2016. február 27., szombat

[Evangelium] 2016-02-27

2016. február 27. – Szombat

Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt.
A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll
bűnösökkel, sőt eszik is velük" – mondták. Jézus erre a következő
példabeszédet mondta nekik:
„Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szóit apjához:
Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük
vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment
egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor
mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is
nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az
kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna
gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába
szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én
meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki; Atyám,
vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy
fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és
visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a
szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú
megszólalt: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem
vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz." Az atya odaszólt a szolgáknak:
„Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az
ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le.
Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és
megkerült." Erre vigadozni kezdtek.
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a
házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és
megkérdezte: Mi történt? Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt
borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az
idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és
kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve
szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még
egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most
pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött,
hizlalt borjút vágattál le neki.
Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De
most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és
most életre kelt, elveszett és újra megkerült."
Lk 15,1-3.11-32

Elmélkedés:

Szent Lukács evangéliumának 15. fejezetében három olyan példabeszédet
olvashatunk, amelyek Isten irgalmáról szólnak. Az elveszett bárányról, az
elveszett drachmáról (pénzről) és az elveszett (tékozló) fiúról szóló
hasonlatok egyaránt arról tanítanak, hogy az irgalmas Isten keresi
elveszett gyermekeit és kész megbocsátani, visszafogadni mindenkit
szeretetébe. A megtalálás, a visszatalálás öröme visszatérő elem mindhárom
hasonlatban. Az elveszett bárányt megtaláló és a nyájhoz visszavivő
pásztor, az elveszett pénzdarabot kutató és meglelő háziasszony, valamint
a fiára váró és őt szeretettel visszafogadó apa nem akarja örömét magába
zárni, hanem másokat is örvendezésre hívnak.
A három hasonlattal Jézus fokozatosan világítja meg, hogy miről is akar
tanítást adni. Az elsőben egy állat, egy bárány szerepel, a másodikban egy
tárgy, egy pénz, és csak a harmadikban szerepel egy ember. A fokozatosság
abban is megjelenik, hogy sem a bárány, sem a pénz nem tehet arról, hogy
elveszett, a fiú viszont már szabad döntést hoz arról, hogy „elveszik,"
kilép az atyai házból. Az Isten elleni lázadás, az engedetlenség, a bűn
mindig az ember tudatos döntése, választása és nem a véletlen műve. Isten
azt szeretné, ha bűnünket megbánnánk és visszatérnénk hozzá. Ő irgalmas és
mindig örömmel vár minket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, nyisd fel szememet az imára és taníts engem imádkozni! Nyisd
fel szememet, hogy a szenvedésben ne elviselhetetlen rosszat lássak, hanem
lehetőséget az Istenhez való közeledésre. Vezess engem az ima és a
szenvedés által a megtérés útján!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160227.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. február 26., péntek

[Evangelium] 2016-02-26

2016. február 26. – Péntek

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:
„Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt
telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott, és
őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott.
Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a
termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket
összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más
szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak.
Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: „A fiamat csak megbecsülik!"
Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz:
„Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!" Meg is
ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert
ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?" Ezt válaszolták:
„Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik
idejében átadják neki a termést."
Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: „A kő, melyet az
építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben
csodálatos ez!" Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek,
és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét." A főpapok és
a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk
beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának
tartotta.
Mt 21,33-43.45-46

Elmélkedés:

Izajás próféta könyvének 5. fejezetében olvasható az Úr szőlőskertjéről
szóló ének, amely szerint a választott nép, Izrael népe az Úr által
telepített szőlő. Isten gondoskodik népéről, gondozza, őrzi szőlőjét és
azt reméli, hogy termést hoz, a nép engedelmeskedik neki, de ez a várt
eredmény elmarad. Az éneket rendszeresen olvasták a zsinagógai
istentiszteleten, ezért a vallásos zsidók jól ismerték. Jézus
példabeszédének kezdete hasonlít az Úr szőlőjéről szóló énekre, ezért a
hallgatóság rögtön megértette, hogy olyan példázat következik, amelyik
Izrael népéről szól. Az engedetlenség, az Isten elleni lázadás és
szembefordulás motívuma Jézus hasonlatában is megjelenik: a szőlőskert
bérlői fellázadnak a gazda ellen, meg akarják szerezni a birtokot,
bántalmazzák a tulajdonos küldötteit, azaz a prófétákat, és végül attól
sem riadnak vissza, hogy a tulajdonos fiát megöljék. Ez utóbbi egyértelmű
utalás arra, hogy Jézus az Isten Fia, akit megölnek, keresztre feszítenek
az elvetemült szándékú emberek. A gonosz szőlőmunkások megbüntetése
figyelmeztetés, hogy minden bűnnek lesz következménye.
Jézus példabeszéde arról tanúskodik, hogy a mi Urunk tudatosan vállalja a
prófétai sorsot, az elutasítást, a szenvedést és a halált. Küldetéstudata
erősítsen minket keresztény hivatásunkban!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve
van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a
munkakedvet, hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel.
Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az alkonyt, a
nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts
nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160226.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. február 25., csütörtök

[Evangelium] 2016-02-25

2016. február 25. – Csütörtök

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak: „Volt
egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan
lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja
előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a
gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák
jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám
kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor
nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén
Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt,
hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm
ezekben a lángokban. Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen
jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő
itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek
nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon,
se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám –
kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él.
Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek
helyére. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra
hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki,
a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így
felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak
közül támad is fel valaki, annak sem hisznek."
Lk 16,19-31

Elmélkedés:

Két emberről mond Jézus példabeszédet a mai evangéliumban. Az egyik
végtelenül gazdag, a másik végtelenül szegény. Jézus látványos lakomával
szemlélteti a gazdag ember jólétét, akinek mindene megvan ezen a világon.
Óriási az ellentét, amikor a koldus bemutatása következik, összeszorul a
szívünk, amikor rá gondolunk, akinek még egy tiszta ruhadarabja sincs,
amivel lemoshatná, megtörölhetné sebekkel teli testét. Nem egymástól távol
élnek ők, hisz a gazdag ember házának kapuja előtt fekszik a szegény.
Ilyen módon Jézus kapcsolatot teremt a gazdag és a koldus között. A gazdag
tudna segíteni a szegényen, de nem teszi meg. Bizonyára meg sem érezné, ha
legalább egy keveset adna neki, de eszébe sem jut. A gazdagság vakká,
érzéketlenné teszi, észre sem veszi a másik ember nyomorúságát. A
túlvilágon, a haláluk után fordul a sorsuk: a szívtelen gazdag a
kárhozatra, a szegény az üdvösségre jut.
Érdekes, hogy a példabeszédben a koldusnak megtudjuk a nevét, Lázárnak
hívják. Jézus egyetlen más példabeszédében sincs a szereplőknek neve, ez
az egyetlen kivétel. Nem tudjuk, hogy hívták az irgalmas szamaritánust
vagy a bajba került embert, akin segített, nem ismerjük sem a tékozló fiú,
sem az apjának nevét, nincs neve a királynak, aki talentumokat bíz szintén
névtelen szolgáira és folytathatnánk a sort. Itt viszont van a szereplőnek
neve, a koldust Lázárnak hívják, s ez a név a héber nyelvben azt jelenti:
Isten segít.
A szegény, akit a gazdagok észre sem vesznek, egyedül Isten segítségére
számíthat.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Nem tudom, hogy milyen megpróbáltatások és nehézségek várnak ma rám, de
azt tudom, hogy minden a te akaratodból történik Uram s ez elég nekem.
Kérlek, adj erőt, türelmet és alázatot, hogy a rám váró nehézségekkel
szeretetedhez méltón nézhessek szembe, s így áldozatomat egyesíthessem
Szent Fiad krisztusi áldozatával.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160225.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Tiéd a döntés címmel a Házas Hétvége Mozgalom 20–30 év közötti egyedülálló
fiatalok számára szervez programot március 11-13. között.
Ha szeretnéd önmagadat jobban megismerni, akkor itt a helyed! Társaiddal
együtt gondolkodhattok és felfedezhetitek, hogyan is lehet egymással
boldogulni. Nagy szeretettel várunk programunkra! - írják a hétvége
szervezői.
Bővebb információ és jelentkezés:
https://sites.google.com/site/tiedadontes/
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. február 24., szerda

[Evangelium] 2016-02-24

2016. február 24. – Szerda, Szent Mátyás apostol

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Amint engem szeret az
Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én
szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki
életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit
parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga
nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt,
amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én
nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek
egymást!
Jn 15,9-17

Elmélkedés:

Júdás árulását követően az apostolok szükségesnek tartották, hogy helyét
betöltse valaki az apostoli testületben. A választást Péter apostol
beszéde, buzdítása előzi meg, amelyben pontosan jelzi, hogy milyen
feltételnek kell megfelelnie és mi lesz a feladata a választandó
személynek. Péter ezt mondja: „azok közül a férfiak közül, akik együtt
voltak velünk minden időben, amikor az Úr Jézus közöttünk járt-kelt" kell
valakit megválasztani (ApCsel 1,21). Az apostoli szolgálat lényegét pedig
így foglalja össze: „velünk együtt Krisztus feltámadásának tanúja legyen"
(ApCsel 1,22).
A „velünk együtt" kifejezés kettős értelmet hordoz. Egyrészt jelenti, hogy
a tanúskodás a feltámadt Krisztusról az új apostolnak és a korábbi
tizenegynek egyaránt feladata. Hirdetni Jézus örömhírét, továbbadni
tanítását, tanúságot tenni az Úr megváltó haláláról és feltámadásáról, ez
az apostoli küldetés lényege. A „velünk együtt" másrészt azt jelenti, hogy
az újonnan választott apostolnak az apostoli testület tagjakét, a többi
apostollal egységben, közösségben kell lennie és végeznie tanúskodását.
Az apostoli Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban Krisztus
parancsát igyekszik teljesíteni, hogy az üdvösség tanítása mindenkihez
eljusson. Nekem is apostoli lelkülettel kell hirdetnem az örömhírt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet! Add, hogy biztosan
érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást! Segíts, hogy mindig időt találjak
a szellemi, lelki feltöltődésre is! Kérlek, segíts, hogy minden esetben a
lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem álló feladatra! Add
meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, arra úgy tudjak
odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni, mintha téged hallgatnálak és
neked segítenék!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160224.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A nagyböjt kezdetére megújult evangelium365 honlapra az elmúlt napokban
tettünk fel új letölthető háttérképeket és imákat. De még ezeknél is
nagyobb újdonság, hogy készítettünk egy szemléletes infografikát, amely
mindent elmond e-vangélizációs szolgálatunk 12 éves történetéről.
Idézzétek fel ti is, hogyan fejlődtünk évről évre, miként bővült
folyamatosan az evangélium küldése, milyen eredményei voltak az eddigi
munkánknak, és nézzétek meg a 2015. évi megkérdezés néhány eredményét,
amely érdekességeket árul el az evangélium olvasók népes táboráról.
Az infografika itt nézhető meg:
http://www.evangelium365.hu/e365infografika2016

Az elmúlt hetek másik előrelépése, hogy püspöki jóváhagyással elkezdtük a
Szent Márton evangelizációs ház építésének befejező szakaszát. Most
történik a víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, majd következik az
ablakok és ajtók gyártása, a burkolás és festés, valamint az épület külső
szigetelése és vakolása. Reményeink szerint az építési munkálatokkal
augusztus végére végzünk. Az őszi hónapokra tervezzük az épület
berendezését.
Akik kezdetek óta figyelemmel kísérik ezt a munkát, jól tudják, hogy
kizárólag adományokból épül a ház. Eddig a költségek 68 %-át tudtuk
fedezni a jószándékú e-vangélium olvasók adományaiból. Az építkezés
menetét és az adományozást folyamatosan láthatjátok az evangelizációs ház
honlapján.
www.szentmartonhaz.hu
Tájékoztatásul írom, hogy egy négyzetméternyi festés ára (1400 Ft) is
tényleges segítséget jelent, és aki mást szeretne támogatni, adakozhat egy
lámpára (5-11 ezer Ft) vagy akár egy radiátorra (15-40 ezer Ft).
Szeretettel kérem, hogy aki e-vangelizációs munkánkat jónak, hasznosnak
értékeli és van rá lehetősége, támogassa az evangelizációs ház építését!
Már csak 32 % hiányzik. Köszönöm nagylelkű támogatásotokat!
A jó Isten áldását kérem rátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. február 24.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. február 23., kedd

[Evangelium] 2016-02-23

2016. február 23. – Kedd

Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz:
„Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és
tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne
kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt
elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára,
de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért
teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és
köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre
ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek
köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák
őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti
pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a
földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok
magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek,
az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és
aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják."
Mt 23,1-12

Elmélkedés:

A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy Jézus éles kritikát fogalmaz meg
az írástudók és a farizeusok vallásosságával kapcsolatban. Nem a
tanításukkal volt gondja, hanem a magatartásukkal. Abban az időben
írástudóknak nevezték azokat, akik a törvények értelmezésével,
magyarázatával foglalkoztak. A zsidó emberek életét a mózesi törvény
szabályozta, amely a vallási és a társadalmi, az egyéni és a közösségi
életre egyaránt vonatkozott. Az évszázadok során a Mózesnek adott eredeti
isteni törvényekhez sok más emberi szabály és előírás kapcsolódott. Az
írástudók arra törekedtek, hogy az emberi parancsokat is visszavezessék a
mózesi törvényekre, mintegy isteni eredetet, alapot adva nekik, bár ez nem
mindig sikerült.
Az írástudók tanításával, törvényértelmezésével tehát nincs Jézusnak
nagyobb problémája, azzal viszont igen, hogy éppen ők nem tartják meg
ezeket a törvényeket, illetve inkább csak a látszatra törekszenek. Ezt
nevezzük képmutatásnak, farizeusi lelkületnek, amely nem igazi
vallásosságot jelent, hanem csak annak látszatát. Ez a vallásosság nem
Isten iránti szeretetből fakad, hanem az emberi elismerést keresi. Jézus
ezt a magatartást nem tartja követendőnek.
A magamutogatás és az öndicséret helyett Jézus az alázatosságot ajánlja
követőinek. Az alázatos ember minden jót Istennek tulajdonít.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Atyánk! Itt vagyok szolgálatodra, a te gyermeked, hogy rajtam keresztül
folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adod nekem,
rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért,
hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk azzal a szeretettel, mellyel
az Atya szereti őt.
Boldog Kalkuttai Teréz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160223.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A nagyböjt kezdetére megújult evangelium365 honlapra az elmúlt napokban
tettünk fel új letölthető háttérképeket és imákat. De még ezeknél is
nagyobb újdonság, hogy készítettünk egy szemléletes infografikát, amely
mindent elmond e-vangélizációs szolgálatunk 12 éves történetéről.
Idézzétek fel ti is, hogyan fejlődtünk évről évre, miként bővült
folyamatosan az evangélium küldése, milyen eredményei voltak az eddigi
munkánknak, és nézzétek meg a 2015. évi megkérdezés néhány eredményét,
amely érdekességeket árul el az evangélium olvasók népes táboráról.
Az infografika itt nézhető meg:
http://www.evangelium365.hu/e365infografika2016

Az elmúlt hetek másik előrelépése, hogy püspöki jóváhagyással elkezdtük a
Szent Márton evangelizációs ház építésének befejező szakaszát. Most
történik a víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, majd következik az
ablakok és ajtók gyártása, a burkolás és festés, valamint az épület külső
szigetelése és vakolása. Reményeink szerint az építési munkálatokkal
augusztus végére végzünk. Az őszi hónapokra tervezzük az épület
berendezését.
Akik kezdetek óta figyelemmel kísérik ezt a munkát, jól tudják, hogy
kizárólag adományokból épül a ház. Eddig a költségek 68 %-át tudtuk
fedezni a jószándékú e-vangélium olvasók adományaiból. Az építkezés
menetét és az adományozást folyamatosan láthatjátok az evangelizációs ház
honlapján.
www.szentmartonhaz.hu
Tájékoztatásul írom, hogy egy négyzetméternyi festés ára (1400 Ft) is
tényleges segítséget jelent, és aki mást szeretne támogatni, adakozhat egy
lámpára (5-11 ezer Ft) vagy akár egy radiátorra (15-40 ezer Ft).
Szeretettel kérem, hogy aki e-vangelizációs munkánkat jónak, hasznosnak
értékeli és van rá lehetősége, támogassa az evangelizációs ház építését!
Már csak 32 % hiányzik. Köszönöm nagylelkű támogatásotokat!
A jó Isten áldását kérem rátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. február 23.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. február 22., hétfő

[Evangelium] 2016-02-22

2016. február 22. – Hétfő, Szent Péter apostol székfoglalása

Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte
tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?" Ezt válaszolták:
„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy
valamelyik prófétának."
Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?" Simon Péter
válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Erre Jézus azt mondta
neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér
nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom
neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a
pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Mk 16,13-19

Elmélkedés:

A mai evangéliumi történet azt igazolja, hogy jogosan tartjuk Péter
apostolt az első pápának, az Egyház első vezetőjének, hiszen maga Jézus
Krisztus adta neki ezt a különleges feladatot és hatalmat. Mivel Szent
Péter apostol Rómába került, ott vezette az egyházi közösséget és e helyen
szenvedett vértanúhalált, ezért halálát követően a keresztények azt
tartották, hogy azok a személyek, akik Péter utódai a római püspöki
székben, egyben az egész Egyház vezetését is folytatják. Az a Krisztustól
kapott sajátos küldetés, amit Péter kapott, folytatódik mindazokban, akik
Róma püspökei. Már az első keresztény időkben megjelenik az a gondolat,
hogy azok tartoznak az Egyházhoz, akik közösségben, egységben vannak Péter
utódával, a római püspökkel. Ez mind a püspökökre, mind a hívekre
vonatkozik világszerte. Ahogyan Szent Péter apostol és a többi apostol
egyetlen testületet, közösséget alkotott, ugyanúgy a pápa, Róma
püspökeként és Péter utódaként egy testületet alkot a világegyház többi
püspökével, az apostolok utódaival.
Szenteljük ezt a hetet arra, hogy naponta imádkozunk a jelenlegi
Szentatyáért, Ferenc pápáért, hogy Krisztus akaratának megfelelően és a
Szentlélek sugallatait követve vezesse az Egyházat, és teljesítse azt a
feladatát, hogy megerősítse az embereket a hitben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk! Sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink
szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton.
Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívj magadhoz mindannyiunkat! Bárcsak
Péterrel együtt válaszolhatnánk: igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!
Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői lehessünk
családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160222.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. február 21., vasárnap

[Evangelium] 2016-02-21

2016. február 21. – Nagyböjt 2. vasárnapja

Abban az időben: Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment
velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott,
ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme, két férfi beszélgetett vele:
Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek,
amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta
az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két
férfit.
Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó
nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek
egyet és Illésnek egyet." Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben
felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket.
A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt
hallgassátok." Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt.
Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.
Lk 9,28b-36

Elmélkedés:

Megmutatta dicsőségét
Jézus színeváltozásának eseményét Máté, Márk és Lukács evangélista
egyaránt lejegyzi, az utóbbiét olvassuk az idei évben. A három leírás
nagyon hasonlít egymáshoz, de egyedül Lukács említi meg, hogy Jézus azért
megy fel a három kiválasztott apostollal a hegyre, hogy ott imádkozzon.
Nem az apostolokkal együtt akart imádkozni, hanem az Atyával akart együtt
lenni a bensőséges imádság által. Lukács evangélista aztán újra
megerősíti, hogy imádkozása közben történt Jézussal a színeváltozás, azaz
„miközben imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren
ragyogott." A rövid leírásból az is kiderül, hogy Jézus valóban egyedül
imádkozik, az apostolok pedig közben elalszanak. Alvásuk nem
érdektelenséget vagy közömbösséget jelent, hanem csupán annyit, hogy
éjszaka volt. Imája idejéül az Úr gyakran választja ugyanis az éjszakát, a
tizenkettő apostol kiválasztása előtt például „az egész éjszakát Isten
imádásában töltötte" (Lk 6,12).
Bár az evangélista egyetlen szót sem jegyzett le abból, amit Jézus
imádkozott, mégis megpróbálhatjuk kitalálni. Nem légbőlkapott találgatásra
gondolok, hanem arra, hogy az előzményekből és a színeváltozás eseményekor
történtekből ki tudjuk következtetni, hogy mi lehetett az Úr Jézus
imájának tartalma, milyen szándékkal fohászkodott az Atyához.
A színeváltozás előzményeként Jézus megjövendöli tanítványainak
szenvedését és halálát, ami Jeruzsálemben fog majd bekövetkezni (vö. Lk
9,18-22). Övéi teljes értetlenséggel fogadják szavait, mert
elképzeléseikbe a messiási uralom megvalósulásáról nem fér bele semmiféle
szenvedés. Jézus jól tudja, hogy szenvedésének és halálának látványa
megrendíti majd apostolai és tanítványai hitét. Kudarcként fogják majd
megélni azt, hogy Mesterük küldetése ilyen módon ér véget. A
színeváltozással, azaz dicsőségének megmutatásával Jézus olyan élményt ad
a három kiválasztott apostolnak, amelyre hitük nagy próbatételekor
visszaemlékezhetnek majd. Pétert, Jánost és Jakabot a színeváltozáskor a
mennyei Atya szózata erősíti meg: „Ez az én választott Fiam, őt
hallgassátok." Lehet, hogy nem világos számukra mindaz, amit Mesterük a
szenvedésről mond, és nem értik most még szavainak igazi értelmét, de
mégis érdemes hallgatniuk rá. Majd eljön az idő, amikor az Úr
kijelentéseit és cselekedeteit megérteti velük a Szentlélek.
Mindezek ismeretében bátran állíthatjuk, hogy Jézus apostolaiért
imádkozott dicsősége megmutatását megelőzően. Azért imádkozott, hogy
apostolai megváltó küldetésének részeként el tudják fogadni a szenvedést
és a halált. Azért fohászkodott, hogy apostolai szenvedésének láttán ne
veszítsék el hitüket és reményüket.
Jézus ugyanakkor mindazokért is imádkozott, akik nehezen tudják elfogadni
a szenvedést saját életükben és értelmetlennek tartják azt. Fogadjátok el
a szenvedést és ajánljátok fel azt másokért! Ne meneküljetek el a betegség
vagy a szenvedés keresztje elől, hanem hordozzátok azt bátran! Vegyétek
észre, hogy a kereszthordozásban nem vagytok egyedül! Ne elviselhetetlen
teherként tekintsetek a keresztre, hanem mint a vigasztalás és lelki
erősség forrására!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! A dicsőség fényében állsz előttünk, s feltárod isteni
dicsőségedet. Nem kellett neked a világ mulandó dicsősége és határozottan
visszautasítottad a sátán által kínált hamis dicsőséget. A reád váró
dicsőség látványa megerősít bennünket a hitben, erőt ad a mindennapi
kereszthordozáshoz és reményt ad, hogy feltámadunk az örök életre. Ne
engedd, hogy belefeledkezzünk evilági teendőinkbe és mulandó dolgok után
vágyakozzunk! Segíts minket, hogy észrevegyük az örök értékeket és mindig
szemünk előtt tartsuk végső célunkat, az üdvösséget!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160221.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum