2007. szeptember 15., szombat

[Evangelium] 2007-09-15

2007. szeptember 15. - Szombat, A Fájdalmas Szűzanya

Nagypénteken: Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának
nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus
látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt
anyjához: "Asszony, íme, a te fiad!" Azután a tanítványhoz szólt: "Íme, a
te anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
Jn 19,25-27

Elmélkedés:

Minden bizonnyal Szűz Mária szívéhez állt legközelebb Jézus szenvedése.
Sokan kimentek a Golgotára, hogy végignézzék Jézus szenvedését, de a
többség nem osztozott szenvedésében. A katonák csak a rájuk bízott parancs
teljesítésével törődtek. A vallási vezetők most is, mint máskor,
gúnyolódtak. A városból kijövő bámészkodók részvétlenül szemlélték a
szégyenteljes halált. A jeruzsálemi asszonyok, sírva, de tehetetlenül
nézik a Jézussal történteket. Az apostolok közül csak a legfiatalabb,
János van jelen. Jézus őrá bízza édesanyját. Mária számára most teljesedik
be, most éri el legnagyobb mértékét a fájdalom, amelyet Simeon előre
megjövendölt. Bármennyire is fájdalmas számára, végignézi fia halálát,
mert osztozni akar az Ő még nagyobb fájdalmában.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó, Legszentebb Szűz,
légy egyedüli és állandó vigasztalója
az Egyháznak, melyet szeretsz és óvsz!
Vigasztald meg a püspököket és papokat,
misszionáriusokat, szerzeteseket
és apácákat, akiknek meg kell menteniük
és fel kell világosítaniuk
a modern társadalmat,
amely gyakran értetlen és ellenséges!

Vigasztald meg a keresztény
közösségeket azzal,
hogy tagjaiban erősíted
az elhivatottság érzését
a papi vagy szerzetesi hivatás iránt!

Vigasztald meg mindazokat,
akiket polgári vagy vallási,
társadalmi vagy politikai felelősség
és hatalom nyomaszt,
hogy mindig csak a közjót
és az emberi fejlődést tűzzék ki célul
a nehézségek és kudarcok ellenére!


________________________________

Aktuális:
Imát kérnek egy 19 éve testileg és szellemileg fogyatékos fiatalért.
Eszter imát kér, hogy megtalálja élete párját.
86 éves, kórházban fekvő, súlyos beteg édesanyjáért kér imát egy istatag,
hogy továbbra is türelemmel viselje betegségét.
Minden, állását elveszített pedagógus számára kér imát egy szintén
érintett személy.
Imát kérnek egy, a jövőjét meghatározó döntés előtt álló fiatalemberért.
Kérjük a Szentlélek segítségét, hogy adjon útmutatást a számára!
Egy agyembóliát kapott nagymamáért kérnek imát. Imádkozzunk számára a jó
halál kegyelméért.
Egy kisfiú gyógyulásáért is imádkozzunk, aki izületi betegségben szenved.
Imát kérnek Mónikáért, akinek a héten megműtötték a szívét és súlyos
állapotban van. Imádkozzunk érte, hogy szenvedéseit továbbra is türelemmel
viselje!
Egy listatag közösségünk imáit kéri feleségéért, aki a napokban hozza
világra második gyermeküket és első gyermekükért, hogy könnyen viselje
édesanyja távollétét.
A kérelmezők nevében is köszönöm mindenki imádságát!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. szeptember 14., péntek

[Evangelium] 2007-09-14

2007. szeptember 14. - Péntek, Szent Kereszt felmagasztalása

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a
mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben
van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az
Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert
úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki
benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte
Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a
világ.
Jn 3,13-17

Elmélkedés:

Lelki megújulásunk forrása mindig az, hogy újra és újra Krisztus
keresztjére tekintünk. Megváltásra váró emberként szüntelenül erre a
keresztre tekintünk, amley meghozta számunkra a megváltást. A világ
számára Jézus kereszthalála nem sikertörténet, hiszen félelem, fájdalom és
szenvedés jellemzi. Sokan botrányosnak és értelmetlennek tartják.
A hívő ember viszont mindez mögött meglátja Isten akaratát, s megérti a
kereszt igazi üzenetét: megváltás, üdvösség, élet és remény fakad a
keresztből. Jézus halálakor elsötétült az ég, megrendült a föld, s mindezt
látva a római százados megvallotta hitét. Ha csak a keresztre tekintek,
lassan elhomályosul körülötte minden, lélekben megrendülök, s szívemben
megszülethet a hit.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Krisztusunk, ki elfogadod a keresztet az emberek kezéből, hogy Isten
embereket üdvözítő szeretetének jelévé tedd, add meg nekünk és korunk
minden emberének, hogy higgyünk e határtalan szeretetben, s átadván a
kereszt jelét az új évezrednek, a megváltás hiteles tanúi lehessünk.
Krisztusunk, aki elestél bűneink súlya alatt és fölkeltél
megigazulásunkra, kérünk, segíts minket és mindazokat, akiket földre sújt
a bűn, hogy föl tudjunk kelni és folytatni tudjuk utunkat.
Krisztusunk, aki eljöttél e világba, hogy meglátogasd azokat, akik várják
az üdvösséget, add, hogy a mi nemzedékünk fölismerje látogatásodnak
idejét, és része legyen megváltásod gyümölcseiben. Ne engedd, hogy
miattunk és az új évszázad emberei miatt sírni kelljen, mert
visszautasították az irgalmas Atya kezét.
II. János Pál pápa

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. szeptember 13., csütörtök

[Evangelium] 2007-09-13

2007. szeptember 13. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Nektek, akik hallgattok
engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik
arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is
bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek,
milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik
azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is
jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik.
Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára
számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit
kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok
kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök,
és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a
gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne
mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és
nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött,
megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
Lk 6,27-38

Elmélkedés:

Az ellenségeskedő magatartás megtapasztalásakor vagy az üldözések idején
az ember természetes, ösztönös magatartása az szokott lenni, hogy
visszavág a támadásokért vagy legalábbis önvédelmet gyakorol. A legtöbb
ember ezt elégségesnek tartja, s nem is gondol arra, hogy más módon is
lehet viszonyulni a támadásokhoz. Az ellenségszeretetről szóló paranccsal
Jézus leendő tanítványait igyekszik felkészíteni az őmiatta ért
támadásokra, azt ajánlva nekik, hogy ne támadjanak vissza, hanem
szeretettel viszonozzanak minden ellenségeskedést. Jézus pontosan ezt
teszi, amikor halálra ítélik és bántalmazzák keresztútján. Nem vág vissza
kínzóinak, hanem eltűri, hogy keresztre szegezzék. Utolsó perceiben is
képes imádkozni azokért, akik halálát okozzák, ezzel bizonytva, hogy
megvalósítható a tökéletes szeretet.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, megismertem mindenhatóságodat, s nem várom tőled, hogy te
megmagyarázd nekem e születés megmagyarázhatatlanságát, amit egyedül te
ismersz, egyetlen Fiaddal. Neked semmi sem lehetetlen; s hogy te
mindenhatóságod erejével szülted Fiadat, ebben nincs mit kételkednem, mert
ha azt tenném, mindenhatóságodat tagadnám. Születésem számomra jóságod
bizonysága, ezért hiszem, te nem őrzöd féltékenyen javaidat.
Igen, hiszem, hogy amit te birtokolsz, az Fiadnak is tulajdona, s ami az
övé, az ugyanúgy a tiéd is. A világ teremtése számomra bizonyság, hogy te
bölcs vagy, és a te bölcsességedtől tudom, magadból szülted őt, mindenben
hozzád hasonlónak. Te vagy számomra az egyetlen és igaz Isten, s nem fogom
soha hinni, hogy őbenne, aki istenségedből született, lenne valami más
azon kívül, ami tebenned is megvan.
Szent Hilarius

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. szeptember 12., szerda

[Evangelium] 2007-09-12

2007. szeptember 12. - Szerda, Szűz Mária szent neve

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira
emelte tekintetét, és így szólt:
"Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és
megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az
Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert
nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a
prófétákkal.
De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a
hamis prófétákkal."
Lk 6,20-26

Elmélkedés:

Miután Jézus iválasztotta a tizenkét apostolt követői közül, beszédet
intéz minden jelenlévő tanítványához. A beszéd első része kifejezetten
azokról szól, akik tanítványai lettek és az Isten Országához tartoznak,
annak megvalósításán munkálkodnak. Őket, ekik befogadták Istent Országának
örömhírét, Jézus boldognak nevezi. A beszéd második felében elhangzó
"jaj-mondások" pedig azokról szólnak, akik a földi gazdagodástól, a
bővelkedéstől vagy a szórakozástól várják boldogságukat.
Isten Országának eljövetele megváltoztatja az emberi életeket. A
szegények, az éhezők, a sírók és az üldözöttek Istentől kapják meg
jutalmukat, aki lelki gazdagságot, bőséget, nevetést és örök életet ad
nekik.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Siess oltalmunkra, ó irgalmas Úrnő, és ne nézd bűneink sokaságát! Gondold
meg, hogy a mi Teremtőnk nem azért vett magára embertestet belőled, hogy
elítélje a bűnösöket, hanem hogy üdvözítse őket.
Ha csak a magad kedvéért lettél volna Isten anyjává, elmondhatnánk, hogy
alig érdekel téged, üdvözülünk-e vagy elkárhozunk; Isten azonban a te
üdvösségedért és az összes emberek üdvösségéért öltött testet magára. Mit
használna nekünk, hogy oly hatalmas és oly dicsőséges vagy, ha nem
részesítenél boldogságodban? Segíts nekünk és oltalmazz minket, hiszen
tudod, mennyire szükségünk van segítségedre.
Neked ajánljuk magunkat, segíts, hogy el ne kárhozzunk, hanem örökké
szolgáljuk és szeressük a te Fiadat, Jézus Krisztust!
Canterbury Szent Anzelm


________________________________

Aktuális:
Vasárnap kezdődik a Budapesti Városmisszió. A számos programról a
következő weboldalán találhatók információk: www.varosmisszio.hu

Érdemes bekapcsolódni a programokba. Aki pedig nem tud részt venni a
missziós, imádkozzon annak sikeréért!

Zalalövői kispapunk készített az iwiw-en "Brenner János emlékére" egy
felhasználói fiókot. Én is bejelöltem ismerősömnek. Nektek is ajánlom.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. szeptember 11., kedd

[Evangelium] 2007-09-11

2007. szeptember 11. - Kedd

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten
imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott
közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek
is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant,
Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab
fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány
sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből,
Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy
hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok
is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta
őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.
Lk 6,12-19

Elmélkedés:

Jézus nem számára ismeretlen emberek közül választotta ki tizenkét
apostolát, hanem azoknak a tanítványoknak a köréből, akik már egy ideje
követői voltak. Sok tanítványa közül most egy belső kört hoz létre, akik a
többieknél szorosabb kapcsolatba kerülnek vele, s akakre később küldetést
bíz. Az apostolok száma azt jelzi, hogy a tizenkét törzsből álló
ószövetségi nép helyébe Jézus létrehozza az újszövetség népét. Az
apostoloknak éppen az lesz a küldetése, hogy ennek az új népnek, az egyház
közösségének első vezetői legyenek. A kiválasztást az Atyával való
imádkozás előzi meg, amely azt jelzi, hogy a cselekedet Istentől ered. Az
apostoli alapokon nyugvó egyház tagjaként én is Krisztus közösségéhez
tartozom.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Emlékezzél meg, Uram, egyházadról,
szabadítsd meg minden gonosztól,
és tedd tökéletessé szeretetedben,
és gyujtsd össze a négy szél irányából
a megszenteltet országodba,
amit neki készítettél!
Jöjjön a kegyelem és múljon el e világ!
Hozsanna Dávid Istenének!
Aki szent, jöjjön, aki nem, térjen meg!
Jöjj el, Uram! Ámen!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. szeptember 10., hétfő

[Evangelium] 2007-09-10

2007. szeptember 10. - Hétfő

Jézus az egyik szombaton elment a kafarnaumi zsinagógába, és tanítani
kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok
figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton; hogy aztán okot
találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat. Megszólította
tehát a béna kezű embert: "Kelj fel, és állj ide a középre!" Az felkelt és
odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult: "Kérdem tőletek: Szabad-e szombaton
jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni?" Végignézett
rajtuk, aztán így szólt az emberhez: "Nyújtsd ki a kezedet!" Az megtette,
és meggyógyult a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról
kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal.
Lk 6,6-11

Elmélkedés:

A szombaton meggyógyított bénakezű emberrel tett csodánál mindig
elcsodálkozom azon, hogy Jézus tulajdonképpen nem tesz semmit. A zsidó
törvények szerint a szombati napon nem volt szabad semmilyen munkát
végezni, és még az is munkának számított az írástudók szerint, ha egy
orvos ilyenkor gyógyított. Ebben az esetben Jézus úgy gyógyít, hogy nem
tesz semmit. Nem érinti meg a beteget, nem teszi rá a kezét, de még egy
imát sem mond érte, mint sok más esetben. Csak annyit kér a betegtől, hogy
nyújtsa ki a kezét, aki ezt meg is teszi. És ettől meggyógyul a keze.
Jézus "semmittevése" persze hogy esztelenül felbosszantja ellenségeit,
hiszen ebbe végképp nem tudnak belekötni. Bár egyértelmű, hogy Jézus miatt
történt a gyógyulás, mégsem mondhatják azt, hogy szombaton dolgozott.
Engedjük, hogy az Úr jót tegyen velünk! Bármely nap csodában lehet
részünk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mindenható uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél, ételt és italt
adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk pedig lélek szerinti ételt és
italt adtál, és örök életet Szolgád által! Mindenekelőtt azért adunk hálát
néked, mert hatalmas vagy! Dicsőség néked mindörökké!


________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (5.)
Az elmúlt héten megkezdődött a gyermekek számára az iskola és
természetesen a hitoktatás is. A hittan tanítása hasonlít egy kicsit
ahhoz, ahogyan Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré. A Mester célja több
volt egyszerű tanításnál. Azt akarta, hogy az általa kiválasztottak hozzá
váljanak hasonlóvá. A hitoktatás nehézségét, de ugyanakkor szépségét az
jelenti, hogy nem csupán egy hitbéli ismeretanyagot szeretnénk továbbadni,
hanem az a célunk, hogy tanúságtevő életre neveljük a gyerekeket. Arra,
hogy Jézushoz váljanak hasonlóvá. Sok türelmet és örömet kívánok minden
hitoktatónak e több, mint munkához. Hivatáshoz.
Csütörtökön elvittem zalalövői kispapunkat a győri szemináriumba. Most
kezdi az első évet. Ő is és a többi elsőéves kispap is csak lassan fogja
megérteni, hogy nem csupán teológiát kell tanulniuk hat éven át, hanem egy
papi életformát kell magukra ölteniük, amelyet az őket meghívó Krisztustól
tanulhatnak meg. A szemináriumi élet nehézsége és szépsége éppen ez a
tanulási folyamat. Sok imára van szükség ahhoz, hogy a papszentelésre a
szentelendők egészen hasonlókká váljanak a szolgáló Jézushoz.
A hét elején egy kissé elkeseredett voltam amiatt, hogy lemondták a
máriazelli utat. Úgy tűnt, hogy a hirtelen jött lehetőség, hogy ott legyek
a pápalátogatáson, hirtelen el is szállt. De mégis másként lett. Pénteken
délelőtt jelezték, hogy szombaton hajnali 2 órakor indul egy busz
Szombathelyről. Van egy szabad hely, mert valaki visszamondta az utat. Még
sosem voltam last minute úton, de hát egyszer ezt is el kell kezdeni.
Azonnal igent modtam. Az esőt ígérő előrejelzések nem rémisztettek el,
mert 2004-ben is ott voltam az időjárásálló keresztények között a
Közép-Európai Katolikus találkozón Máriazellben. A Mária-kegyhelyre reggel
7 órára megérkezve választhattam: vagy az esőre figyelek, vagy - a
pápalátogatás jelmondata szerint - Krisztusra tekintek. Isteni
megerősítésnek tekintettem, hogy a magyarul felolvasott szentlecke éppen
Brenner János atya újmisés jelmondatával kezdődött: Az Isten-szeretőknek
minden a javukra válik" (Róm 8,28). Az új plébánián megtapasztalt sok gond
között jó volt Krisztusra tekinteni, s tudni, hogy Ő is rám néz.
Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. szeptember 9., vasárnap

[Evangelium] 2007-09-09

2007. szeptember 9. - Évközi 23. vasárnap

Abban az időben: Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk
fordult, és így szólt: "Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját,
feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem
lehet az én tanítványom.
Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én
tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le
előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha
az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki
csak látja, gúnyolni kezdi: Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta
befejezni.
Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és
számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal,
aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor,
amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond
le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom."
Lk 14,25-33

Elmélkedés:

Tanítványi élet
Nyilvános működésének idején Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré,
akiknek átadta tanítását az Isten Országáról, és akiket arra nevelt, hogy
hozzá hasonlóan éljenek. Mindenekelőtt a tizenkét apostol kapta meg a
Jézus tanítványa nevet, majd pedig mindazok, akik csatlakoztak Jézushoz, a
Mesterhez és követték őt tanító útján. Később minden megkeresztelt emberre
alkalmazták a tanítvány szót, ezért mi is bátran nevezhetjük magunkat
Krisztus tanítványainak.

A mai vasárnap evangéliuma a tanítványi élet jellemzőire világít rá. Jézus
három, negatív formájú kijelentést tesz. Az első így hangzik: "Aki hozzám
jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és
nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom" (Lk 14,26).
A második a következő: "Aki nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem
lehet az én tanítványom" (Lk 14,27). A harmadik pedig így szól: "Aki
közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom"
(Lk 14,33).

Ha a három tagadó formájú mondatot pozitív állításként fogalmazzuk meg,
hasznos tanácsokat kapunk a tanítványság lényegéről. Első mondatunk tehát
így hangzik: Aki apjánál, anyjánál, feleségénél, gyermekeinél és
testvéreinél is jobban szereti Jézust, az lehet az ő tanítványa. A Jézus
iránti szeretetünknek felül kell múlnia azt a szeretetet, amely
szüleinkhez, barátainkhoz és általában az emberekhez köt minket. Egy
fatimai zarándokútról hazatért pap mondta nekem a következőket: "Nem azért
mentem el Fatimába, mert beteg voltam és gyógyulásra lett volna szükségem.
Nem is azért, mert válságba került papi hivatásom és megerősítésre lett
volna szükségem. Nem azért indultam el az útra, mert számtalan nehézség és
baj ért az életben, s emiatt vigasztalást kerestem volna fájdalmaimra. Nem
mentem különleges kérésekkel, mert boldog volt az életem és sok ember
szeretetétől körülvéve éltem. E búcsújáróhely mégis megajándékozott azzal
az élménnyel, hogy Isten mindenkinél jobban szeret engem. Sok ember szeret
és tisztel azért mert pap vagyok, és sokan értékelik, becsülik papi
szolgálatomat, de Jézus mindenkinél jobban szeret. S ezért a legnagyobb
szeretetért csak úgy tudom kifejezni hálámat, hogy őt szeretem a
legjobban". Ez nem csupán a papokra vagy a zarándokokra vonatkozik, hanem
mindenkire. Isten szeretete irántunk nagyobb bármely emberi szeretetnél.
Szeressük a szüleinket, házastársunkat, a gyerekeinket és az unokáinkat,
de mindenkinél jobban szeressük Istent!

Második kijelentésünk pedig a következő: Aki keresztjét felvéve követi
Jézust, az lehet az ő tanítványa. Egyikünk sem kerülheti ki az élet
nehézségeit, mindazt a betegséget és szenvedést, amely az évek során egyre
nehezebb keresztként nehezedik vállunkra. Kövessük Urunkat a
kereszthordozásban!

Harmadik állításunk így szól: Aki lemond mindenről, amije van, az lehet
Jézus tanítványa. Igen, mindenről lemondani, talán ez a legnehezebb
számunkra. Ne csak a nagy vagyonra és a földi kincsekre gondoljunk,
amelyek ehhez a világhoz kötöznek minket! Sokszor le kell mondanunk az
emberi elképzeléseinkről terveinkről és vagyainkról is, hogy szabadon
Isten rendelkezésére állhassunk. Egy fiatalasszonyra gondolok például,
akinek szerető férje és két gyönyörű gyermeke volt. Jól fizető állása volt
és bizonyára fényes karrier előtt állt. Amikor megszületett harmadik
gyermeke, kiderült, hogy nagyon súlyos testi fogyatékos. Kezdetektől fogva
állandó felügyeletet kíván. Az év minden napján, reggeltől estig a gyermek
mellett kell lennie valakinek. A fiatalasszony lassan feladta minden
elképzelését és szép vágyait. Nem járt már a régi baráti körbe és soha nem
mehetett gyermeke mellől szabadságra. Lassan lemondott mindenről, hogy
gyermekében a szenvedő Jézust szolgálhassa. Így vált Jézus igazi
tanítványává.

Befejezésül még egyetlen gondolat. A tanítványnak ugyanaz a sorsa és
dicsősége, mint Mesterének. Ha Jézus tanítványaként a kereszthordozásben
vállaljuk az ő sorsát, részesedhetünk a feltámadás dicsőségben is!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Légy kegyes gyermekeidhez, isteni Nevelőnk! Add, hogy parancsaid huséges
követői legyünk, a Te képmásodra hasonlítsunk, és amennyire rajtunk áll,
Téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót ismerjünk meg.
Hadd éljünk a Te békédben, és jussunk el a Te Városodba! A kimondhatatlan
bölcsességben akarunk élni nappal és éjjel, az utolsó ítélet napjáig
dicsérettel Neked hálát adni. Minden jóért, szépért, bölcsért, igazért
Neked legyen tisztelet örökké. Ámen.
Alexandriai Szent Kelemen

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum