2011. július 30., szombat

[Evangelium] 2011-07-30

2011. július 30. - Szombat

Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról
szóló híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt
fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje." Heródes ugyanis annak
idején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás
miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis
figyelmeztette: „Nem szabad őt feleségül venned!" Heródes emiatt ki
akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották
őt. Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek
előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte,
hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre
kioktatta, így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!"
Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlevő vendégek miatt
megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő János fejét). Erre
elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és
odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai
eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték
Jézust, és mindezt hírül adták neki.
Mt 14,1-12


Elmélkedés:
Keresztelő Szent János lefejezésének elbeszélését olvastuk a mai
evangéliumban. A történet politikai és történeti szempontból is
jelentős esemény volt az ókorban, mivel Josephus Flavius történetíró is
foglalkozott vele munkájában. Az evangélistát azonban nem a történeti
vagy politikai szempontok vezérlik a történet megfogalmazásakor, hanem
erkölcsiek.
A nép körében nagy népszerűségnek örvendő Keresztelő János
figyelmezteti az uralkodó családot súlyos bűnére, s emlékezteti, hogy a
törvények mindenkire vonatkoznak. A jó szándékú, de bizonyára nagyon is
keményhangú figyelmeztetésre az a válasz, hogy Jánost börtönbe vetik,
majd nemsokára kivégzik. A bűnre emlékeztető emberi szót ugyan
elnémíthatja ezáltal Heródes, de ettől kezdve újabb bűn, egy ártatlan
ember halála miatt fog még erősebben megszólalni lelkiismeretének
szava.
Ne a bűntudattól és a lelkiismeretfurdalástól próbáljunk megszabadulni,
hanem magától a bűntől! Fogadjuk el mások tanácsait, s legyünk készek a
bűnbánatra és a bűnbevallásra, amely által nem csupán a kínzó
bűntudattól, hanem a bűntől is megszabadulhatunk.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Drága Jó Istenem, Hálát adok életem minden pillanatáért,
Épségemért és egészségemért,
És mindazért, amivel megajándékoztál.
Add, hogy ezután is törvényeid szerint éljek,
Hogy ezáltal a Mennyországba jussak. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. július 29., péntek

[Evangelium] 2011-07-29

2011. július 29. - Péntek

Abban az időben: A zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy
vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus
jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz:
„Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom,
hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked." Jézus ezt felelte
neki: „Testvéred fel fog támadni!" Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy
feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon." Jézus folytatta: „Én vagyok
a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.
Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?"
Márta ezt válaszolta neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás,
az Isten Fia, aki a világba jön!"
Jn 11,19-27


Elmélkedés:
Lázár halálhírének meghallása után Jézus csak egy kis késlekedéssel
indul útnak, s akkor érkezik meg, amikor a barátja már négy napja
halott. A mai evangélium szerint ind a zsidók, mind az elhunyt testvére
méltatlankodnak a késésé miatt, mert egyes zsidók és Márta bíztak
abban, hogy Jézus megmenthette volna Lázárt a haláltól. A beszélgetés
során, mielőtt megtörténik Lázár feltámasztása Jézus szóban is
kinyilatkoztatja isteni erejét. Márta három dolgot állít Jézusról: azt,
hogy Ő a Messiás, az Isten Fia és eljött az Atyától a világba. Emellett
a feltámadásba vetett hitéről is tanúskodik, amely szintén Jézus
személyéhez kapcsolódik. Jézus szóbeli kinyilatkoztatását és Márta
hitvallását a továbbiakban a feltámasztás cselekedete erősíti meg.
Hiszek-e Krisztus szavában és cselekedetében? Hiszem-e, hogy engem is
feltámaszt majd a halálból? Hiszek-e az örök életben?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Istenünk! Hálatelt szívvel imádunk, magasztalunk és
dicsőítünk Téged! Mutasd meg nekünk szeretetedet! Urunk Jézus, igaz
közbenjárónk az Atyánál! Te jól ismersz minket és ismered
szükségleteinket. Engedd csak azt kérnünk, ami javunkra szolgál, s ami
lelkünk üdvösségéhez szükséges. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. július 28., csütörtök

[Evangelium] 2011-07-28

2011. július 28. - Csütörtök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „A mennyek országa
olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat
összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják:
a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ
végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az
igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.
Értitek-e mindezt?" „Igen!" – felelték. Erre így folytatta: „Minden
írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint
a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő." Amikor Jézus
befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.
Mt 13,47-53


Elmélkedés:
Isten Országának megvalósulása Krisztus földi életével kezdődött el és
az Ő végső eljövetelével fog beteljesülni. Addig az időig azonban
folyamatos a küzdelem a rossz és a jó, a test és a Lélek között. Isten
Szentlelke pünkösd óta kiárad a hívekre, hogy igaz szívvel tudjunk
imádkozni Isten országának eljöveteléért, és elkötelezetten
munkálkodjunk annak megvalósulásán. Szükségünk van arra, hogy a Lélek
által folyamatosan megújuljunk, s a régi emberből új, a lélek szerint
és a Szentlélekben élő emberekké váljunk. Ebben próbáljunk meg másokat
is segíteni nagy türelemmel és megértéssel, és sohasem ítélkezve!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Ima munka előtt
Szentháromság egy Isten, buzdíts, erősíts, támogass kötelességeim
teljesítésében, hogy a munka, amelyet Nevedben megkezdek, a Boldogságos
Szűz és a mennyei Szentek közbenjárása által Istennek dicsőségére,
nekem és embertársaimnak pedig lelki üdvösségére váljék. A mi Urunk,
Jézus Krisztus által. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. július 27., szerda

[Evangelium] 2011-07-27

2011. július 27. – Szerda

Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a
mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra
elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és
megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő
emberhez, aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes
igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja
azt.
Mt 13,44-46


Elmélkedés:
Legnagyobb lelki kincsünk az, ha rátalálunk Krisztusra, aki az
üdvösséget adja nekünk. Ezért a kincsért valóban érdemes minden evilági
dologról lemondani, s mindent odaadni azért, hogy a miénk lehessen. Az
isteni és az emberi törekvésnek találkoznia kell, azaz nem csupán az ő
akarata legyen az üdvösségünk, hanem a mi legfőbb vágyunk is, ami nap
mint nap motivál bennünket vallásos életünkben. Az üdvösséget Krisztus
engedelmes szenvedése, halála és feltámadása által nyertük el, azért
hozzá kell mindhalálig ragaszkodnunk. Ő a mi kincsünk, akit ha egyszer
megtaláltunk, zárjuk és hordozzuk szívünkben!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, Uram Jézus, Te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzam,
add nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak a
lelkeknek is, akiket rám bíztál. Isteni Ige, Te magad vagy bennünk az
örökké tartó és szüntelen imádság. Isten Báránya, Te vagy a világosság,
amely megvilágítja lelkünk egész égboltját. Bár soha ne akarnánk más
imádságot, csak a te imádat, más fényességet, csak a te fényességedet,
más szeretetet, csak a te szeretetedet! A hozzád intézett imádságban,
Istenem, egy a szemlélés és a szeretet. Engedd, hogy olyan tökéletesen
és olyan bensőségesen tudjak hozzád imádkozni, hogy elfeledkezzem
önmagamról, és ne tudjam, hogy imádkozom, mert csupán Te vagy bennem!

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim az e-vangélium listán!
Miközben naponta olvassátok az e-vangéliumot és növekszik közösségünk,
a háttérben továbbra is fáradozok az evangélium terjesztésén. Tavaly a
határon túli magyarok evangelizációja volt a cél, amelyet a ti
támogatástoknak köszönhetően sikerült megvalósítani. Köszönöm!
Idén a fiatalok evangelizációja terén szeretnék előrelépni. Egészen
újszerű dolgok látnak napvilágot a közeljövőben e területen. Egy kis
csapattal hónapok óta dolgozunk, s már az utolsó fázisba léptünk. Nem
találtuk fel a spanyolviaszt, de új fórumot hozunk létre. A többi még
titok. Olyan dolgokat tanultam az utóbbi időben, amiről 4 hónapja még
fogalmam sem volt, de érzem a lehetőséget.
Benedek pápa a kommunikációs világnap alkalmából azt írta üzenetében,
hogy az Egyház az interneten való jelenlétével ne "pillanatnyi
látványosságot" adjon az embereknek, hanem az evangéliumot, mint
"mindennapi lelki táplálékot". 7 évvel ezelőtt éreztem rá erre, amikor
2004. július 9-én elindítottam az e-vangélium küldést. Szombaton
lettünk 7 évesek! Istennek legyen hála!
Kérem, hogy akinek van rá lehetősége és fontosnak tartja az ügyet,
támogassa a fiatalok evangelizációját! Köszönöm a nagylelkűséget!
Szeretettel: István atya
Adományát elküldheti:
1. On-line plébániánk honlapján: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Kérem, válassza az adomány lehetőséget, majd az adomány céljánál
jelölje meg: e-vangélium
2. Átutalással:
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000
0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Postai utalvánnyal:
Cím: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. július 26., kedd

[Evangelium] 2011-07-26

2011. július 26. – Kedd

Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a
sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: „Magyarázd
meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!"
Kérésükre így magyarázta meg: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A
szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly
pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az
ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan
aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén
is. Az Emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden
botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd
sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk
országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg!"
Mt 13,36-43


Elmélkedés:
Mai szentírási szövegünk Jézus magyarázatát tartalmazza a
szántóföldről, a búzáról és a konkolyról. A magyarázatból világosan
kiderül, hogy ez a példázat az Isten Országáról szól, miként a
mustármagról és a kovászról szóló is. E titokzatos Ország ezen a földön
jókból és gonoszokból, igazakból és bűnösökből áll. Ez az állapot
egészen a végső időkig, az Ország beteljesedéséig megmarad, amikor majd
megtörténik a szétválasztás. A szétválasztást és ítéletet nem
sürgetheti az ember, annak bekövetkeztéig türelemre és béketűrésre van
szükségünk. A beszéd fontos mondanivalója az is, hogy az ítélkezés
egyedül Isten joga, aki nem csupán igazságos, hanem irgalmas is lesz az
emberekhez.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Jézusom, vezess engem a te utadon.
Ne engedjem el soha a te kezedet.
A Te kegyelmed éltessen engem.
A Te szereteted lakjék bennem.
A Te tisztaságod költözzék belém.
Ne a test legyen a szemem előtt, hanem a lélek.
Ne a jelen, hanem az örök élet.
Ne csak másoknak, de magamnak is szívből megbocsássak.
Mindig és mindenért, Neked hálát adni tudjak,
és ha választanom kell kettőnk között Jézusom,
mindig csak Te, Te és sohasem én legyek az első!

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim az e-vangélium listán!
Miközben naponta olvassátok az e-vangéliumot és növekszik közösségünk,
a háttérben továbbra is fáradozok az evangélium terjesztésén. Tavaly a
határon túli magyarok evangelizációja volt a cél, amelyet a ti
támogatástoknak köszönhetően sikerült megvalósítani. Köszönöm!
Idén a fiatalok evangelizációja terén szeretnék előrelépni. Egészen
újszerű dolgok látnak napvilágot a közeljövőben e területen. Egy kis
csapattal hónapok óta dolgozunk, s már az utolsó fázisba léptünk. Nem
találtuk fel a spanyolviaszt, de új fórumot hozunk létre. A többi még
titok. Olyan dolgokat tanultam az utóbbi időben, amiről 4 hónapja még
fogalmam sem volt, de érzem a lehetőséget.
Benedek pápa a kommunikációs világnap alkalmából azt írta üzenetében,
hogy az Egyház az interneten való jelenlétével ne "pillanatnyi
látványosságot" adjon az embereknek, hanem az evangéliumot, mint
"mindennapi lelki táplálékot". 7 évvel ezelőtt éreztem rá erre, amikor
2004. július 9-én elindítottam az e-vangélium küldést. Szombaton
lettünk 7 évesek! Istennek legyen hála!
Kérem, hogy akinek van rá lehetősége és fontosnak tartja az ügyet,
támogassa a fiatalok evangelizációját! Köszönöm a nagylelkűséget!
Szeretettel: István atya
Adományát elküldheti:
1. On-line plébániánk honlapján: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Kérem, válassza az adomány lehetőséget, majd az adomány céljánál
jelölje meg: e-vangélium
2. Átutalással:
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000
0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Postai utalvánnyal:
Cím: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. július 25., hétfő

[Evangelium] 2011-07-25

2011. július 25. – Hétfő, Szent Jakab apostol

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak
(Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult
előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?" Ő
azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban
melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon."
Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek
vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell
innom?" „Készek vagyunk!" – felelték. Jézus erre így folytatta: „A
szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön
mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott,
akiket mennyei Atyám erre kiválasztott."
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a
testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt
hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető
emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így
legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki
első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét
váltságul mindenkiért."
Mt 20,20-28


Elmélkedés:
Miután Jakab és János azzal a nagyravágyó kéréssel fordulnak Jézushoz,
hogy dicsőséges trónja mellett ülhessenek, a többi tíz apostol
méltatlankodni kezd emiatt. Neheztelésük oka nem lehet más, hogy ők is
éppolyan nagyravágyók, és ők is Jézus mellett szeretnének helyet kapni.
De talán nem csak az apostolok, hanem mi is ugyanilyen nagyravágyók
vagyunk sokszor.
A nagyravágyás lelkületével szemben Jézus az alázatosságot és a
szolgálatkészséget ajánlja, s erre a legjobb példa a saját élete.
Tanítványinak szolgája, amikor az utolsó vacsorán megmossa lábukat, s
az Atya alázatos szolgája, amikor a kereszten feláldozza életét a mi
üdvösségünkért. Ha dicsőségében részesülni szeretnénk, akkor nem a
hatalmaskodást vagy az uralkodást kell választanunk, hanem az szolgálat
útján kell járnunk alázatosságban.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts
egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs
foglalata és beteljesítése.
Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és így méltók
legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. július 24., vasárnap

[Evangelium] 2011-07-24

2011. július 24. – Évközi 17. vasárnap

Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek: „A mennyek országa olyan,
mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette
újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és
megvette azt a szántóföldet.
A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt
keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét,
amije csak volt, és megvásárolta azt.
Végül: a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és
az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és
nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig
kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a
gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott
sírás lesz és fogcsikorgatás.
Értitek-e mindezt?" „Igen!" – felelték. Erre így folytatta: „Minden
írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint
egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő."
Mt 13,44-52


Elmélkedés:
Csodálatos kincsünk
Néhány évvel ezelőtt a plébánia fiataljai elhívtak moziba. Mondták,
hogy egy nagyon mókás filmet vetítenek, amit érdemes megnéznem. Amelie
csodálatos élete – ez volt a film címe. A film egy Párizsban élő
kedves, fiatal lányról szólt, aki felszolgálóként dolgozott. Egy napon
Amelie a lakásában teljesen véletlenül talált egy titkos rejtekhelyet.
A titkos zúg egy kis dobozt rejtett, benne a lakás előző tulajdonosának
gyermekkori apróságaival, emlékeivel. Rögtön az az ötlete támadt, hogy
felkutatja a lakás korábbi tulajdonosát és visszajuttatja neki a
kincseket. Pár napos keresés, nyomozás után Amelie megtalálja a férfit
és úgy juttatja el neki a dobozkát, hogy nem is tudja meg, kinek
köszönheti, hogy visszakapta gyermekkorának féltve őrzött kincseit. A
férfi könnyekig meghatódik, amikor felnyitja a számára oly kedves
dobozt, s ezt a távolból ismeretlenként szemlélő fiatal lány
elhatározza, hogy mostantól mindenkivel jót fog tenni. Lám a régi kincs
milyen nagy örömet okozott eredeti gazdájának, de annak az életét is
megváltoztatta, aki hozzásegítette a kincs megtalálásához.
Ez a kis történet jutott eszembe a mai evangélium kapcsán, s rögtön el
fogom árulni azt is, hogy miért. A magvetőről, majd pedig a búzáról és
a konkolyról szóló példázatokat követően újabb példabeszédeket
olvastunk a mai vasárnap evangéliumában. A kincsről, az igazgyöngyről
és a halászhálóról szóló jézusi hasonlatok más-más oldaláról mutatják
be számunkra az Isten országát. A példabeszédek tanulságaként azt
szoktuk megemlíteni, hogy az Isten országa olyan kincs, olyan érték,
amelyért érdemes minden áldozatot meghoznunk. A földműves mindenét
eladja annak érdekében, hogy megvásárolhassa a kincset rejtő földet. A
kereskedő mindenét pénzzé teszi, hogy megszerezhesse magának az értékes
igazgyöngyöt. Nem kapzsiságról vagy birtoklási vágyról van itt szó,
hanem arról, hogy fel kell ismernünk, hogy mi az igazán értékes az
életünk számára, és ezért mindenről késznek kell lemondanunk.
Nem állítom, hogy az élet boldogságát jelentő kincset mindenki
kizárólag a hitben, a vallásosságban találhatja meg. Lehet, hogy
egyesek ezt várják tőlem, a paptól, de én szívesebben hagyom meg
mindenki szabadságát. Ha valaki a családot, a barátságot, a szerelmet,
a becsületesen végzett munkát vagy bármi mást tekint a legértékesebbnek
az életében, hát keresse ezeket és legyen tőlük boldog!
Néhány dolgot azonban kérek. Először is azt, hogy senki ne irigykedjen
másokra és ne legyen gyűlölet senkinek a szívében mások iránt, aki még
nem találta meg saját kincsét! Keresse inkább tovább kitartóan! Ne
fecsérelje energiát az irigykedésre, inkább járjon nyitott szemmel,
nyitott szívvel és biztosan meg találja azt, amitől élete boldog lesz.
Második kérésem azokhoz szól, akik már megtalálták kincsüket: Legyenek
hálásak ezért és őrizzék gondosan! A harmadik kérésem pedig az, hogy
segítsünk megtalálni másoknak a kincset! Itt jön a képbe Amelie
csodálatos története, akinek eszébe sem jut, hogy magának tartsa meg a
másik ember kincsét, hanem visszajuttatja a talált kincset gazdájának.
A történet számomra igazi érdekessége az, hogy ő pedig ebben, azaz
mások boldogsághoz segítésében találja meg a maga kincsét.
Befejezésül még egy jó tanács a keresőknek: Ha valaki hosszas keresés
után sem találja kincsét vagy amit megtalált, az egy idő után kevésbé
értékesnek bizonyul, ha az örökké tartónak hitt szerelem múlni kezd, ha
a legjobbnak hitt barát csalódást okoz, talán érdemes bekopogni Isten
háza ajtaján.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Taníts minket arra, hogy óvatosak legyünk az
evilági javakkal és kincsekkel kapcsolatban, mert könnyen rabul
ejthetik szívünket és eltéríthetnek minket törvényeid útjától! Segíts
minket, hogy le tudjunk mondani mindenről azért, hogy megtaláljuk igazi
kincsünket, Téged, aki lelkünk üdvösségét akarod, és rátaláljunk a te
szeretetedre, amely életünk igazi és teljes boldogságát jelenti.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum