2016. november 26., szombat

[Napi e-vangelium] 2016-11-26

2016. november 26. – Szombat

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el
ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági
gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a
csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és
imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd
bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt."
Lk 21,34-36

Elmélkedés:

Az egyházi év utolsó napján azzal a szándékkal gondolkodunk a végső
időkről és saját örök sorsunkról, hogy jelen életünk tekintetében tegyünk
elhatározásokat. Isten végső ítéletét, amely halálunk és feltámadásunk
után vár ránk, senki el nem kerülheti. Tudjuk, hogy az ítéletkor földi
életünket és annak cselekedeteit fogja Isten számon kérni tőlünk, ezért
soha nem feledkezhetünk meg személyes felelősségünkről. Hitünk szerint
Isten igazságos és irgalmas, ezért ítéletekor is számíthatunk majd
igazságosságára és irgalmasságára. E kettőt emberi értelmünk nem tudja sok
esetben összeegyeztetni, de Istenben semmiféle ellentmondás nincs e két
tulajdonság között. Igazságossága megmutatkozik abban, hogy minden
jócselekedetünket és mulasztásunkat figyelembe veszi. A törvényei szerint
élők, a szeretet jócselekedeteit megvalósító emberek mennyei jutalomra
számíthatnak, de aki megtagadta a hit szerinti életet, elutasította
Istent, semmibe vette törvényeit és elmulasztotta a szeretet gyakorlását,
az büntetésre számíthat. Ugyanakkor Isten irgalmas lesz mindazokhoz, akik
bűnbánattal és alázattal közelednek hozzá.
Isten üdvözíteni akar minket, azaz megmenti lelkünket és feltámasztja
testünket a végső időkben. Legyünk bölcsek, éljünk úgy, hogy ezt az isteni
üdvözítő akaratot és a várható ítéletet életünk minden napján szemünk
előtt tartjuk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak
neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád
és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek
minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát
neked és dicsőítsen téged.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161126.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 25., péntek

[Napi e-vangelium] 2016-11-25

2016. november 25. – Péntek

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:
„Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak,
tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy
mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem
történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak."
Lk 21,29-33

Elmélkedés:

A világ mulandóságát és emberi létünk időbeli korlátozottságát
megtapasztalva keressük a maradandó dolgokat, vágyódunk az örökkévalóra. E
vágyunkat Jézus teljesíti be, aki a mai evangéliumban a következőt mondja:
„Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak." A kijelentés egyrészt
azt jelenti, hogy Krisztus tanítása minden korban eljut az emberekhez.
Örök igazság ez, amely az idők végezetéig irányelvként, követendő
útmutatásként szolgál a világban élő embereknek. Krisztus szava
megbízható, mert nem emberektől, hanem Istentől származik. Ezt a tanítást,
ennek az igazságnak hirdetését bízta Krisztus az általa létrehozott
közösségre, az Egyházra, amely minden korban átadja az üdvösség örömhírét
az embereknek.
Másrészt azt is jelenti ez a kijelentés, hogy az üdvösséget kereső és az
üdvözülni vágyó ember számára örökérvényű ez a tanítás. Azért hallgatjuk
Jézus tanítását, mert benne felismerjük az örök élet üzenetét. Értelmem
segítségével egyre jobban törekszem megérteni Krisztus szavát, szívemben
őrzöm és életemben megvalósítom üzenetét, mert így haladhatok az üdvösség
útján. A krisztusi tanítás elfogadása vagy elutasítása, illetve annak
megvalósítása vagy elvetése döntő jelentőségű számunkra az üdvösség
szempontjából. Jézus örök igazsága az örök életre vezet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, vedd le rólam bűnös életem terheit, amelyek megakadályoznak
abban, hogy egészen neked adjam magamat! Hallom, érzem, hogy hívsz engem
az elkötelezett életre, amely középszerűségem feladását jelenti, hogy
érted a nagyobb jót válasszam. Nem magamra akarok építeni, hanem terád, a
biztos alapra, aki szolgálatot kérsz tőlem, hogy jócselekedeteimben a te
jóságod ragyogjon fel az emberek számára.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161125.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 24., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2016-11-24

2016. november 24. – Csütörtök

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második
eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül,
tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak,
fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken
vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék
mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a
napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a
népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány
népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik.
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig
kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok
háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják,
hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek.
Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal
és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl
fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Lk 21,20-28

Elmélkedés:

A közeljövőre és a távolabbi jövőre vonatkoznak Jézus kijelentései,
amelyeket a mai evangéliumban olvashatunk. Először arról jövendöl, hogy
hamarosan milyen sors vár a szent városra, Jeruzsálemre. A várost hadsereg
fogja körülvenni és megostromolni, a lakosságot fogságba hurcolják,
pogányok fogják elfoglalni a területet. Amikor Szent Lukács evangélista
lejegyzi írásában Jézus ezen kijelentéseit, mindezek már bekövetkeztek. A
zsidó háborúban a rómaiak elfoglalják és lerombolják Jeruzsálemet, a
templomot felgyújtják.
Jézus szavai tehát, amelyeket a közeli jövőre vonatkozóan mondott,
beigazolódtak, valóban megtörténtek. Ebből arra következtethetünk, hogy
azok a kijelentései is valóra fognak válni, amelyeket a távolabbi jövővel
kapcsolatban, azaz a végső időkről mond. Nehéz eldöntenünk, hogy a végső
időkről szóló tanítás elemei mennyire jelképesek vagy valóságosak. Jézus
félelmetes jelekről és természeti jelenségekről beszél, amelyek a világot
érik. Újra megemlíti az üldözéseket és az emberi gonoszság elszabadulását.
A felsorolt jelenségek látványa és megtapasztalása miatt félelem fogja
eltölteni az embereket. A hívő számára azonban van remény: az Emberfia,
Jézus Krisztus, az egész világ és az egész természet Ura, és hatalma van a
gonosz legyőzésére. A szabadulást és a megújulást Jézus hozza a világ és
az ember számára.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során cselekedeteiddel az Atya
szeretetét tetted láthatóvá az emberek számára. A szeretet tanítását
hirdetted és csodáid az isteni szeretet jelei voltak. Vezess minket az
Istennel való találkozásra, amely felébreszti bennünk a szeretetet és
megnyitja szívünket embertársaink számára. A te isteni szeretetedet
utánozva megértjük, hogy a szeretet nem külső parancs, hanem a szívünkbe
írt törvény. Megértjük, hogy a szeretet hitünk következménye. Segíts
minket, hogy a szeretet gyakorlása tegye hitelessé hitvallásunkat! Hiszek,
Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161124.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 23., szerda

[Napi e-vangelium] 2016-11-23

2016. november 23. – Szerda

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek
sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a
szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is
ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál
sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket."
Lk 21,12-19

Elmélkedés:

Jézus továbbra is tanítványaihoz szól, felkészíti őket arra az időszakra,
amikor ő már nem lesz ebben a világban. A címzettek köre közben
kiszélesedik, nem csupán a jelenlévőkre gondol, hanem mindazokra, akik a
későbbi évszázadokban követői lesznek. A bántalmazásokat és üldözéseket a
krisztusi közösség tagjai minden korban meg fogják tapasztalni. Az okot is
pontosan megnevezi: „az én nevemért," azaz Jézus nevéért, a Jézusban való
hitért. Bármilyen indokot nevez meg a világ, a keresztény embert mindig a
hitéért üldözik, azért, mert Krisztushoz tartozik és az Egyházának tagja.
Azt is hozzá kell tennünk ehhez, hogy egyesek annak érdekében, hogy
elkerüljék az üldözéseket, inkább nem vallják meg, vagy kifejezetten
megtagadják hitüket. Evilági életük számukra fontosabb, mint az örök
életük. Az üldözések tehát próbatételt jelentenek a közösség számára, s
ezt a próbát sokan kiállják, hősiesen kitartanak a hitben. Ezen a ponton
fordul a mérleg. Az üldözések ártanak ugyan a keresztény közösségnek, de
egyben lehetőséget adnak a tanúságtételre, amelynek köszönhetően
megerősödik, új tagokkal gyarapodik az Egyház. Mert a hitben való hősies
kitartás és önfeláldozás példája elgondolkodtatja a nem hívőket. Az
ékesszóló igehirdetésnél nagyobb erő a vértanúk tanúságtétele.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Krisztus Jézus! Veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent, csak
engednünk kell, hogy átjárja életünket az, amit már befogadtunk az
evangéliumból – bármily kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég ahhoz,
hogy napról napra előbbre jussunk, hisz te nem „megérkezett embereknek"
szeretnél minket. Krisztus, a te szegényeid maradunk egész életünkben,
emberek, akik a maguk egyszerűségében igyekszünk bizalmunkat a hit titkába
vetni.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

1000 könyv 1000 gyermeknek
A korábbi évekhez hasonlóan idén adventben is tartunk jótékonysági akciót,
amelynek keretében ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és
helyi karitász szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az
ingyenes könyveket, akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent
szegénységük miatt. Bár a mottónk továbbra is 1000 könyv 1000 gyermeknek,
most is megcélozzuk, hogy legalább 2000 gyermeknek örömet szerezzünk,
miként ez tavaly is sikerült.
Kérem, segítsétek evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200 Ft adomány
elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a karácsonyt. Az
adakozás az adakozónak is örömet fog jelenteni. A Jóisten fizesse meg
nagylelkűségteket!

Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér gyermekújság: ez az én válaszom arra, hogy miként
evangelizáljuk a gyermekeket. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam és készítem évek óta munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz a 6-14 éves gyerekek számára. A kiadvány havonta
jelenik meg 64+4 oldalon, tele színes képekkel. Azoknak ajánlom, akik
ilyen módon is szeretnének gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos
neveléséről.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a 2017. évre a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeciKhu8R4mgc5Kd53UACYX_TLd_MPzHNOReKIu1yt842JAag/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők NE küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Élő Kenyér jótékonyság
Lehetőség van arra, hogy előfizessétek az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem az előfizető, hanem egy kárpátaljai,
erdélyi vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2017-re: 8000 Ft. A jótékonysági előfizetők NE töltsék ki a
fenti űrlapot. Köszönöm!
E célokra az adományokat 2016. november végéig várjuk, hogy decemberben,
még karácsony előtt jusson idő a küldésre.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. november 23.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermek vagy az
Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak megjelölését, hogy melyik célra.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161123.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 22., kedd

[Napi e-vangelium] 2016-11-22

2016. november 22. – Kedd

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel
és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom,
Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok,
kő kövön nem marad, mindent lerombolnak." Erre megkérdezték tőle: „Mester,
mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?" Ő így válaszolt:
„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben
s mondják: „Én vagyok!" És: „Elérkezett az idő!" Ne kövessétek őket!
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek
előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!" Aztán így
folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy
földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények
és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen."
Lk 21,5-11

Elmélkedés:

Miközben Jézus a két fillért adakozó szegény özvegyet figyelte, a
körülötte állók egészen más irányba tekintettek. Az ő számukra nem volt
elég látványos a csekély összeget adó asszony, ők a templom pompás
díszeiben gyönyörködtek. Jézus legfeljebb érintőleges figyelmet szentel
rájuk, mert ő már előre látja azok pusztulását. Szavai felkeltik a
nézelődők érdeklődését, de most sem az igazán lényegesre kérdeznek rá,
hanem a bekövetkezés időpontja felől tudakozódnak. Jézus viszont semmit
nem mond arról, hogy mikor fog eljönni az az idő.
Azt viszont határozottan kijelenti, hogy sokan fogják azt állítani, hogy
elérkezett a végső idő és megpróbálják majd félrevezetni, megtéveszteni a
hívőket. Szavai beigazolódtak, mert valóban időről időre megjelennek
olyanok, akik azt híresztelik, hogy tudják a világvége időpontját. Ezen
persze már ne nagyon csodálkozzunk, azon viszont annál inkább, hogy mindig
vannak olyan hiszékenyek, akik nem veszik észre a csalást, a hazugságot, a
megtévesztést. Mindig legyünk óvatosak, amikor valaki biztos igazságként
hirdeti saját elképzeléseit, mert egyáltalán nem biztos, hogy igazat
állít! Vizsgáljuk meg a tanításokat és ne higgyünk el azonnal mindent!
Jézushoz és tanításához érdemes hűségesnek maradni, mert ez az üdvösség
örömhíre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jóságos Atya, hozzád jövök, amikor hív a szavad, befogadom lelkembe
szavadat és igazságodat, magamba foglalom, mint ajándékodat. És kérlek
téged, Istennek tűzzel lángoló szeretete, amelyet Jézus Krisztus új
szövetsége ajándékozott nekünk, gyújtsd lángra ezzel a szeretettel az én
szegény lelkemet is, hogy új életet nyerjen, új akaratra kapjon, és
megmeneküljön a haláltól.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161122.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 21., hétfő

[Napi e-vangelium] 2016-11-21

2016. november 21. – Hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a
templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két
fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény
özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból
adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami
szegénységéből telt: egész megélhetését."
Lk 21,1-4

Elmélkedés:

Az elmúlt hét evangéliumi történeteiben már észrevehettük Jézus
figyelmességét. A vonuló sokaság zajában meghallja a jerikói vak koldus
kiáltását és a hatalmas tömegben észreveszi a fa tetején gubbasztó
Zakeust. Meghallja a hitből fakadó segítségkérést és meglátja a hitre
vágyakozó ember arcát, mert az Úr számára ez a lényeges. A mai evangélium
ebbe a sorozatba illik. Jézus észreveszi a szegény özvegyet, amint
mindössze két fillért dob a templomi perselybe, de ez a két fillér az
egész vagyona. Meglátja ezt az egyszerű cselekedetet, adakozást, mert az
Isten iránti bizalom és a hit megnyilvánulása. Adományozásával az özvegy
az isteni gondviselésre bízza magát és kifejezi hitét, hogy Isten
segítségére még nincstelen helyzetében is számíthat.
Jézus figyelmessége elgondolkodtat minket. A látványos dolgokat könnyebben
észrevesszük, mert szinte vonzzák a tekintetünket. Az óriásplakátok és
villogó fényreklámok világában vajon észrevesszük-e az apró dolgokat? A
kihívóan, magamutogatóan öltözködő emberek között észrevesszük-e az
egyszerű, jószívű embereket? Jézus figyelmessége arra indít minket, hogy
tudatosan irányítsuk tekintetünk irányát. Lehet, hogy valami látványosan
fel akarja hívni magára a figyelmet, de nem biztos, hogy az az igazi
érték. Tanuljuk meg Jézus látásmódját!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban
nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a
Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj
le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden
rosszat, add, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat,
hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény
forrását.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161121.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2016. november 20., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2016-11-20

2016. november 20. – Vasárnap, Krisztus, a mindenség királya

Abban az időben: Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a
főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: „Másokat megszabadított – mondták –,
most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja."
Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te
vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!" – mondták. Felirat is volt
a feje fölött: Ez a zsidók királya.
Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Messiás?
Szabadítsd meg hát magadat és minket is." A másik rászólt: „Nem félsz az
Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink
méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett." Aztán hozzá
fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel."
Ő ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a
paradicsomban."
Lk 23,35-43

Elmélkedés:

Királyi arc
Az ember számára a két legnagyobb kísértés a vagyon és a hatalom, mert a
gazdagság fogságba ejti a szívét, a hatalomért pedig eladja a lelkét.
Gondolhatnánk, hogy minket, egyszerű embereket nem fenyeget egyik kísértés
sem, hiszen nem vagyunk milliárdosok és országok vezetését sem bízták
ránk. De talán jobb volna óvatosnak lennünk, mert ezek a veszélyek nem
csak nagyban, hanem egészen kicsiny, jelentéktelennek tűnő dolgokban is
jelentkeznek. Amikor valaki kicsiny vagyonához ragaszkodik, gyűjtöget
magának és soha nem adakozik semmilyen jó célra, akkor már engedett is a
kísértésnek, a szívét rabul ejtik az anyagi javak. Amikor valaki
fölényeskedik beosztottjával, házastársával vagy gyermekével, máris
engedett a hatalomvágy, az uralkodási vágy kísértésének. Vigyáznunk kell
ezekkel a kísértésekkel, mert szívünk és lelkünk szabadságát veszíthetjük
el. Márpedig sokkal nemesebb célra is használhatjuk életünket, ezért adott
nekünk Isten szeretni tudó szívet és igazságot kereső lelket.
Ma, az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztust, a mindenség királyát
ünnepeljük. A földi királyok nagy vagyonnal és hatalommal rendelkeznek. A
mesékben olykor nagyobb a gazdagságuk, mint a valóságban, de a hatalommal
fordított a helyzet. A valódi királyoknak, uralkodóknak és országot
irányító vezetőknek nagyobb a hatalma, mint a mesebeli királyoké, ráadásul
ez utóbbiak inkább jóra, nemes célok megvalósítására, a polgárok javára
használják hatalmukat, míg az igazi uralkodók bizony gyakran
megfeledkeznek erről. Krisztus azonban más király, ő nem a gazdagság vagy
a hatalom bűvöletében él. Földi élete során nem gyűjtött magának semmit,
nem volt háza vagy földbirtoka, nincstelenül járta a városokat és
falvakat, kereste az embereket, hogy szeretetének és jóságának
gazdagságával ajándékozza meg őket. Hatalma viszont kétségtelenül volt,
isteni hatalma megnyilvánult tanításában és cselekedeteiben. Csodáiban
megmutatkozott isteni ereje, rendkívüli hatalma, de ezt mindig jóra, az
irgalmasság kifejezésére, a betegségek megszüntetésére, a bűnök
megbocsátására használta fel, és nem ártott egyetlen embernek sem.
Védelmébe vette a gyermekeket, a szegényeket, az özvegyeket, a
kitaszítottakat, a betegeket, egyszóval mindazokat, akik semmiféle
hatalommal nem rendelkeztek. Hatalmát megmutathatta volna a kereszten is
oly módon, hogy nem enged a vele erőszakosan bánóknak. A mai ünnep
evangéliuma szerint a Golgota hegyén állók azt kérték a kereszten függő
Jézustól, hogy mutassa meg hatalmát. Mutassa meg oly módon, hogy leszáll a
keresztről és megszabadítja magát. Jézus ezt nem teszi, mert felismeri a
kérésben a kísértést, az emberi szó mögött a gonosz lélek szándékait.
Elutasítja ezt a kísértést, mert a mennyei Atyának engedelmeskedik.
A kereszten Jézus teljesen kiszolgáltatott. Kiszolgáltatott a
gonoszságnak, az emberi gyűlöletnek, az emberek akaratának. Hatalmával
ellen tudna állni, de ő tudatosan vállalja ezt a kiszolgáltatottságot,
mert tudja, hogy a végső szó nem az embereké, hanem Istené. A keresztre
feltekintve királyi vonásokat fedezünk fel arcán, a szenvedésben is
méltóságot sugárzó arcán. A feltámadt Krisztus arcán pedig meglátjuk azt a
ragyogást, amely minden emberre vár a mennyországban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te vagy a mindenség királya! Hittel várjuk eljöveteledet és
a veled való találkozást. A hitről való tanúságtétel minden korban
bátorságot kíván a keresztényektől, tőlünk. Bátorságot, hogy az üldözések
idején, az elutasításokat megtapasztalva vagy az emberek közönyét látva is
folytatódjon az evangélium hirdetése és a hit terjesztése. Annak tudatában
élünk, hogy a te megbízásodból, a te munkatársadként adjuk tovább a hitet.
Nevelj minket az alázatra, hogy ne önmagunkat, hanem téged és a te
örömhíredet hirdessük! Segíts minket, hogy elutasítsuk a gazdagság és a
hatalom kísértését és egyedül neked szolgáljunk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20161120.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum