2015. július 25., szombat

[Evangelium] 2015-07-25

2015. július 25. – Szombat, Szent Jakab apostol

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak
anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus
megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?" Ő azt felelte: „Intézd úgy, hogy az én
két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal
oldaladon."
Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek
vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell
innom?" „Készek vagyunk!" – felelték. Jézus erre így folytatta: „A
szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön
mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott,
akiket mennyei Atyám erre kiválasztott."
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a
testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt
hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető
emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így
legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első
akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét
váltságul mindenkiért."
Mt 20,20-28

Elmélkedés:

A tizenkét apostol névsorában két Jakab nevezetűvel találkozunk (vö. Mt
10,2-4, Mk 3,16-19 és Lk 6,14-16). A mai napon az idősebb Jakabnak
nevezettet ünnepeljük, aki Zebedeusnak volt a fia és ő volt a bátyja János
apostolnak és evangélistának. Péterrel, Andrással és testvérével, Jánossal
együtt Jakab is a Jézus által elsőként meghívottak közé tartozik.
A mai ünnep evangéliuma azt az eseményt beszéli el, amikor Jakab és János
édesanyja azzal a kéréssel fordul Jézushoz, hogy messiási országában az ő
két fia ülhessen majd az Úr mellett. A kéréssel a két fiú is egyetértett,
hiszen anyjuk velük együtt adja elő különleges kérését. Az eset arról
tanúskodik, hogy a hatalomvágy, a dicsőségvágy és az egymás közötti
versengés még az apostolok között is előfordult, s e kísértések nem csupán
kettőjüket érintették, hanem a többieket is.
Jézus nem olyan hatalmat ígér nekik, mint amilyet ők most elképzelnek a
maguk számára, hanem a mennyei dicsőséget, amelyet ők szenvedések árán
szerezhetnek meg. Az Úr kérdésére kifejezik, hogy készek „inni a
szenvedések kelyhéből," bár ekkor még pontosan nem értették, mit is jelent
ez. Ez az ígéret Jakab apostol életében valóra vált, hiszen az apostolok
közül elsőként ő adta életét Krisztusért.
Kész vagyok-e osztozni Jézus szenvedésében, hogy dicsőségében is
részesítsen?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram Jézus, légy az én Megváltom! Megtestesülésed legyen az én örömöm,
evangéliumod az én tanításom, egész életed az én példaképem, szenvedésed
az én megváltásom, a te gyalázatod az én dicsőségem, a te halálod az én
életem, a te föltámadásod az én vigasztalásom, a te mennybemeneteled az én
reménységem, a te újra-eljöveteled az én hozzád térésem.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150725.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-25
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 24., péntek

[Evangelium] 2015-07-24

2015. július 24. – Péntek

Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond
példabeszédeket, így folytatta: „Értsétek meg hát a magvetőről szóló
példabeszédet! Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem
értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe
vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag
pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de
az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt
szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag
az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon
elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott
mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az
egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat."
Mt 13,18-23

Elmélkedés:

A magvetőről szóló példabeszéd magyarázatában Jézus felsorolja, hogy
hányféle veszély fenyegeti azokat, akik hallgatják Isten üzenetét. Egyesek
szívéből a gonosz kitépi az igazság tanítását, másokban nem ver mély
gyökeret a tanítás és a nehézségek idején elpártolnak attól, továbbá
vannak olyanok, akikben terméketlen marad a tanítás, mert fontosabb
számukra a földi világ szeretete, mint az örök életre vezető isteni
üzenet. És természetesen vannak olyanok, akik a tanítást hallgatják,
megszívlelik és életre is váltják.
A tanítás különféle fogadtatásait három területre vonatkoztathatjuk.
Először Jézus tanítására, aki maga is megtapasztalta, hogy szavait egyesek
rosszindulattal, ellenséges érzülettel hallgatják. Másodszor az apostoli
időkre is érvényes, hiszen az apostolok igehirdetésük során
visszautasítással is találkoztak, s ez a tapasztalat szintén
megjelenhetett az evangélisták leírásában. Harmadszor pedig az Egyház
igehirdetésére jellemző a visszautasítás az évszázadok során. A negatív
fogadtatás mellett azonban mindhárom területen megmutatkozik a pozitív is,
azaz az elfogadás. Jézust elragadtatással hallgatják a tömegek, az
apostolok megtapasztalják, hogy ha Jézus nevében tanítanak, akkor annak
hatása van az emberekre, és az Egyház igehirdetése is eredményt hoz, ha
hűséges marad az Úr szavához.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, világ világossága és híveid vigasza, nyisd meg
szemünket üzeneted számára. Az évek folyamán sok hang és szó jut el
fülünkhöz, és mi emberek oly gyakran bolyongunk és tévelygünk. Nálad
vannak egyedül az örök élet igéi! Add, hogy megnyitottak legyünk igazságod
iránt. Hadd tudjunk tisztelettel meghajolni titkaid előtt! Erősítsd
bennünk az örökkévalóság fényessége utáni vágyat, amelyben minden titok
megoldódik. Csak akkor fogjuk megtudni, ki voltál te, és hogy mi történt
körülöttünk.
J. K. Lavater

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150724.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-24
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 23., csütörtök

[Evangelium] 2015-07-23

2015. július 23. – Csütörtök, Szent Brigitta, Európa társvédőszentje

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi
szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt
bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy
még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet
hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként
a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy
ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit
sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és
elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és
szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és
megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és
tanítványaim lesztek.
Jn 15,1-8

Elmélkedés:

A szőlőültetvény vagy szőlőskert képe jó néhányszor előfordul az
ószövetségi írásokban, főként a prófétai könyvekben. A választott nép
Isten szőlőskertje. Isten úgy törődik az ő népével és úgy gondoskodik
róla, miként a gazda foglalkozik szőlőbirtokával. Isten belenyúl az általa
választott nép életébe, irányítja sorsát, meghatározza feladatát, megvédi
vagy megszabadítja ellenségeitől, más népektől, amelyek ellene törnek. A
gondoskodás ellenére a nép mégsem tiszteli Istent, sok esetben semmibe
veszi parancsait, fellázad ellene, hűtlen lesz a szövetséghez, amelyet
Isten kötött vele. A prófétai jövendölésekben az is előfordul, hogy a
végső időkben Isten új szőlőskertet ültet, megújítja szövetségét. E kép
hátterében az áll, hogy az Istenhez való tartozás alapja a szövetség és
Isten parancsai.
Jézus jól tudja, hogy hallgatósága számára ismert ez a kép, ezért erre
építve új dolgot fogalmaz meg amikor önmagát „igazi szőlőtőnek" nevezi. Az
egykor kötött szövetség és az ószövetségi törvények helyébe ő és az ő
szeretet-parancsa lép. Az ő személyéhez való kapcsolódás, kötődés lesz az
alapja az Isten újszövetségi népéhez való tartozásnak. Jézus nélkül
terméketlenek, gyümölcstelenek vagyunk, de ha hozzá tartozunk, akkor
életünk jócselekedetek bőségét fogja teremni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Isten Fia, Jézus Krisztus! Csak te vezethetsz bennünket vissza az Atya
házába. Téged vártunk mint Messiást. Urunk és mesterünk lettél: a
szegényeknek üdvösséget hoztál, megvetést találtál a gazdagoknál. Szenvedő
Isten szolgája, kiürítetted isteni alkatod szépségét. Így lettél
mennyországkirálya, Krisztus követésére vállalkozók példája. Földi anya
gyermeke voltál, a világ szemében kihívó botrány. Mégis csak te köthettél
szövetséget mint Isten küldötte, égiek közvetítője. Életünk kenyere
lettél! Keresztre feszített Üdvözítőnk, te vagy a feltámadás és az el nem
múlást hirdető próféta.
Cserháti J.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150723.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy 6649-en kitöltöttétek az e-vangélium kérdőívet. A korábbi
11 évben mindig csak az én elképzeléseim szerint történtek fejlesztések,
mostantól viszont a ti tanácsaitok és igényeitek számítanak elsősorban.
Ami jól bevált és amit szerettek, azon nem érdemes változtatni, miként ez
a válaszok többségéből kiderült. Emellett mégis érdemes néhány fejlesztést
időnként végrehajtanunk.

Előrebocsátom, hogy sajnos nem minden ötletet tudunk megvalósítani. Azt is
tudnotok kell, hogy lehetetlen mindenkinek a kedvére tenni, mert rendkívül
széles az olvasók tábora. A legfiatalabb 10, a legidősebb 103 éves (ő
könyvben olvassa). Vannak, akik most készülnek a keresztség felvételére,
mások évtizedek óta gyakorolják vallásukat. Az egyszerű munkásembertől a
többdiplomás egyetemi tanárig nagyon sokan olvassák az e-vangéliumot. Bár
nem tudok mindenki igényeinek teljes mértékben megfelelni, a nagyszámú
válaszok kijelölik azt az irányt, amit követnünk célszerű. Az olvasási
szokásaitok alapján munkatársaimmal a következő döntéseket hoztuk.

Az e-vangélium emailes küldése, hallgatása, a honlapokon való olvasása és
az okostelefon alkalmazások használata továbbra is ingyenes marad.

Nagyon sokan tetszetősebb és képpel kiegészített szöveget szeretnétek
kapni, erre a honlapon lesz lehetőség. Mivel a formázás növelné az email
terjedelmét és a küldés idejét, és a különféle levelezőprogramok és
böngészők másként jelenítenék meg azt, ezért az emailben továbbra is
formázatlanul küldjük az evangéliumot, az elmélkedést és az imádságot. Az
olvasmány, a zsoltár és a szentlecke a levélben küldött linken lesz
elérhető, ugyanígy egy másik linken a meghallgatás lehetősége. Adventtől
az evangélium és az elmélkedés mellett az imádság is meghallgatható lesz.
A tartalomban még jobban figyelembe vesszük a szentek ünnepeit. Sokak
kívánságára adventben és nagyböjtben napi, az év többi részében heti
gyakorlati feladatok lesznek az elmélkedés végén a jövő évtől.

Az evangelium365.hu oldalt úgy újítjuk meg, hogy a színesebb megjelenésre,
tetszetősebb szövegre és képekre vágyók kívánságát teljesítsük. Az új
honlap mobilbarát lesz, azaz okostelefonokon és mobileszközökön könnyen
olvasható. Lesz lehetőség a napi evangéliumhoz személyes véleményeket
fűzni és egymással megvitatni azt. Készítünk Facebook és Twitter
oldalakat, mert nagyon sokan használjátok ezeket a közösségi fórumokat.

A fiatalabb korosztály felé nyitva még intenzívebb lesz az okostelefonos
alkalmazások fejlesztése. A jelenlegi iOS és Android alkalmazások mellett
a Windows Phone elkészítése csak az anyagiak függvénye. Szükségét érezzük
és nyitottak vagyunk arra, hogy kifejezetten gyermekeknek szóló
evangéliumi üzeneteket is küldjünk, ha alkalmas személyt találunk erre a
feladatra.

Az elmúlt héten már elkezdtük az új honlap készítését, reményeink szerint
a nyár végén már használhatjátok.

Szeretnénk, ha még több személyhez eljuthatna az evangélium. Ennek
érdekében már készül egy új plakát, és négyféle "szentkép", a hátoldalán
egy-egy imával. Igyekszünk újszerű ötleteket alkalmazni ezeken, hogy új
embereket szólítsunk meg az örömhírrel. A plakátok és szentképek
terjesztésében a ti segítségetekre is számítok. Ennek részleteit a
közeljövőben megírom.

Munkatársaim fokozott lelkesedéssel dolgoznak a nyári kánikulában a
fentiek mielőbbi megvalósításán és én is várom új terveink eredményeit.
Bízom benne, hogy örömötökre szolgál a kéréseitek alapján megújuló
e-vangélium.

Szeretettel kérem, támogassátok adományaitokkal a fejlesztéseket és a
nyomtatott anyagok elkészítését. Ahogy eddig is a ti segítségetekkel
valósult meg minden előrelépés, ezekben a feladatokban is kérem a
nagylelkűségeteket. Ti is érzitek, hogy az e-vangélium terjesztése közös
feladatunk. Örömmel venném, ha önkéntesen, jószándékkal, lehetőségeitek
szerint támogatnátok az e-vangelizációt. A jó Isten jutalmazza meg
sokszorosan e célra felajánlott adományaitokat! Köszönöm!

Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. július 23.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Evangélium

2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-23
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 22., szerda

[Evangelium] 2015-07-22

2015. július 22. – Szerda

Abban az időben Jézus elment hazulról és leült a Genezáreti-tó partján.
Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott
állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: „Íme,
kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett.
Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé
esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt
mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem
volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni
kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és
termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik
harmincszorosat. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!"
Mt 13,1-9

Elmélkedés:

Szent Máté evangélista írásának 13. fejezetében hét példabeszédet
olvashatunk, amelyeket Jézus az Isten országáról, a mennyek országáról
mond. Az előttünk álló napokban, illetve a jövő héten ezeket olvassuk,
legalábbis akkor, ha valamelyik szent napjának evangéliuma nem kerül a
helyére. E hasonlatok a magvetőről, a búzáról és a konkolyról, a
mustármagról, a kovászról (élesztőről), a földbe rejtett kincsről, az
igazgyöngyről és a hálóról szólnak. E példázatok némelyikét Jézus
részletesebben is megmagyarázza.
A mai részben a magvetőről olvasunk. A vetés során egyes magok az
útszélre, kövek vagy tövisek közé hullottak. Kár volna arra gondolnunk,
hogy a magvető rosszul, nemtörődöm módon végezte munkáját, hiszen
bizonyára elenyésző lehetett a magok mennyisége, ha ennek nem
tulajdonított jelentőséget a vetést végző személy, s valószínűleg a magok
nagy többsége a jó földbe hullott.
Jézus nem mezőgazdasági tanácsokat szeretne adni, hanem el szeretné
gondolkoztatni a hallgatóságot arról, hogy az ő szívükben milyen talajra
hull Isten tanítása, hogyan fogadják azt. Engedem-e, hogy Isten csendes,
titokzatos működésének és kegyelmének köszönhetően az én életem is
százszoros termést hozzon? Lelkem nem terméketlen talaj! Képes vagyok
befogadni és gyümölcsözővé tenni, megsokszorozni Isten üzenetét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Nem kérek sem egészséget, sem betegséget, sem életet, sem halált, de
kérem, Uram, legyen a te gondod az én életem, egészségem és halálom, hogy
minden a te dicsőségedet szolgálja, lelkem üdvére és az egyház javára.
Egyedül te tudod, mi válik javamra, te vagy a végtelen hatalmas Úr, legyen
meg a te akaratod! Add meg, hogy akaratod legyen az én akaratom, alázatos
bizalommal rád hagyatkozzam, a te parancsaidat mindenkor követve fogadjam
el mindazt, ami tőled származik.
B. Pascal

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150722.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy 6649-en kitöltöttétek az e-vangélium kérdőívet. A korábbi
11 évben mindig csak az én elképzeléseim szerint történtek fejlesztések,
mostantól viszont a ti tanácsaitok és igényeitek számítanak elsősorban.
Ami jól bevált és amit szerettek, azon nem érdemes változtatni, miként ez
a válaszok többségéből kiderült. Emellett mégis érdemes néhány fejlesztést
időnként végrehajtanunk.

Előrebocsátom, hogy sajnos nem minden ötletet tudunk megvalósítani. Azt is
tudnotok kell, hogy lehetetlen mindenkinek a kedvére tenni, mert rendkívül
széles az olvasók tábora. A legfiatalabb 10, a legidősebb 103 éves (ő
könyvben olvassa). Vannak, akik most készülnek a keresztség felvételére,
mások évtizedek óta gyakorolják vallásukat. Az egyszerű munkásembertől a
többdiplomás egyetemi tanárig nagyon sokan olvassák az e-vangéliumot. Bár
nem tudok mindenki igényeinek teljes mértékben megfelelni, a nagyszámú
válaszok kijelölik azt az irányt, amit követnünk célszerű. Az olvasási
szokásaitok alapján munkatársaimmal a következő döntéseket hoztuk.

Az e-vangélium emailes küldése, hallgatása, a honlapokon való olvasása és
az okostelfon alkalmazások használata továbbra is ingyenes marad.

Nagyon sokan tetszetősebb és képpel kiegészített szöveget szeretnétek
kapni, erre a honlapon lesz lehetőség. Mivel a formázás növelné az email
terjedelmét és a küldés idejét, és a különféle levelezőprogramok és
böngészők másként jelenítenék meg azt, ezért az emailben továbbra is
formázatlanul küldjük az evangéliumot, az elmélkedést és az imádságot. Az
olvasmány, a zsoltár és a szentlecke a levélben küldött linken lesz
elérhető, ugyanígy egy másik linken a meghallgatás lehetősége. Adventtől
az evangélium és az elmélkedés mellett az imádság is meghallgatható lesz.
A tartalomban még jobban figyelembe vesszük a szentek ünnepeit. Sokak
kívánságára adventben és nagyböjtben napi, az év többi részében heti
gyakorlati feladatok lesznek az elmélkedés végén a jövő évtől.

Az evangelium365.hu oldalt úgy újítjuk meg, hogy a színesebb megjelenésre,
tetszetősebb szövegre és képekre vágyók kívánságát teljesítsük. Az új
honlap mobilbarát lesz, azaz okostelefonokon és mobileszközökön könnyen
olvasható. Lesz lehetőség a napi evangéliumhoz személyes véleményeket
fűzni és egymással megvitatni azt. Készítünk Facebook és Twitter
oldalakat, mert nagyon sokan használjátok ezeket a közösségi fórumokat.

A fiatalabb korosztály felé nyitva még intenzívebb lesz az okostelefonos
alkalmazások fejlesztése. A jelenlegi iOS és Android alkalmazások mellett
a Windows Phone elkészítése csak az anyagiak függvénye. Szükségét érezzük
és nyitottak vagyunk arra, hogy kifejezetten gyermekeknek szóló
evangéliumi üzeneteket is küldjünk, ha alkalmas személyt találunk erre a
feladatra.

Az elmúlt héten már elkezdtük az új honlap készítését, reményeink szerint
a nyár végén már használhatjátok.

Szeretnénk, ha még több személyhez eljuthatna az evangélium. Ennek
érdekében már készül egy új plakát, és négyféle "szentkép", a hátoldalán
egy-egy imával. Igyekszünk újszerű ötleteket alkalmazni ezeken, hogy új
embereket szólítsunk meg az örömhírrel. A plakátok és szentképek
terjesztésében a ti segítségetekre is számítok. Ennek részleteit a
közeljövőben megírom.

Munkatársaim fokozott lelkesedéssel dolgoznak a nyári kánikulában a
fentiek mielőbbi megvalósításán és én is várom új terveink eredményeit.
Bízom benne, hogy örömötökre szolgál a kéréseitek alapján megújuló
e-vangélium.

Szeretettel kérem, támogassátok adományaitokkal a fejlesztéseket és a
nyomtatott anyagok elkészítését. Ahogy eddig is a ti segítségetekkel
valósult meg minden előrelépés, ezekben a feladatokban is kérem a
nagylelkűségeteket. Ti is érzitek, hogy az e-vangélium terjesztése közös
feladatunk. Örömmel venném, ha önkéntesen, jószándékkal, lehetőségeitek
szerint támogatnátok az e-vangelizációt. A jó Isten jutalmazza meg
sokszorosan e célra felajánlott adományaitokat! Köszönöm!

Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. július 22.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Evangélium

2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-22
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 21., kedd

[Evangelium] 2015-07-21

2015. július 21. – Kedd

Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és
rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele.
Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni
akarnak veled." Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az én
anyám, és kik az én rokonaim?" Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így
szólt: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám
akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám."
Mt 12,46-50

Elmélkedés:

Jézus rokonsága is értesült azokról a vitákról, amelyek közte, valamint a
farizeusok és írástudók között kialakultak. Máté evangélista a rokonok
szándékáról csak annyit jegyez meg, hogy beszélni akarnak Jézussal.
Kellemetlen lehetett számukra, hogy egyik családtagjuk szembekerült a
vallási vezetőkkel, ezért úgy döntenek, hogy felkeresik és megpróbálják
rávenni, hogy térjen haza velük. Talán meg akarták győzni arról, hogy ne
folytassa tovább tanításait és ne tegyen több csodát a nagy nyilvánosság
előtt, mert ez újabb összetűzésekhez vezethet.
Érkezésükről értesülvén Jézus ezt kérdezi: „Ki az én anyám, és kik az én
rokonaim?" (Mt 12,48), majd pedig azokat nevezi családjának, akik
teljesítik a mennyei Atya akaratát. Mindezt ne értsük félre! Nem arról van
ugyanis szó, hogy Jézus megtagadja édesanyját vagy családját, hanem arról,
hogy új közösséget hoz létre tanítványaiból, mindazokból, akik hisznek
benne és követik őt, s ez az új közösség legalább annyira bensőséges és
közvetlen, mint a családhoz való tartozás az emberek között. Szavait úgy
mondja, hogy karját ünnepélyesen kitárja tanítványai felé. E mozdulat,
amely a meghívást jelenti, felém is megmutatkozik. Az Úr engem is meghív,
hogy követője, tanítványa, családtagja, testvére legyek. Tőlem is azt
kéri, hogy az Atya akarata szerint éljek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, engedd, hogy szeresselek téged! Mi van számomra kívüled a földön
vagy az égben? Csak te vagy szívem Istene és örökségem. Add, Uram, hogy te
légy szívem központja, és tisztíts meg, hogy csak téged keresselek! Egyet
hagyj csak meg nekem: a te szeretetedet! Növekedjen bennem, és soha meg ne
szűnjön, amíg egykor veled egyesülök mindörökre.
K. Rahner

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150721.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy 6649-en kitöltöttétek az e-vangélium kérdőívet. A korábbi
11 évben mindig csak az én elképzeléseim szerint történtek fejlesztések,
mostantól viszont a ti tanácsaitok és igényeitek számítanak elsősorban.
Ami jól bevált és amit szerettek, azon nem érdemes változtatni, miként ez
a válaszok többségéből kiderült. Emellett mégis érdemes néhány fejlesztést
időnként végrehajtanunk.

Előrebocsátom, hogy sajnos nem minden ötletet tudunk megvalósítani. Azt is
tudnotok kell, hogy lehetetlen mindenkinek a kedvére tenni, mert rendkívül
széles az olvasók tábora. A legfiatalabb 10, a legidősebb 103 éves (ő
könyvben olvassa). Vannak, akik most készülnek a keresztség felvételére,
mások évtizedek óta gyakorolják vallásukat. Az egyszerű munkásembertől a
többdiplomás egyetemi tanárig nagyon sokan olvassák az e-vangéliumot. Bár
nem tudok mindenki igényeinek teljes mértékben megfelelni, a nagyszámú
válaszok kijelölik azt az irányt, amit követnünk célszerű. Az olvasási
szokásaitok alapján munkatársaimmal a következő döntéseket hoztuk.

Az e-vangélium emailes küldése, hallgatása, a honlapokon való olvasása és
az okostelfon alkalmazások használata továbbra is ingyenes marad.

Nagyon sokan tetszetősebb és képpel kiegészített szöveget szeretnétek
kapni, erre a honlapon lesz lehetőség. Mivel a formázás növelné az email
terjedelmét és a küldés idejét, és a különféle levelezőprogramok és
böngészők másként jelenítenék meg azt, ezért az emailben továbbra is
formázatlanul küldjük az evangéliumot, az elmélkedést és az imádságot. Az
olvasmány, a zsoltár és a szentlecke a levélben küldött linken lesz
elérhető, ugyanígy egy másik linken a meghallgatás lehetősége. Adventtől
az evangélium és az elmélkedés mellett az imádság is meghallgatható lesz.
A tartalomban még jobban figyelembe vesszük a szentek ünnepeit. Sokak
kívánságára adventben és nagyböjtben napi, az év többi részében heti
gyakorlati feladatok lesznek az elmélkedés végén a jövő évtől.

Az evangelium365.hu oldalt úgy újítjuk meg, hogy a színesebb megjelenésre,
tetszetősebb szövegre és képekre vágyók kívánságát teljesítsük. Az új
honlap mobilbarát lesz, azaz okostelefonokon és mobileszközökön könnyen
olvasható. Lesz lehetőség a napi evangéliumhoz személyes véleményeket
fűzni és egymással megvitatni azt. Készítünk Facebook és Twitter
oldalakat, mert nagyon sokan használjátok ezeket a közösségi fórumokat.

A fiatalabb korosztály felé nyitva még intenzívebb lesz az okostelefonos
alkalmazások fejlesztése. A jelenlegi iOS és Android alkalmazások mellett
a Windows Phone elkészítése csak az anyagiak függvénye. Szükségét érezzük
és nyitottak vagyunk arra, hogy kifejezetten gyermekeknek szóló
evangéliumi üzeneteket is küldjünk, ha alkalmas személyt találunk erre a
feladatra.

Az elmúlt héten már elkezdtük az új honlap készítését, reményeink szerint
a nyár végén már használhatjátok.

Szeretnénk, ha még több személyhez eljuthatna az evangélium. Ennek
érdekében már készül egy új plakát, és négyféle "szentkép", a hátoldalán
egy-egy imával. Igyekszünk újszerű ötleteket alkalmazni ezeken, hogy új
embereket szólítsunk meg az örömhírrel. A plakátok és szentképek
terjesztésében a ti segítségetekre is számítok. Ennek részleteit a
közeljövőben megírom.

Munkatársaim fokozott lelkesedéssel dolgoznak a nyári kánikulában a
fentiek mielőbbi megvalósításán és én is várom új terveink eredményeit.
Bízom benne, hogy örömötökre szolgál a kéréseitek alapján megújuló
e-vangélium.

Szeretettel kérem, támogassátok adományaitokkal a fejlesztéseket és a
nyomtatott anyagok elkészítését. Ahogy eddig is a ti segítségetekkel
valósult meg minden előrelépés, ezekben a feladatokban is kérem a
nagylelkűségeteket. Ti is érzitek, hogy az e-vangélium terjesztése közös
feladatunk. Örömmel venném, ha önkéntesen, jószándékkal, lehetőségeitek
szerint támogatnátok az e-vangelizációt. A jó Isten jutalmazza meg
sokszorosan e célra felajánlott adományaitokat! Köszönöm!

Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. július 21.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Evangélium

2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-21
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 20., hétfő

[Evangelium] 2015-07-20

2015. július 20. – Hétfő

Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: „Mester, jelet
szeretnénk tőled látni." Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és hűtlen
nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét.
Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában,
úgy lesz az Emberfia három nap és három éjjel a föld szívében. A ninivei
férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik
ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ámde itt nagyobb
van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel
együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is
eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki
van, mint Salamon."
Mt 12,38-42

Elmélkedés:

A vallási vezetők „jelet" akarnak látni Jézustól. Bibliai értelemben a
„jel" olyan esemény, amely Isten működését jelzi. Olyan cselekedetet
várnak tehát tőle, amely azt igazolja, bizonyítja, hogy Jézus valóban
Isten. Kérésük azért meglepő, mert ők is hallottak Jézus csodáiról és
gyógyításairól, de ez mégsem elég számukra. Látják, hogy a nép nagy
számban viszi hozzá a betegeket, akik sorra meggyógyulnak, de az írástudók
és farizeusok ennél is többet akarnak.
Az Úr viszont nem teljesíti kérésüket, hanem Jónás próféta esetét idézi az
ószövetségi időkből. Két szempontból is Jézus előképének tekinthetjük
Jónást. Egyrészt azért, mert Isten küldötteként megtérést hirdetett Ninive
lakóinak, akik szavára valóban megtértek, felhagytak bűnös életükkel annak
reményében, hogy Isten megkönyörül rajtuk. Jézus a mennyei Atya Fiaként és
küldötteként szintén megtérést hirdet, de nem hallgatnak rá, legalábbis a
vallási vezetőkre igaz ez. Másrészt a cethal gyomrában három napig
tartózkodó és onnan élve előkerülő Jónás próféta előképe a halálból
harmadnapra feltámadó Jézusnak. E példával Jézus előre jelzi, hogy bár
feltámadása egyértelmű jele lesz annak, hogy ő valóban Isten, mégsem
fognak sokan hinni e jel láttán sem.
Isten jelenlétének jelei körülvesznek. Észreveszem-e őket?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk Jézus Krisztus! Imánk sokszor olyan színtelen, mert téged
templomainkba zártunk, és a világot tőled távol tartottuk. Engedd, hogy
ezután az újság olvasásakor, a napi hírek zűrzavarában, a
világkonferenciák, a háborúk és katasztrófák zuhatagában is mindent a te
kereszted tövében gondoljunk át, mert egyedül ez ad értelmet és választ
mindenre.
P. Leppich

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150720.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-20
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. július 19., vasárnap

[Evangelium] 2015-07-19

2015. július 19. – Évközi 16. vasárnap

Abban az időben: Az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak
mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti
is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy
kicsit!" Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem
maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre,
hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan
megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket.
Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok
voltak, mint pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok
mindenre.
Mk 6,30-34

Elmélkedés:

Keresztény küldetésünk
A múlt vasárnapi evangélium az apostolok missziós útra küldéséről szólt.
Témájában ezt a részt folytatja a mai, amely arról számol be, hogy a
küldöttek visszatérnek útjukról. E kettő között található egy kitérő,
amely szerint Heródes Antipász megöleti Keresztelő Jánost (vö. Mk
6,14-29). János halálának elbeszélése kitölti azt az időbeli űrt, ami az
apostolok elküldése és visszatérése között van. Az apostolok távolléte
idején Jézus nem tesz semmit, legalábbis semmilyen cselekedetét nem jegyzi
le Márk evangélista ebből az időből. Jogosan állíthatjuk, hogy
tanítványai, apostolai nélkül Jézus nem tanít, és nem tesz egyetlen csodát
sem. Megtehetné, de mégis inkább visszahúzódik egy kis időre, mert azt
akarja, hogy tanítványai minden tevékenységének részesei legyenek, hiszen
feltámadását és mennybemenetelét követően arról fognak majd tanúskodni,
amit személyesen átéltek Mesterük mellett.
Kissé sajnálkozunk azon, hogy az evangélista egy félmondattal túlteszi
magát az apostolok beszámolóján visszatérésüket követően. Tulajdonképpen
semmit nem tudunk meg abból, mennyi ideig voltak távol, merre jártak,
kikkel találkoztak, hogyan tanítottak, mit tettek, illetve, hogy mi volt
szolgálatuk eredménye. Jézus figyelmességének jeleként értékelhetjük azt a
mozzanatot, hogy miután észrevette, hogy apostolainak még evésre sincs
ideje, egy elhagyatott helyre viszi őket annak érdekében, hogy
kipihenhessék magukat. Az elbeszélő ezen megjegyzése ugyanakkor előkészíti
a következő nap eseményét, mikor a pusztában tartózkodó és táplálék nélkül
maradt nagy népsokaságot Jézus jóllakatja, azaz a csodálatos
kenyérszaporítást (vö. (Mk 6,35-44).
Mai elmélkedésünkben érdemes kitérnünk keresztény küldetésünkre, hiszen
miként egykor Jézus útnak indította apostolait, hogy az ő nevében
tanítsanak, ugyanúgy mi is azt a küldetést kapjuk tőle, hogy folytassuk
szolgálatát a világban. Bennünket is Krisztus küld, mi is az ő
követségében járunk. E küldetést mindannyian a keresztség felvételekor
kapjuk meg, s ehhez kapjuk a Szentlélek megerősítését a bérmálás
szentségében. Soha ne gondoljuk azt, hogy a hit hirdetése csak az egyházi
személyek, a püspökök és a papok feladata, hiszen ez valójában minden
keresztény ember kötelessége. Soha ne gondoljuk azt, hogy alkalmatlanok
vagyunk a tanúságtételre, mert valójában nem a mi személyünk a fontos,
hanem az, akinek küldöttei vagyunk, vagyis Krisztus. Lehet, hogy emberi
képességeinket kevésnek tartjuk egy ilyen felelősségteljes szolgálathoz,
de nem is arra kell építenünk, hanem a Szentlélek kegyelmére, amely
mindenkit megerősít a hitben és a tanúságtételben. A kifogások keresése és
a mentegetőzés helyett inkább gondoljunk azokra, akikhez küldetésünk szól:
a reményvesztett emberekre, az igazságot keresőkre, a szeretetre éhezőkre.
Gondoljunk azokra, akik keresik azokat az értékeket, amelyek boldogságukat
jelentik, s akik talán még nem is gondolják, hogy a boldogságot Isten
adja. Gondoljunk azokra, akik általunk és tanúságtevő életünk által
ismerik meg a minden embert üdvözíteni akaró Istent.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Az általad küldött apostolok nem a maguk útját
járták, hanem a te utadat. Nem saját elképzeléseik és vágyaik ösztönözték
őket, hanem azzal a meggyőződéssel mentek, hogy a te küldötteid. Példájuk
láttán és azt követvén mi is alázattal és engedelmességgel indulunk, mert
nem a saját elképzeléseink vagy akaratunk útján szeretnénk haladni, hanem
az Isten által számunkra kijelölt úton előbbre jutni. Te a szentmisében
magadhoz hívsz minket. Tanításod hallgatása és a szentáldozás adjon erőt
mindennapi feladataink végzéséhez a munkahelyen és otthon, családunk
körében!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150719.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-07-19
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum