2017. szeptember 23., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-09-23

2017. szeptember 23. - Szombat

Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a
példabeszédet mondta nekik: "Kiment a magvető magot vetni. Amint
vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak
felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt,
elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott.
A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe
hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott." E szavak után Jézus
felkiáltott: "Akinek füle van, hallja meg!"
Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így
válaszolt: "Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának
titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne
lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez: a mag
Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az
igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy
ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag
azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de
az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején
elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják
az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a
növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat
jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is
tartják, és termést is hoznak állhatatosságban."
Lk 8,4-15
Elmélkedés:
A magvetőről szóló példabeszédet és annak Jézustól származó
magyarázatát olvassuk a mai nap evangéliumában. A példázat egyik fontos
üzenete, hogy miként a föld minősége határozza meg a termés
mennyiségét, ugyanúgy az igehirdetés eredménye nagy részben függ a
hallgatóság hozzáállásától. Isten szavát mindig nyitott szívvel érdemes
hallgatnunk, azzal a szándékkal, hogy készek vagyunk annak
megvalósítására. Ne maradjon lelkünkben terméketlen vagy eredménytelen
az isteni szó, hanem hozzunk bőséges termést! Némelyek könnyen abba a
hibába esnek, hogy elegendőnek tartják a szavak szépségében való
gyönyörködést, s nem gondolnak arra, hogy a tanítás szerinti élet
jelenti az üdvösséget.
Az igehirdetőt, aki vállalkozik a magvetésre, azaz Isten tanításának a
továbbadására, nem keserítheti el az a tény, hogy munkájának egy része
hiábavaló. Vannak, akik hallgatnak az általa közvetített tanításra, és
vannak, akik nem. Jézus hasonlata a valóságról szól. Az igehirdető nem
ábrándozhat arról, hogy majd mindenki ujjongva és lelkesen fogja
hallgatni őt, főként azért nem, mert a keresztény tanítás mindennapi
megvalósítása bizony nehézségekkel jár. Egyesek ugyan hallják a
tanítást, de nem éreznek magukban késztetést arra, hogy úgy is éljenek.
Jogos viszont az igehirdető öröme, amikor azt látja, hogy munkájának
van eredménye, azaz vannak olyanok, akik bőséges termést hoznak, és
megvalósítják mindazt, amiről az üdvösség tanítása szól.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Úr Jézus! Te vagy életem sziklája, a biztos talaj, melyen nem inog meg
lábam. Könnyebb a homokra építeni. Sokszor csábít az egyszerűbb
megoldás, a világ kincset, hírt, gyönyört ígér. De aki az eke szarvára
tette a kezét, nem nézhet hátra, és Péterrel együtt mondja: "Uram,
kihez mennénk, az örök élet forrásai belőled fakadnak!" Sziklaházként a
te templomod leszek. Jöhet az eső, és fújhat a szél, nem vesztem el a
hitem, nem lesz úrrá rajtam a bizalmatlanság vagy a depresszió, életem
értelme dicsőséged hirdetése!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170923.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 22., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-09-22

2017. szeptember 22. - Péntek

Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és
hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony,
akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított:
Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes
intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik
vagyonukból gondoskodtak róla.
Lk 8,1-3
Elmélkedés:
Nyilvános működésének kezdetén Jézus tanítványokat hívott magához. Így
tették ezt korának más tanítói is. A tanítványok meghívásával,
kiválasztásával az volt a célja, hogy elkísérjék őt útjai során,
legyenek együtt vele mindenütt. Eközben megismerhetik tanítását és
elsajátíthatják életvitelét. Jézusnak az is szándéka, hogy e
kiválasztottakból közösséget teremtsen, amely az Egyház kezdete.
Szándéka továbbá, hogy ezek a tanítványok az ő távozása után tanúságot
tegyenek róla és az ő megbízása alapján hirdessék az Isten országának
örömhírét.
A mai evangéliumi részletben arról olvasunk, hogy tanítványain kívül
asszonyok is csatlakoztak Jézushoz tanító útjai során, akik
szolgálatukkal segítették őt. Esetükben nincs szó olyan jellegzetes
meghívásról, megszólításról, mint a tanítványoknál, azaz nem Jézus
hívta őket, hiszen erről bizonyára az evangélisták említést tettek
volna. Ők egyszerűen csak Jézus mellé állnak és vele tartanak, s az
Úrnak eszébe sem jut, hogy megtiltsa ezt nekik. Bár a legszorosabb
értelmében nem nevezzük őket a Mester tanítványainak, mégis talán éppen
ezeknek az asszonyoknak a személyével kezdett el kiszélesedni a
tanítványok köre, amely mai értelmezés szerint magába foglalja
mindazokat, akik Jézus követői. Jézus mellett lenni: ez a tanítvány
élete.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus Krisztus! Te boldognak nevezted azokat, akik hallgatják az
Isten szavát, hallgatnak téged. Nem csupán a szavak meghallgatásáról és
a tanításnak való engedelmességről beszéltél, hanem arról, hogy
ragaszkodjunk hozzád, aki számunkra a leghitelesebben közvetíted a
mennyei Atya szavát és akaratát. Követődként akkor válunk Isten
tanítványaivá, ha osztozunk életedben, sorsodban, engedelmességedben,
szenvedéseidben és feltámadásodban. Vezess minket, Urunk, az
üdvösségre!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170922.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 21., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-09-21

2017. szeptember 21. - Csütörtök, Szent Máté apostol és evangélista

Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a
vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felállt és
követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött
sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és
tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték
tanítványait: "Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?"
Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell
az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit
jelent ez: "Irgalmasságot várok és nem áldozatot." Nem azért jöttem,
hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."
Mt 9,9-13
Elmélkedés:
A mai napon Szent Mátét, Jézus egyik apostolát és az egyik evangélium
szerzőjét ünnepeljük. Evangéliumának megírásával Máténak az volt a
célja, hogy bemutassa Jézust, az Isten Fiát, valamint tanúságot tegyen
arról, hogy Jézussal elkezdődik az Isten országának megvalósulása a
földön. Jézus halála és feltámadása után az ország növekedését az
evangélium hirdetése és továbbadása biztosítja mindenekelőtt élőszóban,
de írásban is. Mindenki, aki vállalkozik az evangelizálásra, az
igehirdető Jézushoz válik hasonlóvá. Ahogyan az Úr hirdette egykor az
ország örömhírét az embereknek, ugyanígy ma is ezt kell tennünk nekünk,
az ő követőinek.
Az ünnep evangéliumában Máté meghívásáról olvasunk. Kissé
valószínűtlennek tűnik, hogy azonnal engedelmeskedik egy idegen
kérésének és gondolkodás nélkül otthagyja munkáját. Gyors döntésének
hátterében az állhat, hogy nem teljesen ismeretlen számára annak a
Jézusnak a személye, aki megszólítja őt, hanem már hallhatott róla
valamit, értesülhetett csodáiról és más tetteiről, talán láthatta is őt
korábban.
Máté gyorsasága és készsége mindenképpen figyelemreméltó számunkra,
mert Jézus minden nap odalép ebédlőasztalunkhoz, íróasztalunkhoz, az
iskolapadhoz vagy a munkaasztalhoz, és minket is követésére hív. Jézus
nem az igazakat, hanem a bűnösöket jött hívni, ez a mennyei Atyától
kapott küldetése. Meghívása nekünk szól, ha felismerjük hibáinkat,
beismerjük bűneinket, és készek vagyunk indulni.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Drága Jézus! Sokszor olyan nehéz az élet. Teszem a dolgom, és nincs
elismerés. Vonj magadhoz engem fáradtságomból. Köszönöm, hogy
ezerszeres jutalmat ígérsz minden erőfeszítésemért. Neked akarok
dolgozni, tisztességes akarok maradni, ha mások tisztességtelenek is,
szolgálni akarok, ha mások uralkodnak is. Szelíd és alázatos szívű
Jézus, hiszem, hogy csak benned találom meg lelkem nyugalmát, te adsz
új erőt a mindennapokhoz. Igád édes, terhed könnyű. Köszönöm
megnyugtató szavaid!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170921.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 20., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-09-20

2017. szeptember 20. - Szerda

Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez: "Kihez hasonlítsam e nemzedék
fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek,
akik így kiáltoznak egymáshoz:
"Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok."
Eljött Keresztelő János: kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt
mondjátok: "Ördöge van." Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg
azt mondjátok: "Nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a
bűnösök barátját!" Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták."
Lk 7,31-35
Elmélkedés:
Az evangéliumok szerint Jézus több alkalommal is beszélt arról, hogy
tanításának hallgatása még nem elegendő, hanem annak, aki tanítványa
szeretne lenni, a meghallgatott tanítás szerint kell élnie. Erről szólt
például a homokra és a sziklára épített ház hasonlata és szintén ezt a
témát érinti a mai evangéliumi részlet. A gyermekek furulyázása csak
játék marad, mert senki nem veszi komolyan őket, nem figyelnek rájuk az
emberek. Az emberek elengedik a fülük mellett a furulyaszót, s nem
kezdenek el táncolni a zenére. Jézus kijelentései Keresztelő Szent
János küldetésére és annak fogadtatására vonatkoznak, illetve érthetjük
azokat az ő saját küldetésére is. Mindkét esetben láthatjuk, hogy
egyesek hisznek, bűnbánatot tartanak, míg mások elutasítják a tanítást.
Jézus hirdeti a mennyek országának örömhírét, közvetíti Isten üzenetét
az embereknek. Hirdette egykor és hirdeti ma is. De sajnos sokan
vannak, akik azt gondolják, hogy "ő is csak a maga nótáját fújja" és
elengedik a fülük mellett az igazság szavait.
Milyen jó lenne, ha nem csak a fülünknek tetszene Jézus tanítása, hanem
gyökeret verne szívünkben! Milyen jó lenne, ha megérintené mindannyiunk
lelkét! Milyen jó lenne, ha valóban az ő igaz tanítása irányítaná
életünket! Milyen jó lenne, ha keresztény bölcsességgel felismernénk
szavaiban az üdvözítő igazságot!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép,
jó és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami
hamis, ami rút, ami rossz. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk,
hogy jó gazdái lehessünk ennek a világnak. Ne szennyezzenek be minket
gonosz indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj
nekünk, hogy gyermekek és felnőttek egyre jobban megértsük: szükségünk
van arra, hogy világos ismereteink legyenek, de csak akkor leszünk
igazán emberek, ha tiszta a szívünk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170920.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 19., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-09-19

2017. szeptember 19. - Kedd

Abban az időben: Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai és
nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett,
halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan
kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és
így szólt hozzá: "Ne sírj!" Azután odalépett a koporsóhoz, és
megérintette azt. Erre a halottvivők megálltak. Ő pedig így szólt:
"Ifjú, mondom neked, kelj föl!" A halott felült, és beszélni kezdett.
Ekkor Jézus átadta őt anyjának.
Lk 7,11-17
Elmélkedés:
Szent Lukács evangélista művében észreveszünk bizonyos fokozatosságot
Jézus isteni hatalmának, erejének bemutatása során. A tegnapi
evangélium szerint egy még élő, de már halálán lévő személyt gyógyított
meg, a pogány katonatiszt szolgáját. Ebben az esetben még egyértelműen
gyógyításról, gyógyító csodáról beszélhetünk.
A mai evangéliumi részlet ennél is továbbmegy, itt már egy halott
feltámasztásáról van szó. A fiú halála nyilvánvaló, hiszen már a
temetőbe kísérik őt. Ebben az esetben nincs szükség arra, hogy bárki,
például a halott ifjú édesanyja kérje Jézus segítségét. Emberileg nézve
nem is volna értelme egy ilyen kérésnek, mert az emberek ugyan lassan
megismerik az Úr gyógyító hatalmát, de azt elképzelni sem tudják még,
hogy akár a halottakat is vissza tudja hívni az életre. Jézus tehát
önállóan cselekszik, amikor látja a gyászmenetet és rögtön felismeri,
hogy az özvegy azt a személyt veszítette el egyetlen fiában, akire idős
korában számíthatott volna, mint gondviselőjére. Jézus megkönyörül
rajta, megesik rajta a szíve, és visszaadja számára fiát, feltámasztva
őt a halálból.
Keresztény emberként nem azt kívánjuk, hogy a földi életünk tartson
örökké, hanem a mennybe szeretnénk eljutni. Hitünk szerint Istennek
hatalma van életet adni. Éljünk úgy, hogy méltók legyünk az üdvösségre!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add, hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts
egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs
foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés
fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen
minket szent Fiad!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170919.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 18., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-09-18

2017. szeptember 18. - Hétfő

Amikor Jézus a néphez intézett beszédét befejezte, Kafarnaumba ment.
Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit ura nagyon kedvelt.
A szolga már a halálán volt. A százados, aki hallott Jézusról, elküldte
hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, és gyógyítsa
meg a szolgáját. Amikor ezek odaértek Jézushoz, kérlelték őt:
"Megérdemli, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, és a
zsinagógát is ő építtette nekünk."
Jézus tehát velük ment. Amikor már nem messze voltak a háztól, a
százados eléje küldte barátait ezzel az üzenettel: "Uram, ne fáradj!
Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Éppen ezért nem tartottam
magamat méltónak arra sem, hogy hozzád menjek. Csak egy szót szólj, és
meggyógyul a szolgám. Bár magam is alárendelt ember vagyok, alattam is
szolgálnak katonák. S ha azt mondom az egyiknek: "Menj!" - akkor
elmegy, ha a másiknak meg azt mondom: "Jöjj ide!" - akkor odajön, vagy
ha a szolgámnak szólok: "Tedd meg ezt!" - akkor megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott. Megfordult, és így szólt az
őt követő tömegnek: "Mondom nektek, nem találtam ekkora hitet
Izraelben." Amikor a küldöttek hazaértek, a beteg szolgát egészségesnek
találták.
Lk 7,1-10
Elmélkedés:
Jézus csodáinak leírásakor az evangélisták először bemutatják a
betegséget, amelyet a beteg személy kérése követ a gyógyulás
reményében. Ezt követően történik meg a csoda, majd pedig annak
bemutatása, hogy a betegségnek immár semmi nyoma sincs.
A mai evangéliumban olvasott történet egy olyan esetet mond el,
amelyben nem a gyógyítás ténye áll a középpontban, hanem annak hite,
aki Jézushoz fordul, jelen esetben a pogány katonatiszt hite. "Uram,
nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj" - fordul Jézushoz a pogány
százados, aki tehát önmagát érdemtelennek nevezi. Azért is érdemes
odafigyelnünk ezekre az őszinte és alázatot sugárzó szavakra, mert a
jelenlévő zsidó elöljárók méltónak tartják a katonatisztet arra, hogy
Jézus teljesítse kérését, meggyógyítsa a szolgáját, mert sok jót tett a
zsidó néppel és a zsinagógát is ő építtette.
Jézus megteszi, amit a katona kér, meggyógyítja szolgáját. Úgy tűnik,
hogy Jézus szerint is megérdemli a százados a jócselekedetet, de nem
ugyanazért, tehát nem a tetteiért tartja méltónak őt, mint a zsidók,
hanem a hitéért. A katona ugyanis egyértelműen kifejezi kérésével, hogy
hisz Jézusban, hisz az ő gyógyító erejében és hisz Jézus halált legyőző
isteni hatalmában.
A szentmisében a szentáldozást megelőzően a százados szavait imádkozva
készülünk a Krisztussal való találkozásra. Uram, nem vagyok méltó, hogy
hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem.
Engem mi tesz méltóvá, hogy Jézus hozzám jöjjön?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Az Egyház közösségében mindannyian
megtapasztalhatjuk az üdvösséget, amelyet te a mennyei Atyától hoztál
el nekünk és megérezhetjük az Atya szeretetét. Te azt kérted
tanítványaidtól és azt kéred tőlünk, hogy úgy szeressük egymást,
ahogyan te szeretsz minket. Napjainkban is szükséged van apostolokra,
akik készek a szolgálatra. Szükséged van tanúkra, akik küldötteidként
szeretetedet közvetítik. Adj nekünk apostoli lelkületet, hogy a
szeretet tanúi, szereteted hirdetői legyünk! Vezess minket az
evangélium hirdetésének útján és mutass nekünk utat az üdvösség felé!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170918.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 17., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-09-17

2017. szeptember 17. - Évközi 24. vasárnap

Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: "Uram, ha
vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?" Jézus így felelt: "Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart
számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki
tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és
mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga
leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelemmel irántam, mindent
megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt
még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik
szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni
kezdte: Add meg, amivel tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte, és
kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett,
hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak.
Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így
szólt hozzá: Te, gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden
tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is
megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És
az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent,
amivel tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta
szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének."
Mt 18,21-35
Elmélkedés:
Bocsáss meg!
A mai evangéliumban Péter apostol a megbocsátással kapcsolatban kérdezi
Jézust, aki válaszul egy példabeszédet mond. A gonosz szolga, akinek az
úr elengedte nagy tartozását, szolgatársának egy kisebb adósságot sem
volt hajlandó elengedni. Az úr irgalmas volt, de a szolga kegyetlenül
viselkedett, amiért el is nyerte büntetését a történet befejezésében. A
hasonlat mondanivalója világos számunkra: bocsássunk meg az ellenünk
vétő embertársainknak, hogy mi is számíthassunk Isten irgalmára!
A hétköznapi életben számtalanszor mondjuk: "Ne haragudj! Bocsáss meg!
Elnézést! Bocsánat!" Egyszerűbb helyzetekben, amikor nem történt
szándékos sértés, könnyen kimondjuk e szavakat, és a válasz is
ugyanilyen könnyen érkezik: "Nem történt semmi. Nincs semmi gond." Egy
pillanatnyi zavar vagy váratlanul adódó kellemetlen helyzet feloldására
alkalmasak ezek a szavak. Más a helyzet, amikor komolyabb sértésről,
megbántásról van szó. Ilyenkor nehezebb a bocsánatkérő szavak kimondása
és a megbántott személy részéről a megbocsátás is. Ilyenkor mindig a
két személy jövőbeli kapcsolata forog kockán. Meddig tudja az egyik fél
magában hordozni azt a terhet, hogy megbántotta embertársát, barátját,
házastársát vagy munkatársát és nem kért tőle bocsánatot? És meddig
tudja a sértett személy magában hordozni annak terhét, hogy nem tudott
szívből megbocsátani?
Helyes az a törekvés, ha az összekuszálódott, megromlott kapcsolatokat
minél előbb próbáljuk helyrehozni. A tétlen várakozás, a bocsánatkérés
halogatása nem fogja helyrehozni a hibát. A tüskét érdemes mielőbb
kihúzni. Így is időbe fog telni a seb gyógyulása, de ha ki sem húzzuk,
akkor elfertőződik, elmérgesedik. Ugyanakkor bizonyos esetekben idő
kell a bocsánatkéréshez és időre van szükség a megbocsátáshoz. Ha
valaki nem látja be mindjárt az elején, hogy hibázott, megbántotta a
másikat, és úgy gondolja, hogy neki van igaza, akkor időt kell adni
számára, hogy átgondolja a történteket, belássa saját hibáját és ezt
követően kérjen bocsánatot. A másik oldalon szintén előfordulhat az,
hogy valakit annyira váratlanul ért vagy annyira érzékenyen érintett a
sértés, hogy hiába kérnek tőle bocsánatot, ő nem képes azonnal túllépni
a helyzeten. Időre van szüksége ahhoz, hogy kiengesztelődjön azzal, aki
megbántotta őt. Bármelyik oldalon is állunk egy adott élethelyzetben,
mindig tanúsítsunk türelmet, adjunk időt, lehetőséget a másik
személynek. A vádaskodás, a másik személy hibáztatása, a magunk
igazához való túlzott ragaszkodás nem fog előbbre vinni és nem fog
segíteni a probléma megoldásában. A hamar alkotott ítélet ritkán
szokott helyesnek bizonyulni. A hamar alkotott ítélet szinte kivétel
nélkül egyoldalú, amely csak az egyik fél szempontjából nézi a
történteket és nem veszi figyelembe a másik személyt. Ne legyünk
biztosak a magunk ítéletében, ha közben meg sem hallgatjuk a másik
felet, nem is törekszünk arra, hogy megértsük őt.
A megbocsátás nem gyengeség és a megbocsátás nem abból fakad, hogy
tehetetlenek vagyunk a másik személyben lévő rosszal szemben. Isten sem
ilyen lelkülettel bocsát meg nekünk, hanem azért, hogy kinyilvánítsa
szeretetét és így helyreálljon a vele való kapcsolatunk. Tanuljuk meg
Istentől az irgalmas lelkületet!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, irgalmas Atyánk! Hisszük, hogy a szeretet erősebb a bűnnél. A
tőled tanult szeretet vezet bennünket a törekvésben, hogy békében
éljünk veled, a mi Atyánkkal és embertársainkkal. Irgalmas jóságod és
megbocsátó szereteted legyen példa számunkra, hogy mindig készek
legyünk szeretetből, tiszta szívvel megbocsátani. Taníts minket igazi
nagylelkűségre!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170917.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum