2014. július 12., szombat

[Evangelium] 2014-07-12

2014. július 12. – Szombat

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Nem különb a tanítvány
mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha olyan
lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a családatyát
Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét? Ne féljetek az
emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely
ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el
világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne
féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni.
Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba
taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre
egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat
számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha
valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki
a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is
megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
Mt 10,24-33

Elmélkedés:

Jézus egyre komolyabb tanácsokat ad apostolainak, mielőtt útra küldi őket.
A tanítványoknak mindenkor azzal a tudattal kell útnak indulniuk és
küldetésüket teljesíteniük, hogy Krisztus követségében járnak, ezért nem
az ő személyük a fontos, hanem azé, aki küldte őket. Jézus nevében kell
beszélniük és tanúságot tenniük. Nem helyezhetik önmagukat Krisztus
személye elé. E lelkület tömör megfogalmazása így hangzik a mai
evangéliumban: „Nem különb a tanítvány mesterénél" (Mt 10,24). Soha nem
találunk más személyt, aki fontosabb igazságokat taníthatna nekünk, mint
Jézus, hiszen az ő tanítása az életet és az örök életet jelenti. Tanítását
hallgatva mindig új oldalról ismerhetjük meg feladatainkat, ha életünk
végéig tanítványai maradunk. Szenvedésével és halálával végigjárta
előttünk az emberi élet útját. Induljunk el Jézus követésének útján!
Indulni csak szabadon és Istentől vezetve érdemes.
A küldetés teljesítése veszélyekkel járhat, hiszen nem mindenki fogadja
szívesen Krisztus tanítását, s ez a küldöttekkel szembeni magatartásban
nyilvánul meg. Ennek ellenére nincs okuk a félelemre, hiszen az isteni
gondviselés mindig vigyáz rájuk.
Az evangélium utolsó szakasza arra figyelmeztet minket, hogy az üdvösség
elnyerése szempontjából milyen jelentősége van a tanúságtételnek. Az Atya
örök országába való bejutásnak ugyanis az a feltétele, hogy a tanítvány
hűséges maradjon Mesteréhez, Jézushoz.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add Istenem, hogy szeressük egymást! Add, hogy minden embert szeressünk,
még ellenségeinket is; nem azért, mivel testvéreink, hanem hogy azok
legyenek! Add, hogy mindig égjen bennünk ez a testvéri szeretet, a testvér
mint olyan iránt, és az ellenség iránt, hogy a szeretettől testvér legyen.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140712.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 11., péntek

[Evangelium] 2014-07-11

2014. július 11. – Péntek, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Egy alkalommal: Péter megkérdezte: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és
követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: „Bizony,
mondom nektek: ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az
Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon,
hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki elhagyja
értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy
földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet."
Mt 19,27-29

Elmélkedés:

Péter apostol azt állítja, hogy Jézus követése érdekében ő és a társai
mindent elhagytak. Talán érzünk egy kis túlzást e kijelentésben, de
valójában igaz, hiszen a Jézussal való találkozás és a meghívás gyökeresen
megváltoztatta életüket. Péter az iránt érdeklődik, hogy mire számíthatnak
e lemondásukért. Jézus olyan jutalmat ígér feleletében, amelyre biztosan
nem számíthatott sem Péter, sem a többiek. Az általa ígért jutalom
felülmúl minden emberi elképzelést. Jézus nem ígért senkinek pénzt,
vagyont vagy bármilyen evilági gazdagságot, ő a legnagyobb kincset, a
mennyország boldogságát adja jutalmul azoknak, akik készek mindent
elhagyni az ő követéséért.
Nagyobb munka előtt, az iskolai tanév kezdetén vagy fontos döntés előtt
szoktunk a Szentlélekhez imádkozni. Őt kérjük hitünk erősödéséért,
tanulmányaink vagy éppen munkánk eredményességéért. A Szentlélek
természetesen nem oldja meg helyettünk a feladatokat és a tanulást sem
helyettesíti, de erőt ad.
Emellett a Szentlélek legfőképpen abban tud minket segíteni, hogy
eljussunk, a mennybe, az üdvösségre. És ennek felismeréséért valóban
érdemes hozzá imádkozni. Ő mondja meg nekünk, hogy mit kell elhagynunk
üdvösségünk érdekében és mit kell érte megtennünk. Ha hallgatunk a
szívünkben megszólaló Lélek szavára és az apostolokhoz hasonló
lelkesedéssel követjük az Urat, elnyerjük az örök életet.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk ne
gyengüljön el. Add, hogy akadályokat nem ismerve keressünk és kutassunk
Téged. Add, hogy felismerhessünk Téged, aki magadhoz hívsz mindannyiunkat.
Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni Neked. Add, hogy tudjunk mindig
leborulni Istenséged titka előtt.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140711.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 10., csütörtök

[Evangelium] 2014-07-10

2014. július 10. – Csütörtök

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és hirdessétek,
hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel
halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen
kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se
rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba
érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a
ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig
érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be
titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a
városból is, és rázzátok le a port a lábatokról! Bizony, mondom nektek:
Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint
annak a városnak.
Mt 10,7-15

Elmélkedés:

Az apostolok misszióba küldéséről szóló tegnapi evangélium után ma arról
olvasunk, hogy Jézus gyakorlati tanácsokkal látja el őket. Az apostoloknak
nem szabad magukkal vinniük semmit tanító útjukra, hanem teljesen
eszköztelenül, egyedül Isten tanítását és békéjét birtokolva kell
indulniuk.
Az apostolok viszonylag gyorsan kerültek a mély vízbe, amikor Jézus
megbízta őket e feladattal. Talán első pillanatban kissé féltek a
megmérettetéstől, de aztán elcsodálkoztak Jézus irántuk való bizalmán.
Igen, Jézus megbízik bennük, s azt várja tőlük, hogy ők se bízzanak
másban, mint őbenne. Ne bízzanak semmiben, amit magukkal vihetnének
eszközként, hanem bízzanak abban, hogy a Jézustól kapott küldetéssel
együtt erőt is kapnak. A tanítványi élet bizalmi helyzet. Jézus megbízik
bennünk is, amikor a róla való tanúságtétellel útnak indít minket, s azt
kéri tőlünk, hogy ne a magunk erejében vagy képességeiben bízzunk, hanem
egyedül őbenne.
Az eszköztelenség és a teljes Krisztusra hagyatkozás nem fogja azt
eredményezni, hogy mindenki szívesen és örömmel fogadja a küldötteket.
Lesznek, akik nem hallgatnak a tanítványokra, illetve Krisztusra. Erre
előre figyelmezteti őket az Úr.
A visszautasítás ne vegye el kedvünket az örömhír terjesztésétől! Elég a
Jézusban való bizalom, a szívemben hordozott tanítás és a lelki békesség.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fogadd a hála énekét ajkunkról, és ajándékozd meg ezt az Egyházat Sion és
Betlehem ajándékaival és kegyelmeivel, hogy méltók lehessünk részesedni az
üdvösségben, azon a napon, amikor majd megnyilvánul a halhatatlan Megváltó
és a te egyszülött Fiad romolhatatlan dicsősége.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140710.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 9., szerda

[Evangelium] 2014-07-09

2014. július 9. – Szerda

Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat,
hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és
minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más
néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére,
János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia
Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később, elárulta
őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek
a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek.
Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és
hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa."
Mt 10,1-7

Elmélkedés:

A tizenkét apostol nevének felsorolását olvassuk az evangéliumban. Jézus
hatalmat és küldetést ad nekik. Ő a kezdeményező. A Tizenkettő elfogadja a
választást és az ezzel járó sorsot, valamint a küldetést. Engedték, hogy
Mesterük új feladatot bízzon rájuk. Megbízást kapnak, hogy hirdessék Isten
országának eljövetelét. Természetesen nem elszakadva a Mestertől, hanem
mindenkor az ő nevében. Jézus azért hozza létre a tizenkét apostol
közösségét, hogy e kiválasztottak tanúi legyenek annak, hogy elkezdődött
Isten országának megvalósulása a földön, s ennek hirdetőivé váljanak. Az
apostolok tehát közösséget, teljes életközösséget vállalnak az Úrral. A
Jézus általi megbízás ezen formája figyelmeztetés: az apostolok utódainak
és a hithirdetőknek a munkája minden korban csak akkor lehet gyümölcsöző,
ha életközösségben vannak Istennel.
Egy másik szempontból is fontos a kiválasztás eseménye. Az Isten
országának eljövetelét igazoló jelek Jézus korában és napjainkban egyaránt
érdeklik az embereket. Miről ismerhető fel ezek megvalósulása? Az
igehirdetés, az evangélium terjesztése, a csodák és az isteni irgalmasság
megtapasztalása mind-mind az ország jelei. Az apostolok meghívása és
közösséggé formálása szintén Isten uralmának a jele. Ha én is az
apostolokra alapozott krisztusi közösségnek, az Egyháznak az élő tagja
vagyok, akkor bennem is elkezdődött már megvalósulni az Isten országa.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusunk köszönjük, hogy megmutattad, mit vársz tőlünk. Te többet kívánsz
tőlünk, mint elődeinktől. Kemények a szavaid, de csak hálát adhatunk nagy
bizalmadért, mert parancsaid értünk, és nem ellenünk szólnak. Előtted
kedvesebb a megbocsátás az oltárra helyezett áldozatnál, az igaz szó az
esküvésnél. Segíts csírájában elfojtani a rosszat, segíts nem elnézőnek
lennünk magunkkal szemben. Kemény a szavad, de hiszem, hogy jobb nekem
bármely tagomat elveszteni, saját akaratomról egészen lemondani, ha az
akadályoz az örök élet felé!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140709.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
10 esztendővel ezelőtt, 2004. július 9-én indult az e-vangélium. Szent Pál
apostol írta egykor a korintusi keresztényeknek: „az evangélium által én
adtam nektek életet Jézus Krisztusban" (1Kor 4,15). Fogadjátok, olvassátok
naponta úgy az evangéliumot, amely segítségével Jézus Krisztusban
élhettek. Neki legyen dicsőség!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 8., kedd

[Evangelium] 2014-07-08

2014. július 8. – Kedd

Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt
kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt
mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben." A farizeusok azonban
megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket."
Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a
zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított
minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett
rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj,
amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat
aratásába!"
Mt 9,32-38

Elmélkedés:

Az emberi rosszindulat és az isteni jóakarat áll szemben egymással a mai
evangéliumban. A nép ámulattal tapasztalja, ahogy Jézus kiűzi az ördögöket
és sok más csodát tesz. Azt gondolnánk, hogy egy ilyen jócselekedet
annyira egyértelmű, hogy mindenkit hálaadásra indít, hiszen könnyen
felfedezhető mögötte az Isten emberek iránti jósága. De nincs így. Egyesek
azt a vádat fogalmazzák meg, hogy Jézus az ördöggel szövetkezve viszi
végbe cselekedeteit. Rögtön megjelenik tehát az irigység, a vádaskodás, a
rosszindulat, mint jellemző emberi megnyilvánulások. S ennek oka az lehet,
hogy szívük mélyéből elutasítják Jézust, nem képesek hittel elfogadni,
hogy ő az Isten Fia. Jézus viszont tovább indul, hogy folytassa munkáját
és hitet ébresszen sokakban.
Az emberi világ az isteni és az ördögi metszéspontjában áll. Az egyik
oldalról Isten szeretné érvényesíteni akaratát életünk felett, a másik
oldalról a gonosz lélek akar uralni minket. Isten mindig meghagyja
szabadságunkat, az ördög viszont elveszi azt. Az isteni és az ördögi erők
metszéspontjában élnünk igencsak nehéz. Mely erőnek engedelmeskedjünk? E
küzdelmes választásban Jézus nem hagy minket magunkra. Segítsége nélkül
tehetetlenek volnánk a gonosz erőkkel szemben, s egy idő után bizonyára
feladnánk a küzdelmet. Jézus mellém áll, hogy legyőzzem a gonosz lelkeket,
és szabadon engedelmeskedjek Istennek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Úr Jézus! Te vagy életem sziklája, a biztos talaj, melyen nem inog meg
lábam. Könnyebb a homokra építeni. Sokszor csábít az egyszerűbb megoldás,
a világ kincset, hírt, gyönyört ígér. De aki az eke szarvára tette a
kezét, nem nézhet hátra, és Péterrel együtt mondja: „Uram, kihez mennénk,
az örök élet forrásai belőled fakadnak!" Sziklaházként a te templomod
leszek. Jöhet az eső, és fújhat a szél, nem vesztem el a hitem, nem lesz
úrrá rajtam a bizalmatlanság vagy a depresszió, életem értelme dicsőséged
hirdetése!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140708.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az e-vangélium 10. születésnapja alkalmából kedvezményes áron kaphatóak a
könyvek, amelyek az általam írt e-vangéliumi elmélkedéseket tartalmazzák.
A 3 különböző tartalmú sorozat: 1. A hit forrása (2011-2012-2013 évek), 2.
Igéddel éltess engem! (2008-2009-2010 évek), 3. Szívünkben mély nyomot
hagyott (2005-2006-2007 évek).
Aki bármelyik sorozat három kötetét együtt rendeli meg, csak 2-ért fizet,
azaz 1 kötetet ajándékba, ingyen kap. A postaköltség Magyarországra
bármennyi könyv rendelése esetén csak 800 Ft.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 9.
A könyv rendelése: Kattintson az alábbi linkre, majd az űrlapot kitöltve
küldje el azt. (A link biztonságos, még akkor is, ha esetleg a böngésző
mást jelez.)
https://docs.google.com/forms/d/1jWl4KUT2YLpNAwPp_N9E6IBrtdgY2kjsclax85fwPe4/viewform
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 7., hétfő

[Evangelium] 2014-07-07

2014. július 7. – Hétfő

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult
előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá
kezedet, és életre kel" Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt
elment vele.
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról
Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt
gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." Jézus erre
megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított
téged." Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás
tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak
alszik!" Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement,
megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az
egész vidéken.
Mt 9,18-26

Elmélkedés:

A kafarnaumi elöljáró lányának feltámasztása és a tizenkét éve beteg
asszony meggyógyításának története Szent Márk evangéliumában (vö. Mk
5,21-43) is megtalálható, de ott sokkal részletesebben. A liturgikus év
rendje szerint ma a Máté szerinti változatot olvassuk, amely rövidebb
formában őrizte meg a két esetet.
Márknál az elöljáró haldokló leányához hívja Jézust, majd később a szolgák
jelentik, hogy meghalt a gyermek. A beteg asszony meggyógyítása esetében
pedig Jézus megérezvén, hogy erő áradt ki belőle, keresni kezdi, hogy ki
érintette meg, de a körülötte lévők nem tudják megmondani. Ekkor lép elő
az asszony, akivel a gyógyulás történt.
Ezeket a körülményeket Máté talán azért nem tartja annyira fontosnak, mert
ő a Jézusban való hitet akarja hangsúlyozni mindkét esettel kapcsolatban.
Az elöljáró hitét fejezi ki az a tény, hogy gyermeke már halott és ekkor
kéri Jézustól, hogy támassza életre. Emberileg lehetetlent kér, mégis
bízik annak teljesülésében. A beteg asszony is hitének köszönhetően nyerte
el a gyógyulást. Cselekedetéből, Jézus ruhája megérintéséből az Úr azonnal
kitalálta gondolatait, megértette szándékát, hogy gyógyulni szeretne.
Hitem megvallása, kifejezése az első lépés a csoda felé. Vajon merek-e
Jézustól hittel, bizalommal kérni? Van-e bátorságom olyat kérni, ami egy
új élet útján indít el?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Azt kérted, Uram, hogy téged szeresselek jobban, mint a hozzám legközelebb
álló szeretteimet. Arra kértél, vegyem fel a keresztemet, és kövesselek,
ne nézzek hátra, szeretteim és korábbi életem felé. Arra vágytál, hogy
veszítsem el az életem érted, adjak fel mindent, azért, hogy benned újra
megtaláljam. Nem mondom, hogy tisztán értettem, miért, de megtettem
mindezt, érted, Uram. Rád bíztam magam, és hittem benned. És többet
kaptam, mint reméltem. Cserébe Élettel töltöttél meg, és felelősségteljes
küldetést adtál. Azóta nem élek cél és otthon nélkül. Jelenléteddel
betöltöd és boldoggá teszed életemet. Különleges szépséget adsz minden
napomnak. Istenem! A bátorságért imádkozom. Add, hogy minél több ember
merje elveszíteni életét, és ezáltal egy teljesebb, igazibb életet kapjon
tőled.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140707.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az e-vangélium 10. születésnapja alkalmából kedvezményes áron kaphatóak a
könyvek, amelyek az általam írt e-vangéliumi elmélkedéseket tartalmazzák.
A 3 különböző tartalmú sorozat: 1. A hit forrása (2011-2012-2013 évek), 2.
Igéddel éltess engem! (2008-2009-2010 évek), 3. Szívünkben mély nyomot
hagyott (2005-2006-2007 évek).
Aki bármelyik sorozat három kötetét együtt rendeli meg, csak 2-ért fizet,
azaz 1 kötetet ajándékba, ingyen kap. A postaköltség Magyarországra
bármennyi könyv rendelése esetén csak 800 Ft.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 9.
A könyv rendelése: Kattintson az alábbi linkre, majd az űrlapot kitöltve
küldje el azt. (A link biztonságos, még akkor is, ha esetleg a böngésző
mást jelez.)
https://docs.google.com/forms/d/1jWl4KUT2YLpNAwPp_N9E6IBrtdgY2kjsclax85fwPe4/viewform
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 6., vasárnap

[Evangelium] 2014-07-06

2014. július 6. – Évközi 14. vasárnap

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged,
Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől,
és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked!
Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az
Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja
nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és
terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat,
és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és
nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
Mt 11,25-30

Elmélkedés:

Jézust hallgatva
„Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem" (Mt 11,29) – olvassuk
Jézus szavait a mai evangéliumban. Napról napra leülünk Jézus lábához,
hogy hallgassuk őt, vasárnapról vasárnapra összegyűlünk a templomban
Krisztus körül, hogy tanuljunk tőle. Megtanuljuk, hogy milyen legyen a
kapcsolatunk a mennyei Atyával, hogyan viselkedjünk embertársainkkal,
hogyan szemléljük a világot és benne önmagunkat, mi a hivatásunk a földi
életben.
Amikor az evangéliumokat olvasva, hallgatva megismerjük Jézust és
tanítását, észrevesszük, hogy mennyire emberi, emberközeli az üzenete.
Isten nem kioktatja az embert, hanem szelíden próbálja rávezetni az
igazságra. Emberekkel való beszélgetéseink során hamar ellenérzés ébred
bennünk, amikor valaki kioktat minket vagy lekezelően bánik velünk. Úgy
viselkedik, mintha egyedül ő volna a teljes igazság birtokában és most
nagylelkűen elmagyarázza nekünk, hogyan kellene viselkednünk. Ha pedig mi
beszélünk egy képzeletbeli magaslatról, akkor az emberek visszahúzódnak
tőlünk, mert nem kérnek a kioktatásunkból. Isten beszédstílusa egészen
más. Akaratát, mondanivalóját, üzenetét egészen szelíden közli velünk. Nem
kényszerít bennünket semmire, hanem felajánlja, hogy szabadon
elfogadhassuk törvényeit, amelyek földi boldogságunkat és örök
üdvösségünket egyaránt szolgálják. Mennyi jóság, barátság, rokonszenv
fedezhető fel Jézus szavaiban. Mennyi megértést, elfogadást tanúsít a
bűnösök, a gyengék iránt. Milyen türelemmel várja, hogy megértsük őt.
Amikor az évek során egyre jobban elmélyedünk tanításában, egyszer csak
észrevesszük, hogy mennyire keveset értünk és mennyire keveset valósítunk
meg mindabból, amit Isten kér tőlünk. Beláthatatlan lelki magasságokat
látunk, sok mindent megvalósíthatatlannak tartunk és megérezzük a
különbséget az ember és az Isten között. Nem arról van szó, hogy Isten
eltávolodik tőlünk vagy mi tőle, hanem megérezzük az Isten nagyságát és
emberségünk kicsinységét, azt, hogy a végtelen Isten szóba áll velünk,
kicsiny teremtményeivel. Talán éppen itt jutunk el oda, hogy mennyire
isteni a hozzánk szóló üzenet. Ha Isten nem szólna hozzánk, nem mutatna
nekünk utat, nem vezetne minket törvényei által, teljes bizonytalanságban
élnénk és nem találnánk életünk értelmét. Jézus Krisztus megváltó
cselekedetét, a kereszthalált nem helyettesítheti semmi. Üdvözítő
tanítását nem helyettesítheti semmilyen más emberi eszme. Ilyen csodálatos
megváltói tettet nem tudna kitalálni egyetlen ember sem, ilyen üdvözítő
igazság nem születhetne meg egyetlen ember fejében sem. Ezért mondhatjuk,
hogy valóban isteni gondolatnak, akaratnak, szándéknak köszönhetjük azt,
hogy Jézus tanít bennünket, élete feláldozásával megváltott minket és az
örök életre vezet.
Jézus azért fontos számunkra, mert személyében az emberrel és az Istennel
találkozunk. Nem egy emlékkel, nem egy elmélettel, nem egy dologgal, hanem
egy személlyel, aki szelíden arra kér minket, hogy vegyük magunkra az ő
igáját, öltsük magunkra az ő személyét, éljünk úgy, ahogyan ő élt,
engedelmeskedjünk Istennek, ahogyan ő engedelmeskedett az Atyának és
szeressük embertestvéreinket. Magamra ölteni Krisztust, általa egy új
embert, egy egész életre szóló feladat, kihívás. Vagy őt hordozom, vagy a
bűn igájába hajtom magamat.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Te boldognak nevezted azokat, akik hallgatják az
Isten szavát, hallgatnak téged. Nem csupán a szavak meghallgatásáról és a
tanításnak való engedelmességről beszéltél, hanem arról, hogy
ragaszkodjunk hozzád, aki számunkra a leghitelesebben közvetíted a mennyei
Atya szavát és akaratát. Követődként akkor válunk Isten tanítványaivá, ha
osztozunk életedben, sorsodban, engedelmességedben, szenvedéseidben és
feltámadásodban. Vezess minket, Urunk, az üdvösségre!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140706.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum