2016. április 16., szombat

[Evangelium] 2016-04-16

2016. április 16. – Szombat

Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban az élet kenyeréről beszélt,
tanítványai közül, akik (szavait) hallották, többen azt mondták: „Kemény
beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?" Jézus tudta, hogy tanítványai
méltatlankodtak miatta, azért így szól hozzájuk: „Ez megbotránkoztat
titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol
azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A
szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek, akik
nem hisznek." Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek
benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Aztán így folytatta: „Ezért mondtam
nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki."
Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak
vele. Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?" Simon
Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad
vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje."
Jn 6,60-69

Elmélkedés:

Jézus beszédének fogadtatását írja le a mai evangélium. A beszédben azt az
igényt támasztotta hallgatóival szemben, hogy ismerjék el a mennyei
Atyától való származását, fogadják el, hogy egyedül ő az örök élet
közvetítője és higgyenek abban, hogy az általa adott élő kenyérben
valóságosan jelen van. Egyesek számára mindez túl sok újdonságot
tartalmazott, és itt most nem azokról a vallási vezetőkről van szó, akik
sok esetben vitába szálltak Jézussal, hanem az ő tanítványairól. A
tanítványoknak e kételkedő, bizonytalankodó, értetlenkedő csoportjától
elkülönül a tizenkét apostol, akik már ekkor kitartanak Mesterük mellett,
pedig bizonyára ők sem értették meg teljesen a beszédet. Ők továbbra is
Jézus mellett maradnak, bár látják, hogy egyesek ettől kezdve már nem
követik őt.
Jézust nem rendíti meg a kételkedők távozása, de megerősítést, hitvallást
kér legközvetlenebb tanítványaitól, apostolaitól. Péter a maga és társai
nevében jelenti ki: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak."
E hitvallás egyrészt azt jelenti, hogy Jézus az örök életre vezető igazság
birtokosa, másrészt annak elismerése, hogy valóban ő az örök élet
tápláléka.
A Krisztusban való hit a mi legnagyobb kincsünk. Ha vezetésével eljutunk
az örök életre, az a legnagyobb boldogság.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, taníts meg engem igaz nagylelkűségre! Taníts meg, hogy úgy
szolgáljak neked, ahogy azt megérdemled, hogy számolgatás nélkül adjak,
sebeket észre sem véve harcoljak, pihenés nélkül munkálkodjak, s
feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül, csak azért, hogy
akaratodat teljesítsem!
Szalézi Szent Ferenc

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160416.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 15., péntek

[Evangelium] 2016-04-15

2016. április 15. – Péntek

Amikor Kafarnaumban Jézus az élet kenyerének mondta önmagát, vita támadt a
zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?" – kérdezték.
Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az
Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki
eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én
feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem valóban étel, és az én vérem
valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök
élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis
valóban étel és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, az bennem marad és én őbenne. Amint engem az élő Atya
küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam
él. Ez a mennyből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek, és
meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él." Így tanított Jézus a
kafarnaumi zsinagógában.
Jn 6,52-59

Elmélkedés:

Áldozni, Krisztus testét magunkhoz venni azt jelenti, hogy közösségre
lépünk Jézussal. A szentáldozásban nem egy kis darab testet veszünk
magunkhoz, hanem az Úr személyét. Az átváltoztatott kenyérben ő maga, a
Feltámadott van jelen, mégpedig nem jelképesen, hanem valóságosan. Ha
csupán egy jelkép volna, és nem valóság, nem jöhetne létre vele a
közösség. A szentáldozás egy személyes cselekedet a részünkről, a hit
cselekedete, és nem egy közösségi cselekedet. Ugyanakkor a szentáldozás
közösséget teremt azok között, akik az egy kenyérből táplálkoznak.
Figyeljük csak meg, hogy a szentmisében egészen a szentáldozásig a
közösség tagjaként veszünk részt és a közösség tagjaival együtt
imádkozunk. Többes szám első személyben mondjuk együtt a Miatyánkot, a
békerítus is így történik, majd közvetlenül a szentáldozás előtt egyes
szám elő személyre változik az imádság: „Uram, nem vagyok méltó, hogy
hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd és meggyógyul az én lelkem."
A szentáldozásban Jézus engem vár. Az én hitemet kéri. Az én szeretetemre
vágyakozik. Velem akar találkozni. Engem akar éltetni. Velem akar
közösségre lépni. Bennem akar élni. Nekem akarja adni önmagát, hogy
elvezessen az örök életre. Személyesen nekem szóló szeretetére személyesen
kell válaszolnom.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség,
világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek.
Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem
megszüntetni jött! Add, hogy életünkön változtatni tudjunk! Add, hogy ne
öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki botránykő azoknak, akik
nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az élet teljessége!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160415.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 14., csütörtök

[Evangelium] 2016-04-14

2016. április 14. – Csütörtök

A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: „Senki sem
jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt
az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: „Mindnyájan Isten tanítványai
lesznek." Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem
mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az
Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete
van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és
mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle,
meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e
kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a
világ életéért."
Jn 6,44-51

Elmélkedés:

Beszédének végéhez közeledvén Jézus kimondja a lényeget, az igazi
újdonságot: „A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért."
Ezzel kifejezetten az Oltáriszentségre utal. Jézus az utolsó vacsorán a
kenyeret saját testeként adta apostolainak, s ez az esemény ismétlődik meg
a szentmisében, újra és újra nekünk adja önmagát az átváltoztatott
kenyérben. Nem kell csodálkoznunk azon, hogy az egykori hallgatóság nem
érti, mit akar mondani azzal, hogy a kenyérben saját testét adja eledelül,
mert az emberi értelem nem látja át az Oltáriszentség titkát. Ami ugyanis
az utolsó vacsorán történt, s ami minden szentmisében történik, az Isten
világából és a feltámadás világából való, mi viszont földi életünkben még
a feltámadásnak ezen az oldalán élünk.
Ha Jézus földi, emberi teste halála után elporladt, teljesen megsemmisült
volna, akkor hogyan lehetne jelen a kenyérben? Ha Jézus nem kapott volna a
feltámadásban új testet, akkor milyen test lehetne jelen a kenyérben? A
feltámadásban Jézus olyan új, megdicsőült testet kapott az Atyától,
amelynek nincsenek határai, képes megjelenni egy kicsiny kenyérben és
képes önmagát szétosztani az embereknek. Jézus feltámadása nélkül nem
létezhetne az Oltáriszentség. Az Oltáriszentség vétele nélkül pedig
számunkra nem volna örök élet a feltámadás után.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok lakni,
szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom
meríteni az igazi szeretetet, mely felemészti szívemet: benne erőt,
világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Jézusom, szívem
a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked
áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig
irgalmadra gondoljon.
Vianney Szent János

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160414.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Örök evangélium címmel megjelent új, 3 kötetes könyvem. Az Örök evangélium
"A" kötete a 2014. évi, a "B" kötet a 2015. évi, a "C" kötet a 2016. évi
vasárnapi és ünnepnapi evangéliumi elmélkedéseket és imákat tartalmazza.
Olyan elmélkedések ezek, amelyek az örömhír titkát és gazdagságát kívánják
feltárni az olvasóknak. Az evangélium olvasása és megélése messze túlmutat
evilági életünkön, hiszen Jézus Krisztus és az ő örömhíre az örök
üdvösségre vezet el minket. Olvassátok és éljétek az evangéliumot!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

Ára:
Örök evangélium "A" kötet: 1900 Ft
Örök evangélium "B" kötet: 1900 Ft
Örök evangélium "C" kötet: 1900 Ft
Örök evangélium "A", "B" és "C" kötet együtt csak: 3800 Ft
Postaköltség Magyarországra: 1000 Ft, bármennyi könyv rendelése esetén.

A könyv megrendelhető az alábbi linkre kattintva (a link biztonságos,
akkor is, ha esetleg egyes böngészők mást jeleznek):
https://docs.google.com/forms/d/16bruItBvbaEc5kjt56a_4uF4jF-2RRAobR4GjhIlSZ0/viewform

Vagy küldje el a következő adatokat a zalalovo@gmail.com címre:
Megrendelt könyv: Örök evangélium A-B-C kötet
Darabszám:
Megrendelő neve:
Település:
Utca, házszám, stb.:
Irányítószám:
(Mobil)telefonszám:
Kérjük a telefonszám megadását, hogy szükség esetén a csomagfutár
felvehesse Önnel a kapcsolatot a sikeres kézbesítés érdekében.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 13., szerda

[Evangelium] 2016-04-13

2016. április 13. – Szerda

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere.
Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha.
Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya
nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért
jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak
akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy
semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az
utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz
benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon."
Jn 6,35-40

Elmélkedés:

Az élet kenyeréről szóló beszéd folytatásában Jézus említést tesz a
feltámadásról, de csak később fejti ki, hogy milyen kapcsolat van az
általa adott kenyér és az örök élet között. Kijelentése szerint a
feltámadás az „utolsó napon" fog bekövetkezni. A Szentírásban több helyen
előfordul a „végső idők," a „világ vége" kifejezés, de az „utolsó nap"
szófordulatot egyedül János evangélista használja, mégpedig ezen a helyen,
valamint akkor, amikor Márta vallja meg Jézusnak hitét azzal kapcsolatban,
hogy testvére, Lázár, fel fog támadni majd az „utolsó napon."
Hitünk szerint Isten irányítja a történelmet és vezeti az emberiséget egy
végső cél felé. Már a teremtéskor terve volt a világgal és az emberrel, s
az évszázadok során, amit hívő emberként üdvtörténetnek nevezünk, újra és
újra emlékeztet bennünket arra, hogy milyen irányba érdemes haladnunk, s
Jézus feltámasztásában reményt ad mindenkinek, hogy eljuthatunk az örök
boldogságra. Bár Jézus szava szerint senki ember nem tudhatja előre, hogy
mikor jön el ez a bizonyos „utolsó nap," biztosak lehetünk abban, hogy
egyszer be fog következni. Krisztus második eljövetele lesz ez, a végső
ítélet napja az ember számára, és a feltámadás napja. Akik hisznek
Jézusban, reménnyel várhatják e napot, mert az örök életre juthatnak. E
nap várása meghatározza jelen életünket és magatartásunkat.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te összegyűjtöd és őrzöd nyájadat, az Egyházat, és
fáradhatatlanul indulsz az eltévedt bárányok után, hogy visszavezesd őket
a közösségbe. Ismered és nevén szólítod mindazokat, akik nyájadhoz
tartoznak. Te vagy a Jó Pásztor, aki a kereszten életedet adtad juhaidért,
az emberekért. Hívj fiatalokat a papságra, hogy téged követve egész
életükkel megmutassák a világnak és nekünk szereteted! Segíts minket, hogy
a papjaid által hirdetett evangéliumhoz méltóan éljünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160413.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 12., kedd

[Evangelium] 2016-04-12

2016. április 12. – Kedd

Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszélt, így szóltak
hozzá a tömegből: „Hadd lássuk, milyen csodát művelsz, hogy higgyünk
neked! Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás
mondja: Égből való kenyeret adott enni nekik." Jézus így felelt: „Bizony,
bizony, mondom nektek; nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem Atyám adja
az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből,
és életet ad a világnak." „Uram – kiáltották –, add nekünk mindig ezt a
kenyeret!" Jézus így válaszolt: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám
jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem."
Jn 6,30-35

Elmélkedés:

Jézus Kafarnaumban tartott beszédének folytatását olvassuk a mai napon,
amelyben az Úr kijelenti: „Én vagyok az élet kenyere." Ez a kijelentés
hasonlít a következőkhöz: „én vagyok a jó pásztor" (Jn 10,11), „én vagyok
az út" (Jn 14,6), „én vagyok a világ világossága" (Jn 8,12), „én vagyok a
feltámadás" (Jn 11,25). E sajátos kijelentésekkel Jézus az ő személyének
és küldetésének titkát fedi fel. Amikor az élet kenyerének nevezi magát,
akkor túlmutat evilági küldetésén. A kenyérben ugyanis minden időkre
szólóan önmagát adja nekünk. Akkor is jelen lesz a kenyérben, amikor már
felment a mennybe, visszatért az Atyához. A mi Urunk éppen azért adja
nekünk az élet kenyerében önmagát, hogy örökre velünk maradhasson,
jelenléte szüntelen legyen ebben a világban.
Valóban ő az élet kenyere számunkra. Kenyér, amelyben élet van. Kenyér,
amelyben az Úr valóságosan jelen van. Kenyér, amely nekünk az életet
ajándékozza és tartalmazza. Kenyér, amely az örök életünket biztosítja.
Legalábbis akkor, ha hisszük jelenlétét az Oltáriszentségben és élünk a
lehetőséggel, hogy a szentáldozásban egyesüljünk ővele. Az éhség és a
szomjúság csak ezen a földön léteznek, mint hiányosságok. Az örök életben
már nem érzünk ilyet, mert Istennel együtt élünk, s teljes boldogságunkhoz
nem fog hiányozni semmi.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák az
evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a te igéd
igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160412.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A tavasz beköszöntével jó ütemben haladunk a Szent Márton evangelizációs
ház építésével. Újra köszönetet mondok minden e-vangélium olvasónak, akik
imáikkal és adományaikkal támogatják munkánkat.
Az elmúlt két hétben elkészült a ház külső szigetelése, valamint
folytatódtak a víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelési munkálatok.
Hamarosan következik az ablakok és ajtók beszerelése (gyártásuk már
folyamatban van), majd a burkolás és a festés. Reményeink szerint az
építési munkálatokkal augusztusra végzünk.
Az evangelizációs ház kizárólag adományokból épül. Eddig a költségek 76
%-át tudtuk fedezni a jószándékú e-vangélium olvasók adományaiból. Az
építkezés menetét és az adományozást folyamatosan láthatjátok az
evangelizációs ház honlapján.

www.szentmartonhaz.hu
Szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa az
evangelizációs ház építését! Már csak 24 % hiányzik. Köszönöm nagylelkű
támogatásotokat!
A Jóisten áldását kérem rátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. április 12.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház

Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük nevében szeretnének adakozni és a cég könyvelése
számára igazolást kérnek közcélú adományukról, a zalalovo@gmail.com címen
jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 11., hétfő

[Evangelium] 2016-04-11

2016. április 11. – Hétfő

A csodálatos kenyérszaporítás utáni napon a Genezáreti-tó túlsó partján
maradt népnek eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott. Tudták, hogy
Jézus nem szállt a bárkába tanítványaival; tanítványai ugyanis egyedül
hajóztak el. Közben Tibériásból több bárka jött a hely közelébe, ahol az
Úrtól megáldott kenyeret ették. Amikor tehát a nép nem találta Jézust, sem
a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy
megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték
tőle: „Mester, mikor jöttél ide?" „Bizony, bizony, mondom nektek – felelte
Jézus –, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert
ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely
megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia
adja nektek, – őt ugyanis az Atya igazolta." Erre megkérdezték tőle: „Mit
tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?" „Istennek az tetszik –
válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött."
Jn 6,22-29

Elmélkedés:

János evangélista arra törekszik, hogy a lehető legpontosabban írja le az
eseményeket, gyakran megjelölve a helyet és az időt is. A csodálatos
kenyérszaporítás a Genezáreti-tó keleti partján történt. Innen indultak az
apostolok bárkával éjszaka Kafarnaum felé, ekkor történt Jézus vízen
járása. A kenyércsoda utáni napon immár Kafarnaum közelében zajlanak az
események. Az emberek feltehetően nem hajókkal jöttek, hanem a tavat
északi irányban megkerülve gyalogosan tették meg a mintegy 12-14 km-es
távolságot. Jézust keresik. Amikor megtalálják őt, Jézus beszédet intéz
hozzájuk, amelyben az élő kenyérről, az örök élet kenyeréről ad tanítást.
Ezt a beszédet olvassuk részleteiben a héten.
Lényeges, hogy Jézus azoknak beszél, akik jelen voltak a
kenyérszaporításnál és ettek az általa adott kenyérből. A hallgatóságnak
tehát már van tapasztalata arról, hogy Jézus tud kenyeret adni. Erre a
tapasztalatra, élményre épít a beszéd. Egyrészt beszél a földi kenyérről,
másrészt utal a mennyei kenyérre, amelyet szintén Jézus ad majd az
Oltáriszentségben. A testi táplálékról fokozatosan a lelki táplálékra
helyezi a hangsúlyt, mint olyan eledelre, amelyért érdemes az embernek
fáradoznia az örök élet elnyerése érdekében.
Keresem-e Jézust? Vágyom-e az általa adott mennyei kenyérre?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add meg nekem, Uram, hogy minden evilági dolognak meghaljak, és e világban
vessenek meg engem, s ne tudjanak rólam a te szereteted miatt! Add, hogy
minden kívánságok fölött benned nyugodjon meg, s benned béküljön meg a
szívem! Hiszen te valóban a szívek békéje vagy, egyedül te vagy a
nyugalom, rajtad kívül minden durva és nyugtalan.
Canisius Szent Péter

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160411.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 10., vasárnap

[Evangelium] 2016-04-10

2016. április 10. – Húsvét 3. vasárnapja

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a
Tibériás-tó partján:
Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a
galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány.
Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni." „Mi is veled megyünk" –
felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak
semmit.
Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem
ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs
valami ennivalótok?" „Nincs" – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek
ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok." Kivetették a hálót, s
alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus
szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!" Amint Simon Péter meghallotta,
hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és
beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli
hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy
kétszáz könyöknyire.
Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg
kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halból, amit most fogtatok."
Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal,
szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a
háló.
Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!" A tanítványok közül senki sem merte
megkérdezni: „Ki vagy?" – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a
kenyeret, és adott nekik, ugyanígy halból is. Ez volt a harmadik eset,
hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban
szeretsz-e engem, mint ezek?" Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy
szeretlek." Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!"
Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?" Ő azt
felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!" Erre azt mondta neki:
„Legeltesd juhaimat!"
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?"
Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?", és
ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!"
Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat!
Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad,
és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted
karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod." Azt
jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az
Istent. Azután hozzátette: „Kövess engem!"
Jn 21,1-19

Elmélkedés:

Megelőző szeretet
Újra és újra elcsodálkozunk azon a drámai párbeszéden, amelyet a mai
evangéliumban olvasunk. Jézus háromszor kérdezi meg Péter apostoltól, hogy
szereti-e őt, és Péternek háromszor kell kinyilvánítania az Úr iránti
szeretetét. Jézus nem elégszik meg azzal, hogy egyszer teszi fel a
kérdést, hanem még kétszer megismétli azt, s teszi mindezt a többi apostol
füle hallatára. Miért teszi mindezt? Lehetséges magyarázatként a
keresztény igehirdetésben sokszor megjelenik az a gondolat, hogy Jézus
ilyen módon ad lehetőséget Péternek arra, hogy jóvátegye háromszori
tagadását. Emellett azért is történt mindez, mert Jézus többet, nagyobb
szeretetet várt Pétertől, mint a többi apostoltól. Jézusnak az a szándéka,
hogy Péterre bízza az Egyház vezetését. De ezen megbízás előtt megkívánja
azt, hogy a kiválasztott személy megvallja szeretetét. Megkívánja azt,
hogy ez a szeretet ne csak egyszerű szóbeli vallomás, hanem a szív
legmélyebb érzésének megnyilvánulása legyen. Péter pozitív válasza után
kap megbízást arra, hogy vezesse a krisztusi közösséget.
Péter apostol szeretet-vallomása nem egyszerűen csak Jézus kérdésére adott
felelet, hanem Jézus szeretetére adott válasz. Mert Krisztus szeretete
minden szeretetet megelőz. Megelőzi Péter szeretetét és megelőzi a
miénket. Az Úr előzetes szeretete megnyilvánul a meghívásban, ahogyan
Pétert kiválasztja apostolának és megmutatkozik abban is, ahogyan neki
különleges feladatot ad. De Krisztus szeretetének a legnagyobb jele az,
hogy a kereszten meghalt értünk. Ezért van jelentősége annak, hogy Péter
felé nem a szenvedés előtt, hanem a kereszthalál után hangzik el a kérdés.
A szenvedés és a halál vállalásával a szeretet legnagyobb jelét adja az Úr
és erre az előzetes szeretetre válaszol Péter. A drámai beszélgetésben
nincs szó Krisztus szeretetéről, de nincs is erre szükség. Péter jól
tudja, hogy az Úr előbb szerette őt, s ő legfeljebb csak viszonozhatja ezt
a szeretetet.
Be kell látnunk, hogy Jézus megelőző és mindent felülmúló szereteténél
nincs nagyobb. Isten Fia azért jött el emberi világunkba, azért lett
emberré, azért élt a földön, azért tanította az embereket, azért
szenvedett és halt meg, támadt fel a halálból és küldte el pünkösdkor a
Szentlelket, hogy megismerjük Isten végtelen szeretetét, bennünk éljen ez
a szeretet és ezt tartsuk életünkben a legnagyobb ajándéknak.
Ahhoz, hogy ki tudjunk lépni önmagunk világából és megnyíljunk mások felé,
szükség van arra, hogy megtapasztaljuk: szeretnek minket. Mindenekelőtt
Isten szeret minket és az emberek is szeretnek minket. Isten szeretete
tökéletes, az emberek szeretete nem mindig teljes. Minél tökéletesebb
teremtményei, képmásai vagyunk Istennek, annál jobban megmutatkozik
bennünk az önzetlen szeretet. Nekünk Jézus nem háromszor, hanem naponta
felteszi a kérdést, hogy szeretjük-e őt. S nekem válaszolnom kell erre a
kérdésre. Nem érdemes megsértődnöm azon, hogy az Úr minden nap a szeretet
megvallását kéri tőlem, hiszen éppen azáltal erősödik bennem a szeretet.
Kéri tőlem, hogy naponta cselekedetekkel mutassam ki szeretetemet. Az élet
szeretet nélkül, a szeretet megvallása nélkül értelmetlen. A szeretetben
megtalálható életem értelme.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Megerősítem irántad való szeretetemet és minden nap
meg akarom azt vallani előtted. Légy velem, hogy szüntelenül megújuljak a
szeretetben, s azt ne csak szavaimmal, hanem cselekedeteimmel és egész
életemmel is kifejezzem. Hálával gondolok arra, hogy te szeretetből
feláldoztad életedet értem és minden emberért. Elkötelezem magamat, hogy
én is az önzetlen és önfeláldozó szeretet útját fogom járni. Segíts, hogy
irántad való szeretetből mindent megtegyek üdvösségemért. Uram, te légy
bennem a szeretet!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160410.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum