2013. június 1., szombat

[Evangelium] 2013-06-01

2013. június 1. – Szombat

Abban az időben: Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a
templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép
elöljárói, és megkérdezték tőle: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta
neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?"
Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és
akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem.
János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől? Válaszoljatok
nekem!"
Erre tanakodni kezdtek egymás között. Így okoskodtak: „Ha azt mondjuk: „A
mennyből volt", azt fogja felelni: „Hát akkor miért nem hittetek neki?"
Mondjuk talán azt, hogy Az emberektől?" Féltek azonban a néptől, mert
mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt
válaszolták: „Nem tudjuk." Jézus erre azt felelte: „Akkor én sem mondom
meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket."
Mk 11,27-33

Elmélkedés:

Honnan való Jézus hatalma? – teszik fel a kérdést a farizeusok a mai
evangéliumban, de ő nem árulja el nekik. Tanítványainak viszont többször
beszélt arról, hogy Istentől jött, és azt a küldetést tejesíti, amit az
Atya rábízott. Megtehette volna, hogy az őt kérdező vallási vezetőknek
egyértelmű választ ad, de nem tette meg, nem beszél küldetéséről és
származásáról azoknak, akik nem hisznek benne. Az evangéliumokban többször
találkozunk azzal, hogy az írástudók és a farizeusok ellenséges szándékkal
kérdezik Jézust, s ezért nem méltók arra, hogy megismerjék Isten
országának titkait. Miért is kíváncsiak a farizeusok Jézus hatalmára?
Talán befolyásukat féltik. Talán attól tartanak, hogy a vallási élet
irányítása kicsúszik kezükből. Talán éppen a hatalmukat féltik, s annak
esetleges elvesztése miatt aggódnak. Jézusban olyan személlyel
találkoznak, akinek hatása van a népre, és az emberek szívesen hallgatnak
rá. A farizeusok nem értik Jézus hatalmát, hiszen az egészen más jellegű,
mint az ő evilági hatalmuk. Jézus Istentől származó hatalmának elismerése
saját hatalmuk elvesztését is jelentette volna. Milyen Jézus hatalma? Ő
nem gazdasági, politikai vagy katonai hatalommal rendelkezik, hanem isteni
hatalommal a lelkek felett. Hatalma van a bűnök megbocsátására, a betegek
meggyógyítására és a gonosz lelkek kiűzésére. Hiszek-e Jézus isteni
hatalmában? Hiszem-e, hogy képes megbocsátani bűneimet?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak
neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád
és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek
minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát
neked és dicsőítsen téged.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130601.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 31., péntek

[Evangelium] 2013-05-31

2013. május 31. – Péntek

Miután Jézus a tömeg örömujjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a
templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett. Mivel már
esteledett, a tizenkét apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap
eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő
fügefát. Elindult feléje, hátha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor
odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés
ideje. Ekkor így szólt: „Senki se egyék rólad gyümölcsöt soha többé!"
Tanítványai is hallották ezt.
Nemsokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte
kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a
galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit
is keresztülvigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: „Hát nem azt
tanítja az Írás: „Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi
majd?" Ti pedig rablók barlangjává tettétek." Amikor a főpapok és az
írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét.
Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor
beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost.
Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy
tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt hozzá:
„Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt!" Jézus ezt
válaszolta nekik: „Higgyetek az Istenben! Bizony mondom nektek, ha valaki
azt mondja a hegynek: „Emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe", és nem
kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban
úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek,
hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök,
bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei Atyátok is
megbocsássa bűneiteket! Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei
Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket."
Mk 11,11-26

Elmélkedés:

A fügefa megátkozásának elbeszélését a jeruzsálemi templom megtisztítása
és az ott tartózkodó kereskedők kiűzése követte. Mindkét esetben Jézus
türelmetlenségével találkozunk. A termést nem hozó fügefa esetében
látszólag nem jogos Jézus felháborodása, hiszen még nem érkezett el a
fügeérés ideje. A tavasz kezdetén nem lehet érett gyümölcsöket találni
egyetlen fán sem, ezt nem lehet elvárni.
A templom esetében már teljesen jogos Jézus felháborodása, egyetértünk
cselekedetével, mert az Isten házában nincs helye semmiféle kereskedelmi
tevékenységnek, még akkor sem, ha olyan állatokat árultak ott a
kereskedők, amik az áldozatokhoz voltak szükségesek. A templom nem
vásárcsarnok, hanem az imádság háza, az igaz Isten imádásának helye.
Jézus türelmetlenségének az lehet az oka, hogy új idő kezdődik, elérkezett
a Messiás ideje. Jézus mindkét cselekedete annak jelképes megerősítése,
hogy elkezdődött a messiási idő. A Messiás új korszakot nyit, új időt kezd
az emberiség életében. Nem tűrheti tovább, hogy a templomhoz és az ott
zajló istentiszteleti szertartásokhoz méltatlan cselekedeteket végezzenek
egyesek a templomban. A Messiásnak joga van számon kérni, hogy termett-e
gyümölcsöt a fa, miként az emberektől is számon kéri cselekedeteiket. Az
Isten által meghatározott időben kell elszámolnunk képességeinkről, időnk
felhasználásáról, arról, hogy életünkben a jócselekedetek gyümölcsét
teremtük-e. Készen állok-e, hogy Istennek elszámoljak lelki életem
gyümölcseiről?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, föltámadt Urunk! Te a szívet nézed és nem a külsőt. Lelkünk mélyén
néha így szólítunk meg: Jézus Krisztus, nem vagyok méltó hozzád, de
egyetlen szavadtól megnyugszik, gyógyulást talál a lelkem. Krisztusunk, te
nem vagy kínjaink és aggodalmaink okozója, mint inkább állandó jelenléted
felkelti szívünkben a Veled való közösség örömét.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130531.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Elkészült újabb könyvem, amely 3 év (2011-2012-2013.) vasárnapi és
ünnepnapi evangéliumi elmélkedéseit tartalmazza. A könyv 3 kötete június
közepén jön ki a nyomdából.
Az e-vangélium olvasói már most megrendelhetik kedvezményes áron. Aki
2013. június 6., csütörtök éjfélig elküldi rendelését, 2 kötet áráért
juthat hozzá mindhárom kötethez.
A könyv rendelése: Kattintson a linkre, majd az űrlapot kitöltve küldje el
a küldés gomb segítségével. (A link biztonságos, még akkor is, ha esetleg
a böngésző mást jelez.)
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dENKYlJXZzZHSWo5V0htMGlYZ1I4TWc6MA
Köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. május 30.
Horváth István Sándor: A hit forrása Ára: (1500 Ft/kötet) A-B-C kötet
együtt: csak 3000 Ft + 800 Ft postaköltség Magyarországra.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 30., csütörtök

[Evangelium] 2013-05-30

2013. május 30. – Csütörtök

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor
tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak
koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti
Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj
rajtam!" Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban
kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!
Jézus megállt, és így szólt: „Hívjátok ide!" Odaszóltak a vaknak:
„Bátorság! Gyere, téged hív!" Az eldobta köntösét, felugrott és odament
Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?" A vak ezt
Felelte: „Mester, hogy lássak." Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited
megmentett téged." Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az
úton.
Mk 10,46-52

Elmélkedés:

Bartimeus, a Jerikóban élő vak koldus nagy lármát csinál, hogy felhívja
magára Jézus figyelmét. Az emberek el akarják hallgattatni: Maradj
csendben! Ne kiabálj! Ne kelts feltűnést! Ha eddig csendben voltál, most
se kiáltozz!
Már csak ez hiányzott a vaknak. Elérkezett élete nagy lehetősége és most
maradjon csendben? Itt közeledik Jézus, akiről az a hír járja, hogy meg
tudja gyógyítani a betegeket, és most hallgasson? Az emberek azt várják
Bartimeustól, hogy engedje Jézust továbbmenni. Ő viszont éppen ezt nem
akarja. Ő meg akar gyógyulni. Meg szeretné állítani Jézust, hogy
meggyógyuljon a szeme és lásson. Ha most engedi, hogy Jézus továbbmenjen,
akkor örökre vak marad. Kiáltozása eredménnyel jár, Jézus megáll, magához
hívja és visszaadja a szeme világát.
A csodás gyógyítás alkalmával Jézus érdekes kijelentést tesz: „Menj, a
hited megmentett téged" (Mk 10,52). A hit, mint a gyógyulás feltétele
számos csodánál megjelenik. A vakok meggyógyítása különösen is kiemelkedik
a gyógyulások sorából, hiszen a vakságból a látásra jutás a hitetlenségből
a hitre jutást jelképezi. A hitetlenség lelki vakságot jelent, a hit pedig
egy új látásmódot, amit Isten ad.
Észreveszem-e életem nagy lehetőségét, amikor Isten közeledik hozzám?
Meglátom-e Jézus személyében Megváltómat, aki megszabadít a bűntől, a
lelki vakságtól? Felismerem-e a hit ajándékozóját? Akarok-e látni és
hinni?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Olykor nem érzem közelséged, nem hallom hangod, nem
látlak téged, nem ismerem fel szándékaidat és nincs erőm engedelmeskedni.
Naponta küzdök hibáimmal és gyengeségeimmel, bűneim a mélybe taszítanak. A
lelki mélység és sötétség rettenetes állapotából emelj fel engem! Erősítsd
hitemet, hogy bátran megvalljalak téged, és irántad érzett szeretetem
mindig hozzád vezessen és kössön!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130530.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Elkészült újabb könyvem, amely 3 év (2011-2012-2013.) vasárnapi és
ünnepnapi evangéliumi elmélkedéseit tartalmazza. A könyv 3 kötete június
közepén jön ki a nyomdából.
Az e-vangélium olvasói már most megrendelhetik kedvezményes áron. Aki
2013. június 6., csütörtök éjfélig elküldi rendelését, 2 kötet áráért
juthat hozzá mindhárom kötethez.
A könyv rendelése: Kattintson a linkre, majd az űrlapot kitöltve küldje el
a küldés gomb segítségével. (A link biztonságos, még akkor is, ha esetleg
a böngésző mást jelez.)
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dENKYlJXZzZHSWo5V0htMGlYZ1I4TWc6MA
Köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. május 30.
Horváth István Sándor: A hit forrása Ára: (1500 Ft/kötet) A-B-C kötet
együtt: csak 3000 Ft + 800 Ft postaköltség Magyarországra.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 29., szerda

[Evangelium] 2013-05-29

2013. május 29. – Szerda

Abban az időben: Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus
elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt.
Jézus ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni,
hogy mi vár reá. „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a
főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak,
és azok kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra
feltámad."
Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János, odamentek Jézushoz, és ezt mondták
neki: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk!" Ő
megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?" Ezt felelték: „Add meg
nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te
dicsőségedben."
Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek! Tudtok-e inni a kehelyből,
amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel,
amellyel én megkeresztelkedem?" Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!"
Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s
a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De
hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely
azokat illeti, akiknek készült."
Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.
Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy
akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető
embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen! Ha
valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni,
legyen mindenkinek a szolgája! Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy
szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul
sokakért."
Mk 10,32-45

Elmélkedés:

Mindennapjaink során sokszor megfigyelhetjük az emberek tolakodását,
helyezkedését. Mindenki első szeretne lenni, mintha csak attól félne, hogy
valami fontosról lemarad. Az iskolában a tanulók között gyorsan kialakul a
versengés szelleme, de a munkahelyeken is megtapasztalható ez a
gondolkodásmód. Korunk, amely általában nagyra értékeli az emberi
teljesítményt, kedvez a versengés szelleme kialakulásának. Mert ki akarna
az utolsó lenni? Ki szeretne mindig csak a többiek mögé beállni?
Jézus viszont egészen más lelkületre tanítja követőit. Ezt kéri a mai
evangéliumban: „Ha valaki első akar lenni, legyen az utolsó, és
mindenkinek a szolgája!" (Mk 10,44). Kijelentésének előzménye, hogy még
legközvetlenebb tanítványai, az apostolok körében is jelen van a
versengés. Azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb közülük, ki érdemli meg
jobban az első helyet. Amikor Jézus észreveszi versengésüket, azonnal a
szolgálatról kezd nekik beszélni. Világossá teszi számukra, hogy nem
törekedhetnek uralkodásra, hanem hozzá hasonlóan szolgálniuk kell. A
szolgálatban a mi Urunk önmagát állítja az apostol elé és elénk is. Ő „nem
azért jött a világba, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és
életét adja váltságul sokakért" (Mk 10,45). Tanuljuk meg Jézustól a
szolgálat lelkületét! Ne féljünk életünket mások szolgálatába állítani!
Legyen önzetlen a szolgálatunk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a
napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat
barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat,
hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid
beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek
szükségük van rám. Boldog Kalkuttai Teréz

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130529.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 28., kedd

[Evangelium] 2013-05-28

2013. május 28. – Kedd

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és
ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged."
Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az
evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit
vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért,
anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő
világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az
utolsókból pedig elsők."
Mk 10,28-31

Elmélkedés:

Amit a gazdag ifjú (tegnapi evangélium) nem tudott megtenni, mert
hiányzott volna számára a gazdagság által nyújtott evilági kényelem és
előny, az apostolok megteszik. Ők mindenről lemondanak, hogy Jézus
tanítványai lehessenek. Ma róluk olvasunk. Apostoltársai nevében Péter ezt
mondja Jézusnak: „Mi mindent elhagytunk és követtünk téged, mi lesz a
jutalmunk?" (Mk 10,28).
A lemondás azt jelenti, hogy egy nagyobb jó reményében lemondanak arról,
ami korábban fontos, értékes volt számukra. A lemondás minden esetben
feltételezi a bizalmat, hogy Isten az elhagyott személyek, dolgok helyett
új örömöt, új boldogságot biztosít. A lemondás szabadon vállalt szolgálat
az üdvösség érdekében. És itt van a válasz a jutalom kérdésére. Jézus nem
evilági gazdagságot, anyagi biztonságot ígér, hanem örök életet.
Munkánkért, fáradozásainkért megfelelő fizetést várunk, vagy önként
végzett szolgálatunkért legalább szóbeli elismerést. Van-e nagyobb
jutalom, elismerés az örök életnél, amit egyedül Isten adhat meg nekünk?
Szeretetet és boldogságot várunk az emberektől, akik közel állnak hozzánk.
Vajon van-e nagyobb boldogság, mint amit maga Jézus ad, és létezik-e
nagyobb szeretet Krisztus szereteténél?
Kész vagyok-e lemondani mindenről és elhagyni mindent Krisztus követéséért
és az általa adott örök üdvösségért? Kész vagyok-e életemet Isten és az
emberek szolgálatára szentelni? Ha mindent odaadok Istennek, mindent
megkaphatok tőle. Mindent, ami boldogságomhoz kell és magát az üdvösséget.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy használjam e
világ javait, mintha nem használnám. Add, hogy értelmem bizonyos belső
érzékével meg tudjam különböztetni azokat a dolgokat, amelyekre szükségem
van, azoktól, amelyek csak élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti
dolgokkal csak ideiglenesen foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben,
de ugyanakkor örök vággyal öleljem át az örök valóságokat. Clairvaux-i
Szent Bernát

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130528.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim! Figyelmetekbe ajánlom az alábbi programot. István atya
Ez az a nap! 2013. Időpont: 2013. június 1. szombat. Helyszín: Budapest
Sportaréna. Program, információ, jelentkezés a www.ezazanap.hu oldalon.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 27., hétfő

[Evangelium] 2013-05-27

2013. május 27. – Hétfő

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki,
térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy
elnyerjem az örök életet?" Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak?
Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj
házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és
anyádat!" Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora
ifjúságomtól fogva."
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még
belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így
kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!" Ennek hallatára ő
elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,;Milyen nehezen jut
be a gazdag az Isten országába!" A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus
azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten
országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni
az Isten országába." Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették
egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus rájuk nézett, és folytatta:
„Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden
lehetséges."
Mk 10,17-27

Elmélkedés:

A gazdag ifjú történetét olvasva az jut eszünkbe, hogy ez a találkozás
másként is végződhetett volna. Minden szépen indul, jó szándék vezeti a
fiút, de a pénz, a vagyon miatt elromlik minden. Jézus ugyanis azt kéri az
ifjútól, hogy adja el mindenét, és vagyonát ossza szét a szegényeknek.
Mivel nagy vagyona volt és jobban ragaszkodott hozzá, mintsem lemondjon
róla Jézus követésének kedvéért, inkább távozott. Márk evangélista
megemlíti az ifjú szomorúságát, amikor szembesül Jézus kérésével. Ha ilyen
ára van Krisztus követésének, akkor ő inkább nem vállalja. Hiába ismerte
és tartotta meg a vallási törvényeket, amelyek az örök élet felé
segítették volna, a gazdagság elvette szabadságát, elvette tőle az örök
üdvösség felé törekvés vágyát.
Mennyi földi dolog köti le figyelmünket és fékezi erőinket! Mennyi evilági
értékben bízunk, mintsem Istenre bíznánk magunkat! A gazdag ifjú
történetéből megértjük, hogy a törvények ismerete, hitünk szóbeli
megvallása nem elegendő az üdvösséghez. A gazdagság nem önmagában rossz,
de be kell látnunk, hogy akadály lehet az üdvösség felé törekvő ember
számára. Olyan akadály, amely visszafordítja őt. Természetesen az sem jó,
ha valaki teljes nyomorúságban, nélkülözésben él.
A keresztény lelkület az, ha mindent Isten adományaként fogadunk és
megtanuljuk a földi javak helyes használatát. Ekkor tiszta szívvel
imádkozhatjuk, ami a Példabeszédek könyvében áll: „Se szegénységet, se
gazdagságot ne adj nekem, Uram! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy
jóllakva meg ne tagadjalak. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne
gyalázzam Istenem nevét!" (Péld 30,8-9).
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! A hitben való megerősödés és megújulás kegyelméért
fordulunk hozzád. Elismerjük, hogy erős hitre van szükségünk ahhoz, hogy
bátran teljesítsük azt a küldetést, amit te adsz nekünk. Rólad, életünk
értelméről, középpontjáról és végső céljáról akarunk tanúságot tenni a
világban, hiszen az embereknek szüksége van szereteted megismerésére és
megtapasztalására.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130527.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Örömmel írom a Napi e-vangélium olvasóinak, hogy pünkösdtől elérhető
androidos vagy iOS okostelefonokra az evangelium365 alkalmazás. Keressétek
a Google Play és az App Store boltokban evangelium365 néven. Töltsétek,
használjátok, ingyenes!

1. Újdonság, hogy immár itt is meghallgatható a napi e-vangélium. Az
ébresztő funkció segítségével az örömhírre lehet ébredni. A napi
üzeneteket el lehet menteni a kedvencek közé és meg is lehet osztani
másokkal a tartalmat. Észrevételeket, fejlesztési javaslatokat, építő
jellegű ötleteket a zalalovo@gmail.com címre küldhettek. Én olvasom a fiók
leveleit.

2. Az új mobilalkalmazás népszerűsítéséhez készült plakát innen tölthető
le: http://zalalovo.plebania.hu/letoltesek/dokumentumok . Plébániák és
templom számára küldök plakátot. Aki egyéb helyeken (pl. könyvtár, iskola)
szeretné kitenni, nyomtatott változat kérhető a zalalovo@gmail.com címen a
név, a postacím és a darabszám megadásával.

3. Az idei Tömegkommunikációs Világnapra még XVI. Benedek küldött
üzenetet. Néhány mondatot idézek belőle, amelyek pontosan azt igazolják,
amit 9 éve teszek: a világhálón is hirdetni kell az evangéliumot. Egyes
gondolatok mintha éppen a mi kezdeményezésünkről szólnának. Nagy
megerősítés ez kis csapatunknak.
"A közösségi hálók fejlődése elkötelezettséget igényel. ... A hívők
vágynak arra, hogy megosszák Jézus üzenetét és az emberi méltóság
értékeit, amelyeket az ő tanítása előmozdít. ...A hívők egyre inkább
érzékelik, hogy ha az Örömhírt nem terjesztjük a virtuális környezetben,
akkor sokak életéből hiányozhat, akik számára ez az egzisztenciális tér
fontos. A virtuális környezet nem egy párhuzamos vagy tisztán virtuális
világ, hanem sok ember mindennapi életének része, főleg a fiatalabbakénak.
... Az új nyelvezet használatának készsége nem annyira azért fontos, hogy
lépést tartsunk a korral, hanem pontosan azért, hogy az evangélium
végtelen gazdagsága olyan kifejezési formákat találhasson, amelyek el
tudnak jutni mindenkinek az értelméhez és a szívéhez. ... Végső soron az
evangélium megosztása azért tud gyümölcsöt hozni, mert Isten Igéje
megérinti a szíveket saját erejéből, mielőtt még mi bármi erőfeszítést is
tettünk volna. Az Isten művének hatékonyságába vetett bizalomnak mindig
felül kell múlnia minden az emberi eszközök használatába vetett
biztonságérzetünket. ... A hálók megkönnyítik a lelkiségi és liturgikus
anyagok megosztását, elősegítve, hogy az emberekben megerősödjön a
testvéri közelség érzése imádságuk során azokhoz, akik ugyanazt a hitet
vallják, mint ők. ... Léteznek közösségi hálók, amelyek a virtuális
környezetben lehetőséget kínálnak a ma emberének az imádságra, az Isten
Igéjének elmélkedésére vagy megosztására. De ezek a hálók megnyithatják a
kapukat a hit más dimenzióira is. Sokan ugyanis éppen egy kezdetben on
line kapcsolatfelvételnek köszönhetően kezdik felfedezni a közvetlen
találkozás, a közösségi tapasztalat vagy akár a zarándoklat fontosságát,
amelyek mindig fontos elemek a hit útján."
A teljes üzenet itt érhető el:
http://zalalovo.plebania.hu/letoltesek/dokumentumok

E-vangelizációs programjaink az alábbi módokon továbbra is támogathatók. A
csapat nevében köszönöm az adományokat! Köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik eddigi munkáink megvalósítását adományaikkal segítették!
Istennek legyen hála mindenért!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor) 2013. május 24.

Evangelizáció támogatása
Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
E-vangélium
Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003 BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Sárga postai csekk kérhető a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Írja meg
nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy ez
e-vangélium támogatásához kér csekket.
Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. május 26., vasárnap

[Evangelium] 2013-05-26

2013. május 26. – Szentháromság vasárnapja

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm
volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság
Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog
beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni
nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit
majd hirdet nektek."
Jn 16,12-15

Elmélkedés:

Élet a Szentháromságban
A keresztény művészek számára minden korban nehézségek okozott, hogy
miként ábrázolják a Szentháromságot. Hogyan lehet a három személyben
létező egyetlen Istent ábrázolni? A probléma megoldására többféle kísérlet
történt, amelyek nem mindegyike nevezhető sikeresnek. Jó megoldásnak
tartom viszont azt a középkori ábrázolásmódot, amikor a három isteni
személy egymás mellett áll és egyetlen palást takarja, fogja össze őket.
És talán ebből továbblépve születik meg bennem a gondolat, hogy ezt a
palástot Isten ránk, emberekre is kiterjeszti, amikor meghív bennünket,
hogy vele éljünk.
A mai vasárnapon arra a hitigazságra figyelünk, amely szerint egy Isten
van, aki három személy: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mély tartalmú
hitigazság ez, de talán helyesebb hittitokról beszélnünk, amelyet az
emberi értelem felfogni képtelen. Mindaz, amit a Szentháromságról tudunk,
azaz a három isteni személy létezéséről, tevékenységéről és kapcsolatáról
ismert számunkra, nem emberi értelmünkkel felfedezett valóság, hanem az
isteni kinyilatkoztatás által felfedett igazság.
Földi élete, illetve nyilvános működése során Jézus sokat beszélt arról,
hogy ő az Atya küldötte. Tőle tudjuk tehát, hogy van Atya, aki az egész
világ teremtő Ura és gondviselője. Szintén tőle tudjuk, hogy ő a Fiúnak az
Atyja. Kettejük kapcsolatáról többek között így tanít: „Senki sem ismeri a
Fiút, csak az Atya, és senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú, és az,
akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni" (Mt 11,27). Ebben már benne van,
hogy nem is tudnánk a mennyei Atyáról, ha Jézus nem fedte volna fel
számunkra. Más helyen pedig arról tanít, hogy az a küldetése, hogy
megismertesse az Atyát az emberekkel, illetve, hogy ő a láthatatlan Isten
képmása (vö. Kol 1,15). A második isteni személyt, azaz a Fiút, Jézus
Krisztust, az ő életéből ismerhetjük meg, amelyet az evangéliumok
rögzítenek. Küldetésének legfontosabb eleme az ő megváltó kereszthalála és
feltámadása. Meghalt értünk és Isten feltámasztotta a halálból, hogy
minket embereket megváltson és üdvözítsen. A harmadik isteni személy, a
Szentlélek eljövetelét Jézus ígérte meg még mennybemenetele előtt. A
Szentlélek az Atyától a Fiú nevében jön el pünkösd napján, tanúságtételre
indítja az apostolokat és az Egyházzal marad, hogy éltesse és
megszentelje.
Azt, hogy a keresztények hisznek a Szentháromságban, mi sem jelzi jobban,
minthogy a kezdetektől fogva szerepel a keresztség kiszolgáltatásakor,
valamint az igehirdetésben és az imádságokban.
A mai ünnep evangéliuma Jézus búcsúbeszédének egy rövid részlete, amelyben
az isteni személyekről beszél. Megtudjuk, hogy földi életében Jézus az
Atya megdicsőítésére törekedett. Engedelmességével, amely legfőképpen a
szenvedések és a halál vállalásában mutatkozott meg, az Atyának szerzett
dicsőséget, aki aztán azzal dicsőítette meg a Fiút, hogy feltámasztotta a
halálból. A Szentlelket azért küldi el, hogy küldetését befejezze,
beteljesítse a világban azáltal, hogy a benne hívőket elvezeti a teljes
igazságra, elvezeti az üdvösségre.
Soha ne gondoljuk, hogy a Szentháromság tőlünk végtelen távolságban éli
életét! Akik megkeresztelkedtünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében,
közvetlen kapcsolatban vagyunk vele. A keresztség által az Atya
gyermekeivé, a Fiú testvéreivé, a Szentlélek templomává váltunk. Miként a
szentháromsági személyek kapcsolatának lényege a szeretet, úgy Istennel
való kapcsolatunk alapja is a szeretet. Éljünk a Szentháromságban! Éljünk
Isten szeretetében!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk! Te nem csupán szeretetet érzel a teremtmények, s
köztük legfőképpen irántunk, emberek iránt, hanem te magad vagy a
szeretet. Amikor téged keresünk, mindig a szeretetet keressük. Amikor
téged akarunk egyre jobban megismerni, akkor a szeretetet akarjuk
megismerni. Amikor utánad vágyakozunk, végső soron a szeretetre, a
tökéletes szeretetre vágyakozunk. Ébressz rá minket arra az igazságra,
hogy amikor meghívsz minket a veled való életre, akkor a szeretetben való
életre hívsz bennünket! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130526.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim! Figyelmetekbe ajánlom az alábbi programot. István atya
Ez az a nap! 2013. Időpont: 2013. június 1. szombat. Helyszín: Budapest
Sportaréna. Program, információ, jelentkezés a www.ezazanap.hu oldalon.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum