2011. november 26., szombat

[Evangelium] 2011-11-26

2011. november 26. – Szombat

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el
ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági
gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a
csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és
imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd
bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt."
Lk 21,34-36

Elmélkedés:

A mai evangéliummal véget ér Jézus végső időkről mondott beszéde, és a mai
nappal befejeződik az egyházi liturgikus év. Krisztus király vasárnapjától
mostanáig Jézusnak az utolsó időkben történő eljöveteléről elmélkedtünk.
A holnaptól elkezdődik az Advent, amely amellett, hogy szintén emlékeztet
Krisztus eljövendő második érkezésére, egyúttal visszaemlékeztet bennünket
Krisztus első eljövetelére, Isten Fiának az idők teljességében történt
megtestesülésére, a Megváltó világrajöttére, Jézus születésére. Ebben
időszakban arra is szeretnénk felkészülni, hogy a betlehemi Gyermek a mi
szívünkben is megszülessen Karácsony napján. Miközben visszagondolunk a
2000 évvel ezelőtti eseményre, tekintsünk előre, Jézus mostani újbóli
születésére, és kérjük őt, hogy hozza el a világba és számunkra is a hit
fényét.
Virrasszatok és imádkozzatok, mert közeledik a megváltás napja és
Üdvözítőnk születése!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Égi édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje
Krisztust, a világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség
történelmében Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az
Atya Irgalmas Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket!
Gyógyítsa meg emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon
mindörökké közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 25., péntek

[Evangelium] 2011-11-25

2011. november 25. – Péntek

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:
„Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak,
tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy
mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem
történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak."
Lk 21,29-33

Elmélkedés:

„Az én igéim el nem múlnak soha" – mondja Jézus az evangéliumban. Nem
csupán arra vonatkozhatnak az Úr ezen szavai, hogy a világ elmúlása után
is megmarad az ő tanítása, hanem arra is, hogy ebben a világban minden kor
embere számára érvényes és időszerű a krisztusi tanítás.
Jézus tanításának hallgatására és megtartására azért van szükségünk, mert
ezek az örök élet igéi számunkra. Aki tehát megszívleli mindazt, amit
Jézus mond, és ennek megvalósítására törekszik, az örök élet felé vezető
úton jár. De olyan emberek is vannak, akik nem hallgatják szívesen Jézust,
és letérnek erről az útról. A tanítás elfogadása vagy elutasítása, illetve
annak megvalósítása vagy elvetése döntő fontosságú számunkra az üdvösség
elnyerése szempontjából.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, Isten Fia, akiben az istenség teljessége lakozik, Te hívod a
megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre", bejárva az életszentség
útját. Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a Te szereteted
hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. Töltsd be őket a lelki erősség
és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra és
hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 24., csütörtök

[Evangelium] 2011-11-24

2011. november 24. - Csütörtök

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második
eljöveteléről: Amikor látjátok hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül,
tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak,
fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken
vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék
mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a
napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a
népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány
népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik.
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig
kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok
háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják,
hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek.
Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal
és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl
fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Lk 21,20-28

Elmélkedés:

Jézusnak az utolsó ítéletről mondott szavai kettős hatást váltanak ki
bennünk. Az embert egyrészt félelem fogja el azokat a rettenetes dolgokat
hallva, amelyek be fognak következni, másrészt öröm tölti el amiatt, hogy
eljön az Emberfia. Vajon melyik érzés erősebb? Vajon képes-e a közelgő
üdvösség reménye legyőzni félelmeinket? Aki hűséggel kitart Jézus mellett,
nyugodt lelkiismerettel várhatja az Úr eljövetelét. Érkezése, bár valóban
félelmetes jelek kíséretében fog bekövetkezni, mégis nagy örömet hoz majd
mindazok életébe, akik várják megváltásuk napját. Ne engedjünk a félelem
kísértésének!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.

________________________________

Aktuális:
A kedd éjfélig elküldött megrendelések már postán vannak. A szerdaiak és
későbbiek november 28-án, hétfőn kerülnek postára.

Sokszor hallom felnőttektől: "Gyerekkoromban olyan gyönyörű karácsonyok
voltak és olyan szép történeteket olvastam az ünnepek alatt." Azért
készítettem a gyerekeknek a karácsonyi könyvet (tele színes képekkel),
hogy 20-30 év múlva is ugyanezt mondják majd a felnőttek. :-)
István atya

Kedves barátaim!
Megjelent A betlehemi pásztor című képes gyermekkönyvem. A kötet
történetei egy gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A
sok-sok színes rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900 Ft + postaköltség: 100 Ft/db Magyarországra (külföldre
jelentősen több).
A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem
kapható). A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 23., szerda

[Evangelium] 2011-11-23

2011. november 23. - Szerda

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek
sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a
szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is
ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál
sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket."
Lk 21,12-19

Elmélkedés:

Jézus a rájuk váró nehézségekre és üldözésekre figyelmezteti tanítványait,
arra bátorítva őket, hogy mindezek ellenére őrizzék meg hitüket és
maradjanak vele közösségben. Fontos azt is látni, hogy az üldözések éppen
a Jézusban való hitük miatt fogják érni a tanítványokat, tehát nem saját
személyük miatt. Mennybemenetele előtt Jézus megígérte, hogy a világ
végéig tanítványaival. Ígérete arra is vonatkozik, hogy a végső idők
megpróbáltatásai közepette sem hagyja el őket, hanem velük lesz. E
jelenlét az, ami igazi bátorságot ad a tanúságtételhez, s ha szükséges, az
önfeláldozáshoz. Tartsunk ki a mindvégig velünk lévő Krisztus mellett!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek
fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A
Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk
mélységeibe vésed. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel
minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.

________________________________

Aktuális:
Sokszor hallom felnőttektől: "Gyerekkoromban olyan gyönyörű karácsonyok
voltak és olyan szép történeteket olvastam az ünnepek alatt." Azért
készítettem a gyerekeknek a karácsonyi könyvet (tele színes képekkel),
hogy 20-30 év múlva is ugyanezt mondják majd a felnőttek. :-)
István atya

Kedves barátaim!
Megjelent A betlehemi pásztor című képes gyermekkönyvem. A kötet
történetei egy gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A
sok-sok színes rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900 Ft + postaköltség: 100 Ft/db Magyarországra (külföldre
jelentősen több).
A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem
kapható). A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 22., kedd

[Evangelium] 2011-11-22

2011. november 22. - Kedd

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel
és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom,
Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok,
kő kövön nem marad, mindent lerombolnak." Erre megkérdezték tőle: „Mester,
mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?" Ő így válaszolt:
„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben
s mondják: „Én vagyok!" És: „Elérkezett az idő!" Ne kövessétek őket!
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek
előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!" Aztán így
folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy
földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények
és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen."
Lk 21,5-11

Elmélkedés:

Az egyházi év utolsó hetében azokra a végső napokra irányítják
figyelmünket az evangéliumi szakaszok, amikor egyesek Jézus nevében
fellépve megtévesztik az embereket. Az emberi elbizakodottságnak és
gőgnek, úgy tűnik, nincs határa. Jézus mindannyiunknak szóló
figyelmeztetése kettős irányú. Egyrészt ne engedjük magunkat megtéveszteni
mások által, hiszen a Szentlélek segítségével meg tudjuk különböztetni a
jót a rossztól, s felismerhetjük, hogy ki az Isten. Másrészt pedig ne
képzeljük magunkat soha Isten helyébe.
A végső idők nagy harcában a hamis krisztusok, akik az igazi Krisztussal
való szembefordulásra és hitük elhagyására csábították az embereket,
vereséget fognak szenvedni. Jézus minden erő és hatalom felett
győzedelmeskedik, amely meg szeretné szerezni az uralmat lelkünk felett.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Gyógyíts meg, Uram, mert vak vagyok, nem látom akaratodat, nem veszek
tudomást ezer olyan dologról, amit pedig akarsz tőlem – és mivel nem
látlak, nem szeretlek eléggé. Istenem, világítsd meg szememet, gyógyítsd
meg vakságomat, hadd lássam akaratodat és szépségedet!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Megjelent A betlehemi pásztor című képes gyermekkönyvem. A kötet
történetei egy gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A
sok-sok színes rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900 Ft + postaköltség: 100 Ft/db Magyarországra (külföldre
jelentősen több).
A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem
kapható). A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 21., hétfő

[Evangelium] 2011-11-21

2011. november 21. - Hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a
templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két
fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény
özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból
adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami
szegénységéből telt: egész megélhetését."
Lk 21,1-4

Elmélkedés:

A szentírás szerint az özvegyek nagyon kiszolgáltatott helyzetben éltek,
ha nem volt senki, aki gondoskodott róluk. Nem csak a Törvény, hanem Isten
oltalma alatt is állnak. Az ősegyházban a keresztény közösségnek kellett
gondoskodnia róluk, ha nem volt rokonuk.
A szegény özvegyasszonyt Jézus az adakozás és az istentisztelet
példájaként állítja elénk, aki mindenét képes odaadni Istennek. Az idősek
sokszor mondják, hogy az évek multával egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe
kerülnek, s ha nem segítenek nekik az emberek, akkor már csak valóban
Istenre számíthatnak. Örömüket az imádságban, a szeretet gyakorlásában
lelik meg.
Legyünk nagylelkűek a rászorulókkal és a szegényekkel szemben, mert nem a
mi érdemünk, hogy jobb sorsban élünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk, világunk tele van gyűlölettel, előítélettel, egymás
elutasításával. Add, hogy nyitottak lehessünk minden emberi nyomorúság,
elesettség, fájdalom, seb orvoslására. Nyisd meg szemünket, hogy meglássuk
embertársainkat, akik ugyanazon az úton járnak, s akikkel az úton
találkozunk. Veszélyek fenyegetnek, kiszolgáltatottak vagyunk, segítségre
szorulunk magunk is. Jézus nem megy el mellettünk, hanem sebeinket
bekötözi és fölemel minket. Add, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk!

________________________________

Aktuális:
A múlt heti megrendeléseket folyamatosan postázom. A fizetési
lehetőségekről is megy a tájékoztatás. Köszönöm! István atya

Kedves barátaim a Napi evangélium listán!
Megjelent A betlehemi pásztor című képes gyermekkönyvem. A kötet
történetei egy gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A
sok-sok színes rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900 Ft + postaköltség: 100 Ft/db Magyarországra (külföldre
jelentősen több).
A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem
kapható). A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. november 20., vasárnap

[Evangelium] 2011-11-20

2011. november 20. – Krisztus, a mindenség királya

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön
az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal
dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig
elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a
kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.
Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai,
vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes
voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen
voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg
voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!"
Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy
enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor
láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy
betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogattunk volna?" Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek:
Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!"
Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök
tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem
adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s
nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és
börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!" Erre ők is
megkérdezik: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként
vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre? Ő
pedig ezt feleli majd nekik: Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek
egyikével nem tettetek, velem nem tettétek! Ezek akkor az örök büntetésre
mennek, az igazak pedig az örök életre.
Mt 25,31-46

Elmélkedés:

Velem tettétek
A minap valakitől érdekes viccet hallottam arról, hogy meghal egy bankár
és Szent Péter fogadja őt a mennyország kapujában. Ne várja senki a
folytatás, mert nem jegyeztem meg és amúgy sem szeretnék viccet mesélni
prédikáció helyett, de a lényeg az volt, hogy a bankár nem jutott be a
mennybe, hanem mehetett a pokolba. Minden bizonnyal a gazdasági
világválság és a bankárellenes közhangulat szülte a viccet, amely ebben a
témában nem egyedülálló. Mindannyian tudnánk jó néhány hasonlót mondani,
amikor különböző foglalkozású vagy társadalmi helyzetű emberek
próbálkoznak bejutni a mennybe, s végül egyeseket Péter beenged, mások
viszont kívül maradnak. Ezek az általában humoros, de néha komoly
történetek azt jelzik, hogy mennyire foglalkoztatja az embereket,
mindannyiunkat az, hogy miként juthatunk be a mennybe. Mit kell majd
válaszolnunk Szent Péter kérdésére, hogy a menny kapuja kinyíljon
előttünk?

Valójában nem sok alapja van annak, hogy az örökkévalóságba egy hatalmas
kapun keresztül juthatunk majd be, és annak sem, hogy éppen Jézus legfőbb
apostolának, Szent Péternek jutott volna a portás feladata a
mennyországban. Abban viszont nem kételkedhetünk, hogy a túlvilágon majd
ítélet vár ránk. Ezt elképzelhetjük úgy is, hogy az igazságos és irgalmas
Isten mond rólunk ítéletet, amely alapján a mennybe vagy a pokolba
kerülünk, vagy úgy is, hogy Isten megadja nekünk azt, hogy saját életünk
és cselekedeteink alapján mi magunk hozzuk meg ezt az igazságos ítéletet.
Pontosan nem tudjuk, hogy miként zajlik majd mindez, de Jézus
példabeszéde, amelyet a mai evangéliumban hallottunk, segít minket ennek
megértésben.

Mindenekelőtt azt érdemes látnunk, hogy a tét az, hogy üdvösségre jutunk
vagy sem. És ezt az határozza meg, hogy miként élünk. Az evangélium
szemléletes hasonlata szerint mindazok, akik az éhezőkben, a szomjazókban,
az idegenekben, a ruhátlanokban, a betegekben és a bebörtönzöttekben,
tehát a szegényekben és a nélkülözőkben meglátják Krisztust és segítséget
nyújtanak nekik, azok e felebaráti szeretetükért elnyerik az üdvösséget.
Akik viszont elmulasztják a felebaráti szeretet gyakorlását az emberek
iránt, mert nem látták meg rajtuk Krisztus arcát, az örök kárhozatra
kerülnek. Pontosan tudjuk tehát, hogy mit fog számon kérni tőlünk Isten.
Nagyon ostobának, földhözragadtnak kell lenni ahhoz, hogy ennek
ismeretében valaki továbbra is könnyelműen vegye a felebaráti szeretetet.

A mai evangélium érdekes színt ad ahhoz, hogy templomainkban Szent
Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan ezen a napon országszerte gyűjtést tartunk
a karitász, a szeretetszolgálat javára. A plébániai, egyházmegyei és
országos karitász csoportok és szervezetek adományainkat arra használják
fel, hogy az éhezők ennivalóhoz jussanak, a ruhátlanok ruhát kapjanak, a
hajléktalanok orvosi ellátást kapjanak. A karitász önkéntes munkatársai
azonnal a természeti katasztrófák és más vészhelyzetek helyszínére
sietnek, hogy a károsultaknak anyagi támogatást nyújtsanak, de ugyanilyen
fontos bajba kerültek lelki segítése is. A cselekvő szeretet szép példáit
tapasztalhattuk meg az elmúlt években például az árvizek vagy a vörös
iszap áradat után, amikor a pusztítás láttán az együttérzésen túl sokan
adakoztak a mindenüket elvesztett emberek és családok számára. Hála
Istennek az elmúlt hónapokban Magyarországon nem volt hasonló katasztrófa,
de továbbra is szükség van arra, hogy támogassuk az egyházi szervezetek
karitatív munkáját, hogy eljuthassunk minden rászorulóhoz. Szegényeket,
rászorulókat nem csak a televíziós híradásokban láthatunk, hanem a mi
környezetünkben is élnek. Az önmagát a szegényekkel és nincstelenekkel
azonosító Jézus szavai egyértelműek: Amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézusom! Tudom, hogy életem nagyszerű lehetőség arra, hogy
embertársaim segítésével kimutassam irántad való szeretetemet.
Mindenkiben, de főként a szegényekben a segítségre szorulókban téged
akarlak látni, a te arcodat szeretném felfedezni, neked igyekszem
segíteni. Segíts, hogy soha ne mulasszam el a segítségnyújtást és
jócselekedeim érdemként számítsanak majd a végső ítéleten!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum