2012. november 17., szombat

[Evangelium] 2012-11-17

2012. november 17. - Szombat

Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell
imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: „Az egyik városban élt
egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a
városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: „Szolgáltass
nekem igazságot ellenfelemmel szemben." A bíró egy ideig vonakodott, aztán
mégis így szólt magában: „Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de
ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert
a végén még nekem jön és megver."
Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon
Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá
folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan
igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia
eljön, talál-e hitet a földön?"
Lk 18,1-8

Elmélkedés:

Isten megszólítása imádságainkban mindig a hit cselekedete. Lelkünket
Istenhez emeljük, hogy szeretetébe helyezzük magunkat és neki ajánljuk
önmagunkat. Imáinkban elsősorban Isten szándékait keressük, de sokszor
kérünk tőle segítséget gondjainkban. Úgy érezzük, hogy valamire szükségünk
van, de közben tudjuk, hogy Isten is jól ismeri, mire van szükségünk az
üdvösségünkhöz. Az imában kialakul a párbeszéd, amely során a belső
bizonyosságtól, hogy Isten minden kérésünket teljesíti, elindulunk s
haladunk abba az irányba, amikor már csak azért fohászkodunk, hogy ne a mi
akaratunk valósuljon meg, hanem Istené teljesüljön életünkben. Az ő
legfőbb akarata, hogy üdvözüljünk és eljussunk az örök boldogságra.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek.
Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek
világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet
hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te
azt akarod, hogy a só legyek. Uram, Te légy életem fénye, világossága,
íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 16., péntek

[Evangelium] 2012-11-16

2012. november 16. - Péntek

Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: „Mint ahogy Noé
korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak,
házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a
bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy
történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és
építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott
az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is,
amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik,
és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn
lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni
életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre.
Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják." A tanítványok megkérdezték: „Hol lesz
ez, Uram?" Azt felelte: „Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok."
Lk 17,26-37

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus arra tanít bennünket, hogy hűségesen várjuk az
Emberfia érkezését. Az apostoli időkben, amikor Lukács megírja
evangéliumát, a keresztények között általánosan elterjedt vélemény volt,
hogy Jézus eljövetele hamarosan bekövetkezik. Az idő mÚltával és az
eljövetel késlekedésével a felkészülés elsődlegessége mellett megjelent a
hűséges várakozás fontossága is. Az üldözések idején már komoly gondot
okozott annak megválaszolása, hogy miért késlekedik az Úr tanítványainak
megmentésével? A kérdés hátterében az állhatott, hogy másként képzelték el
Isten Országának megvalósulását. Isten Országának megvalósulása viszont
nem egyik pillanatról a másikra történik és nem köthető ahhoz sem, hogy
Jézus hirtelen eljön ismét a világba. Isten Országa már jelen van a
földön, csak észre kellene vennünk. Aki Jézus tanítványaként állandóan
Isten Országában él, az mindig felkészült Jézus érkezésére. Isten
Országának jelenléte bizonyosság. És biztos az is, hogy Jézus újra el fog
jönni
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, én nem vagyok világosság saját magam számára. Szem lehetek, de
világosság nem. Mit ér azonban a nyitott és egészséges szem, ha hiányzik a
világosság? Hozzád kiáltok tehát: adj, Uram, lámpámnak világosságot! A te
fényeddel, Uram, eloszlatod sötétségemet. Magamtól csak sötétségem van, te
viszont világosság és fény vagy, aki szétszórod sötétségemet és
megvilágítasz. Nem tőlem jön a világosság, s csak akkor van bennem a fény,
ha te megadod. Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 15., csütörtök

[Evangelium] 2012-11-15

2012. november 15. - Csütörtök

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa.
Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet
azt mondani: „Nézd itt van, vagy amott!" Isten országa köztetek van."
Azután tanítványaihoz fordult: „Jönnek napok, amikor az Emberfiának
egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd
nektek: „Nézzétek, itt van, vagy amott!" Oda ne menjetek, és ne higgyétek!
Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön
el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és
megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől."
Lk 17,20-25

Elmélkedés:

Jézus, aki meghirdette Isten Országát – imádkozzuk a világosság
rózsafüzérében. Ugyanebben a rózsafüzérben a másik négy titok Jézusnak
egy-egy konkrét cselekedetére vonatkozik: megkeresztelkedik a Jordán
vizében, csodát tesz a kánai menyegzőn, megmutatja dicsőségét a
Tábor-hegyen és megalapítja az Eucharisztiát az utolsó vacsorán. Isten
Országának meghirdetése e konkrét eseményeknél hosszabb folyamat, hiszen
az Úr egész tanítása erről szól. Jézus feltámadását követően az Ország
további növekedését az igehirdetés biztosítja. A keresztény ember, akinek
helye van ebben az Országban, nemcsak imádkozik, hogy jöjjön el Isten
országa, hanem tanúságot is tesz az Ország jelenlétéről.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a
kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem
mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér
fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 14., szerda

[Evangelium] 2012-11-14

2012. november 14. - Szerda

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea
határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele
szembe. Még messze voltak, amikor megálltak, és hangosan így kiáltottak:
„Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!" Ő rájuk tekintett, és így szólt
hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak." Útközben
megtisztultak.
Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval
dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És
ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: „Nemde tízen tisztultak
meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy
hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?" Aztán hozzá fordult: „Kelj fel
és menj! Hited meggyógyított téged."
Lk 17,11-19

Elmélkedés:

Amikor a tíz meggyógyult leprás ember közül csak az egyik tér vissza
Jézushoz köszönetet mondani, az Úr így szól hozzá: Hited meggyógyított
téged" (Lk 17,19). Ha őt a hit gyógyította meg, akkor a többiek miért
gyógyultak meg? Vajon a többi kilenc leprás is hitt Jézusban? Ha hittek,
akkor miért nem tértek ők is vissza, hogy megköszönjék gyógyulásukat? De
ha nem hittek, akkor miért gyógyultak meg? És ha valóban nem hittek, akkor
miért kérték Jézus segítségét? Vajon hittek-e a csoda előtt? És amikor
észrevették tisztulásukat, kinek és minek tulajdonították a csodát? Vajon
hittek-e gyógyulásuk után? Ha hittek, miért voltak hálátlanok? Ha nem
hittek, akkor vajon néhány óra múlva újra visszakapták a leprás
betegséget? E kérdésekre az evangélium nem ad választ. A leprások talán
hittek Jézus gyógyító erejében, hiszen különben nem fordultak volna hozzá
segítségért. És biztosak lehetünk, hogy Jézus nem bocsátott rájuk később
újabb betegséget, ha mégsem hittek. Az emberi hálátlanság viszont
megdöbbent minket. Lássuk be: sokszor észre sem vesszük, ha Isten jót tesz
velünk, vagy ha észrevesszük, elfelejtünk köszönetet mondani! Legyünk
hálásak Isten jóságáért!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek! Hadd legyen
életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak,
ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol
elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol
szomorúak. Uram, add, hogy fény legyek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 13., kedd

[Evangelium] 2012-11-13

2012. november 13. - Kedd

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Melyiktek mondja béresének
vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: „Gyere ide tüstént, és ülj
asztalhoz." Nem ezt mondja-e inkább: „Készíts nekem vacsorát, övezd fel
magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz
te is?" S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így
ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok:
haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk
volt.
Lk 17,7-10

Elmélkedés:

Jézus nem uralkodni jött a világra, hanem az emberek üdvösségét szolgálni.
Szolgálata a keresztig, a kereszthalálig vezetett. Engedelmességének és
szolgálatának értékét és méltóságát a szeretet adja meg, amelyet mindazok
iránt érez, akiket szolgál, s akikért életét áldozza. Azokat szolgálja,
akik oly sokszor megtagadják az Istennek végzett szolgálatot. A szolgálat
igazi lelkületét Jézustól tanulhatjuk meg, aki egyértelművé teszi
számunkra, hogy az embereknek szolgálva magának Istennek végzünk
szolgálatot. Nem rabszolgaságra vagy kényszermunkára hív bennünket, hanem
arra, hogy teljes szabadsággal, a Szentlélekben megújulva és az üdvösség
reményében Urunknak szenteljük egész életünket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak
neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád
és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek
minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát
neked és dicsőítsen téged.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Idén is adtam ki karácsonyi meséskönyvet igaz történetekkel A hit ajándéka
címmel. Korábban is úgy tudtuk a költséget csökkenteni, hogy közvetlenül
tőlem lehetett kérni. Ha egy könyvkiadó és egy könyvesbolt is belépne,
legalább kétszer annyiba kerülne. Így megfizethető marad egy igényes
kivitelű könyv. Ugyanez érvényes a jövő évi evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazó Szívem első gondolata 2013. című könyvemre. Szeretettel ajánlom
mindkettőt figyelmetekbe! A rendelés lehetőségén egyszerűsítettem.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor) Megrendeléshez kattintson
a linkre és töltse ki az űrlapot! Információ is itt található. Aki
korábban megrendelte, kérem, ne küldje el újra ugyanazt a rendelést, mert
akkor kétszer kapja meg. Folyamatosan küldöm a könyveket.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dHNRUnEyNEJQY2Q0OVBZa1JFUVRObEE6MQ#gid=0
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 12., hétfő

[Evangelium] 2012-11-12

2012. november 12. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy
botrányok ne forduljanak elő; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb lenne,
ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is
megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha
vét ellened testvéred, fedd meg! De ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha
napjában hétszer vét is ellened, de hétszer fordul hozzád, és azt mondja:
Megbántam, – bocsáss meg neki!"
Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet!" Az Úr így
válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt
mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a
tengerben! – engedelmeskedik nektek."
Lk 17,1-6

Elmélkedés:

Növeld bennünk a hitet – fordultak egykor az apostolok Jézushoz az
evangélium beszámolója szerint. Mi, akik sokszor megtapasztaljuk
életünkben Szent Pál apostol azon szavainak igazságát, hogy „hitünket
törékeny cserépedényben hordozzuk", forduljunk bátran Jézushoz és kérjük,
hogy növelje bennünk a hitet! Jézus keresztútja, szenvedése és halála a
legnagyobb próbatétel hitünk számára, de ha eljutunk a feltámadás hitére,
akkor rátalálunk megrendíthetetlen szilárd alapra, amelyre keresztény
életünket építhetjük. A hit elvezet bennünket Isten szeretetének egyre
mélyebb megismerésére, és segít minket abban, hogy elkötelezzük magunkat
Krisztus követésére. Fogadjuk el Istentől a hit ajándékát!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, vedd le rólam bűnös életem terheit, amelyek megakadályoznak
abban, hogy egészen neked adjam magamat! Hallom, érzem, hogy hívsz engem
az elkötelezett életre, amely középszerűségem feladását jelenti, hogy
érted a nagyobb jót válasszam. Nem magamra akarok építeni, hanem terád, a
biztos alapra, aki szolgálatot kérsz tőlem, hogy jócselekedeteimben a te
jóságod ragyogjon fel az emberek számára.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Idén is adtam ki karácsonyi meséskönyvet igaz történetekkel A hit ajándéka
címmel. Korábban is úgy tudtuk a költséget csökkenteni, hogy közvetlenül
tőlem lehetett kérni. Ha egy könyvkiadó és egy könyvesbolt is belépne,
legalább kétszer annyiba kerülne. Így megfizethető marad egy igényes
kivitelű könyv. Ugyanez érvényes a jövő évi evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazó Szívem első gondolata 2013. című könyvemre. Szeretettel ajánlom
mindkettőt figyelmetekbe! A rendelés lehetőségén egyszerűsítettem.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor) Megrendeléshez kattintson
a linkre és töltse ki az űrlapot! Információ is itt található. Aki
korábban megrendelte, kérem, ne küldje el újra ugyanazt a rendelést, mert
akkor kétszer kapja meg. Folyamatosan küldöm a könyveket.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dHNRUnEyNEJQY2Q0OVBZa1JFUVRObEE6MQ#gid=0
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 11., vasárnap

[Evangelium] 2012-11-11

2012. november 11. – Évközi 32. vasárnap

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: „Óvakodjatok
az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha
nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a
lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg
nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk."
Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan
dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény
özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre magához
hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, ez a
szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert
ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt,
egész vagyonát."
Mk 12,38-44

Elmélkedés:

A hit értékes
A két fillért adományozó özvegy evangéliumi történetéről elmélkedve
érdekes látomásom támad. Embereket látok, akik értéktelennek tartott
hitüket két fillérként dobják a templomi perselybe és távoznak.
Visszaadják hitüket Istennek és eltűnnek a világ forgatagában. Egy
édesanyát látok, aki karjában hordja pár hónapos gyermekét, mert
babakocsira nem telik neki. Férje sose volt, a gyermek apja felé sem néz.
Talán gyermekétől is megszabadulna, őt is visszaadná Istennek, mert hát a
„gyermek Isten áldása", de ettől még visszatartja egy titokzatos erő.
Vidáman szaladgáló gyermeket látok, aki nem érti, hogy neki miért nincs
apukája, mint a többi gyermeknek, s aki nem érti, hogy mit jelent az, hogy
Isten a mi mennyei Atyánk, az ő Atyja. Szaladgálva keresi mindként atyját.
Majd egy fiatal lány közeledik, a szerelmi csalódás elvette életkedvét,
nem néz az emberekre, nem néz Istenre, nincs szüksége senkire, nem kell
már neki a hit sem. Az éjszakai műszakban dolgozókat látom, akinek „nincs
más választásuk", kényszerből dolgoznak, a munka nem nemesíti őket, s csak
a hajnalt várják, a gépsor mellett úgy érzik, nincs szükségük hitre.
Jönnek valamennyien és dobják vissza hitüket, mint értéktelen filléreket.
Jövés-menésükre felfigyelve egy fehér ruhás alak indul el, lép ki a
templomból, szemében elszántság, még az életét is kész feláldozni,
szívében a szolgálatkészség, hogy másokért éljen, lelkében alázat,
szelídség és türelem. Halkan kezdi szavait, de hangja egyre erőteljesebbé
válik: Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a
földön?

Az evangéliumi történetekben az a csodálatos, ami utána történik. Akkor
kezd igazán érdekessé válni a dolog, amikor elképzeljük a folytatást: mi
történik azt követően, hogy az evangélista abbahagyja a történet leírását.
Mi történhetett az özveggyel? Távozott lemondóan? Bement imádkozni? És
utána? Hazament? Mi lett a sorsa? A képzelődés területén azonban mégse
essünk túlzásba, mert könnyen meghamisíthatjuk az evangéliumot,
eltorzíthatjuk annak mondanivalóját.

Mi történik most, egy hónappal azt követően, hogy megkezdődött a Hit éve?
És mi lesz majd a Hit éve után? Amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a
földön? Teszek-e azért valamit, hogy találjon? Tudom-e egyáltalán, hogy
mit kellene tennem azért, hogy találjon? Az Egyházra és valamennyi tagjára
vonatkozik, hogy nem mondhatunk le a missziós küldetésről, a hit
továbbadásáról, az emberek újra evangelizálásáról! Néha olyan érzésem van,
mintha nem az volna a célunk, hogy hitre vezessük a hitetleneket, hanem
úgy teszünk, mintha hívők volnának. Anonim kereszténynek nevezzük az
anonim ateistákat, mert ez a könnyebb, és akkor nincs velük kapcsolatban
semmi teendőnk. Olyan érzésem van, mintha erőtlenségünkre és emberi
gyengeségünkre hivatkozva lemondanánk a Krisztustól kapott küldetésünkről.
Mi adhat mégis erőt, új lendületet? Fedezzük fel a hit értékét! Fedezzük
fel, hogy hitünk mennyire értékes, értékesebb minden másnál! Fedezzük fel,
hogy a hit ajándéka nem két fillér! És ha még a két fillér is értékesnek
számított Jézus szemében, akkor mennyivel értékesebb a hit, amelyet
Istentől kapunk, a szívünkben őrzünk, tettekre váltunk és másoknak
továbbadunk. Mutassuk fel a világnak a keresztény értékeket! Mutassuk meg
az embereknek Krisztust! Él az emberekben a szent, a szentség, az
életszentség utáni vágy. Él az emberekben az Isten utáni vágy. Él az
emberekben a hit utáni vágy. Mutassuk meg, hirdessük, adjuk nekik
Krisztust!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során cselekedeteiddel az Atya
szeretetét tetted láthatóvá az emberek számára. A szeretet tanítását
hirdetted és csodáid az isteni szeretet jelei voltak. Vezess minket az
Istennel való találkozásra, amely felébreszti bennünk a szeretetet és
megnyitja szívünket embertársaink számára. A te isteni szeretetedet
utánozva megértjük, hogy a szeretet nem külső parancs, hanem a szívünkbe
írt törvény. Megértjük, hogy a szeretet hitünk következménye. Segíts
minket, hogy a szeretet gyakorlása tegye hitelessé hitvallásunkat! Hiszek,
Uram, erősítsd bennünk a hitet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum