2012. május 5., szombat

[Evangelium] 2012-05-05

2012. május 5. – Szombat

Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha ismernétek engem,
Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok."
Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk."
Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz
engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát:
Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok,
és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól
mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el,
hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a
tetteimért higgyétek! Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem,
ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még
nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek
majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a
Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem."
Jn 14,7-14

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus folytatja az utolsó vacsorán mondott
búcsúbeszédét, amelyben arról hallunk, hogy az Atyáról beszél. Ez
olyannyira felkelti az apostolok érdeklődését, hogy Fülöp a többiek
nevében is azt kéri, hogy Jézus mutassa meg az Atyát. Válaszként Jézus
arról beszél, hogy mennyire szoros a kapcsolata az Atyával, hiszen Jézus
az Atyában van és az Atya őbenne. Sőt, szoros kapcsolat helyett inkább az
Atya és Jézus egységéről kell beszélnünk. Az Atya Krisztus személyében
nyilatkoztatja ki, mutatja meg magát leginkább az embereknek nekünk. Ha az
Atyát keressük, Krisztushoz kell fordulnunk, ha látni akarjuk őt, nézzünk
Jézusra, ha hallani akarjuk az Atya szavát, hallgassuk Fiát, Jézust, akit
ő küldött hozzánk. Az Atya éppen azért küldte el Fiát a világba, hogy
Jézus által ismerjük meg őt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, vedd le rólam bűnös életem terheit, amelyek megakadályoznak
abban, hogy egészen neked adjam magamat! Hallom, érzem, hogy hívsz engem
az elkötelezett életre, amely középszerűségem feladását jelenti, hogy
érted a nagyobb jót válasszam. Nem magamra akarok építeni, hanem terád, a
biztos alapra, aki szolgálatot kérsz tőlem, hogy jócselekedeteimben a te
jóságod ragyogjon fel az emberek számára.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 4., péntek

[Evangelium] 2012-05-04

2012. május 4. - Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjék a
szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok
hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: „Elmegyek, és helyet készítek
nektek?" Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és
magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen
ismeritek az utat oda, ahová én megyek!" Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi
nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?" Jézus ezt
felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az
Atyához, csak általam."
Jn 14,1-6

Elmélkedés:

A mai evangéliumi rész az utolsó vacsorán játszódik. Jézus hamarosan
bekövetkező haláláról is nyíltan beszél már tanítványinak. Miután megmosta
az apostolok lábát és megjövendölte Júdás árulását és Péter tagadását,
Jézus elkezdi búcsúbeszédét. Először meg akarja nyugtatni az apostolokat,
akik aggódnak, hiszen nem tudják elképzelni életüket az Úr nélkül, akivel
évek óta állandóan együtt voltak. Jézus arról beszél nekik, hogy az a
küldetése, hogy a mennyei Atyához menjen és ott helyet készítsen mindenki
számára. Jézus útja a keresztúton és a feltámadáson keresztül vezet a
mennyei dicsőségbe. De hová tartunk mi és milyen úton kell haladnunk? –
kérdezhetjük. A mi célunk is az, hogy eljussunk az Atyához a mennybe.
Ehhez az út egyedül Jézus. Általa és ővele juthatunk el az üdvösségre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit
hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ előtt
üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő tagjai
legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei, és testvérek minden
néppel!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 3., csütörtök

[Evangelium] 2012-05-03

2012. május 3. – Csütörtök, Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Én vagyok az út, az
igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha
ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt,
és látjátok." Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez
elég nekünk." Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és
nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan
mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az
Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok
intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem
van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha
másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony, mondom
nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni,
amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az
Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek,
hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, Ha pedig tőlem kértek valamit a
nevemben, azt is teljesítem."
Jn 14,6-14

Elmélkedés:

Jézus mennybemenetele és a Szentlélek eljövetele után az egyház élete az
apostolok tanúságtételével kezdődik el. Nagy meggyőződéssel kezdik el
hirdetni, hogy Jézus feltámadt a halálból, Őbenne Isten mindenki számára
felkínálja az üdvösséget, és Ő az út, az igazság és az élet. Aki Krisztus
útjára lép, az rálép a megtérés útjára, arra az útra, amely az atyai
házba, az örök életre vezet. Én vagyok az út, az igazság és az élet-
tanítja Jézus a mai evangéliumi rész szerint. Az Egyháznak napjainkban is
az a feladata, hogy rámutasson Krisztusra, mint az egyedüli útra, aki
által az Atyához juthatunk. Ugyanakkor felelős az igazságért, amelyet
Isten Krisztusban ragyogtat fel minden ember számára. És hirdetni kell,
hogy az életet és az élet boldogságát minden ember Krisztusban találhatja
meg.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mily nagy a te szereteted, Jézusom, testvérem, barátom és lelkem jegyese!
Nekem, aki Júdásnál inkább oly sokszor elárultalak, nemcsak a béke és a
szeretet csókját akartad adni, hanem eledelül adtad önmagad, és egyesültél
velem, sőt, engem, a semmi és méltatlan teremtményt önmagaddá formálsz,
mérhetetlen és végtelen Isten, én Teremtőm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 2., szerda

[Evangelium] 2012-05-02

2012. május 2. - Szerda

Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette: Aki bennem hisz, nem
énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja,
aki küldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz,
ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja
meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a
világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és
nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó
napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem,
hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek. Tudom, hogy az ő
parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya
mondta nekem.
Jn 12,44-50

Elmélkedés:

Jézus mai tanítása arra irányítja figyelmünket, hogy milyen szoros
kapcsolat van tanításának hallgatása és megtartása között, hiszen a kettő
feltételezi egymást. Nem elég tehát az üdvösséghez, ha valaki megelégszik
a hallgatással, de nem törekszik arra, hogy a megismert igazságot
mindennapi életében meg is valósítsa. De nem dicsekedhet azzal sem senki,
hogy keresztény életet él, ha nem kíváncsi Jézus szavaira. A szentmise
igeliturgiájában elhangzó olvasmányok és az azokat magyarázó prédikációk,
a mindennapi szentírásolvasás és az arról való elmélkedés abban segítenek
minket, hogy folyamatosan figyeljünk Isten üzenetére. A tanítás azonban
nem maradhat „holt betű" számunkra, hanem meg kell elevenednie, aktív
keresztény magatartássá és Krisztusban való életté kell válnia. Hordozzuk
elménkben és szívünkben az „örök élet igéit", és éljük az evangéliumot!
Isten igéjének rendszeres hallgatása ösztönözzön minket Krisztus
követésére: hallgassuk és tartsuk meg tanítását!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, nyisd meg szívemet az elveszett bárány reményére, hogy minden
eltévedésem és bűnöm ellenére te keresel engem, s nem engeded, hogy örökre
elvesszek. Add szívembe a megtalált bárány örömét, aki újra biztonságban
érezhetem magam a te közeledben! Add, hogy őszintén megbánjam bűneim és
megtapasztaljam a te végtelen irgalmadat!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. május 1., kedd

[Evangelium] 2012-05-01

2012. május 1. - Kedd

Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt.
Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopcsarnokában. A zsidók
körülvették őt, és megkérdezték: „Meddig tartasz még bizonytalanságban
minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!" Jézus így felelt:
„Mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket Atyám
nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem hisztek, mert nem
vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem
őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik. Nem vesznek el
soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket,
hatalmasabb mindenkinél: senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én és
az Atya egy vagyunk."
Jn 10,22-30

Elmélkedés:

A jó pásztor határozott elszántsága és a rábízottakért érzett szeretet
érződik Jézus szavaiból, amikor arról beszél, hogy egyetlen ember sem
veszik el azok közül, akiket az Atya neki adott, s akik hisznek benne. Ezt
az isteni szándékot nem hiúsíthatják meg azok a zsidók, akik
szembeszállnak Jézussal, akik nem hisznek benne, s akik elutasítják, hogy
Jézust az Atya küldte. Jézus véghezviszi küldetését, összegyűjti
mindazokat, akik hisznek benne, s követik őt. Jézus tanítványa megőrzi az
egységet az általa alapított Egyházzal. Nem egy új, egy korábban nem
létező egyházat keresünk és nem egy új egyházat építünk, hanem egy
megújuló Egyháznak a tagjai vagyunk, s arra törekszünk, hogy e
megújulásban mi is tevékenyen részt vegyünk. Meg kell tanulnunk Jézustól,
hogy az evangélium hirdetése által mi is visszavezessük az eltévedteket az
Egyház közösségébe.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus Krisztus, lelkem Pásztora, vedd el tőlem minden bűnömet kereszted és
szereteted erejében! Tiéd akarok lenni! Gyönge vagyok és a bűn sokszor
fogva tart, de szeretném őszinte szívvel és teljes erőmből ismét
megkísérelni, hogy mindennel szakítsak, ami Tőled távol tart. Életem
egyetlen Pásztora, segíts ebben!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. április 30., hétfő

[Evangelium] 2012-04-30

2012. április 30. - Hétfő

Abban az időben így szólt Jézus: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a
kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki
viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a
juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket.
Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a
hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját
nem ismerik."
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről
beszél. Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én
vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és
rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam
keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj
csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy
életük legyen, és bőségben legyen."
Jn 10,1-10

Elmélkedés:

Az evangéliumok szerint Jézus több példabeszédben is pásztorhoz hasonlítja
magát, a benne hívőket pedig bárányokhoz. A mi személyes kapcsolatunkra is
érvényes ez a hasonlat, hiszen az Úr jó pásztorként vezet minket, az ő
bárányait. Félreértés volna azt gondolni, hogy Jézus azt akarja, hogy
„bárgyú birkák" legyünk, akikben nincs semmi önállóság, s csupán arra
képesek, hogy együtt legyenek a nyájjal. Jézus ugyanis olyan pásztorunk,
aki jól ismer minket, „nevünkön szólít", törődik velünk és gondoskodik
rólunk. A hasonlat azt jelenti számunkra, hogy engedelmesen követjük
Jézust és megőrizzük a Vele való közösséget. Nem idegen számunkra, hanem
jól ismerjük szavát, hangját, tanítását. Hallgatunk rá, mert tudjuk, hogy
az örök élet felé vezet minket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig
szeretnék abban szüntelenül részt venni; ezért lelkem kis edényként az
élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek,
hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. április 29., vasárnap

[Evangelium] 2012-04-29

2012. április 29. - Húsvét 4. vasárnapja

Abban az időben Jézus így szólt: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor
életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok
nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a
farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut
el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem
enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint ahogy az Atya ismer engem,
és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak,
amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni
fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret engem az
Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el
tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van
rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól."
Jn 10,11-18

Elmélkedés:

Isten szeretetének képviselői
A Papi Hivatások Világnapján régi szokás szerint a papnevelő intézetek
növendékei országszerte elmennek a plébániákra, hogy hivatásukról tegyenek
tanúságot. Ilyenkor a kispapok nem csupán a szentmiséken szoktak beszélni,
hanem találkoznak a fiatalokkal és gyerekekkel is. Annak idején, kispap
koromban én is voltam több helyen, s emlékszem, hogy a gyerekek arról
kérdeztek, hogy miért leszek pap, hogyan döntöttem el, hogy pap leszek. A
mostani kispapok elmondása szerint nekik ugyanezeket a kérdéseket teszik
fel mostanában. Tavaly azonban a szokásos kérdések mellett megjelent egy
új kérdés is. Ne törje senki a fejét, mert aligha lehet kitalálni. Inkább
elárulom: Tud-e az atya gördeszkázni? Könnyű kitalálni, hogy Zoltán atya
bemutatójának köszönhető ez a kérdés, amelyre a válasz egyértelmű: rajta
kívül talán egyetlen pap sem tud gördeszkázni, de nincs rá szükség. A
világ számára érdekes dolog volt, hogy valaki reverendában gördeszkázik,
de ennek valójában nem sok köze van a papi hivatáshoz, legfeljebb annyi,
hogy minden pap a saját képességeivel igyekszik megnyerni az embereket.
Érdemes arra is gondolnunk, hogy mi lett a gördeszkázás eredménye? Nagyon
egyszerűsítve adok választ: Három gyerek elhatározta, hogy misére fog
járni és háromezer gyereknek megjött a kedve a gördeszkázáshoz. Ha a
számok éppen fordítva lettek volna, akkor örülhetnénk az eredménynek, de a
média más irányba segítette a különleges produkciót.

Ma, a Papi Hivatások Világnapján azzal a szándékkal ünneplünk, hogy
mindannyian hálát adjunk Istennek papainkért, akik a papszentelés révén
szent hatalmat kaptak, hogy Krisztus nevében és az Ő tekintélyével
szolgálják az embereket. A papi hatalom tehát nem uralkodást jelent, hanem
szeretettel végzett szolgálatot, amely akkor hiteles, ha a pap mindenben
hasonlít Jézushoz, a jó pásztorhoz. Mit jelent számunkra, számomra ez a
hasonlóság. Papként mindenekelőtt a mindennapi szentmiséből, a
szentáldozásból, mint kimeríthetetlen forrásból merítek erőt lelkipásztori
szolgálatomhoz. Ehhez jön a rendszeresen, naponta végzett imádság, amely a
személyes megszentelődés eszköze, ugyanakkor a rám bízottakért végzett
imádság is. Krisztus tanításának, azaz az evangéliumnak a tanulmányozása,
a róla való elmélkedés a harmadik forrás, amely segít abban, hogy életemet
az ő életéhez igazítsam. Ezek azok az alappillérek, amelyeken nyugszik
minden pap hivatása. Krisztussal élünk, Krisztustól tanulunk, hogy őt
hirdethessük szavainkkal és életünkkel egyaránt. Nem szórakozásra és nem
gördeszkázásra akarjuk tanítani a gyerekeket és a fiatalokat, hanem arra,
hogy éljenek Krisztushoz és az ő evangéliumához méltóan.

A hívek, az emberek sok esetben azt várják tőlünk, hogy elvégezzünk
bizonyos feladatokat. Tartsunk szentmisét, kereszteljük meg az
újszülötteket, áldjuk meg a házasulandókat, gyóntassunk és tartsunk
hittanórákat, végezzük a temetési szertartást. Ha pedig van még időnk,
szervezzünk közösségi programokat, irányítsuk a templomok felújítását és a
karitatív tevékenységet. A pap ennél többet akar adni. A felsorolt
tevékenységeivel és minden egyéb más munkájával, sőt, egész életével Isten
szeretetét közvetíti az emberek felé. Vegyük észre Isten szeretetét, amely
a papok szolgálata által árad ki az emberekre. És legyünk hálásak ezért a
szeretetért! Istennek mondjunk hálát ezért a szeretetért!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te összegyűjtöd és őrzöd nyájadat, az Egyházat, és
fáradhatatlanul indulsz az eltévedt bárányok után, hogy visszavezesd őket
a közösségbe. Ismered és nevén szólítod mindazokat, akik nyájadhoz
tartoznak. Te vagy a Jó Pásztor, aki a kereszten életedet adtad juhaidért,
az emberekért. Hívj fiatalokat a papságra, hogy téged követve egész
életükkel megmutassák a világnak és nekünk szereteted! Segíts minket, hogy
a papjaid által hirdetett evangéliumhoz méltóan éljünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum