2016. március 19., szombat

[Evangelium] 2016-03-19

2016. március 19. – Szombat, Szent József, a boldogságos Szűz Mária
jegyese

Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának,
Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt:
Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna,
Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember
volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban
bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és
így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát,
mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit
Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!" Amikor József
felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta
neki.
Mt 1,16.18-21.24a

Elmélkedés:

A mai napon Egyházunk Szent Józsefet, Szűz Mária jegyesét és Jézus
nevelőapját ünnepli. Az ünnep evangéliuma azt tárja fel előttünk, hogy
József miként értesült Jézus közelgő születéséről. Az esemény jelentőségét
talán akkor értjük meg a legjobban, ha párhuzamba állítjuk Jézus
születésének hírüladásával. Az angyali üdvözletkor Mária Isten
küldöttétől, Gábor angyaltól ismeri meg a mindenható Isten akaratát,
miszerint őt választotta ki arra az egyedülálló hivatásra, hogy a Megváltó
Anyja legyen. Mária készséggel mondja ki az igent az üdvözítő Isten
szándékára s egyezik bele abba. József valamivel később álmában ismeri meg
ugyanezt a titkot. Neki is egy angyal jelenik meg, aki közli vele, hogy
jegyese születendő gyermeke nem földi apától származik, hanem a Szentlélek
közreműködésével fogant. József nem szavakkal mondja ki az igent, hanem
cselekedetével. Ezt fejezi ki a jelenet záró mondata: „Amikor József
felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta
neki."
Miként a názáreti leány, Mária igazságként fogadta el mindazt, amit
angyala által Isten üzent neki, ugyanúgy Szent József is. Ezért mondhatja,
hogy az Istenben való hit és az Isten iránti engedelmesség összeköti
Máriát és Józsefet, s közösen hordozzák Jézus felnevelésének felelősségét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s
hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez
vezető utat. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé,
aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom,
társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az életre vezet!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160319.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. március 18., péntek

[Evangelium] 2016-03-18

2016. március 18. – Péntek

Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő
megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében.
Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?" A zsidók ezt
válaszolták: „Nem a jócselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk
megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat." Jézus ezt felelte:
„A Szentírásban nemde ez áll: Én mondottam: istenek vagytok? Ha már azokat
is isteneknek mondja az írás, akikhez Isten igéje szólt – és az írás nem
veszítheti érvényét –, hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt
és a világba küldött: Káromkodol! – mert azt mondtam, hogy Isten Fia
vagyok? Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem! De ha azokat
cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek a tetteknek, hogy végre
lássátok és elismerjétek: az Atya énbennem van és én az Atyában." Erre
ismét el akarták fogni őt, de kiszabadította magát kezükből. Ezután Jézus
újra a Jordánon túlra ment, arra a helyre, ahol János először keresztelt,
és ott is maradt. Sokan keresték fel, mert így vélekedtek: „János ugyan
egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult."
És sokan hittek Jézusban.
Jn 10,31-42

Elmélkedés:

A mai evangélium nem közvetlenül követi az előző napi részeket, de
témájában kapcsolódik azokhoz. Jézus tanításának és a vallási vezetőkkel
folytatott vitáinak helyszíne a jeruzsálemi templom, de most nem a
Sátoros-ünnep, hanem a templomszentelés ünnepekor zajlanak az események. A
zsidó vallási vezetők problémája az, hogy Jézus Isten Fiának tartja magát.
Ezt ők még cselekedetei alapján sem hajlandóak elhinni. Jézus viszont
éppen a rendkívüli cselekedeteire hivatkozik, amelyeket az Atya nevében,
az Atya segítségével és erejével képes megtenni. Ezen állításai csak
erősítik az ellenfelekben a hitetlenséget. Jézusban továbbra is csak egy
embert látnak és nem képesek ezen túllépni. Ők is látják a csodákat,
amelyek alapján oly sokan hisznek, de inkább nevezik azokat
megmagyarázhatatlan cselekedeteknek, mintsem hinnének.
E hitetlen megnyilvánulások ellenére János evangélista azzal zárja le a
jelenetet, hogy sokan hittek Jézusban. Tanítása és csodái ugyanis a
mennyei Atya irgalmáról és szeretetéről tanúskodó jelek voltak. Az Atya
azzal igazolja a Fiú hitelességét, hogy általa csodákat visz végbe. A hit
kettős irányba mutat: egyrészt jelenti a Jézusban való hitet, azaz
elfogadni azt, hogy ő az Isten küldötte, másrészt elhinni mindazt, amit
Jézus önmagáról állít, hogy tudniillik ő az Isten Fia.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat, mielőtt elküldte volna
hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető irgalmával
átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem nagyobb-e, nem
nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz? Aztán megáldotta, szent
kegyelmével, irgalmával megillatosította, reád és bátorságodra tekintett
és így érkezik a mennyből a kereszt, mint Isten köszöntése, mint a te
Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
Szalézi Szent Ferenc

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160318.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Tanszercsomag 2016
Friss információ: 216 személy 770 tanszercsomagot ajánlott fel eddig, az
igények száma pedig 708.
A Tanszercsomag 2016. jótékonysági akcióval a gyermekek evangelizációjának
újszerű módját indítottuk. Célunk az, hogy a következő tanévben az 1.
osztályos gyermekek közül minél többen járjanak hittanra. A plébános vagy
a hitoktató részéről egy rövid bátorítás és egy ajándékba adott
tanszercsomag segítheti a szülőket, hogy az iskolai beíratáskor gyermekük
számára ne az erkölcstant, hanem a hittant válasszák. Az akció keretében a
gyermekek ingyen kapnak egy-egy tanszercsomagot, ami vallásos témájú
képekkel díszített, illetve evangéliumi idézettel feliratozott füzetboxot,
füzeteket, órarendet, füzetcímkéket, tollat, vonalzót és színesceruza
készletet tartalmaz.
Szeretettel kérem, támogassa Ön is a Tanszercsomag 2016. jótékonysági
akció keretében a gyermekek hitre nevelését! 1700 Ft adományból 1 gyermek
kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is magában foglalja.
Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a rendelkezésre álló
(felajánlott) mennyiség mértékéig.
További részletek az akcióról, a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják
a csomagokat:
www.evangelium365.hu/list/projektek/4

Szent Márton evangelizációs ház
Korábban már beszámoltam nektek róla, hogy a tavasszal új lendülettel
folytatjuk a Szent Márton ház építését. Eltökélt szándékunk, hogy idén
ősszel befejezzük a munkákat. Eddig a költségek 70 %-át gyűjtöttük össze,
még 30 % hiányzik.
Az elmúlt hetekben elkészültek a válaszfalak, a villanyszerelés, a víz- és
csatornaszerelés, megtörtént a belső vakolás, és most készül a külső
szigetelés. Hamarosan érkeznek az ajtók és ablakok. Már nemcsak a tavasz
jeleit látom, hanem az épület is egyre jobban magára ölti egy ház
formáját, időnként pedig egészen látványos a napi munka eredménye, amikor
10-12 építőmunkás serénykedik rajta kívül és belül.
Szeretettel kérlek benneteket, az e-vangélium olvasóit, támogassátok az
evangelizációs ház létrejöttét, hogy időben befejezhessük az építkezést.
Tényleges segítséget jelent már egy négyzetméternyi festés ára (1400 Ft)
is, és aki mást szeretne támogatni, adakozhat egy lámpára (5-11 ezer Ft)
vagy akár egy radiátorra (15-40 ezer Ft). Minden támogatást hálásan
köszönünk!
További részletek és új képek:
www.szentmartonhaz.hu
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. március 18.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja munkánkat! E célokra szánt adományát a
következő módokon küldheti el: 1. Online adomány internetes fizetésre
alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2016 vagy Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016 vagy Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2016. akció vagy a Szent Márton ház
támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016 vagy Szent Márton ház

5. Cégek számára közcélú adományról igazolás kérhető a zalalovo@gmail.com
címen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. március 17., csütörtök

[Evangelium] 2016-03-17

2016. március 17. – Csütörtök

Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: „Bizony, bizony, mondom
nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre." A zsidók azt
felelték: „Most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy.
Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod: „Aki
tanításomat megtartja, nem hal meg örökre". Nagyobb vagy talán Ábrahám
atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat?"
Jézus így válaszolt: „Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az én
Atyám az, aki megdicsőít engem. Ti Isteneteknek mondjátok őt, de nem
ismeritek. Én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok
hasonló, hazug lennék. De én ismerem az Atyát, és megteszem, amit mond.
Ősatyátok, Ábrahám ujjongott, hogy megláthatja eljövetelem napját. Látta,
és örvendezett." A zsidók erre felháborodtak: „Még ötvenesztendős sem
vagy, és láttad Ábrahámot?" Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom
nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok." A zsidók erre köveket
ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt előlük, és kiment a
templomból.
Jn 8,51-59

Elmélkedés:

Jézus folytatja beszélgetését, vitáját a zsidókkal a jeruzsálemi
templomban. A mai evangéliumi részlet is arról árulkodik, hogy elbeszélnek
egymás mellett. A jelenlévő zsidók ragaszkodnak vallási szokásaikhoz, a
törvény megtartásához, és semmiféle újdonságot nem akarnak elfogadni.
Jézus most az örök életről akarja őket tanítani: „Aki tanításomat
megtartja, nem hal meg örökre." Nem kell csodálkoznunk azon, hogy szavain
megütköznek, mert nem hisznek a feltámadásban, s csak arról van
tapasztalatuk, hogy az emberek meghalnak. Ők a múltra gondolnak, a zsidó
nép ősatyjára, Ábrahámra és Isten küldötteire, a prófétákra, akik mind
meghaltak, pedig megtartották Isten tanítását. Bár ellenkeznek Jézussal,
pontosan értik, hogy aki életet ígér és életet ad az embereknek, az
valóban Isten, tehát Jézus Istennek tartja magát, ami az ő szempontjukból
istenkáromlásnak minősül. Szintén így értelmezik Jézus következő
kijelentését: „mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok." Az „én vagyok"
kifejezést abban a formában használja az Úr, ahogyan Isten megnevezte
magát Mózesnek, amikor megjelent az égő csipkebokorban. Ez az
istenkáromlás a törvények szerint halált érdemelt, ezért akarják azonnal
megkövezni.
Ma imádkozok egy olyan emberért, aki nem hisz a feltámadásban és az örök
életben. Adja meg neki Isten a hit ajándékát!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson
melletted!
Szent Iréneusz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160317.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Tanszercsomag 2016
Friss információ: 152 személy 386 tanszercsomagot ajánlott fel eddig, az
igények száma pedig 660.
A Tanszercsomag 2016. jótékonysági akcióval a gyermekek evangelizációjának
újszerű módját indítottuk. Célunk az, hogy a következő tanévben az 1.
osztályos gyermekek közül minél többen járjanak hittanra. A plébános vagy
a hitoktató részéről egy rövid bátorítás és egy ajándékba adott
tanszercsomag segítheti a szülőket, hogy az iskolai beíratáskor gyermekük
számára ne az erkölcstant, hanem a hittant válasszák. Az akció keretében a
gyermekek ingyen kapnak egy-egy tanszercsomagot, ami vallásos témájú
képekkel díszített, illetve evangéliumi idézettel feliratozott füzetboxot,
füzeteket, órarendet, füzetcímkéket, tollat, vonalzót és színesceruza
készletet tartalmaz.
Szeretettel kérem, támogassa Ön is a Tanszercsomag 2016. jótékonysági
akció keretében a gyermekek hitre nevelését! 1700 Ft adományból 1 gyermek
kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is magában foglalja.
Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a rendelkezésre álló
(felajánlott) mennyiség mértékéig.
További részletek az akcióról, a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják
a csomagokat:
www.evangelium365.hu/list/projektek/4

Szent Márton evangelizációs ház
Korábban már beszámoltam nektek róla, hogy a tavasszal új lendülettel
folytatjuk a Szent Márton ház építését. Eltökélt szándékunk, hogy idén
ősszel befejezzük a munkákat. Eddig a költségek 70 %-át gyűjtöttük össze,
még 30 % hiányzik.
Az elmúlt hetekben elkészültek a válaszfalak, a villanyszerelés, a víz- és
csatornaszerelés, megtörtént a belső vakolás, és most készül a külső
szigetelés. Hamarosan érkeznek az ajtók és ablakok. Már nemcsak a tavasz
jeleit látom, hanem az épület is egyre jobban magára ölti egy ház
formáját, időnként pedig egészen látványos a napi munka eredménye, amikor
10-12 építőmunkás serénykedik rajta kívül és belül.
Szeretettel kérlek benneteket, az e-vangélium olvasóit, támogassátok az
evangelizációs ház létrejöttét, hogy időben befejezhessük az építkezést.
Tényleges segítséget jelent már egy négyzetméternyi festés ára (1400 Ft)
is, és aki mást szeretne támogatni, adakozhat egy lámpára (5-11 ezer Ft)
vagy akár egy radiátorra (15-40 ezer Ft). Minden támogatást hálásan
köszönünk!
További részletek és új képek:
www.szentmartonhaz.hu
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. március 17.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja munkánkat! E célokra szánt adományát a
következő módokon küldheti el: 1. Online adomány internetes fizetésre
alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2016 vagy Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016 vagy Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2016. akció vagy a Szent Márton ház
támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2016 vagy Szent Márton ház

5. Cégek számára közcélú adományról igazolás kérhető a zalalovo@gmail.com
címen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. március 16., szerda

[Evangelium] 2016-03-16

2016. március 16. – Szerda

Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik:
„Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim:
megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket."
Ők erre tiltakoztak: „Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek
sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: Szabadok lesztek?"
Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt
cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában, de a
fiú ott marad mindvégig. Ha viszont (Isten) Fia szabaddá tesz titeket,
akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis
az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem
nektek, amit Atyámnál láttam; ti ellenben azt teszitek, amit a ti
atyátoktól hallottatok." Erre közbevágtak a zsidók: „A mi atyánk Ábrahám!"
Jézus így folytatta: „Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, amit
Ábrahám tett! De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem,
amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt teszitek, amit
atyáitok tettek!" Ők azonban tovább erősködtek: „Mi nem vagyunk
törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van: az Isten." Jézus azonban
megállapította: „Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem, mert én
Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, hanem az
Isten küldött engem."
Jn 8,31-42

Elmélkedés:

Az előzményekben Jézus olyan zsidókkal vitatkozott a jeruzsálemi
templomban, akik nem hittek égi származásában és elutasították, hogy ő az
Isten küldötte. A mai evangéliumban olvasott szavait olyanokhoz intézi,
akik hisznek benne, őket szeretné meggyőzni az igazságról. A beszéd
kulcsszava az igazság. Jézus az „igazság megismeréséről," az igazság
felszabadító erejéről, az igazság hirdetéséről, mint saját küldetéséről
beszél. Mit jelent ez az igazság?
A mindennapi szóhasználatban azt mondjuk igazságnak, ami megfelel a
valóságnak. A Biblia nyelvezetében kissé más a jelentése. Az ószövetségi
időkben elsősorban a szövetséghez való hűséget, Isten parancsainak, azaz a
mózesi törvényeknek a megtartását jelentette. Az újszövetség korában az
igazság a kinyilatkoztatás teljességét jelenti, azaz Jézus személyét és
küldetését. Itt értjük meg azt, hogy miért beszél Jézus régi és új
kinyilatkoztatásról, régi és új hitről, régi és új igazságról. Isten
akarata és üdvözítő szándéka egykor a parancsokban és a mózesi törvényben
mutatkozott meg, de az ő eljövetelével Isten új módon tárta fel önmagát az
emberek előtt, és azt kéri, hogy az ő Fiában higgyenek. A törvény igazsága
helyébe az evangélium, az örömhír igazsága lép.
Törekszem-e az igazság megismerésére a mindennapi élethelyzetekben?
Törekszem-e a legfőbb igazság, Isten megismerésére?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Anyánk, bizalommal fordulunk hozzád imádságunkkal, aki akarod, hogy fiaid
és leányaid a Krisztus iránti teljes önátadás és a szeretet válaszában
lelkileg és apostoli tevékenységükben megújuljanak. Te, aki készséges
engedelmességgel, bátor szegénységgel és befogadásra kész termékeny
szüzességgel teljesítetted az Atya akaratát, eszközöld ki isteni Fiadnál,
hogy mindazok, akik megkapták a neki szentelt élet kegyelmét, a
megdicsőült lét tanúságát tehessék róla, boldogan eljutva a többi
testvérrel és nővérrel együtt a mennyországba és az örök világosságba.
Veled együtt kérjük, hogy mindenben és mindenkiben szeretet, áldás és
dicsőség legyen mindenek legfőbb Urának, az Atyának, a Fiúnak és a
Szentléleknek.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160316.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. március 15., kedd

[Evangelium] 2016-03-15

2016. március 15. – Kedd

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én
elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én
megyek, oda ti nem jöhettek." A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak nem
akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Ahová én megyek, oda ti nem
jöhettek"? Jézus így folytatta: „Ti innen alulról vagytok, én felülről
vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért
mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam,
hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben." Erre megkérdezték:
„De hát ki vagy te?" Jézus azt válaszolta: „Kezdettől fogva az vagyok,
amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok, és ítéletet
mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó; én pedig azt
hirdetem a világnak, amit tőle hallottam." De azok nem értették meg, hogy
az Atyáról beszél nekik. Végül Jézus azt mondta nekik: „Ha majd
felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok,
és hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól
tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én
mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja." E szavak után sokan
hittek Jézusban.
Jn 8,21-30

Elmélkedés:

Az evangéliumi jelenet helyszíne továbbra is a jeruzsálemi templom, ahol
Jézus a Sátoros-ünnep napjaiban tanította az embereket, s ahol a vallási
vezetők vitába szálltak vele. Személyével kapcsolatban két kérdés merül
fel: hová akar menni, illetve honnan származik. A zsidók arra gondolnak
szavai alapján, hogy talán önkezével akar véget vetni életének, de
természetesen a mi Urunk egészen másra gondol. Sorsát ismerve mi már
tudjuk, hogy arra az útra gondolt, amely a szenvedésen és a kereszthalálon
keresztül a mennyei Atyához vezet. Földi élete és küldetése után vissza
fog térni oda, ahonnan jött, ezzel kapcsolatban mondja, hogy nem ebből a
világból való, hanem felülről jött. E szavai miatt merül fel a másik
kérdés eredetére, származására vonatkozóan. A kérdezőket a hitetlenség és
a kételkedés megakadályozza abban, hogy felismerjék Jézus isteni
származását, és ebből fakad elutasításuk.
A nagyböjt során bennünk is számos kérdés merül fel Jézus személyével
kapcsolatban. Szenvedése és halála a feltámadáson keresztül vezetett az
Atyához, aki azért ajándékozott új életet a Fiának, hogy reménnyel töltsön
el minket. Jézusban felismerhetjük a szívünk mélyén megszólaló és az
üdvösségre hívó Istent. Őt követve mi is eljuthatunk a mennyei Atyához.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás
szülessen, akik élő hittel őrzik Fiad, Jézus szent emlékét, igéjének
hirdetése, és a szentségek kiszolgáltatása által amelyekkel folyamatosan
megújítod híveidet! Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és
lelkes őrzői az Eucharisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka
a világ megváltásáért! Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére,
hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék!
Add meg, ó, Atyánk, hogy az Egyház örömmel fogadja Fiad Lelkének számos
sugallatát, és iránta való tanulékonysággal gondoskodjon papi és
szerzetesi hivatásokról! Erősítsd meg a püspököket, papokat, diakónusokat,
szerzeteseket, és minden Krisztusban megkereszteltet, hogy hűségesen
teljesítsék küldetésüket az evangélium szolgálatában! Kérünk téged
Krisztus, a mi Urunk által. Mária, Apostolok Királynője, könyörögj
érettünk!
XVI. Benedek pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160315.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. március 14., hétfő

[Evangelium] 2016-03-14

2016. március 14. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus így beszélt a templomban egybegyűlt zsidókhoz: „Én
vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem
övé lesz az élet világossága."
A farizeusok erre azt mondták: Te önmagadról tanúskodsz. Tanúbizonyságod
nem érvényes."
Jézus így válaszolt: „Igaz, hogy én önmagamról tanúskodom, mégis érvényes
a tanúságtételem, mert tudom, honnét jöttem és hová megyek. Ti ellenben
nem tudjátok, honnét jöttem és hová megyek. Ti a test szerint ítéltek. Én
nem mondok senkiről ítéletet, de ha kijelentek valamit, igaz az én
állításom, mert nem vagyok egyedül, hanem én és az Atya, aki küldött
engem. Márpedig a ti törvényetek azt írja, hogy két személy együttes
bizonyságtétele hitelt érdemel. Bizonyságot teszek tehát magamról én, és
bizonyságot tesz rólam, aki engem küldött: az Atya."
Erre megkérdezték tőle: „Hol a te Atyád?" Jézus azt felelte: „Sem engem
nem ismertek, sem Atyámat. Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek."
Ezeket mondta Jézus a templomkincstár mellett, amikor tanított a
templomban. De senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája.
Jn 8,12-20

Elmélkedés:

Jézus ezt a kijelentést teszi önmagáról a mai evangéliumban: „Én vagyok a
világ világossága." Nem véletlenül kezd el beszélni a világosságról. A
korabeli leírások szerint a jeruzsálemi templom udvarában négy magas
lámpatartó állt, amelyek magasabbak voltak a falaknál. A lámpákban olajat
égettek, s ennek fénye a város távolabbi pontjairól is jól látszott. A mi
Urunk kijelentése ezekre a lámpákra utal. Ő azonban nem csak a városnak,
hanem az egész világ számára akar világosság lenni. Ő azért jött, hogy
világosságát a világ minden részéről látni lehessen.
Ez a hasonlat is jól illeszkedik János evangélista gondolatmenetébe, aki a
Jézus ellen fordulók magatartását, gondolkozását akarja megismertetni az
olvasókkal. A világosság és a sötétség küzdelméről van itt szó. Jézus a
mennyei Atya küldötteként meg akar világosítani minden embert, hogy
megismerjék az igaz Istent. Az istenismeret fényét akarja meggyújtani az
emberi szívekben és a hit világosságára akar elvezetni mindenkit. Aki az ő
világosságában él, az engedelmeskedik Istennek. Isten szerinti élet csak
az általa hozott világosságban lehet. A másik oldalon a tudatlanság és a
hitetlenség homálya áll. A gonosz el akarja sötétíteni az emberek
értelmét, hogy ne találják meg az Isten felé vezető utat. A bűn útjai a
sötétbe vezetnek, a bűnös a sötétségben botorkál.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindannyiunkban él félelem. A kisgyermek is sír az éjszaka közepén, ha
felébred, és a sötétben nem lát semmit maga körül. Fél, mert egyedül van,
elveszett, kiszolgáltatott. Ösztönösen egy nevet kiált, akinek
jelenlétében megnyugvást lel. A félelem a reménytelenségből fakad. Sötét
és kilátástalan annak a félelme, aki nem Istennél remél oltalmat. Istenem,
értük imádkozom most! Add, hogy egyszer egy kétségbeesett pillanatukban
rád ébredjenek. Hiszen senki sincs egyedül. Időnként talán nehezen veszik
észre jelenléted, de szeretném, ha megéreznék, hogy élsz. Hogy a léted
szeretet és gondoskodás. Bárcsak tudnák, hogy mennyire vágysz a
bizalmukra. Köszönöm, hogy én hittel fordulok hozzád kéréseimben. Kérlek,
tekints mindazokra, akik félnek, mert még nem találtak rád!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160314.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. március 13., vasárnap

[Evangelium] 2016-03-13

2016. március 13. – Nagyböjt 5. vasárnapja

Abban az időben: Jézus kiment az Olajfák hegyére. Kora reggel újra
megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és
tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért
asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá:
„Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a
törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?" Ezt azért
kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az
ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre
fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki
közületek bűn nélkül van!" Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön.
Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s
csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal.
Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hol vannak, akik
vádoltak téged? Senki sem ítélt el?" „Senki, Uram" – felelte az asszony.
Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne
vétkezzél!"
Jn 8,1-11

Elmélkedés:

Az irgalom felemel
A házasságtörő asszony történetében csodálatosan megnyilvánul az isteni
irgalmasság és megbocsátás. Ezt a szempontot figyelembe véve úgy érezzük,
hogy jobb helye volna Szent Lukács írásában, amely a négy evangélium közül
elsősorban Jézus példabeszédei alapján a leggazdagabban fejti ki az
irgalmasság témáját. János evangélista gondolatmenetébe más szempontból
illeszkedik az esemény. Ő azt akarja bemutatni, hogyan formálódik idővel a
Jézussal szembeni ellenállás. Az előzményekben és az eset utáni
történésekben arról van szó, hogy a farizeusok és az írástudók bele
akarnak kötni Jézus tanításába. A viták általában megmaradnak elméleti
szinten, a házasságtörő asszony esete azonban kivétel. A farizeusok és az
írástudók feltehettek volna egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy mi az
eljárás egy olyan esetben, amikor valakit hűtlenségen érnek. Ők azonban
továbbmennek, odacipelnek Jézus lábaihoz egy asszonyt, aki ellen
házasságtörés a vád, és ítéletet várnak tőle. Az elméleti kérdés azonnal
gyakorlativá válik, s Jézus válasza nem csupán elméleti felelet lesz,
hanem döntés egy ember sorsáról, életéről vagy haláláról. „Te mit
mondasz?" – hangzik Jézus felé a kérdés.
János evangélista leszögezi, hogy a kérdezők vádolni akarják Jézust.
Ismerik, hogy Jézus mit tanít az Isten irgalmáról. Jól tudják, hogy szóba
áll a bűnösökkel, betér házukba, együtt étkezik velük. És azt is tudják,
hogy egy tanítónak az ad tekintélyt, ha ő maga is megtartja a törvényeket,
s nem csak másokat buzdít azok követésére. Ha Jézus kimondja a halálos
ítéletet az asszonyra, akkor szembekerül korábbi kijelentéseivel és
magatartásával. Szépeket mond ugyan a megbocsátásról, de az adott esetben
szemrebbenés nélkül képes kimondani valakire a halálos ítéletet. Ha
viszont ellenzi az asszony megbüntetését, akkor semmibe veszi a mózesi
törvényeket. Az ő szemszögükből a csapda tökéletes. Arra számítanak, hogy
akár egyiket, akár a másikat válaszolja Jézus, valamivel mindenképpen
vádolni tudják majd őt. Arra viszont nem számítanak, hogy van harmadik
lehetőség. Az igazi bölcsesség szólal meg Jézusból: „Az vesse rá az első
követ, aki közületek bűn nélkül van!" Ő tehát fordít a helyzeten, a vádlók
tulajdonképpen maguk is vádlottakká válnak, ez a felelet szembesíti őket
saját magukkal és bűneikkel. Jézus bölcs válasza megmenti az asszonyt, a
korábbi vádlók távoznak.
Az Irgalmasság Évében térjünk vissza egy gondolat erejéig a megbocsátásra.
Jézus nem az asszony múltjára kíváncsi, ezért nem faggatja őt és nem vár
tőle beismerést. Az asszony pedig nem áll neki mentegetőzni, nem akarja
titkolni bűnét és nincs szándékában személyes felelősségét kicsinyíteni.
Mindkettőjük figyelme a múlt helyett a jövőre irányul. Jézus ezt mondja
neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!" A bűnt tehát
helyteleníti, elítéli, de az embert nem akarja elítélni. Ő azért jött,
hogy megmentse a bűnösöket és megtérésre indítsa őket. Az isteni
irgalmasság túllép az ember bűnös múltján és elindítja a remény, a
megigazulás útján. Az emberi ítélkezés a porba alázza az embert, de az
isteni irgalmasság felemel, talpra állít, lehetőséget ad egy új életre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Atyám, te irgalmas szívvel hívsz engem, hogy találkozzak veled. Te nem
elítélsz, hanem kiemelsz bűneimből és elindítasz egy új úton. Be kell
ismernem, hogy sokszor ítélkezem embertársaim felett, és köveket ragadnék
a kezembe, hogy a bűnös elnyerje méltó büntetését. A könyörtelen ítélkezés
elnyomja szívemben a megbocsátás lelkületét. Te feltétel nélkül
megbocsátasz mindenkinek, nekem is. Ezt a feltétel nélküli megbocsátást
szeretném megtanulni, s gyakorolni embertársaim felé. Segíts, hogy
szívemben őszinte bűnbánat ébredjen, és tudjak mindenkinek megbocsátani!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160313.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum