2015. november 21., szombat

[Evangelium] 2015-11-21

2015. november 21. – Szombat

Abban az időben: Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik
azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: „Mester! Mózes
meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga
után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és
támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán
meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd
sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül
az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz
mind a hétnek felesége volt."
Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik
pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való
feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se
halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai,
mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt
a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák
Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az
élőké, hiszen mindenki érte él." Erre néhány írástudó megjegyezte:
„Mester, helyesen válaszoltál." Nem is mertek többé tőle semmit sem
kérdezni.
Lk 20,27-40

Elmélkedés:

Jézus továbbra is a jeruzsálemi templomban tartózkodik, itt tanítja a
népet. Ide jönnek hozzá a szadduceusok vallási csoportjának tagjai, hogy
tanításába beleköthessenek. Kérdést tesznek fel neki a feltámadással
kapcsolatban. Az általuk mondott példa az asszonyról, akit a hét testvér
egymás után feleségül vett, minden bizonnyal csupán a képzelet szüleménye,
legfeljebb elméleti kérdés, ami a gyakorlatban aligha történt meg.
Kérdésük hátterében az a feltételezés húzódik, hogy a túlvilágon is
ugyanolyan viszonyok lesznek majd az emberek, a férfiak és nők között,
mint a földi életben. Ez nyilvánvalóan téves elképzelés, amelyet Jézus ki
is nyilvánít előttük. A túlvilágon, a feltámadás utáni létmódban már nem
lesz házasság.
Jézus azokból a bibliai könyvekből igazolja álláspontját a feltámadásra
vonatkozóan, amelyeket az őt kérdező szadduceusok is elfogadnak.
Kijelentése szerint az elhunytak világa a feltámadottak, az élők világa.
Az ember földi élete ugyan megszűnik, lezárul a halállal, de Isten a
feltámadás által újjáteremt minket, új életet, romolhatatlan testet kapunk
tőle. Jézus feltámadását követően a keresztény közösség igehirdetésének
középpontjává válik a feltámadásról szóló tanítás, mint olyan igazság,
amelyet az Úr feltámadása igazol.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Megtanultam már Uram, hogy a szellemi életnek is táplálékra van szüksége,
és ez elsősorban az igazság, amelynek megvalósításáért érdemes élni. Nem
mindegy, hogy milyen gondolatok töltenek el, és nem közömbös, hogy
vágyódom-e új igazságok után. Óvj meg a szellemi elfáradástól, a lelki
kimerüléstől. Tarts távol tőlem minden önfejű és szűklátókörű
beletörődést. Legyek mindig úton az igazság megkeresésében és
megtalálásában. Óvj meg a lelki szárazságtól és ürességtől, az egyedüllét
óráinak szegénységétől, amikor már semmi sem érdekel. Tégy nyitottá
szavaid iránt, hogy mindig veled lehessek.
D. Considine

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151121.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-21
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 20., péntek

[Evangelium] 2015-11-20

2015. november 20. - Péntek

Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte
onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: "Írva van: Az én házam az
imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek." Ott tanított azután
mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az
életére törtek. De nem tudták eldönteni, hogy mit tegyenek vele, mert
az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta (tanítását).
Lk 19,45-48
Elmélkedés:
Az evangélium helyszíne immár Jeruzsálem, a tartomány központja. Jézus
életének utolsó szakasza kezdődik el, útjának és küldetésének
végcéljához ért. A jeruzsálemi templomba most nem imádkozni jön, miként
korábban a zarándoklatok alkalmával, hanem azért, hogy Isten Fiaként
birtokba vegye az Atya házát és megtisztítsa azt mindattól, ami
méltatlan az imádás és tisztelet e helyéhez. Jézus mintegy védelmébe
veszi Isten házát, eltávolít onnan mindent, aminek nincs ott helye, s
újra átadja azt eredeti rendeltetésének, tudniillik annak, hogy az
Istent imádják és tiszteljék ott. Cselekedetével, a kereskedők
kiűzésével egyértelművé teszi, hogy a templom szent hely, a vallásos
emberek istentiszteletének helye, ahol semmi keresnivalója nincs
semmiféle gazdasági vagy kereskedelmi tevékenységnek, még akkor sem, ha
az áldozatbemutatáshoz szükséges állatokat lehetett itt megvásárolni.
Miután Jézus a városokat és falvakat bejárva tanította az embereket,
mostantól tanításának helyszíne az Atya háza. Az előző években tanított
hegyen és síkságon, zsinagógában és tóparton, most pedig az
istentisztelet központi helyén, a jeruzsálemi templomban. Itt hangzik
el mindennap az örömhír, a nép pedig figyelemmel hallgatja Jézust,
miközben a vallási vezetők már a vesztét tervezik.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Íme, Jézus Krisztus Atyja és a mi Atyánk, készek vagyunk részt vállalni
Fiad szenvedésében. Vedd kezedbe életünket, tedd hasonlóvá Fiad
életéhez. Ő a saját életét akarja bennünk folytatni az idők végezetéig,
bennünk és életünkben akarja kinyilatkoztatni élete nagyságát,
szépségét és áldásos voltát. Ami velünk életünkben történik, az nem
véletlen, nem a vak sors eseménye, hanem egy darab a Fiad életéből. Az
örömöt tehát úgy fogadjuk, mint Krisztus örömét, a sikert, mint az ő
sikerét, a fájdalmat, mint az ő fájdalmát. A mi munkánk az ő munkája, a
halálunk része az ő halálának.
K. Rahner

A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151120.mp3

References

1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-20
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 19., csütörtök

[Evangelium] 2015-11-19

2015. november 19. – Csütörtök, Árpád-házi Szent Erzsébet

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok
engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik
arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is
bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek,
milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik
azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is
jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik.
Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára
számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit
kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok
kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök,
és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a
gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne
mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és
nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött,
megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
Lk 6,27-38

Elmélkedés:

A mai napon ünnepelt Szent Erzsébet életében megcsodálhatjuk, mire képes
az ember, ha egészen Istennek szenteli életét. Ennek alapja az, hogy
valaki megérti Jézus Krisztus kérését: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok
is irgalmas" (Lk 6,36).
Keresztény életünknek és cselekedeteinknek a forrása, vonatkozási pontja
Isten. Ha nem hozzá mérjük magunkat, akkor téves úton járunk. Az ő
szeretete éltet minket és ezt a szeretetet sugározzuk tovább embertársaink
felé. Az ő irgalma újítja meg életünket és ezt az irgalmat gyakoroljuk
felebarátaink felé. Ebben az értelemben a szeretet és az irgalmasság nem
csak egyszerűen egy humánus cselekedet a másik ember felé. A szeretet
gyakorlásának alapeleme, hogy tiszteljük a másik személyt, mint embert és
emberségünkből fakadó kötelességnek tekintjük a szeretetet. Ő is Isten
képmására lett teremtve és én is. Istent szeretem a másik emberben és
Isten szeretete árad ki felé általam.
Keresztény emberként arra kaptunk meghívást, hogy Isten atyai szeretetét,
jóságát, könyörületét utánozzuk, s ennek tettekben való megnyilvánulásai
igazolják az isteni jelenlétet a világban. Ahol megtapasztalható a
szeretet légköre, ott Isten jelen van. Ahol irgalmas tettek fakadnak a
szeretet érzéséből, ott Isten jelen van. Bennem jelen van-e Isten?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Apostolod mondotta, Urunk: „Élek ugyan, de már nem én élek, hanem Krisztus
él bennem". A szentáldozás után én is azt szeretném, ha bennem élnél,
Uram, ha velem küzdenél szenvedélyeim ellen, ha velem tűrnél, mikor
igazságtalanságot kell szenvednem, ha velem dolgoznál, mikor kötelességet
kell teljesítenem, ha gyakorolnád bennem szeretetedet, mikor ápolnom,
gondoznom, nevelnem kell valakit. A te akaratod valósuljon bennem, amikor
kedvem ellenére is engedelmeskedem. A te jóságod buzgólkodjon, amikor
másokat boldogítok. Így maradjak én benned, te pedig énbennem, Uram.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151119.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A könyvet rendelők felé jelzem, hogy a többség ezen a héten számíthat az
érkezésre, de néhány csomag átcsúszhat a következő hét elejére.
Megjelent a Szívem első gondolata 2016. című könyvem, amely 2015.
adventtől 2016. adventig az evangéliumi elmélkedéseket tartalmazza,
közkívánatra most is imagyűjteménnyel. Ez tehát nem egy gyermekimakönyv,
hanem a jövő évi elmélkedések könyvben.

Bővebb információk és minden idei evangelizációs kiadvány az alábbi
rendelési linken található. A link biztonságos, akkor is, ha esetleg a
böngésző mást jelez.
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők ne töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehmei jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
E célokra az adományokat 2015. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. november 19.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetősége.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-19
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 18., szerda

[Evangelium] 2015-11-18

2015. november 18. – Szerda

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan
megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik:
„Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot
nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát
adott nekik, és így szólt: „Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek!"
Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és
tiltakoztak: „Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk!" Az előkelő ember
mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit,
akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele.
Előlépett az első, és így szólt: „Uram, mínád tíz mínát hozott." Erre azt
mondta neki: „Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges voltál, tíz
város kormányzását bízom rád." Jött a másik szolga, és így szólt: „Uram,
mínád öt mínát hozott. „ Ennek azt mondta: „Te öt város kormányzója
leszel." Jött a harmadik, és így szólt: „Uram, itt a mínád. Kendőbe kötve
elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy: felveszed,
amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél." Ezt így büntette
meg: „A magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy
szigorú ember vagyok: felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem
vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve
kamatostul kaptam volna vissza?" Aztán a körülállókhoz fordult: „Vegyétek
el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van!" Azok
megjegyezték: „Uram, hiszen már van tíz mínája." De ő így válaszolt:
„Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék.
Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet
pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek
meg szemem láttára!"" E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé.
Lk 19,11-28

Elmélkedés:

Korábban említettük már, hogy Lukács evangélista úgy szerkesztette meg
írását, hogy Jézus nyilvános működése, tanító útja Názáretből indul és
Jeruzsálemben ér véget, mintegy egyetlen úton halad végig. Az út végső
céljához, Jeruzsálemhez és az Úr küldetésének beteljesedéséhez közeledve
egyre jobban felerősödik a végső idők és az Isten országának várása. A
tény, hogy a vakok látnak, annak a jele, hogy elérkezett a messiási idő.
Ezt tanítja a jerikói vak esete. A másik tény, hogy a bűnösök is meghívást
kapnak Isten országába, azaz nekik is szól az üdvösség örömhíre, szintén
megerősíti azt, hogy a Messiás megkezdte szolgálatát. Ezt szemlélteti
Zakeus esete.
Jézus példabeszéde, amit a mai evangéliumban olvasunk, azt mutatja be,
hogy a végső időkben valamilyen elszámolás fog bekövetkezni, az embernek
el kell számolni életével, élete cselekedeteivel Isten előtt. A
hasonlatban nem az a lényeges, hogy az előkelő ember milyen mennyiségű
pénzt (mínát) adott szolgáinak, hanem az, hogy miként használtak azt fel.
Ennek mintájára nem az a fontos, hogy ki kapott jobb képességeket
Istentől, hanem az, hogy ki-ki miként használta azt a több vagy kevesebb
képességet, amit kapott. Minden kegyelmet egyrészt azért kapunk Istentől,
hogy le ne térjünk az üdvösség útjáról, azaz fordítsuk azt a magunk lelki
javára, másrészt azért, hogy másokat is segítsünk vele.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te úgy rendezted be az emberi életet, hogy az élettapasztalat legyen
egyik legbölcsebb tanítónk. Mennyit kell ezért fizetnünk: időt, erőt és
még pénzt is. Milyen nehéz okosnak és bölcsnek lenni. Tudni, mikor
követünk el hibát és mikor tehetünk jót. Mégis a beteljesült élet számára
döntő jelentőségű: vajon te töltöd-e be, Uram, életemet vajon nyitott
tudok-e lenni igéd számára. Óvj meg attól, hogy tudás utáni vágyam
megelégedjék a mindennapi hírek tudomásulvételével. Tudjak
szellemileg-lelkileg nyitott maradni minden iránt, ami bensőmet
gazdagítja, és mindinkább tehozzád és az emberekhez vezet.
J. Neubauer

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151118.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-18
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 17., kedd

[Evangelium] 2015-11-17

2015. november 17. – Kedd

Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű
gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni
Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát
előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert Jézusnak
arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította:
„Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom." Erre ő
sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva
megjegyezték: „Bűnös embernél száll meg." Zakeus azonban odaállt az Úr
elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha
valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette." Jézus
kijelentette: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám
fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett."
Lk 19,1-10

Elmélkedés:

Továbbra is Jerikó városa az evangéliumi jelenet helyszíne. Zakeus, a
mindenki által megvetett és pénzéhsége miatt gyűlölt ember megalázza
magát, amikor felmászik egy fára. Nem törődik azzal, hogy nevetség tárgya
lesz, mert őt egyetlen vágy vezeti, látni akarja Jézust. A tömeg őt is
megakadályozza abban, hogy Jézussal találkozzon, miként a tegnapi
evangéliumban is a tömeg akarta elhallgattatni a kiáltozó vak koldust. S
miként a jerikói vak sem engedte azt, hogy a tömeg elnémítsa, úgy Zakeus
sem engedi, hogy a nagy tömeg távol tartsa Jézustól. A vak koldus azt a
megoldást találta, hogy egyre hangosabban kiáltozik, s így hívja fel
magára az Úr figyelmét. Zakeus pedig felmászik a fára, s ennek
köszönhetően figyel fel rá Jézus.
A jerikói vak és a jerikói vámos története kapcsán érdemes elgondolkoznom:
mi és ki akadályoz meg abban, hogy Jézust lássam, halljam, találkozzak
vele? Észreveszem-e ezeket az akadályokat? Vagyok-e annyira leleményes,
hogy legyőzzem azokat? Mennyire erős bennem az Isten-látás vágya?
Jézus felfigyel kiáltásomra, meghallja szavam és észrevesz, ha a kíváncsi
tömegből valamilyen módon kiemelkedem. Az üdvösséget hozza el számomra, ha
engedem, hogy betérjen életembe. Nem szégyen fára mászni, szokatlant
tenni, ha közeledik, mert nem tudhatom jár-e még erre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, taníts megismerni a szenvedés értelmét és értékét. Te tudod, hogy
félek tőle, s minden ember így van vele. Jó órákban, mikor közelségedet
érzem, mindenre kész vagyok, erősnek érzem magam, és igent tudok mondani a
kereszthordozásra. Néha az is eszembe jut: kérnem kell téged, hogy küldj
szenvedéseket, hogy hozzád hasonló lehessek. Érzem lelkem mélyén, hogy a
szenvedés drága ajándék, a te szereteted felbecsülhetetlen kincse.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151117.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-17
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 16., hétfő

[Evangelium] 2015-11-16

2015. november 16. – Hétfő

Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak
koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra,
megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön
errefelé. Erre kiáltozni kezdett: „Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!"
Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban
kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!" Jézus ekkor megállt, és szólt,
hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek
veled?" A vak könyörgött: „Uram, hogy lássak!" Jézus így szólt hozzá:
„Láss! Hited meggyógyított téged." Azonnal visszanyerte látását.
Dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta
Istent.
Lk 18,35-43

Elmélkedés:

A jerikói vak meggyógyítása túlmutat a szokásos gyógyító csodákon. A testi
gyógyulás, a vakság megszűnése nyilvánvaló, a korábban vak ember Jézusnak
köszönhetően lát. A történet másik szintje az, hogy a vakság a hitetlenség
állapotát jelképezi, miként a látás a hit állapotát. A vak koldus kifejezi
hitét Jézus iránt, aki e szavak kíséretében adja vissza szemevilágát:
„Láss! Hited meggyógyított téged" (Lk 18,42).
A történet harmadik értelmezési szintjén Lukács evangélista bemutatja azt,
hogy még a vakok is meglátják, felismerik Jézusban a Messiást. Ennek jele,
hogy a jerikói vak „Dávid fiának" szólítja a közeledő Jézust, a zsidó
hagyomány szerint ugyanis az eljövendő Messiás Dávid király családjából
fog megszületni. A vakok felismerésével gyökeresen ellentétes a zsidó
vezetők vaksága, akik nem ismerik fel az idők jeleit, nem látják meg
Jézusban az Isten küldöttét, és elvakultságukban szembefordulnak vele.
Mindannyiunk életében eljön az a pillanat, amikor az Úr közeledik felénk.
Ha nem veszem észre vagy nem hallom meg szavát, akkor életem nagy
lehetőségét szalaszthatom el. Ülhetek tovább bűneim koldusruhájában, lelki
vakságom börtönében, tehetetlenségem némaságában életem végéig, s csak
magamat okolhatom mulasztásomért. Egyetlen kiáltásomra Jézus biztosan
felfigyel.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk és Istenünk, azt kívánod, hogy kiegyensúlyozott, megérlelődött
emberek legyünk, akiknél a befejezés gondolatának békéje még alakítólag
hat ránk és az emberekkel való kapcsolatainkra. Segíts rajtunk, Urunk,
hogy az öregedés napjaiban is jól használjuk ki időnket, lehiggadva és
bölcsen cselekedjünk, nagyvonalúak és jóságosak maradjunk, és bizakodással
tekintsünk a túlvilágban való beteljesedésre. Ajándékozd meg életünket az
utolsó napig is tartalommal és vonzó értékekkel.
P. Haschek

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151116.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A könyvet rendelők felé jelzem, hogy a többség ezen a héten
szerdán-csütörtökön-pénteken számíthat az érkezésre, de néhány csomag
átcsúszhat a következő hét elejére.
Megjelent a Szívem első gondolata 2016. című könyvem, amely 2015.
adventtől 2016. adventig az evangéliumi elmélkedéseket tartalmazza,
közkívánatra most is imagyűjteménnyel. Ez tehát nem egy gyermekimakönyv,
hanem a jövő évi elmélkedések könyvben.

Bővebb információk és minden idei evangelizációs kiadvány az alábbi
rendelési linken található. A link biztonságos, akkor is, ha esetleg a
böngésző mást jelez.
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára, és havonta jelenik meg tele színes
képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének gondoskodni gyermekük,
unokájuk vallásos neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft. A jótékonysági előfizetők ne töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehmei jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
E célokra az adományokat 2015. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. november 16.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetősége.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a
következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-16
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. november 15., vasárnap

[Evangelium] 2015-11-15

2015. november 15. – Évközi 33. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Azokban a napokban,
amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad
világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó
erők megrendülnek.
Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy
hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti
választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig.
Vegyetek példát a fügefáról: Amikor már zöldellni kezd és levelet hajt,
tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek
mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már, az ajtó előtt.
Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem
következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám
azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú,
hanem egyedül az Atya.
Mk 13,24-32

Elmélkedés:

Isten helyet készít nekünk
Egy egyetemista fiatal meséli, milyen népszerűek az egyik professzor órái.
Másoknál jelenléti ívet kell aláírni, mégis hiányzik a hallgatók fele. De
a kiváló professzor előadásáról senki nem akar lemaradni. Itt nincs
jelenléti ív, de így is legalább 150 diák zsúfolódik be a száz fős
előadóterembe. Az egyetemista, aki meséli nekem élményeit, bevallja, hogy
nem erénye a pontosság, sajnos szinte mindig elkésik. Hamar megtanulta,
hogy a „Van valahol egy szabad hely?" kérdést e helyen nem érdemes
feltennie, de jószándékú társai mindig szorítanak neki egy fél széket vagy
néhány centit a lépcsőn.
Egy vonatra lehet helyjegyet váltani, de egy egyetemi előadásra nem.
Miként a mennyországban sem mondhatom majd azt, hogy nekem azért van itt
helyem, mert megváltottam a jegyem. Mondhatnánk, hogy itt nincsenek
megváltott helyek, de ez nem egészen igaz. Vannak, de nem én váltottam meg
a helyet biztosító jegyet, hanem helyettem Jézus Krisztus. Ő, a Megváltó
készít nekem helyet a mennyben. Nem kell könyökölni vagy másokat arrébb
taszigálni, hogy jusson hely számomra. Nincs jogom hozzá, hiszen
befogadott vagyok e helyen, Isten fogad be örök országába. Itt legalább
annyi hely jut nekem, ahol kényelmesen berendezkedhetek egy örök életre.
És ez nekem éppen elég.
Jézus a végső időkről beszél az evangéliumban. Arról az időről, amikor
Isten angyalai összegyűjtik a választottakat a világ négy tájáról és
mindenkit bevezetnek arra a helyre, amit az Emberfia készített számukra.
Ha erre a helyre gondolunk, a számunkra készített helyre, akkor remény
tölt el bennünket. A félelmetes jelek hallatán talán elfog minket a
félelem, a borzongás, a bizonytalanság. A nap és a hold elsötétedése, a
csillagok és égitestek szokatlan mozgása, a természeti erők megrendülése,
a rendkívüli égi jelek és földi jelenségek talán valamilyen természeti
katasztrófára utalnak, vagy talán csak jelképes beszéd Jézus részéről,
amely a világ elmúlását és megújulását jelenti. Akármelyik is igaz,
félelemmel gondolnánk a bekövetkezés pillanatára, ha nem tudnánk, hogy
Jézus helyet készít számunkra egy új világban. Ez a világ ugyan elmúlik,
de nekünk lesz helyünk az újban.
Időnként felerősödik a világvége várása. Akadnak olyanok, akik napra
pontosan előre tudják az időpontot és világgá kürtölik azt. Az elmúlt 30
évben csaknem tízszer rettegtek már a világ teljes összeomlásától a
hiszékeny emberek, de végül elmaradtak a rettenetes események. Az
álpróféták viszont ilyenkor sem szégyenkeznek, hanem gyorsan módosítják
álláspontjukat, néhány nap múlva kitalálnak egy újabb időpontot, hogy
legyen mitől rettegniük. A bölcs ember pedig csak mosolyog rajtuk, nem
foglalkozik a szélhámosokkal, mert jól ismeri Jézus szavait a végső időkre
vonatkozóan: „azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai,
sem a Fiú, hanem egyedül az Atya" (Mk 13,32). Jézus tanításával gyökeresen
szembenáll minden olyan állítás, amely konkrét időpontokat jelöl meg azzal
kapcsolatban, hogy mikor fognak bekövetkezni a végső események, ezért az
ilyen kijelentéseket hamisnak kell tekintenünk. Érdemesebb hinnünk Jézus
örökérvényű tanításában.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Gyorsan változó világunkban biztos pontot keresünk,
amire életünket alapozhatjuk. Az újszerűnek tűnő elméletek folyamában
maradandó igazságokat keresünk, amelyekhez igazodhatunk. Keressük
helyünket, feladatunkat a világban, mert folytatni szeretnénk a teremtés
művét és felebarátaink szolgálatára szeretnénk lenni. Ég és föld elmúlnak,
mert ez a világ mulandó, de a te szavad, tanításod örök igazság marad,
amely utat mutat számunkra az üdvösség felé. Segíts minket az üdvösség
útján!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151115.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-11-15
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum