2018. június 23., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-06-23

2018. június 23. - Szombat

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Senki sem
szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti,
vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem
szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek:
ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem
testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a
test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és
magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem
értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja
életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért
aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig
nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége
teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot,
amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten,
akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok
hát, hogy Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mibe öltözzünk?! Ezeket a
pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre
szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát
keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a
holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga
baja."
Mt 6,24-34
Elmélkedés:
A földi gazdagság, a földi vagyon könnyen bűvkörébe vonja az embert,
felébreszti szívében a birtoklási vágyat és a telhetetlenséget,
amelynek velejárója, hogy az ember szíve eltávolodik Istentől. A Jézus
által említett "mammon" a pénzt, a vagyont, a gazdagságot jelenti,
amely könnyen rabul ejti az embert. A vagyon bálvány lehet, amelyet
sokan Isten elé helyeznek. A krisztusi tanítvány tehát választás előtt
áll. Vagy a földi kincsek gyűjtésére adja életét vagy Istennek. Középút
nincs, legfeljebb azoknak volna, akiknek két szíve van, de mindannyian
egy szívvel születünk. Jézus egyértelműen fogalmaz: "Senki sem
szolgálhat két úrnak. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak
is."
Ezt követően Jézus az isteni gondviselésről tanít, amely logikus
folytatása a korábban mondottaknak. Ha valaki nem a vagyonban, nem a
földi kincsek által nyújtott biztonságban bízik, akkor miben? Az Úr
válasza egyszerű: Isten megad számára minden szükségeset. Nem érdemes
aggódnunk amiatt, hogy miként jutunk a megélhetéshez szükséges
javakhoz, mert Isten gondoskodni fog rólunk. Az isteni gondviselésbe
vetett bizalom azonban nem jelenthet tétlenséget az ember részéről,
azaz nem arra hív minket, hogy ne dolgozzunk, hanem arra, hogy ne
nyugtalankodjunk a jövő miatt.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Szent tested, Úr Jézus Krisztus Istenem, segítsen engem az örök életre,
s drága véred bűneim bocsánatára! Legyen ez az Eucharisztia örömömre,
egészségemre és vigadozásomra, félelmetes második eljöveteledkor pedig
méltass általa, hogy bár bűnös vagyok, dicsőséged jobbján állhassak
szeplőtelen Anyád és összes szentjeid imádsága által!
Alexandriai Szent Cirill


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180623.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. június 22., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-06-22

2018. június 22. - Péntek

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Ne gyűjtsetek
magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a
tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a
mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok
ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a
szíved is. A test világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested
világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested
elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség
mekkora?"
Mt 6,19-23
Elmélkedés:
Az evilági kincsek mulandóságára hívja fel a figyelmet Jézus hasonlata.
Arról beszél, hogy a moly és a rozsda megemészti, értéktelenné teszi az
ember által gyűjtött kincseket. A régebbi időkben egy-egy drága ruha is
szinte kincsnek számított, de a moly könnyen tönkretette. A rozsda
pedig tönkreteszi a pénzt. Emellett úgy is elvesztheti valaki a
vagyonát, ha ellopják tőle a tolvajok. A bibliai időben az emberek
kincseiket a földbe, sok esetben a lakóház alá ásták, mert ez számított
biztos helynek. De ha rossz szándékúak tudomást szereztek róla, akkor
kiásták és ellopták.
Az Úr szavai szerint az igazi kincs nem veszíti el értékét, azaz
romolhatatlan, mások által nem tehető tönkre vagy nem lopható el. Egész
életünket, gondolkodásunkat és természetesen a cselekedeteinket is
meghatározza, hogy mit tartunk értéknek. Ha fontosnak tartom és
értéknek tekintem Isten szolgálatát, akkor szívvel-lélekkel keresztény
emberként élek, azaz ott van a szívem, ahol a kincsem. A mennyei
kincsek gyűjtése a jócselekedetekkel egyrészt a jövő felé, az üdvösség
elnyerésére irányul, másrészt hatása van a hívő ember életére a
jelenben, mert lelki békével és nyugalommal tölti el. Isten el nem
múló, örök javakat ad jutalmul mindazoknak, akik osztatlan szívvel és
teljes odaadással érte élnek.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jóságos Atyánk, váljék erősebbé a szeretet irántad és a felebarát
iránt: Krisztus tanítványai támogassák az igazságosságot és a békét. A
szegényeknek hirdettessék az evangélium, s az Anyaszentegyház mutassa
meg különleges szeretetét a kicsinyek és kitaszítottak iránt. Dicsérünk
téged, Atyánk, mindörökké!
Szent II. János Pál pápa


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180622.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. június 21., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-06-21

2018. június 21. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Amikor imádkoztok,
ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy
akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket!
Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt
kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem
bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek
bűneiteket."
Mt 6,7-15
Elmélkedés:
Az adakozás és böjt után a vallási élet harmadik fontos elemével, az
imádkozással kapcsolatban olvashatjuk Jézus tanítását a mai
evangéliumban. Az előzményben említést tett a most is képmutatóknak
nevezett írástudók és farizeusok szokásáról, miszerint a zsinagógákban,
utcákon vagy más nyilvános helyeken imádkoznak. E szokásban azonban nem
kell feltétlenül a feltűnési vágyat keresnünk. A vallásos zsidó ember a
kötelező napi imádságait állva végezte, mégpedig a meghatározott
időben. Ha éppen úton volt, bárhol is érte ez az idő, ő megállt és
elmondta az imát. Így természetesen előfordulhatott, hogy imádságát
nyilvános helyen, mások szeme láttára végezte. E szokás helyett Jézus
azt javasolja, hogy az ő tanítványai inkább visszavonultan
imádkozzanak.
Ezt követően tanítja meg övéinek a Miatyánk kezdetű imát. A korabeli
rabbiknak volt egy-egy saját imája, amelyet megtanítottak
tanítványaiknak. Jézus is ezt a szokást követi. A pogányok bőbeszédű
imájával szemben egy viszonylag rövid imát tanít, amely összefoglalja
az ember leglényegesebb kéréseit, amellyel Istenhez fordulunk. Az Isten
felé fordulás alapja az, hogy Isten úgy tekint ránk, mint gyermekeire,
tehát mi szólítsuk őt bátran Atyánknak. Ha istengyermeki bizalommal
fordulunk hozzá, akkor számíthatunk segítségére.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
törvényt nem megszűntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni
tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki
botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a
számára az élet teljessége.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180621.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. június 20., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-06-20

2018. június 20. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel
már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja
bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben
legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.
Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik
szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon
állva imádkozni! Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat.
Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben
imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot
mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom
nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz,
illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék
észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a
rejtekben is lát, megfizet neked."
Mt 6,1-6.16-18
Elmélkedés:
A hegyi beszéd folytatásában Jézus megvilágítja tanítványai számára,
hogy vallási cselekedeteik hogyan múlhatják felül a farizeusi
vallásosságot. Három jámborsági gyakorlatot említ, az alamizsnát, az
imádságot és a böjtöt. Az imádság helyes formájáról holnap, a másik
kettőről a mai evangéliumban olvasunk. Jézus felhívása így hangzik:
"Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a
képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az
emberek!" Máté evangéliumában most fordul elő először a "képmutatók"
kifejezés, amelyet az írástudókra és a farizeusokra ért. Sem a
Szentírásban, sem más korabeli írásban nem találunk arra vonatkozó
adatot, hogy a jótékonyságot gyakorló személyek kürtöltettek volna az
adományok szétosztásakor. A kijelentés értelme az, hogy az adakozó
személy ne hívja fel magára a figyelmet, ne keltsen feltűnést.
Adományát semmiképpen se azért adja, hogy így vívja ki az emberek
megbecsülését, tiszteletét.
Az igazi erény, az önzetlen adakozás sosem keresi a feltűnést és nem az
elismerés reményében történik. Aki jótetteiért bármiféle dicséretet vár
az emberektől, az már megkapta a maga jutalmát, tehát Istentől nem
számíthat semmilyen jutalmazásra. Aki viszont önzetlenül, nagylelkűen,
titokban segít másokon, azt Isten fogja majd megjutalmazni. Isten
ugyanis jól ismeri szívünk szándékait és eszerint ítéli meg
cselekedeteinket.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Igazán szomorú dolog, hogy olyan nagyra vagyunk egyes dolgokkal,
amiket, Uram, teérted teszünk. Holott jobb volna oda sem figyelni
rájuk, ha mégoly nagy számmal volnának is! Boldogok azok, akik nagy
tetteket vihetnek végbe a Te dicsőségedre! Ó, Uram! Tégy engem képessé
valami jóra, ha már annyira szeretsz!
Avilai Szent Teréz
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Gyémántos kereszt
Képes evangelizációs kiadványaink művészeti szakértője, Müller Imre
festőművész nemrégiben festett egy nagyméretű, 175 cm magas, 145 cm
széles keresztet 250 éves vörösfenyő alapanyagra (30 kg súlyú). A
festmény a XIII. századi keresztábrázolások hagyományát követi, illetve
annyiban modern, hogy 9 különböző színű és csiszolású festett gyémánt
díszíti. A kereszt megvásárolható azok számára, akiket érdekel a
kortárs művészet és támogatják is azt. A kereszt áráról és további
részletekről érdeklődni nálam lehet az evangelium365@gmail.com címen.
Az érdeklődőknek képet is küldök róla.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180620.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. június 19., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-06-19

2018. június 19. - Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy
ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig
azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal,
akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és
gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki
fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az
igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik
titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a
vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel
többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan
tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!"
Mt 5,43-48
Elmélkedés:
A régi és az új törvény szembeállítása során Jézus utolsóként az
ellenségszeretetet említi. Először most is a régi szabályt ismerteti:
"Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!" A kijelentés első
része megtalálható a mózesi könyvekben (vö. Lev 19,18), a második részt
azonban hiába is keresnénk az ószövetségi iratokban. A Szentírásban
sehol nem találunk olyan parancsot, miszerint az ellenséget gyűlölni
kell. Jézus tehát itt nem egy írott törvényt vagy szabályt idéz, hanem
a korabeli felfogásról beszél, miszerint ha embertársainkat szeretnünk
kell, akkor ellenségeinket, ellenfeleinket gyűlölhetjük. Itt is
láthatjuk tehát, amit már korábban is megjegyeztünk, hogy Jézus nem
magát a mózesi törvényt utasítja el, hanem annak helytelen magyarázatát
és a helytelen értelmezésből fakadó elképzeléseket.
Ezt követően fogalmazza meg az ő törvényét: "Szeressétek
ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket,
imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket."
Szeretetünkből nem zárhatjuk ki még ellenségeinket sem, azaz azokat,
akik rosszat tesznek nekünk, miként Isten is megmutatja jóságát minden
ember felé.
Az ellenségszeretet parancsa valóban újdonságot jelent a régi
törvényhez képest, de az is újnak számít, hogy a szeretet gyakorlásában
és a megbocsátásban az embernek magát Istent kell utánoznia. Az Úr ezt
mondja: "Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti
mennyei Atyátok!" Valójában az ember soha nem lehet olyan tökéletes és
szent, mint Isten, de erre kell törekednie.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Örökkévaló Isten! Szomjazom tanításodat, kutatom az igazságot, keresem
az örök élet igéit. Hiszem, hogy a Szentíráson keresztül te szólsz
hozzám, te vezetsz engem az üdvösség felé. Adj nekem türelmet,
kitartást, figyelmességet, tanulékony lelket és alázatot! Add, hogy
készséges legyek mindannak megvalósítására, amit üzenetedből megértek.
Kinyilatkoztatott szavad és a megtestesült Ige, Jézus Krisztus legyen
számomra a mindennapi lelki táplálék és a hit szerinti élet forrása!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180619.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. június 18., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-06-18

2018. június 18. - Hétfő

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok, hogy a
régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt
mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul
üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy
elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy
mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és
aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle."
Mt 5,38-42
Elmélkedés:
A törvénymagyarázatok sorában az ötödik téma a bosszúval kapcsolatos. A
régi törvény így hangzott: "Szemet szemért, fogat fogért." Ez a
megfogalmazás illetve felfogás a mi számunkra bizony furcsának hat és
kegyetlenül hangzik, de a maga korában valójában fékezte, korlátozta a
bosszút, azaz nem engedte, hogy valaki nagyobb sérelmet okozzon a
másiknak, mint amit tőle korábban elszenvedett. A törvény célja az
volt, hogy senki ne szolgáltasson magának igazságot önkényes módon.
Jézus azonban egészen más lelkületet kíván tanítványaitól. Új
parancsának bemutatására képeket használ. Ezt mondja: "Ha valaki arcul
üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy
elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is." Minden erőszakos
fellépés újabb erőszakot vált ki, és várhatóan csak fokozódik annak
mértéke. Ezt a folyamatot csak úgy lehet megállítani, ha valaki lemond
a bosszúról, azaz megbocsát annak, akitől elszenvedett valamilyen
sérelmet vagy aki kárt okozott neki. A keresztény lelkület lényege
tehát a megbocsátás, a szeretet, a nagylelkűség. Bíznunk kell abban,
hogy a szeretet erejével képesek vagyunk megakadályozni a gonoszság
további terjedését. Bíznunk kell abban, hogy a megbocsátás
elgondolkoztatja a rossz szándékúakat és elindítja őket a javulás
útján!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mennyei Atyám! Adj nekem önfeláldozó, szelíd szívet, mint a te
egyszülött Fiadnak. Jézus, köszönöm, hogy előttem jártál az úton, és
megmutattad, hogyan lehet Istennek tetsző, tiszta, szent életet élni.
Szentlélek, jöjj, és taníts meg Isten dicsőségére, az ő akaratát
megcselekedve, mindenkor hitben és alázatban élni. Köszönöm, Uram,
irgalmadat, jóságodat. Segíts, hogy a te lelkületeddel szolgálhassak
másoknak!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180618.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. június 17., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-06-17

2018. június 17. - Évközi 11. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: "Isten országa olyan, mint
amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van,
éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja
hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd
telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt
fogja a sarlót, mert itt az aratás."
Majd folytatta: "Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen
példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor
elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban
elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat
hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak."
Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták
megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül
volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.
Mk 4,26-34
Elmélkedés:
Titokzatos növekedés
Van valami titokzatos és megmagyarázhatatlan abban, hogy a földbe
vetett magok kikelnek, fejlődnek és termést hoznak. A
növénytermesztéssel foglalkozó szakemberek fel tudják sorolni azokat a
tényezőket, amelyek akadályozzák a magok kikelését és azokat is,
amelyek serkentik azt. De ha odaállnánk egy szakemberhez azzal, hogy
Jézus beszédét idézve kijelentjük, hogy "a föld magától hoz termést,
először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban", akkor
valószínűleg mosolyogna a kijelentésen, hiszen emberi munka,
odafigyelés és szakértelem nélkül volna ugyan termés, de az aligha
volna bőséges. Jézus sem az emberi munka szükségessége ellen beszél,
hanem arra akarja felhívni a figyelmet, hogy minden fejlődésben van
valami titokzatos, ami megmagyarázhatatlan az ember számára. Lehet,
hogy a hozzáértő ember sokat tud tenni azért, hogy valóban bőséges
legyen a termés, de ne feledkezzünk el arról, hogy magát a folyamatot,
a búzaszemből a csíra kialakulását, majd a növény fejlődését és a
termés érlelését nem az ember találta ki, nem beszélve arról, hogy a
fejlődés folyamata során sok olyan hatás éri a növényt, amelyeket az
ember képtelen szabályozni, gondoljunk csak például a napsütésre.
Jézus két példabeszédet mond az Isten országáról a mai evangéliumban.
Az első példázat tanulsága az, hogy nekünk, keresztény embereknek kell
Isten országának magvait elvetnünk a világban. A növekedés azonban
Istentől függ. Isten országának terjedése nem az emberi tevékenységnek
és főként nem az erőlködésnek a függvénye, de ez nem jelenti azt, hogy
nincs semmi tennivalónk. A második példázat, a mustármagról szóló
hasonlat pedig azt mutatja be, hogy a kezdetben kicsiny mag, milyen
nagyra képes nőni. Jézus nem mezőgazdasági tanácsokat osztogat, hanem
ezzel a két példával Isten országát és annak növekedését szemlélteti.
Mit tanulhatunk ezekből a példázatokból?
Amikor a magot földbe vető ember elvégezte a maga munkáját, akkor eljön
számára a bizakodás időszaka. Elvégezte a munkáját, megtette, ami az ő
feladata, de most várakoznia kell, mostantól nem az ő kezében van az
irányítás. Bízik a természetben, várja a kedvező időjárást, de
mindennek hátterében ott van az Isten, valójában tőle várja, hogy
kedvező idő segítse a magok kikelését és növekedését, és természeti
csapás ne tegye eredménytelenné fáradozását. A magot vető ember
elfogadja, hogy a természetnek megvan a maga rendje, a magok kikelése
nem fog másnapra megtörténni és a termés beéréséig is hosszú idő telik
el, minden abban az időben fog történni, ahogyan azt Isten
meghatározta, belekódolta a magokba.
Isten országával kapcsolatban is ez a helyzet. Ha elvégeztük
küldetésünket, azaz elvetettük a világban Isten jóhírének magvait,
akkor ettől kezdve nem rajtunk múlik, hogy mikor fognak ezek a magok
kikelni az emberi szívekben. Bízzuk ezt a folyamatot Istenre!
A két példázatot Márk evangélista annak rövid magyarázatával zárja,
hogy Jézus miért példabeszédek formájában közölte tanítását. A
magyarázat szerint az egyszerű emberek így tudták könnyen megérteni
mondanivalóját. Az egykori hallgatósághoz hasonlóan nekünk is arra kell
törekednünk, hogy minél jobban megértsük Isten országának titkait és
minél jobban megvalósuljon életünkben az ő szándéka.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus Krisztus! Segíts észrevennem kegyelmi segítségedet és az
általa végbemenő lelki növekedést! Segíts, hogy magamat jó talajnak
készítsem elő tanításod befogadására és adj erőt követnem
útmutatásaidat, amelyek a mennyei Atya felé vezetnek! Hiszem, hogy
segítségeddel képes vagyok a lelki megújulásra. Segíts felismernem
életem végső célját és legyen erőm Istenre bízni életem! Ha hűséggel
teljesítem kötelességeim, nincs okom félni, mert kegyelmed eredményt
hoz, gyümölcsöt fakaszt életemben. Légy velem és kísérjen áldásod, hogy
az evangélium igazságának megvalósítása által növekedjék bennem az
Isten országa!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180617.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum