megkeresztelésével világította be a megváltó jövetelének útját. Ezen az
úton ugyan sokan jártak, de nem mindenki járta végig. Az egykori vallási
vezetők, a farizeusok és a törvénytudók, akik szüntelenül a messiási
várakozásban éltek, valójában nem haladtak előre, egy helyben jártak, mert
a döntő pillanatban, az idők teljességében nem ismerték fel sem a messiási
idők jeleit, sem magát a megváltót. Az egyszerű nép és a bűnösnek ítélt
vámosok és katonák viszont hallgattak Jánosra, bűnbánatot tartottak és
megkeresztelkedtek. Ők később Jézust is elfogadták, szívesen hallgatták.
Bár János szava emberi szó, emberi tanúságtétel volt, mégis sokan
felismerték benne Isten üzenetét, figyelmeztetését, útmutatását.
Hallgatok-e Isten küldötteire?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki az
életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk eljöveteled napjára!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161216.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 15., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2016-12-15

2016. december 15. – Csütörtök

Amikor János követei eltávoztak, Jézus beszélni kezdett a néphez
Keresztelő Jánosról: „Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett
nádat lássatok? Vagy azért mentetek ki, hogy puha ruhába öltözött embert
lássatok? Aki drága ruhában jár és kényelmesen él, királyi palotában
lakik. Miért mentetek hát ki? Hogy prófétát lássatok? Igenis, mondom
nektek, prófétánál is nagyobbat. Róla mondja ugyanis az Írás: „Íme,
elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse előtted az utat."
Mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nincs nagyobb próféta, mint
Keresztelő János. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő."
Az egész nép, amely hallgatta őt, még a vámosok is, felismerték Isten
akaratát, és megkeresztelkedtek János keresztségével. Csak a farizeusok és
a törvénytudók nem keresztelkedtek meg nála, és ezzel meghiúsították
magukban Isten szándékát.
Lk 7,24-30

Elmélkedés:

A tegnapi evangéliumban Keresztelő János küldöttei számára Jézus a saját
cselekedeteire hivatkozva igazolta messiási mivoltát. A küldöttek távozása
után a jelenlévő hallgatóságnak Keresztelő Jánosról kezd beszélni, amely
egyértelműen dicsérő jellegű. A dicséret két okból jár Jánosnak. Egyrészt
teljesítette azt a feladatot, amivel Isten megbízta, azaz beszédeivel és
keresztelésével felkészítette a népet a megváltó érkezésére. Másrészt
azért, mert nem tért le az igazság útjáról, s annak kimondását úgy is
vállalta, hogy tisztában volt azzal, hogy az uralkodónak egyáltalán nem
fog tetszeni. János emiatt börtönbe került, majd pedig kivégezték. Jézus
dicsérete a következő kijelentéssel éri el csúcsát: „Az asszonyok
szülöttei között nincs nagyobb próféta, mint Keresztelő János."
A tegnapi szöveg tehát Jézus személyét és cselekedeteit, a mai pedig
Keresztelő Jánost mutatja be, ugyanakkor két korszakot is. Keresztelő
János lezárja az üdvösségnek azt a korszakát, amelyben az emberek vártak
az isteni ígéret beteljesedésére, a megváltó jövetelére. Jézus pedig
elhozza Isten országát, ő a megváltó. A farizeusok és törvénytudók,
akikről Jézus említést tesz, ezt a korszakváltást, a messiási idő
beköszöntét, az Isten országa megvalósulását nem ismerték fel.
Felismerem-e a jeleket, amelyek erősítik Jézusba, a Messiásba vetett
hitemet?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, annyi okunk volna a csüggedésre, a szorongásra, magunkba
zárkózásra, annyi okunk volna a félelemre. De Jézus minket is megszólít:
ne féljetek! Adj nekünk, Istenünk, nyitott szívet, készséges, hívő
értelmet, befogadni kész, tiszta emberséget. Add, hogy félrevezető emberi
szándékok ne zavarhassanak meg minket. Add, hogy e világ zűrzavarában
Téged hirdethessünk az aggódóknak, Téged, aki ma is megszólítasz minket:
Ne féljetek!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161215.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 14., szerda

[Napi e-vangelium] 2016-12-14

2016. december 14. – Szerda

Abban az időben Keresztelő János magához hívatta két tanítványát, és ezzel
a kérdéssel küldte őket az Úrhoz: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást
várjunk?"
A két férfi Jézushoz érkezve így szólt: „Keresztelő János küldött minket,
és kérdezteti: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?"
Abban az órában Jézus sokakat meggyógyított különféle bajokból és
betegségekből, megszabadított a gonosz lelkektől, sok vaknak pedig
visszaadta szeme világát.
Jézus tehát ezt válaszolta nekik: „Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit
láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások
megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek
pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem."
Lk 7,19-23

Elmélkedés:

A vasárnapi evangélium kapcsán Máté írásából már felidéztük azt a
jelenetet, amikor a börtönbe vetett Keresztelő János elküldi tanítványait
Jézushoz, mert tudni szeretné, hogy Jézus-e a Messiás? A mai evangéliumban
ugyanennek az eseménynek Lukács szerinti változatát olvassuk. Ebben a
szövegben nagyobb hangsúlyt kap a kérdés, amely kétszer is szerepel: „Te
vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?"
A korabeli elképzelések szerint az eljövendő messiás, akiről a korábbi
idők prófétai jövendölései szóltak, egy uralkodó lesz. A messiás abban az
értelemben lesz szabadító, hogy a zsidó nép függetlenségéért,
szabadságáért fog küzdeni. Ezt az elképzelést Keresztelő János is jól
ismeri, s ebbe a képbe aligha fér bele Jézus személye, aki egyáltalán nem
törekedett arra, hogy megszerezze az uralmat, az ország irányítását. Ez
okozza Keresztelő János bizonytalanságát.
Jézus válasza arra szólítja fel Jánost, hogy szakítson e hagyományos
messiás-elképzeléssel, mert Isten tervében egészen más megváltó szerepel.
János is és kortársai is a messiási idők jeleit láthatják meg Jézus
tetteiben, különösen is csodáiban. E cselekedetei, azaz a vakok, sánták,
süketek és leprások csodás meggyógyításai, valamint a mindenkinek szóló
örömhír hirdetése azt igazolják, hogy valóban Jézus a Megváltó.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Jézus! Gyermekként jöttél emberi világunkba. Gyenge, magatehetetlen
gyermekként születtél meg, miként minden ember. Gyermekként szükséged volt
a szeretetre, a gondoskodásra, a törődésre. Oly módon szeretnék hozzád
közeledni, ahogyan az édesanyák gyermekükhöz. Szeretettel, gyengédséggel,
odafigyeléssel. Alázattal meghajolva a születés titka előtt, az élet titka
előtt, a gyermek titka előtt. Rácsodálkozva arra, hogy minden új élet,
minden újszülött gyermek az Isten ajándéka. Hiszem, hogy születésed új
lehetőségeket, új utat nyit meg számomra. Születésed adjon nekem
bátorságot és erőt az újrakezdéshez és a lelki újjászületéshez!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161214.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 13., kedd

[Napi e-vangelium] 2016-12-13

2016. december 13. – Kedd

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi
a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így
szólt hozzá: „Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!" A fiú azt
válaszolta: „Nincs kedvem!", de később megbánta, és mégis kiment. Odament
a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: „Szívesen, uram!", menni
azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?"
Azt felelték: „Az első."
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az
igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők
viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek
jobb belátásra, hogy higgyetek neki!"
Mt 21,28-32

Elmélkedés:

Az apáról és két fiáról szóló példabeszédben Jézus kétféle magatartást
állít szembe. Az apa mindkét fiút gyermekének tekinti, egyenlően bánik
velük, egyikük sem érezheti, hogy előnyben vagy hátrányban részesül
testvéréhez képest. Az apa kérése mindkét fiú felé ugyanaz, menjenek és
dolgozzanak a szőlőben. Az elsőként szólított fiú meglehetősen ridegen,
egészen röviden utasítja vissza a kérést: „Nincs kedvem!" A fiú annak
ellenére viselkedik tiszteletlenül apjával szemben, hogy ő megkapta a
kellő tiszteletet, hiszen apja fiúnak szólította őt. Helytelen reakcióját
ő maga ismeri fel és kijavítja hibáját, megy és megteszi, amit apja kért
tőle. A második fiú szóban megadja ugyan apjának a tiszteletet, kifejezi
készségét a kérés teljesítésére és tisztelettudóan „úrnak, urának"
szólítja apját, a kérést azonban mégsem teljesíti. A példabeszéd kérdéssel
zárul: „Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?", amelyre a
hallgatóság helyesen válaszol, amikor az első fiút nevezi meg.
Isten gyermekeinek tekint minket és szolgálatára hív. Nem elegendő
Urunknak elismerni őt és az sem, hogy ismerjük akaratát. De még az sem
elég, ha kedves szavakkal válaszolunk neki. Isten akaratát teljesíteni azt
jelenti, hogy életünkben és mások életében előmozdítjuk a megváltás és az
üdvözítés művét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Te vagy az igazi fény. Te vagy az igazi világosság.
Te vagy a világ világossága. Te vagy életem világossága. Te vagy az
egyetlen, aki elhozhatod életembe a hit fényét, a remény világosságát és a
szeretet ragyogását. Eljött az idő, itt a kedvező alkalom, most kell
elindulnom a bűnbánat útján, a hit útján, a hozzád vezető úton. Uram! A
karácsonyi ünnep öröme a veled való találkozásból születhet meg. Add, hogy
megérkezzek hozzád és felismerjem, benned, a betlehemi Gyermekben az
Istent, aki végtelenül szeretsz engem és minden embert.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161213.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 12., hétfő

[Napi e-vangelium] 2016-12-12

2016. december 12. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá
a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed
ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?" Jézus így válaszolt: „Én is
kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen
hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az
emberektől?"
Azok tanakodni kezdtek egymás között: „Ha azt mondjuk, a mennyből volt,
azt feleli: „Hát akkor miért nem hittetek neki?" Ha pedig azt mondjuk: „Az
emberektől", akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki
prófétának tartja." Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk."
„Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így" –
felelte Jézus.
Mt 21,23-27

Elmélkedés:

A Jézussal fokozatosan szembeforduló írástudók és farizeusok állandóan
visszatérő kérdése, hogy honnan van Jézus hatalma. Amikor betegeket
gyógyít, akkor arra kíváncsiak, hogy honnét van ehhez hatalma és ereje,
hiszen nyilvánvalóan rendkívüliek ezek a csodák. Amikor a gonosz lelkeket
kiűzi az emberekből, akkor szintén arra kíváncsiak, hogy milyen
természetfeletti erőkkel szövetkezve képes erre, ki adott neki ehhez
hatalmat. Amikor Jézus azt állítja, hogy képes a bűnök megbocsátására,
akkor ismét csak az a kérdés fogalmazódik meg bennük, hogy miért
tulajdonít magának ilyen hatalmat, képességet.
A mai evangélium szerint Jézus tanítása miatt merül fel ez a kérdés. Ki
adott neki hatalmat, megbízást, felhatalmazást arra, hogy tanítson? Jézus
visszakérdez: „Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az
emberektől?" A kérdezettek tanakodásából kiderül, hogy a zsidó felfogás
szerint egy ember kaphat hatalmat egy másik embertől, például a tanítvány
a mesterétől. Ugyanakkor elismerik, hogy Istentől is kaphat valaki
hatalmat tanításra vagy rendkívüli cselekedetekre. Ez utóbbi inkább
elmélet maradt náluk, mert sem Keresztelő János, sem Jézus esetében nem
ismerték el az Istentől kapott hatalmat.
Megváltó Jézusom! Hittel vallom, hogy tiéd minden hatalom a földön és az
égben!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jöjj el, Úr Jézus, akire a népek várakoznak, s akire mi is várakozunk!
Örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel! Nagy szükségünk van arra,
hogy fényt hozz bűnös életünk sötétségébe. Saját erőnkből képtelenek
vagyunk arra, hogy legyőzzük a sötétséget. Nehezen tudjuk megkülönböztetni
a világ csalóka fényeit a te világosságodtól, amely most még oly
erőtlennek látszik. Jézus, legyél Te bennünk a Fény! Növekedjél bennünk
Te, az igazi fény! És add, hogy Téged, az igazi fényt sugározzunk a
világba!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium Olvasók!
Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként hirdessük a
gyermekeknek az evangéliumot. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.

Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
http://www.evangelium365.hu/webshop/termek/5_elo_kenyer_termekcsalad/1_elo_kenyer_misekalauz/78

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés a 2017. évre: 8000 Ft. Köszönöm!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. december 12.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az Élő Kenyér jótékonyság
lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161212.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 11., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2016-12-11

2016. december 11. – Advent 3. vasárnapja

Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről
hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te vagy-e
az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?" Jézus így válaszolt
nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és
hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a
szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik
meg bennem!"
Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit
akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett
nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert
lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy
miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még
prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták:
Íme, elküldöm követemet színed előtt,
hogy elkészítse az utat teelőtted.
Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb
Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek
országában.
Mt 11,2-11

Elmélkedés:

A puszta angyala
Az ortodox keresztény festészetben egy XIII. században keletkezett, görög
ikontípust a puszta angyalának neveznek. Az ikon Keresztelő Szent Jánost
pusztai, sivatagi környezetben ábrázolja, teveszőr ruhában. Az ikon felső
sarkában Krisztus látható, aki kezével megáldja őt. Keresztelő János egy
lebomló könyvtekercset tart a kezében, amelyen az ő Jézusról szóló
hitvallása, tanúságtétele olvasható: „Íme az Isten báránya, aki elveszi a
világ bűnét" (Jn 1,29). A kép alsó részében a „fák gyökerére helyezett
fejsze" látható, amelyről a jánosi beszédekben olvasunk. Mindezek az
elemek, azaz ruházata, a pusztai környezet és az ő tanítására való
utalások pontosan megegyeznek azzal, amit János személyéről az
evangéliumokban olvashatunk. Az ikon egy dologban azonban eltér az
evangéliumi leírásoktól, mégpedig abban, hogy Jánosnak hatalmas aranyszínű
angyalszárnyai vannak.
Elgondolkoztatóak ezek az angyalszárnyak. Egyrészt arra utalnak, hogy
Keresztelő János az angyalokhoz hasonlóan Isten küldötte, aki Isten
üzenetét közvetíti az embereknek, amikor a megváltó előfutáraként
bűnbánatot hirdet. Másrészt utalnak az ember Isten-keresésére, Isten utáni
vágyakozására, a vágyra, hogy felemelkedjünk, eljussunk Istenhez, mintegy
ki akarunk lépni emberi létünk korlátozottságából. Talán mindannyian
vágyakozunk ilyen angyalszárnyakra, hogy közelebb kerülhessünk Istenhez,
és szentek, tiszták, ragyogóak legyünk, mint az angyalok.
Az adventi időszakban bizonyára felerősödnek bennünk ezek a vágyak.
Szeretnénk lélekben megtisztulni, s ennek útját mind Keresztelő János,
mind pedig Jézus a megtérésben látja. A mai evangéliumban Jézus Keresztelő
Jánosról mondott szavait olvassuk: „Miért mentetek ki a pusztába? Hogy
prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat!" Az
ószövetségi időkben Isten mindig azért küldte követeit, prófétáit, hogy a
választott népet emlékeztesse a törvények és parancsok útjára. A nép
többször megszegte az Istennel való szövetség törvényeit, hűtlen lett az
egyetlen Istenhez, letért arról az útról, amelyet Isten kijelölt számára.
Az idők teljességében, a Megváltó jövetelét közvetlenül megelőző
időszakban még nagyobb szükség volt arra, hogy a nép odafigyeljen az
isteni figyelmeztetésre, amely most a messiás előhírnökének, Keresztelő
Szent Jánosnak a szavában nyilvánult meg, aki megtérést hirdetett. János
így kezdte működését: „Elment a Jordán egész környékére, hirdette a
bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára" (Lk 3,3).
Az Úr Jézus nyilvános működésének mintegy három esztendeje alatt is a
megtérés áll tanításának középpontjában. Így kezdi tanítását: „Az idő
betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az üdvösség
jóhírében" (Mk 1,15). És ugyanezzel a gondolattal fejezi be tanítását,
feltámadása után ezt mondja az emmauszi tanítványoknak: „A messiás nevében
megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni, Jeruzsálemtől kezdve, minden
népnek" (Lk 24,47). Az advent a bűnbánat és a lelki megújulás ideje
mindannyiunk számára. Engedjük, hogy az irgalmas Isten ránk találjon!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, megváltó Jézusom! A történelem azt igazolja, hogy a mennyei Atya
megváltó, üdvözítő tervének útjába nem állhat semmi. Az emberi hitetlenség
nem akadályozhatta és még csak nem is késleltethette az üdvözítő
jövetelét. Uram, kész vagyok mindenben elfogadni Isten akaratát. Kész
vagyok hittel elfogadni Isten szándékait. A hitetlenség olykor engem is
némává, süketté, vakká, bénává tesz. A hit viszont megnyitja ajkaimat
Isten dicsőítésére. A hit megnyitja fülemet Isten szavának meghallására. A
hit megnyitja szememet, hogy felismerjem mindazt, ami üdvösségemhez
szükséges. A hit erőt ad, hogy Isten útján járjak. Adj nekem, Uram, igaz
bűnbánatot!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161211.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum