2009. január 3., szombat

[Evangelium] 2009-01-03

2009. január 3. - Szombat

Abban az időben, amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik
feléje, így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő
az, akiről azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert
előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért
keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben." János azután így
folytatta tanúságtételét: "Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll
rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy
vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek,
és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom
arról, hogy ő az Isten Fia!"
Jn 1,29-34

Elmélkedés:

Keresztelő János tanúságtételének leglényegesebb kijelentése az, hogy
Jézus az Isten Fia. A karácsonyi ünnep titka ezáltal nyilvánvalóvá válik
az emberek előtt. Számunkra is több lehetőség adódik. Más emberek
tanúskodása is a Jézusba, mint az Isten Fiába vetett hithez vezethet, de a
személyes találkozás is felébresztheti bennem a hitet. A mennyei Atya
Jézusról szóló tanúskodása a megkeresztelkedéskor szintén a hit forrása
lehet számomra. A karácsonyi ünnepkor ünnepei és eseményei egy irányba
mutatnak, egy dologban szeretnének segíteni, tudniillik abban, hogy
eljussak a Jézus istenségében való hitre.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk: Te vagy az időknek Ura. Te vagy az Úr az egész teremtett világ
felett. Életünk napjainak számát Te méred ki. Te adsz nekünk lehetőséget,
hogy amíg ebben a világban élünk, azokat a kincseket keressük, amelyek
soha el nem múlnak. Tégy minket készségessé, hogy tekintetünket mindig az
égre emeljük. Múlandó ez a föld, ez a világ: add, hogy megértsük Igéd
igazságát. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. január 2., péntek

[Evangelium] 2009-01-02

2009. január 2. - Péntek

Keresztelő János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek
hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: "Ki vagy te?" Erre megvallotta,
nem tagadta, hanem megvallotta: "Nem én vagyok a Messiás." Ezért
megkérdezték tőle: "Hát akkor? Talán Illés vagy?" "Nem vagyok" - felelte.
"A próféta vagy?" Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: "Akkor
ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit
mondasz magadról?" János ezt felelte: "A pusztában kiáltó hangja vagyok:
Egyengessétek az Úr útját", amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a
farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: "Miért keresztelsz hát, ha nem
te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?" János így válaszolt:
"Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki
utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani." Ez
Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt.
Jn 1,19-28

Elmélkedés:

A mai evangéliumi rész, Keresztelő Szent János tanúságtétele megerősít
minket karácsony titkában, tudniillik abban, hogy Jézus a Megváltó. János
az Ő előhírnöke volt, aki jól tudta, hogy nyomában a nép elé fog állni
Jézus, akit valóban Isten küldött. Istentől kapott küldetésének
megfelelően János azt hirdette, hogy az emberek a bűnbánat révén
készítsenek utat lelkük és szívük felé, hogy a világba érkező megígért
Messiást befogadják. A zsidók küldöttei János személyével kapcsolatban
szerettek volna többet megtudni, de ő valójában nem csak önmagáról
beszélt, hanem Jézusra irányította a figyelmet. Vajon az életem Jézusról
szóló tanúságtétel?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hiszem és vallom, hogy Istenem vagy, bár pólyában és kisdedként látlak.
Növeld a hitemet! Lelkem és szívem egyesül a pásztorokkal és a mennyei
angyalokkal, s velük együtt imádlak, dicsőítelek, dicsérlek és hálát adok
neked.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. január 1., csütörtök

[Evangelium] 2009-01-01

2009. január 1. - Csütörtök, Szűz Mária Isten Anyja (Újév)

A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a
jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már
korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a
pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran
elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és
magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy,
amint (az angyalok) előre megmondták nekik. Azután eltelt nyolc nap, és
körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt
az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.
Lk 2,16-21

Elmélkedés:

Az egyház anyai hivatása
A mai napon, a polgári év kezdetén, a Megváltó édesanyját, Szűz Máriát
ünnepeljük, s az ő istenanyaságának örvendezünk. A Máriáról szóló
hitigazságok közül az a legrégebbi, amely őt Isten Anyjának vallja. Az
efezusi egyetemes zsinat résztvevői 431-ben ünnepélyes formában
fogalmazták meg, hogy Mária Isten anyja (Istenszülő), mert a Szentlélek
által ő foganta szűzi méhében és hozta világra Jézus Krisztust, az Isten
Fiát. Mária istenanyaságának mai ünnepe szorosan hozzátartozik a karácsony
ünnepéhez. Úgy is mondhatjuk, hogy most egy másik oldalról, az édesanya
szemszögéből nézzük a betlehemi jászolban fekvő Gyermeket.

A vatikáni Szent Péter-bazilikában, ahol a pápai szentmisék és
szertartások zajlanak, a mostani karácsony este a főoltár mellé kitették a
Szűzanya szobrát is. A szobor Jézus édesanyját ábrázolja, amint az áldást
adó kis Jézust tartja. A Szűzanya ilyen jelenléte a karácsonyi időben a
pápai szertartásokon azt hivatott erősíteni, hogy az édesanya
elválaszthatatlan a Gyermektől, a názáreti leány elválaszthatatlan a
betlehemi Gyermektől, a Megváltó édesanyja elválaszthatatlan a
Megváltótól, Isten Anyja elválaszthatatlan a Fiútól, Jézus Krisztustól.

A katolikus dogmatika Mária istenanyaságából vezeti le, hogy ő egyúttal az
Egyház anyja is, s minden hívő égi édesanyjaként és közbenjárójaként
elválaszthatatlan Krisztus Egyháztól, amely magába foglalja a hívőket.
Jézus édesanyjának és az Egyháznak a kapcsolatát most abból a szempontból
nézzük meg, hogy az Egyház maga is anya, s nem véletlenül nevezzük igen
gyakran Anyaszentegyháznak. Ha Jézus megtestesülésének kezdetére, az
angyali üdvözletre gondolunk, akkor láthatjuk, hogy a názáreti leány
azáltal vált anyává, hogy hittel elfogadta Isten szavát és igent mondva
Isten akaratára méhébe fogadta Isten Igéjét. Ennek mintájára az Egyház
akkor válik anyává, amikor hittel elfogadja Isten szavát, s Máriához
hasonlóan igent mondva elfogadja azt a küldetést, amit az üdvtörténetben
Isten neki szán. Karácsony napján azt ünnepeltük, hogy Jézus megszületett,
s Mária anya lett azáltal, hogy világra szülte gyermekét, s anyaként
nyújtotta Őt a világnak. Ehhez hasonlóan az Egyház akkor válik lelki
értelemben anyává, amikor az igehirdetésben és a szentségekben Jézust
nyújtja a világnak. A Szűzanya a legnagyobb ajándékot, a Fiát adta a
világnak. Az Egyház a legnagyobb kincset adja az embereknek, amikor az
Eucharisztiában, az Oltáriszentségben Jézus adja. És ha az Eucharisztiánál
vagyunk, érdemes egy rövid kitérőt tennem. Örömmel tapasztaltam
hétről-hétre 2008-ban, hogy egyre többen szentelik meg az Úr napját azzal,
hogy részt vesznek a szentmisén, de még ennél is fontosabb az a tény, hogy
a korábbi évekhez képest észrevehetően többen járulnak szentáldozáshoz.
Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen a lelki megújulás jele, a lelki
megújulás kezdete.

Visszatérvén eredeti gondolatmenetünkhöz, talán nem túlzás azt mondanunk,
hogy az Egyháznak mindenkor Máriától kell tanulnia anyai hivatását. Mária
hitével kell Istenre figyelnie, s Mária szeretetével és gondoskodásával
kell az emberekre, a hívőkre, mint gyermekeire figyelnie.

A Béke Világnapjának alkalmából a mai napra XVI. Benedek pápa üzenetet
küldött a világ minden emberéhez, amelyben a szegénységet nevezi meg a
békétlenség egyik legnagyobb forrásának. A pápa azonban nem csak az anyagi
jellegű szegénységről beszél, hanem az emberi kapcsolatok szegénységére, a
lelki szegénységre, a kulturális szegénységre is gondol. A Szentatya azt
kéri tőlünk, hogy a szegénység elleni küzdelemmel építsük a békét!

A betlehemi kis Jézus, a Béke Fejedelme és Mária, a Béke Királynője
segítse az Egyházat, egyházközségünket és segítsen minket, hogy a
szegényeket úgy szolgáljuk, hogy bennük mindig Krisztust lássuk, így
építve a békét, az Istentől jövő békességet.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Üdvözlégy, békét kiengesztelő Királynő.
Üdvözlégy, anyák szeplőtelen ragyogása.
Üdvözlégy, közvetítője mindannak, ami az ég alatt van.
Üdvözlégy, az egész világegyetem helyreállítója.
Üdvözlégy, kegyelemmel teljes; az Úr van teveled.
Ő, aki előbb volt, mint te, tőled született, hogy értünk éljen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 31., szerda

[Evangelium] 2008-12-31

2008. december 31. - Szerda

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt
kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami
lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A
világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett
egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy
tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a
világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de
a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei
legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test
kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És
az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét,
mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: "Ő az, akiről mondtam,
hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én." Hiszen mi
mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt
ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus
Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta; Isten
Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Jn 1,1-18

Elmélkedés:

A kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg -
olvashatjuk János evangéliumának bevezetésében. Keresztény életünk azt
jelenti, hogy egyre inkább Krisztus szerint élünk, azaz az isteni kegyelem
és az isteni igazság szerint. Aki pedig ebben él, az a világosság szerint
él és Isten él őbenne. Vajon a mögöttünk álló esztendőt felhasználtuk-e
arra, hogy növekedjen bennünk a kegyelem és az igazság? Tudott-e ennek
köszönhetően Isten növekedni bennünk? Tudott-e minket a kegyelem és az
igazság egyre krisztusibbá alakítani? Növekedett-e bennem a világosság?
Isten fénye, a kegyelem fénye, a hit lángja, a szeretet tüze? Isten talán
mégsem számon kér most minket. Majd eljön ennek is az ideje. Most az új
esztendővel új lehetőséget ad, hogy általa, kegyelme és igazsága által
éljünk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, mindenható Atyánk, engedd összes gyermekednek megtapasztalni,
hogy úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van kísérőjük,
aki jót akar nekik: Mária, a tiszta szeretet képe, akit eleve arra
választottál, hogy Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen. Neked, aki az
élet Atyja, kezdet nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság vagy, a
Fiúval és a Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és dicsőség, dicséret és
hála mindörökkön örökké! Ámen.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 30., kedd

[Evangelium] 2008-12-30

2008. december 30. - Kedd

Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a jeruzsálemi
templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős
volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd
özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha,
böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is
odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik
Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek
mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig
növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte
benne.
Lk 2,36-40

Elmélkedés:

Simeon tanúságtételét a Megváltóról Anna tanúskodása folytatja. Ő is jelen
van, amikor bemutatják Jézust a templomban, s arról beszél az ott
lévőknek, hogy ez a Gyermek, az, akire évszázadok óta vártak, a Megváltó.
Az isteni ígéret beteljesedését látja a kis Jézusban, s most örvendezik,
hogy az ő és a nép várakozása nem volt hiábavaló.
Karácsony napján a mi várakozásunk is beteljesedett. Nekünk is megadatott,
hogy felismerjük az emberré lett Istent. S ha minket is örömmel töltött el
az Istenlátás, akkor nekünk is tanúskodnunk kell a világban arról, hogy
valóban ő a Megváltó. Érdemes továbbadnunk nekünk is Simeon és Anna
utódaiként ezt az örömhírt.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, add meg nekem a testvéri szeretetet, és színed előtt add ezt meg,
ott, ahol te látsz; add, hogy amikor szívem igazi ítéletét kérdezem, ezt a
választ halljam: a testvéri szeretetnek a jóság gyümölcsét rejtő gyökere
valóban bennem van; akkor bizakodhatom Benned, és te megadod nekem
mindazt, amit kérek, mivel megtartom parancsaidat.
Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 29., hétfő

[Evangelium] 2008-12-29

2008. december 29. - Hétfő

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei
felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr
törvénye előírja: "Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, "egy pár gerlét vagy
két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő
ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
"Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára
készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és
dicsőség népednek, Izraelnek."
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: "Lám,
e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő - még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Lk 2,22-35

Elmélkedés:

A karácsonyi öröm ma Simeon örvendezésével folytatódik. Az idős Simeonnak
a szíve vágya teljesedik akkor, amikor várakozása az Üdvözítőre
beteljesedik. Sőt, még ennél is több történik, hiszen láthatja és karjába
veheti a Gyermeket. Örvendező szavaiból lényeges dolgokat tudunk meg az
újszülöttről. A Jézus által elhozott szabadítás, megváltás minden népnek,
minden embernek szól. Az üdvösséget Isten minden ember számára felkínálja.
Simeon szavai már előrevetítik, hogy nem mindenki fogadja el az
üdvösséget. Lesznek, akik elutasítják Isten Fiát, szembeszállnak a
világossággal, s nem akarnak Isten törvényeinek azon útján járni, amely az
üdvösségre vezet. Vajon én meglátom-e a betlehemi kisdedben megváltómat?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó drága betlehemi Fiúcska, add, hogy egész lelkemmel közeledjek születésed
mély titkához. Helyezd az emberek szívébe azt a békét, amit néha oly
nekikeseredetten keresnek, s amit csak te tudsz megadni. Segíts, hogy
jobban megismerjük egymást, és mint ugyanannak az Atyának gyermekei,
testvéri szeretetben éljünk egymással.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 28., vasárnap

[Evangelium] 2008-12-28

2008. december 28. - Vasárnap, A Szent Család: Jézus, Mária és József

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei
felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr
törvénye előírja: "Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, "egy pár gerlét vagy
két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő
ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
"Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára
készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és
dicsőség népednek, Izraelnek."
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: "Lám,
e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő - még a te lelkedet is tőr járja át -, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már,
napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen
érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve
és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament,
dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem
megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent,
visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett
és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Lk 2,22-40

Elmélkedés:

A szeretet otthona
Még 2007. nyarán olvastam a hírt, hogy veszélyben van Spanyolország
leghíresebb temploma, a barcelonai Szent Család székesegyház. A templomot
a világhírű építész Antonio Gaudí 1883-ban kezdte el építeni, s ő maga 40
éven át dolgozott rajta. Az építész olyannyira részletgazdagon tervezte
meg a székesegyházat, hogy az mind a mai napig befejezetlen. S bár a
munkák még több évig eltarthatnak, az épület máris műemléknek számít, a
Születés kapuja felöli homlokzatot például 2005-ben a Világörökség részévé
nyilvánították, s évente több millióan keresik fel. Az épület azért került
veszélybe, mert egy most épülő földalatti gyorsvasút közvetlenül a templom
alapjai mellett halad el, s ha az alapokat súlyos károsodás éri, akkor az
épület akár menthetetlenül romba is dőlhet.

Jogosan állíthatjuk, hogy napjainkban a család intézménye, a család
közössége veszélyben van. Mintha valamiféle földalatti munka
veszélyeztetné a család alapjait. Mintha valamiféle titkos betegség
támadná meg a család legérzékenyebb pontjait. Mintha egyesek szándékosan
támadnák azokat az emberi értékeket, amelyeken a családi élet nyugszik, s
amelyeket mindannyian a család közösségében tapasztalunk meg, kapunk a
szüleinktől és adunk tovább gyermekeinknek.

Néhány napja ünnepeltük karácsonyt, Jézus Krisztus születését. Az ünnep
lényegét így is megfogalmazhatjuk: Jézus születésével az isteni szeretet
jött el az emberek világába, a mi világunkba. A Szeretetnek otthonra van
szüksége. A szeretetnek családra van szüksége, hogy otthonra találjon. A
mindenható Istennek az volt a szándéka, hogy Jézus emberi családban
szülessen meg, a szeretet egy családban jöjjön el a világba. Istennek
szüksége volt egy családra, hogy megszülessen. A mai napon, a karácsony
ünnepe utáni első vasárnapon a Szent Családot: a kis Jézust, Máriát és
Józsefet állítja az Egyház ünneplésünk középpontjába és a családok elé
példaképként. Jézust, aki maga a szeretet, a családban megszülető
szeretet. Máriát, Jézus édesanyját, minden édesanya példaképét. És Szent
Józsefet, Jézus nevelőapját, aki minden földi édesapa számára példát mutat
az atyai gondoskodásról.

Annak érdekében, hogy segítségére tudjunk lenni a családoknak az Isten
szándéka szerinti életben, érdemes pontosan megneveznünk azt a veszélyt,
ami a család ellen van. És ez nem más, mint Isten hiánya, a Szeretet
hiánya. A Szeretetnek szüksége van családra, de a családnak is szüksége
van a Szeretetre. Istennek szüksége van a családra, de a családnak is
szüksége van Istenre.

Hála Istennek nem csak a családot fenyegető veszélyeket és a családi élet
árnyoldalait, valamint mindennapi gondjait tapasztaljuk napról napra,
hanem láthatjuk a családi élet szép hatásait is. Azok a családok ugyanis,
ahol helye van Istennek, helye van a szeretetnek, könnyebben tudnak
küzdeni a nehézségekkel. Azok a családok, ahol jelen van az élő Isten és
élő a szeretet is, ott az új életet, a születendő gyermeket nem
elhárítandó veszélynek, hanem Isten áldásának tekintik. Isten jelenléte, a
szeretet jelenléte ha nem is látványosan, de egyértelműen és észrevehetően
megmutatkozik a családok életében, a házastársak egymással való
kapcsolatában, a szülők és a gyermekeik kapcsolatában. Isten közelsége, a
szeretet légköre a gyermekektől kezdve a szülőkig és a nagyszülőkig a
család minden tagját segíti abban, hogy felelősséggel éljen saját
hivatásának.

Befejezésül néhány gondolatot szeretnék idézni a Szentatyától, XVI.
Benedek pápától, aki tavaly ilyenkor, Szent Család vasárnapján a
következőket mondta: "Isten Fiát Mária és József szeretete vette körül,
amikor e világba jött. Az Ő titkáról elmélkedve arra buzdítom a keresztény
családokat, hogy tapasztalják meg életükben az Úr szerető jelenlétét, s
ugyanakkor Krisztus emberszeretetétől indíttatva tegyenek tanúságot a
világban a szerelem és a szeretet, a házasság és a család szépségéről. A
család, amely egy férfi és egy nő felbonthatatlan szövetségére épül, az a
kiváltságos környezet, amely az emberi életet - annak kezdetétől
természetes végéig - befogadja és óvja. Érdemes tenni a családért és a
házasságért, mert érdemes tenni az emberért, aki Isten legértékesebb
teremtménye." (2007. december 30.)

Legyen ez a pár gondolat erősítés és bátorítás a családok felé, hogy
bennük, plébániánk családjaiban és minden magyar családban otthonra leljen
a szeretet, otthonra találjon az Isten.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, hogy
tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét,és hogy a törvény
megtartása ennek szeretetét is jelentse.
Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben
éltél. Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban,
és az örökkévalóságban.
Boldog XXIII. János pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum