2008. március 1., szombat

[Evangelium] 2008-03-01

2008. március 1. - Szombat

Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották,
másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: "Két ember
fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A
farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked,
hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan,
házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet
adok mindenből, amim van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem
merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy
irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza,
amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki
pedig megalázza magát, azt felmagasztalják."
Lk 18,9-14

Elmélkedés:

A "nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam" kijelentéssel kezdődő
gyóntatószéki jelenetek gyakran azzal fejeződnek be, hogy a gyóntató pap
egy árva bűnöcskét sem tud kihúzni az illetőből. Szentgyónásnak nehezen
lehetne nevezni az ilyet és a gyóntatószékben térdeplő emberre sem illik,
hogy ő a bűnbánó vagy megtérő. Úgy tűnik, hogy az ilyen ember csak
dicsekedni akar a pap vagy Isten előtt. Pontosan úgy viselkedik, mint az
evangéliumban szereplő farizeus.
A húsvét előtti időben elvégezzük szentgyónásunkat. Remélhetőleg nem csak
szokásból. Remélhetőleg nem csak azért, mert ezt kéri, ajánlja Egyházunk.
Remélhetőleg azért, mert valóban bánjuk bűneinket. Legyünk őszinték!
Legyen őszinte az alázatunk és őszinte a bűnbánatunk! Legyünk őszinték
magunkhoz és őszinték Istenhez!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak!
Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok vétkezni. Jézusom,
add ehhez kegyelmedet!


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
László imát kér, hogy egy hosszúra nyúlt válás után legyen ereje a
családnak talpra állni.
Nagyszülők és a szülők kérnek imát, hogy Berci kistestvére
megszülethessen.
Márta imát kér fia keresztanyjáért, aki nyugdíj előtt áll, és nehéz anyagi
helyzetben van, bizonytalan munkahelye miatt.
Rózsa és Lajos imát kér egy Házas Hétvégés pár 28 éves leánya
gyógyulásáért, aki az újvidéki kórházban súlyos agyi műtéten esett át,
valamint a családért, hogy tudják a mennyei Atyára bízni gyermeküket és
magukat.
Katalin egy papi hivatásért kéri közösségünk imáját.
Orsolya imát kér Editért, egy 37 éves, 3 gyermekes édesanyáért, akit
melldaganattal műtöttek.
Anikó imát kér családjáért és azért, hogy hosszú próbálkozás és szenvedés
után adjon nekik az Úr második gyermeket.
István imát kér nehéz anyagi helyzetbe került családjáért.
Mária fiáért kér imát, aki belekeveredett egy bűncselekménybe.
Éva imát kér, hogy sikerüljön egy vizsgája.
Elvira imát kér Gabrielláért, hogy megtalálja társát és Béláért, hogy
találjon munkát.
Melinda imát kér Ágnesért, aki autóbalesetet szenvedett.
Anikó imát kér gyermekáldásért.
Gergő imát kér Lászlóért, aki egy éve daganatos és más betegségekben
szenved.
Rózsa és Lajos Franciskáért kér imát, aki a héten szívműtéten esett át.
Orsolya Katalinért kér imát, aki menyasszony és élete legszebb korszakába
lépne, de orvosi vizsgálatok alapján lehet, hogy rákos.
Valiért, aki harmadszor vesz részt kemoterápiás kezelésen, és Lászlóért,
akinek rossz a szövettana és rossz szokásoktól való szabadulásokért kér
imát Margit.
Katalin imát kér egy édesapáért, aki sorozatos kudarcai miatt nem találja
önmagát és rossz úton jár.
Tímea és Géza imát kér második gyermekük megérkezéséért.
Enikő szintén gyermekáldásért kér imát.
Mária imát kér keresztfiáért és férjéért.
A kérők nevében is köszönöm imáitokat!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. február 29., péntek

[Evangelium] 2008-02-29

2008. február 29. - Péntek

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: "Melyik az első a
parancsok közül?" Jézus így válaszolt: "Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr,
a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb
parancsolat."
Az írástudó erre azt válaszolta: "Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az
Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes
szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat
pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy véres
áldozatnál."
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: "Nem jársz messze Isten
országától." Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
Mk 12,28b-34

Elmélkedés:

Senki sem állíthatja, hogy nem tud a szeretet kötelességéről, hiszen Isten
törvénye a szívünkbe van írva, s ez különösen is igaz a szeretet
törvényéről. Az ember annak az Istennek a képmására lett teremtve, aki
maga a szeretet. S miként Isten minden tevékenységét a szeretet vezérli,
ugyanígy a szeretetnek kell irányítania minden érzésünket, gondolatunkat
és cselekedetünket. Az igazi szeretet mindig egy másik személy felé
fordul. Isten felé vagy az embertárs felé. Az igazi, önzetlen szeretet nem
zárkózik önmagába, hanem megnyílik a másik felé, hogy őt gazdagítsa.
Természetesen nem elég csupán tudni ezt, hanem minden nap gyakorolnunk is
kell, hogy szeretetünk által növekedjen Isten országa.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, te azt mondtad tanítványaidnak: Ti vagytok a világ világossága. A
fény világít, szórja sugarát és elűzi a sötétséget. Engedd, Uram, hogy én
is fénysugár lehessek!
Hadd vigyem az öröm fényét az emberek közé, hiszen én is a te kegyelmed
fényességében élek!
Hadd legyek akaratod szerint a világosság gyermeke! Világítson az én
életem is, hogy a téged kereső, utánad vágyó lelkek általam hozzád
találjanak!


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A Biblia évében minden 500-dik feliratkozó és aki őneki ajánlja listánkat,
egy-egy bibliát kap ajándékba. Most ismét kerek számhoz közeledünk,
átlépve a 12900-as számot. Ezen a héten tehát újabb két biblia találja meg
gazdáját. Aki tehát ajánlja barátainak és ismerőseinek a bibliaolvasás
e-mailes lehetőségét, most könnyen hozzájuthat egy szentíráshoz.
Köszönöm, hogy lelkesen terjesztitek az e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. február 28., csütörtök

[Evangelium] 2008-02-28

2008. február 28. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt
mondták: "Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az
ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle.
Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: "Minden önmagában
meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában
meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok,
hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub
segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével
űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis
Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az
Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig
van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi,
elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki
nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór."
Lk 11,14-23

Elmélkedés:

A sikeres ördögűzések láttán egyesek - kétségbe vonva Jézus isteni
hatalmát - azt állítják, hogy a a gonosszal szövetkezve teszi ezeket a
csodákat. E gondolkodás belső ellentmondására világít rá Jézus, amikor
visszautasítja e képtelen vádat. Az ördögűzések azt mutatják nekünk, hogy
Isten felveszi a harcot az emberi lelket fogva tartó sötét erőkkel és
képes ezeket legyőzni. Jézus miértünk is küzd és azt szeretné, ha bűneink
nem tartanának minket fogva, hanem szabadon szeretnénk Istent. A küzdelmet
nem csupán neki kell megvívnia lelkünk üdvösségéért, hanem nekünk is.
Isten segítségével képes vagyok legyőzni magamban a rosszat.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Fordítsd el bűneimtől arcodat,
és töröld el minden vétkem.
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
új és erős lelket onts belém!
Ne taszíts el színed elől,
és szent lelkedet ne vond meg tőlem!
Add meg újra az üdvösség örömét,
a készséges lelkületet erősítsd bennem!
A vétkeseknek megmutatom utadat,
és a bűnösök hozzád térnek.
Ments meg a vérontástól, Isten, szabadító Istenem,
igazságosságodat ujjongva hirdeti nyelvem.
Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!
Hiszen te a véres áldozatot nem kedveled,
s ha égőáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen.
Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek,
te nem veted meg a töredelmes és alázatos szívet.
Jóságodban, Uram, tégy jót Sionnal,
építsd fel újra Jeruzsálem falait!
50. zsoltár/2.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. február 27., szerda

[Evangelium] 2008-02-27

2008. február 27. - Szerda

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: "Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg
az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem
egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl
akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt
nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki
megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
Mt 5,17-19

Elmélkedés:

A legtöbb embernek nincs gondja Isten törvényeinek ismeretével, a
megtartásukkal azonban igen. Könnyen adunk magunknak felmentéseket, vagy
találunk olyan okot, ami miatt valamit nem tartunk bűnnek. Ez
gondolkodásmód igencsak felelőtlen és az üdvösség szempontjából
kockázatos. Ha belátjuk, hogy Isten törvényei valóban az üdvösség felé
segítenek minket, akkor talán könnyebbé válik azok megtartása. Az az
érvelés is hiábavaló volna részünkről, hogy Isten törvényei túl nehezek
számunkra és megtartásuk lehetetlen. Isten parancsai szerint élni sokszor
valóban nehéz, de nem lehetetlen. Örök sorsunk függ attól, hogy készek
vagyunk-e engedelmeskedni Istenünknek.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Könyörülj rajtam, Istenem,
szerető jóságod szerint,
és minthogy mérhetetlen a te irgalmad,
gonoszságomat töröld le rólam!
Mosd le bűnömet teljesen,
és vétkemtől tisztíts meg engem!
Gonoszságomat belátom,
bűnöm előttem lebeg szüntelen.
Egyedül csak ellened vetkeztem,
ami színed előtt gonosz, olyat tettem.
Te feddhetetlen vagy döntéseidben,
és igazságos, amikor ítélsz.
íme, én bűnben születtem,
anyám már vétekben fogant engem.
Te pedig a szívben élő hűséget kedveled,
és kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait.
Hints meg izsóppal, és tiszta leszek,
moss meg, és fehérebb leszek, mint a hó!
Add, hogy vidámságot és örömet halljak,
hadd örvendezzenek megtört csontjaim!
50. zsoltár/1.


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A Biblia évében minden 500-dik feliratkozó és aki őneki ajánlja listánkat,
egy-egy bibliát kap ajándékba. Most ismét kerek számhoz közeledünk,
átlépve a 12900-as számot. Ezen a héten tehát újabb két biblia találja meg
gazdáját. Aki tehát ajánlja barátainak és ismerőseinek a bibliaolvasás
e-mailes lehetőségét, most könnyen hozzájuthat egy szentíráshoz.
Köszönöm, hogy lelkesen terjesztitek az e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. február 26., kedd

[Evangelium] 2008-02-26

2008. február 26. - Kedd

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: "Uram, ha
testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?" Jézus így felelt: "Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni
szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer
talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét,
amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és
úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve
megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is
elengedte.
A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz
dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel
tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes
irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe
vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr
akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor
kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna
neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem
rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet
mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát
mindegyiktek a testvérének."
Mt 18,21-35

Elmélkedés:

Miért kérjek bocsánatot Istentől? Miért kell meggyónni a bűneimet? -
kérdezik gyakran az emberek maguktól vagy lelkiatyjuktól. Sokan maguk
válaszolnak is a kérdésre. Vannak, akik azt mondják, hogy félelemből
gyónnak. Félnek Istentől, a bűneikért járó bűntetéstől vagy kifejezetten a
kárhozattól. Mások talán csak azért gyónnak, mert kötelesség és az egyház
előírja. De olyanok is vannak, akik lelki mélypontra kerültek, s nem
akarnak még mélyebbre süllyedni, ezért igyekeznek megszabadulni bűneik
terhétől. Mindezek indíthatnak valakit gyónásra, de azt érezzük, hogy ez
még nem az igazi.
A legjobb az volna, ha mindannyian megéreznénk Isten irántunk való
szeretetét, s iránta való szeretetre gyulladnánk. Mert a bűn az, amikor
nem szeretem Istent, a bűnbánat pedig az, amikor újra szeretem őt.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istennek Igéje, én Uram taníts meg arra,
hogy nagylelkű legyek:
hogy úgy szolgáljak, mint megérdemled,
adjak számolgatás nélkül,
harcoljak, nem törődve a sebekkel,
dolgozzak, nem keresve pihenést,
teljesen megfeledkezve magamról,
nem várva más jutalmat,
mint hogy tudom: akaratodat teljesítem.


________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A Biblia évében minden 500-dik feliratkozó és aki őneki ajánlja listánkat,
egy-egy bibliát kap ajándékba. Most ismét kerek számhoz közeledünk,
átlépve a 12900-as számot. Ezen a héten tehát újabb két biblia találja meg
gazdáját. Aki tehát ajánlja barátainak és ismerőseinek a bibliaolvasás
e-mailes lehetőségét, most könnyen hozzájuthat egy szentíráshoz.
Köszönöm, hogy lelkesen terjesztitek az e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. február 25., hétfő

[Evangelium] 2008-02-25

2008. február 25. - Hétfő

A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: "Bizony mondom nektek,
hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok
özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat
hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük
egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő
özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt
Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán." Ezt hallva,
a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték Jézust a
városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a
szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.
Lk 4,24-30

Elmélkedés:

Názáretben, ahol nevelkedett, arról beszél Jézus, hogy egyetlen prófétát
sem kedveltek a saját hazájában. Állítását bizonyítván a názáretiek
mindjárt haragra is lobbannak ellene és az életére törnek. Ellenséges
magatartásuk oka az lehetett, hogy nem akarták elhinni, hogy az az ember,
aki a szemük láttára nevelkedett fel városukban, most Istentől kapott
küldetésére hivatkozva tanítja őket. Úgy látszik, hogy könnyebb nekik okot
találni az elutasításra, mint megtérni és magukra vonatkoztatni a
hallottakat. Én hogyan fogadom Jézust, aki az irgalmas Atya küldötte?
Hogyan fogadom őt, aki az én számomra is elhozza a megváltást és az
üdvösséget?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Tekintsd, uram, néped sóhaját,
hallgasd meg a szegények,
özvegyek és árvák
hozzád felsíró jajkiáltásait!
Tekints az engesztelésre kész ártatlanokra,
és ne feledkezzél meg
irgalmasságod cselekedeteiről,
melyekkel hajdan oly kegyesen
elárasztottad szolgaságban sínylődő
választott népedet...
Vezéreld cselekedeteinket,
erősítsd karunkat,
hogy egyesült erővel szolgálhassunk
akaratodnak...
Add, hogy rendelkezésed útjáról
le ne térjünk,
hanem igazságtételeid őreivé lévén,
utunk nyugalomban
és békességben vezessen tehozzád!
II. Rákóczi Ferenc

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. február 24., vasárnap

[Evangelium] 2008-02-24

2008. február 24. - Nagyböjt 3. vasárnapja

Abban az időben: Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett, közel
ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob
kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé
járt.
Közben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte:
"Adj innom!" Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót
vegyenek. Az asszony elcsodálkozott: "Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre
tőlem, szamariai asszonytól inni?" A zsidók ugyanis nem érintkeznek a
szamaritánusokkal.
Jézus így felelt: "Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja
neked: Adj innom!, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked." Az
asszony ezt felelte: "Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan
vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt
a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai?"
Jézus erre megjegyezte: "Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra
megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem
szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő
vízforrás lesz benne." Erre az asszony megkérte: "Uram, add nekem azt a
vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni!"
Jézus így szólt: "Menj, hívd a férjedet, és jöjj ide!" Az asszony ezt
felelte: "Nincs is férjem!" Mire Jézus: "Jól mondod, hogy nincs férjed.
Mert öt férjed volt, és akid most van, az sem a férjed. Ezt helyesen
mondtad." Ekkor így szólt az asszony: "Uram, látom, hogy próféta vagy!
Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy
Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt."
Jézus ezt felelte: "Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az
Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok,
akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a
zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi
imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen
imádókat vár. Isten ugyanis Lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és
igazságban kell imádniuk." Az asszony így szólt: "Tudom, hogy eljön a
Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad
mindent."
Erre Jézus kijelentette: "Én vagyok az, aki veled beszélek." Tanítványai
éppen visszaérkeztek, és meglepődtek, hogy asszonnyal beszélget. De nem
kérdezte meg egyikük sem: "Mit akarsz tőle?", vagy: "Miért beszélgetsz
vele?" Az asszony pedig otthagyva korsóját, elsietett a városba és
elmondta az embereknek: "Gyertek, nézzétek meg azt az embert, aki mindent
elmondott, amit tettem! Lehet, hogy ő a Krisztus?" Ki is jöttek a
városból, és odagyűltek köréje. Közben a tanítványok megkínálták őt:
"Mester, egyél!" Jézus azonban ezt mondta nekik: "Van nekem olyan ételem,
amelyről ti nem tudtok!" Erre a tanítványok kérdezgetni kezdték egymást:
"Talán valaki hozott neki ennivalót?" De Jézus megmagyarázta: "Az én
ételem az, hogy megtegyem annak akaratát, aki engem küldött, és hogy
befejezzem az ő művét. Ugye, azt mondjátok: Még négy hónap, és itt az
aratás. Íme, én azt mondom nektek: Emeljétek fel szemeteket és nézzétek a
földeket, aranysárgák már, készek az aratásra. Az arató elnyeri most
jutalmát: Begyűjti a termést az örök életre, hogy aki vetett, együtt
örülhessen azzal, aki arat. Mert igaza van a közmondásnak: Az egyik vet, a
másik arat. Én azért küldtelek titeket, hogy learassátok, amivel nem ti
fáradtatok. Mások fáradoztak, ti pedig az ő munkájukba álltatok be."
Abból a városból, a szamaritánusok közül sokan hittek benne, mivel az
asszony tanúsította: "Mindent elmondott, amit tettem." Mikor azután
kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is
maradt két napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz: "Most már nem a te
szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a
világ Üdvözítője."
Jn 4,5-42

Elmélkedés:

Szomjazom?
"Én is szomjas vagyok. Keressünk egy kutat." - mondja a kis herceg a
sivatagban kényszerleszállást végrehajtó repülőgépvezetőnek Antoine de
Saint Exupéry jól ismert regényében, a A kis hercegben. A pilóta már
nyolcadik napja hiába próbálja megjavítani a repülő elromlott motorját,
vízkészlete fogytán van. A gyermek ötletére felnőttként azt gondolja, hogy
képtelen vállalkozás vaktában elindulni a határtalan sivatagban kutat
keresni, de azért mégis elindulnak. Csendben vándoroltak órákon át, lement
a nap és felragyoktak a csillagok az égen. A kis herceg egyszer csak azt
mondta: "Néha a szívnek is jó a víz." Majd hozzátette: "Az teszi széppé a
sivatagot, hogy valahol egy kutat rejt." Mivel a kis herceg elaludt a
fáradtságtól, a pilóta a karjába vette és így folytatta tovább útját,
mígnem hajnalra rábukkant a kútra. Amikor felhúzták a friss vizet, a kis
herceg így szólt: "Éppen erre a vízre szomjazom. Adj innom." S ekkor a
pilóta megértette, hogy milyen vizet keresett a gyermek. A kis herceg
"ajkához emelte a vödröt. Hunyt szemmel ivott. Olyan volt ez, mint egy
ünnep. Ez a víz más volt, több volt puszta italnál. A csillagok alatti
vándorlásból született. Olyan jólesett a szívnek, mint egy ajándék."

Gyermekkorom egyik kedvenc olvasmányának ezt a kis történetét juttatta
eszembe a mai evangélium párbeszéde Jézus és a szamariai asszony között. A
beszélgetés azzal kezdődik, hogy Jézus vizet kér az asszonytól, mondván:
Adj innom! Nem állíthatjuk biztosan, hogy Jézus szomjas volt és ezért kért
inni. Azt kifejezetten említi János evangélista, hogy az Úr elfáradt, de
azt nem, hogy szomjas is volt. A történet további részeiben sincs arról
szó, hogy Jézus iszik a kút vizéből. Amikor a visszaérkező apostolok
megkínálják ennivalóval, nem eszik. Joggal gondolhatjuk, hogy ha Jézusnak
van olyan étele, amiről nem tudnak tanítványai (vö.: Jn 4,32), akkor ilyen
itala is lehet. Úgy tűnik tehát, hogy Jézus valójában nem is volt szomjas,
hanem az asszony hitére szomjazott. Nem saját szomját akarta csillapítani,
hanem az igazság utáni szomjat akarta felébreszti az asszonyban. Nem inni
akart, hanem ő akarta a hit italával megkínálni az asszonyt és az
embereket. És Jézus eléri célját. Néhány mondattal élő hitet ébreszt
először az asszonyban, majd pedig a városból hozzá érkező emberekben, akik
nem az asszony szavára hisznek benne, hanem azért, mert személyes
hallhatták tanítását (vö.: Jn 4,42).

A történet tanulságát keresve és azt magunkra alkalmazva nem az a lényeg
számunkra, hogy tudnánk-e Jézusnak vizet adni, ha minket kérne meg arra,
hogy adjunk neki inni, hanem az a kérdés, hogy szomjas vagyok-e?
Szomjazom-e az élő vízre, szomjazom-e az élő hitre, amit Jézus szeretne
nekem adni? Vagy talán még pontosabb, ha azt kérdezem meg magamtól:
Szomjazom-e az élő vízre, magára Jézusra? Szomjazom-e a benne való hitre?

Nagyböjt 3. vasárnapjának imént hallott evangéliuma elindít minket a hit
útján. Az asszony még csak azt mondja a város lakóinak, hogy talán az az
ember a Krisztus, a Messiás, akivel találkozott, de az emberek már
egyértelműen azt mondják, hogy "valóban ő a világ Üdvözítője (Jn 4,42). A
jövő vasárnap egy vakon született emberről lesz szó, aki gyógyulása után
szintén kifejezi hitét. Majd pedig ezt követően, az 5. nagyböjti
vasárnapon Lázár feltámasztásáról olvasunk, amikoris Márta vallja majd
meg, hogy Jézus a Messiás.

A mai vasárnapon érdemes elindulnunk, hogy inni kérjünk, hogy élő vizet
kérjünk Jézustól. Ő pedig olyan élő vizet, élő hitet ad nekünk, ami jól
esik a mi szívünknek.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Erőt kértem az Úrtól, s Ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam, és Ő problémákat adott, melyeket megtanultam
megoldani.
Előmenetelt óhajtottam, gondolkozó agyat és testi erőt kaptam, hogy
dolgozzam.
Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy
segítsek rajtuk.
Kegyes jóindulata helyett, alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem
volt.
Meghallgatta imádságomat!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum