2016. december 3., szombat

[Napi e-vangelium] 2016-12-03

2016. december 3. – Szombat

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a
zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden
betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a
szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok:
elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az
aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön
munkásokat aratásába!" Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat
adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak
minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta
nekik: „Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és
hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket,
támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!"
Mt 9,35-10,1. 6-8

Elmélkedés:

Isten kinyilatkoztatása, önfeltárása az emberek számára Jézus Krisztus
személyében vált teljessé. A mi Urunk nem csupán szavaival hirdette az
Isten országáról szóló örömhírt, hanem minden cselekedete is annak
kinyilatkoztatása, feltárása volt, hogy az irgalmas Isten jelen van a
világban és megsegíti az embert. Az evangéliumok szépen bemutatják, hogy a
Jézussal való találkozás, az irgalmasság megtapasztalása, azaz a
kinyilatkoztatás befogadása megváltoztatja, átalakítja az emberek életét.
Korunk emberére jellemző, hogy keresi az élményeket. A munka után
szórakozásra, új élményekre vágyódik, de sajnos sok esetben megelégszik a
látványosságokkal, amelyeket aztán könnyen el is felejt, mert újabbak
jönnek helyettük. Ezek a pillanatnyi és gyorsan változó élmények aligha
szolgálják az ember lelki növekedését. Ezzel szemben Isten nem azért adja
nekünk tanítását a kinyilatkoztatás által, hogy szórakoztasson minket a
létezés titkainak megvilágításával, hanem át akar alakítani bennünket. Azt
szeretné, hogy vele éljünk és belőle kiindulva növekedjünk emberségünkben.
Jézus egykor azzal a szándékkal indította missziós útra apostolait, hogy
erre az Istennel való természetfeletti kapcsolatra meghívják az embereket.
Az Egyház napjainkban is ezt a szolgálatot végzi, amikor a hitre, mint a
vallási élmény alapjára irányítja a figyelmet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, a te irgalmas tekintetedet keresem, amely rám tekint. Nem
elítélni és megbüntetni akarsz, hanem megbocsátani. A Te Fiad Jézus eljön
a mi bűnös emberi világunkban, hogy irgalmad jelen legyen köztünk.
Megbocsátó szavad lelkünkig hatol, átalakít minket, hogy tiszta szívvel
várjuk Megváltónkat.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161203.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 2., péntek

[Napi e-vangelium] 2016-12-02

2016. december 2. – Péntek

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt
kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!" Amint hazaérkezett, bementek
hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni
rajtatok?" „Hisszük, Uram!" – felelték azok. Akkor megérintette szemüket,
és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!" Erre megnyílt a szemük. Jézus
pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!" Ám azok
elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.
Mt 9,27-31

Elmélkedés:

Napjainkban sok ember számára nehézséget jelent Isten létezésének és annak
elismerése, hogy jelen van, működik a világban. Az ilyen gondolkodású
személyeknek az a meggyőződése, hogy a világ eseményeit, történéseit az
ember határozza meg és irányítja. Néha valóban úgy tűnik, hogy az emberi
elképzeléseknek semmi sem szab határt, aztán mégis szüntelenül akadályokba
ütközik az emberi elszántság. Az emberi törekvések mögötti jószándékot
felesleges volna vitatni, még akkor is, ha a nagyzási mánia olykor egészen
nyilvánvaló. Ugyanakkor a világban tapasztalható rossz és gyűlölet a
családi békétlenségektől a nemzetek közti háborúkig egyértelművé teszi,
hogy az ember nem a jóra törekszik. Ennek hátterében felfedezzük Isten
elutasítását és az ő törvényeinek el nem fogadását.
A bibliai szereplők esetében a vallásos élmény alapját a természetfeletti,
isteni erő megtapasztalása biztosította. Az emberek akkor tudtak
előrelépni, fejlődni, akkor tudták életüket jobbra fordítani, ha
megérezték Isten működését életükben és hittel elfogadták azt. Ennek szép
példája a mai evangéliumban szereplő két vak esete. A látás ajándékát
hiába várnák emberektől, de bátran kérik Jézustól. Megszólításukkal
elismerik Jézus messiási hatalmát, kérésükkel pedig kifejezik az Úr
istenségébe és isteni erejébe vetett hitüket.
Hitem megvallása fordulatot hoz életembe. Hiszem-e, hogy Jézus tud rajtam
segíteni?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! A karácsonyhoz közeledve adj nekem igazi örömöt, a Te
születésed ünnepét váró örömöt! Jóságodra és szeretetedre vágyom, amelyek
messiási ajándékaid számomra és minden ember számára. Gyógyítsd meg lelki
vakságom, hogy lássak és felismerjelek téged, mint Megváltót.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161202.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. december 1., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2016-12-01

2016. december 1. – Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt
mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki
teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre
is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt
a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem
dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan
tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát
homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és
rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle."
Mt 7,21. 24-27

Elmélkedés:

Emberi méltóságunk többek között abban mutatkozik meg, hogy szabadon
dönthetünk és szabadon cselekedhetünk. Döntési és cselekvési
szabadságunkat a teremtő Istennek köszönhetjük, aki nem neki vakon
engedelmeskedő rabszolgának teremtette meg az embert és nem is
gondolkodásra képtelen automatának. Isten azt szeretné, ha szabadon
választanánk azt az utat, amely az üdvösségre, a vele való végső
egyesülésre vezet. Isten elvárja tőlünk, hogy szavaink valóban benső
meggyőződésünket és szándékainkat fejezzék ki, s mindezzel ne
ellenkezzenek tetteink. Nem elegendő elismerni Isten létezését és nem elég
azt hangoztatni, hogy ismerjük akaratát, hanem meg is kell tennünk
mindazt, amit megismertünk. Ennek igazságát Jézus így fejezi ki a mai
evangéliumban: az juthat be a mennyek országába, aki teljesíti a mennyei
Atya akaratát. Szavainak szemléltetésére példabeszédet mond a házát
homokra építő balga emberről és az okosról, aki szilárd alapot választ
lakóhelye számára. Az előbbiek csak ismerik Isten tanítását, de nem élnek
aszerint. Megtehetik, mert szabad akaratuk van. Az utóbbiak, az okosak,
nem csak ismerik Isten elvárásait, hanem szabad akarattal elfogadják azt
és cselekedeteiket ehhez szabják. Megteszik Isten akaratát, mégpedig
szabad akarattal, felelősségük tudatában.
A szabad akarat személyes felelősséggel jár.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Eddig szavaidra figyeltünk, tanításodat hallgattuk, amely
nyugalommal és békével töltött el minket. De most be kell látnunk, hogy
ennél többet kérsz tőlünk, mert többre is vagyunk képesek. Az üdvösséghez
nem elegendő számunkra, ha hittel elfogadjuk tanításodat, hanem
jócselekedetek is kérsz tőlünk. Mi már nem Keresztelő Jánoshoz, hanem
hozzád fordulunk, Jézusunk: Mit tegyünk? Mutasd meg nekünk, Urunk, hogy
mit kell tennünk üdvösségünk érdekében!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161201.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 30., szerda

[Napi e-vangelium] 2016-11-30

2016. november 30. – Szerda, Szent András apostol

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit
Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a
tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és
én emberek halászává teszlek titeket!" Erre azok otthagyták hálóikat, és
követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát,
Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították
a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat,
és követték őt.
Mt 4,18-22

Elmélkedés:

Az apostoli hivatás titkára és jelentőségére igyekszünk figyelni ma, Szent
András apostol ünnepén. Az apostolok a Jézus személyében megvalósult
üdvtörténeti események tanúi voltak az Úr földi életében, majd ezen
események hirdetői lettek a mennybemenetelt követően. Az apostoli hivatás,
életmód és küldetés csak a Krisztushoz való viszonyban értelmezhető. Jézus
az, aki kiválasztotta és meghívta őket, ő adott nekik megbízást a
tanúskodásra és hatalmat küldetésük teljesítéséhez. Az apostolok életében
nincs semmi egyénieskedés, nem a maguk útját akarják járni, hanem egészen
átadják magukat Jézusnak. Mesterük nem egy könyvet, nem egy elméleti
tanítást, nem egy újszerű eszmerendszert bízott rájuk, hanem azzal bízta
meg őket, hogy azt hirdessék, amit az évek során vele átéltek, személyesen
megtapasztaltak. Olyan tanúk ők, akik saját hitüket, azaz a megváltó
Krisztusba, az ő halálába és üdvösségszerző feltámadásába vetett hitüket
adták tovább.
Az apostoli igehirdetés hitelességét két dolog igazolja. Egyrészt az, hogy
magától Krisztustól kapták küldetésüket. Másrészt: az Úr megígérte nekik
és elküldte számukra a Szentlelket, hogy helyesen értelmezzék és hirdessék
azokat az eseményeket, amelyeket Jézussal átéltek. Ahogyan egykor az
apostolokat a Szentlélek elvezette a teljes igazságra (vö. Jn 16,13),
ugyanúgy tárja fel előttünk is a Lélek az üdvtörténet és a megváltás
titkát!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus! Szükségünk van rád. Elismerjük, hogy
nélküled egyedül vagyunk, magányosak vagyunk és elhagyottnak érezzük
magunkat. Életünk olyan vándorút, amelyen társakat, barátokat keresünk. De
oly sok csalódás ér bennünket. Akiről azt hittük, hogy valóban szeret
minket, az később elhagyott. Akit szerettünk, hűtlen vagy hálátlan lett.
Újra és újra feléd indulunk. Te az adventi időben alkalmat adsz nekünk,
hogy a megtérés útjára lépjünk. Adj nekünk őszinte bűnbánatot, amely
irántad való szeretetből fakad! Segíts, hogy találkozhassunk veled, az
emberré lett Istennel!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Örömmel értesítelek benneteket, hogy az Advent kezdetére elindult online
könyvesboltunk az Evangélium365 weboldalon, ahol megtaláljátok korábbi és
új könyveimet.

www.evangelium365.hu/webshop

Az online könyvesbolt elindulásával megszűnnek a korábban használt
megrendelési űrlapok. Mostantól az online könyvesboltban tudtok minden
evangelizációs kiadványt megrendelni.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. november 30.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161130.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 29., kedd

[Napi e-vangelium] 2016-11-29

2016. november 29. – Kedd

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus
felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám,
mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől,
és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent
átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az
Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja
jelenteni." Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta:
„Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és
király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani,
amit ti hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,21-24

Elmélkedés:

A keresztény tanítás szerint a világ és benne az ember a teremtő Isten
alkotása, ezért mind a világ, mind az ember létezésének van értelme és
célja, és pontosan az a feladatunk, hogy ezt az eredeti isteni elgondolást
felfedezzük és megvalósítsuk. A világ az ember végtelen élettere, amelyet
Isten ránk bízott, hogy tovább építsük. Ezért van helye a művészi
elképzeléseknek, a technikai vívmányoknak, a tudományos kutatásoknak és
felfedezéseknek egyaránt, amelyek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy az
Isten által jónak alkotott világot jobbá tegyük vagy legalábbis ne tegyük
tönkre, ne tegyük élhetetlenné.
„Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura" – olvassuk Jézus imáját a
mai evangéliumban. Majd azzal folytatja, hogy Isten titkai rejtve maradnak
azok előtt, akik bölcsnek és okosnak tartják magukat, miközben a szegények
és az egyszerű emberek előtt feltárul az Isten országának titka. Jézus
által, azaz a megtestesült Ige által, valamint az ő küldöttei, az
apostolok által Isten megszólítja az emberiséget, elmondja nekünk
örömhírét. Ha bölcsnek és okosnak tartjuk magunkat, akkor nem vagyunk
kíváncsiak Istenre és elfordulunk tőle. Ha tudunk alázatosak és kicsinyek
lenni, akkor megnyílik szívünk az isteni örömhír és szeretet előtt és
válaszolni tudunk rá szeretettel.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg lelkünket
a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágítsd ki szívünket, hogy téged
befogadhasson! Illess bennünket, hogy tiszta szeretettel keressünk téged,
benned megpihenjünk, és veled egyesüljünk, mint ahogy egyek a tagok a
testben a fejjel, és amint egy a szőlővessző a tőkével. Engedj a te
erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, míg csak el nem jutunk szent
színed látására!
Granadai Szent Lajos

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Örömmel értesítelek benneteket, hogy az Advent kezdetére elindult online
könyvesboltunk az Evangélium365 weboldalon, ahol minden elérhető könyvemet
és kiadványt megtaláltok.

www.evangelium365.hu/webshop

A webáruházban elérhető a Szívem első gondolata 2017, a vasár- és
ünnepnapi elmélkedéseket tartalmazó 3 kötetes kiadványok, az Élő Kenyér
misekalauz, az Élő Evangélium foglalkoztatófüzetek, a 2017. évre szóló
Gyereknaptár, és az eddig megjelent gyerekkönyveim. A korábbi nagy
érdeklődésre való tekintettel vallásos borítójú füzeteket is készítettünk,
kétféle képi világgal.
Az online könyvesbolt elindulásával megszűnnek a korábban használt
megrendelési űrlapok. Mostantól az online könyvesboltban tudtok minden
evangelizációs kiadványt megrendelni.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. november 29.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161129.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 28., hétfő

[Napi e-vangelium] 2016-11-28

2016. november 28. – Hétfő

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados
járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom." A százados
ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak
egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt
ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: „Menj!" –
elmegy; a másiknak: „Jöjj ide!" – akkor hozzám jön; és szolgámnak: „Tedd
ezt!" – és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez:
„Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért
azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és
asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában."
Mt 8,5-11

Elmélkedés:

Az emberi élet és a világ történéseinek derűs vagy sötét értékelése emberi
szemlélet kérdése. Egyesek mindent Isten ajándékának, áldásának
tekintenek, ezért a nehézségeken könnyebben túllépnek. Mások mindent
„sötét napszemüvegen" keresztül néznek, a legapróbb rosszat is hamar
felnagyítják, miközben a jót észre se veszik. Az előbbiek bátran bízzák
személyes életüket az isteni gondviselésre, mert a világ eseményeiben
annak működését vélik felfedezni. Az utóbbiak a sors kegyetlen játékának
tekintik az életet és tehetetlennek érzik magukat.
Emberi szemlélet, gondolkodásmód kérdése az is, hogy miként viselkedünk
olyan élethelyzetekben, amikor nem mi irányítjuk az eseményeket. Ilyenkor
mit sem ér a magabiztosság és a határozottság. A kafarnaumi százados is,
akiről a mai evangéliumban olvasunk, ilyen helyzetbe kerül. Más esetekben
célravezető volt a határozott parancs, a vezetői utasítás, mert
beosztottjai engedelmeskedtek neki. A betegséggel szemben viszont ő is
tehetetlen, bármennyire is szeretné szolgája gyógyulását. Érzi, hogy most
csak az isteni erő segíthet, de ezt nem lehet katonai parancsszóval
kikényszeríteni. Ezért változtat beszédstílusán, ezért kér, mégpedig
alázatosan, méltatlanságát elismerve.
Minden kérésünket alázattal terjesszük Isten elé!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk és Megváltónk! Küldötted érintésére, a te üzenetedre elindulunk
adventi utunkon. Elindulunk az úton, amely Betlehem felé vezet. Szívünkben
él az elhatározás, hogy jótettekkel siessünk feléd. Segíts minket, hogy ne
maradjon csupán elhatározás ez a szándékunk, hanem valóban elinduljunk.
Köszönjük, hogy nekünk adod az adventi készület idejét. Adj nekünk erőt,
hogy haladjunk a lelki felkészülés útján és találkozhassunk veled, az
Isten Fiával. Adj bátorságot az induláshoz!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Örömmel értesítelek benneteket, hogy az Advent kezdetére elindult online
könyvesboltunk az Evangélium365 weboldalon, ahol minden elérhető könyvemet
és kiadványt megtaláltok.

www.evangelium365.hu/webshop

A webáruházban elérhető a Szívem első gondolata 2017, a vasár- és
ünnepnapi elmélkedéseket tartalmazó 3 kötetes kiadványok, az Élő Kenyér
misekalauz, az Élő Evangélium foglalkoztatófüzetek, a 2017. évre szóló
Gyereknaptár, és az eddig megjelent gyerekkönyveim. A korábbi nagy
érdeklődésre való tekintettel vallásos borítójú füzeteket is készítettünk,
kétféle képi világgal.
Az online könyvesbolt elindulásával megszűnnek a korábban használt
megrendelési űrlapok. Mostantól az online könyvesboltban tudtok minden
evangelizációs kiadványt megrendelni.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. november 28.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161128.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 27., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2016-11-27

2016. november 27. – Advent 1. vasárnapja

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön,
ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek
ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor
Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem
következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz
ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a
mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a
malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát,
mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló,
hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn
virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is
készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is
gondoljátok.
Mt 24,37-44

Elmélkedés:

A végső napok
Az ószövetségi írásokban több helyen is olvashatunk a „végső napokról."
Mikeás próféta például Isten lakóhelyének megdicsőüléséről beszél: „A
napok végén az Úr templomának hegye a hegyek orma fölé emelkedik, magasabb
lesz minden halomnál. A népek odasereglenek, sok nemzet tódul oda" (Mik
4,1-2). Ezzel azonos tartalmú Izajás jövendölése is: „Ez történik majd az
utolsó napokban: szilárdan áll az Úr házának hegye a hegyek tetején,
kiemelkedik a halmok közül; és özönlenek hozzá mind a nemzetek" (Iz 2,2).
Ozeás próféta pedig így jövendöl ezekről a napokról: „Aztán megtérnek
Izrael fiai, és keresik az Urat, Istenüket, és királyukat Dávidot, s az
idők végén félve keresik majd az Urat és az ő jótéteményeit" (Oz 3,5).
E jövendölések egyik közös vonása, hogy a „végső napok" eljövetelét nem a
világ végén, nem beláthatatlan időbeli távlatban látják, hanem a
történelem során, az emberek számára belátható időn belül megvalósuló
eseményként gondolnak rá. Másik közös elemük, hogy nem neveznek meg pontos
dátumot, azaz az emberek nem tudják előre, hogy mikor fognak eljönni ezek
a napok, egyedül Isten tudja azok eljövetelének idejét. Közös elem továbbá
az is, hogy nem pusztulásról, nem végső és teljes megsemmisülésről
szólnak, hanem a világ megújulásáról, egy olyan korról, amikor az emberek
keresik és megtalálják Istent.
Az újszövetségi iratokban található, a végső időkről szóló tanítások is
ugyanilyen szelleműek. Máté evangéliumának az a részlete, amit ma, advent
1. vasárnapján olvasunk, valamint a többi evangélium hasonló tartalmú
részei és a Jelenések könyvében található részek szintén a „végső idők"
eseményeiről adnak tanítást, de e szövegrészek értelmezésekor nem szabad
túlzásokba esnünk és nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezeket az
előzményeket. Ezeknek a szövegeknek a kiindulópontja az, hogy Jézus
Krisztus, a Messiás már eljött a világba és jövetelével már elkezdődött a
világ megújulása. A végső időkben Krisztus újra el fog jönni, ez lesz az ő
második eljövetele. Ennek pontos ideje az emberek számára nem ismert,
ezért aki évre, hónapra vagy napra pontosan előre meg tudja mondani, hogy
mikor jön el a „világ vége", az biztosan hamis próféta. Gondoljunk csak
arra, hogy eddig minden korábbi időpont hamisnak bizonyult és a
meghirdetett dátum elmúlt anélkül, hogy bekövetkezett volna bármi
rendkívüli. Ne legyünk tehát hiszékenyek!
Ugyanakkor ne legyünk könnyelműek sem és ne gondoljuk azt, hogy soha nem
jönnek el a végső idők napjai! Éppen erre figyelmeztetnek a mai evangélium
példái: „Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a
másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik,
a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon
jön el a ti Uratok!"
Amikor most, az adventi időszak kezdetén Jézus első eljövetelére gondolunk
és azt készülünk újra átélni karácsony ünnepén, akkor gondoljunk az ő
második jövetelére is. A Megváltóként egykor világba érkező Krisztus az
idők végén újra eljön, hogy újjáteremtse a világot és a feltámadás által
minden embert elvezessen a mennyei Atyához.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk! Te vagy az idő és a történelem ura, te teremtetted a
világot és benne az embert. Te irányítod a világ eseményeit és gondviselő
szereteteddel segíted az embereket. Te jól tudod, hogy mikor jön el
valaminek az ideje. Te hívsz minket az örökkévalóságba, az örök életbe. Te
határoztad meg, hogy meddig kellett az ószövetségi időkben várakozni a
Megváltó jövetelére. Te jelölted ki a Megváltó jövetelének idejét és
egyedül te tudhatod, hogy Krisztus mikor fog újra eljönni a világba.
Istenünk, ma arra figyelmeztetsz minket, hogy eljött az advent, a
várakozás, a készület ideje. Segíts minket, hogy lélekben megtisztulva,
felkészülten várjuk az Úr születésének ünnepét!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161127.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum