2018. február 10., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-02-10

2018. február 10. - Szombat

Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit
enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: "Sajnálom a
népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha
pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen
közülük messziről jöttek." Tanítványai így feleltek: "Honnan vehetnénk
itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?" Jézus ekkor
megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?" Azt felelték: "Hét." Akkor
meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét
kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák
szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is.
Azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét. Ettek, és jól is
laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy
négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival
hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.
Mk 8,1-10
Elmélkedés:
Márk evangélista két kenyérszaporításról számol be írásában. Az első
alkalmával (vö. Mk 6,35-44) mintegy ötezer férfi és a velük lévő
asszonyok és gyermekek esznek a Jézus által csodás módon megszaporított
öt kenyérből és két halból. A második esetet a mai napon olvassuk. Itt
hét kenyeret említ a leírás, illetve négyezer személyt, akik
valamennyien jóllaktak. Jézus közelében mindig megtapasztalható az
isteni gondviselés, amely észreveszi az emberek szükségét. Jézus nem
csak egyszerűen sajnálja a népet, hanem gondoskodni akar az éhezőkről.
Nem tárja szét kezét tehetetlenül a szükség láttán, hanem cselekszik.
Miközben a tanítványok csupán azt veszik észre, hogy milyen sok ember
van jelen és lehetetlen ennyi embert jóllakatni a pusztában, az Úr
mindjárt megoldáson gondolkodik. És az a hét kenyér, ami oly kevésnek
tűnik a tanítványok számára, Jézus kezében megsokszorozódik. Csak
annyit kell tenni, hogy odaadják, felajánlják neki ezt a keveset.
A szegény ember nem fél, hogy kevéske tulajdonából felajánljon
valamennyit Istennek, mert bízik Isten gondviselésében, jóságában. A
vagyonnal rendelkező ember ezzel szemben egyedül saját vagyonában
bízik, ezért számára ismeretlen az adakozás, a felajánlás. Legyünk
nagylelkűek, hogy megtapasztaljuk Isten nagylelkűségét!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézusom! Segíts, hogy ne az emberi szenvedélyek, az érzelmek vagy
az ösztönök uralkodjanak rajtam, hanem a te szelíd uralmad valósuljon
meg bennem! Ne a szokások, az emberi elvárások irányítsák életemet,
hanem a te akaratod keresése és teljesítése. Te uralkodj bennem! Te
irányítsd az életem! Te vezess az örök üdvösségre! Uram, jöjjön el a te
országod!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180210.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 9., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-02-09

2018. február 9. - Péntek

Jézus eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a Galileai-tóhoz
érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy süketnémát vittek hozzá, és
kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrehívta őt a tömegből, ujját a
fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett
az égre, fohászkodott, és így szólt: "Effeta", vagyis "Nyílj meg!" Erre
megnyílt a süket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt.
Jézus megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban
tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt
mondták: "Mindent jól cselekedett: a süketeknek visszaadta hallásukat,
a némáknak pedig a beszédet."
Mk 7,31-37
Elmélkedés:
A tegnapi evangélium szerint a pogány asszony kérésére Jézus távolból
gyógyította meg a lányát, azaz ténylegesen nem is találkozott, nem
érintkezett a gonosz lélektől megszállt személlyel. A mai evangéliumban
szereplő dadogva beszélő süket meggyógyításakor Márk evangélista éppen
az érintést, a közvetlen kapcsolatot hangsúlyozza. Jézus úgy tesz
csodát, hogy megérinti kezével a beteg testrészeket, a hallásra
képtelen fület és a beszédképtelen nyelvet, s mozdulatára, érintésére
azok megnyílnak.
De ne csak az Úr látványos mozdulataira figyeljünk, hanem arra is, amit
a gyógyítás előtt tett: "föltekintett az égre és fohászkodott" -
olvassuk a szövegben. Égre tekintése és imádkozása azt jelzi, hogy
cselekedeteit a mennyei Atyával való egységben viszi végbe. Jézus
minden esetben az Atya akaratával megegyezően cselekszik, csodái azt
mutatják, hogy a mennyei Atya irgalma kiárad az emberekre.
A történetnek egy másik eleme is lényeges tanulságot hordoz magában. A
süketnéma embert társai, talán barátai vagy rokonai viszik Jézushoz és
ők kérik segítségét. A sérült, beteg emberek a maguk erejéből sokszor
képtelenek egy-egy lépést tenni szabadítójuk, gyógyítójuk felé. Legyünk
segítségükre! Vigyük gondjaikat imádságunkban az Úr elé és kérjük
bizalommal segítségét!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Add Istenem, hogy szeressük egymást! Add, hogy minden embert
szeressünk, még ellenségeinket is; nem azért, mivel testvéreink, hanem
hogy azok legyenek! Add, hogy mindig égjen bennünk ez a testvéri
szeretet, a testvér mint olyan iránt, és az ellenség iránt, hogy a
szeretettől testvér legyen.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Grafikust keresek
Gyermekeknek szóló kiadványaink készítéséhez rajzolót, illusztrátort,
grafikust keresek. Aki szívesen csatlakozna az Evangélium365
csapatához, kérem, küldje el rövid bemutatkozóját, illetve
referenciaként néhány korábbi munkáját, amely (lehetőleg) vallásos
témában készült. A jelentkezéseket az evangelium365@gmail.com e-mail
címre várom.
Evangélium365 támogatása
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
Az adományokat az e-vangélium üzemeltetésére használjuk fel, ebből
fedezzük a honlap és az okostelefon applikációk folyamatos
fejlesztését, az adatbázis karbantartását, valamint a hangos
e-vangélium felolvasását. Az adományokból szándékozunk a nagyböjt
folyamán egy kampányt indítani, amelynek keretében a fiatal,
egyetemista korosztály körében népszerűsítjük az e-vangéliumot.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. február 9.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180209.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 8., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-02-08

2018. február 8. - Csütörtök

Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy
házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott
titokban. Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg,
tudomást szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az
asszony szír-föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze
ki leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: "Hadd
lakjanak jól előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a
gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik!" De az asszony így
folytatta: "Igaz, Uram, de az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból,
amit a gyermekek elmorzsálnak." Jézus azt válaszolta: "Szavad
jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta leányodat." Amikor hazaért,
leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek.
Mk 7,24-30
Elmélkedés:
A mai evangéliumban ismét egy ördögűző csodáról olvasunk, amelyben
megtalálhatók az ilyen jellegű csodák elemei. Miként korábban Jairus, a
zsinagóga elöljárója haldokló kislányához hívta Jézust, most egy
asszony kéri segítségét lánya érdekében. Az evangélista kiemeli, hogy
az asszony pogány származású, s így hangsúlyozza, hogy az Isten
országának örömhíre és jótéteménye nem csak a választott nép, a
zsidóság tagjainak szól, hanem mindenki, bármely nemzet tagja
részesedhet belőle. Aki hittel és bizalommal fordul az Úrhoz, annak
kérése meghallgatásra talál.
A történet sajátossága, hogy első pillanatban Jézus elutasítónak tűnik,
szinte megsérti, kutyához hasonlítja az asszonyt, aki mégsem veszi ezt
bántásnak, hanem találóan megfelel Jézusnak, mégpedig az ő hasonlatát
továbbgondolva. Kitartó kérése meghozza jutalmát és kiváltja Jézus
elismerését, dicséretét.
Amikor valaki olyat mond nekünk, ami első pillanatban nem tetszik és
bántónak hat, akkor sem érdemes azonnal megsértődnünk, mert javunkra
tudjuk fordítani a helyzetet. Ilyenkor mondjuk azt magunkban: Nem tudsz
megsérteni, mert nem akarok és nem fogok megsértődni.
Ha pedig nem teljesül azonnal, amit Istentől kérünk, legyünk kitartóak
az imádságban!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézusunk köszönjük, hogy megmutattad, mit vársz tőlünk. Te többet
kívánsz tőlünk, mint elődeinktől. Kemények a szavaid, de csak hálát
adhatunk nagy bizalmadért, mert parancsaid értünk, és nem ellenünk
szólnak. Előtted kedvesebb a megbocsátás az oltárra helyezett
áldozatnál, az igaz szó az esküvésnél. Segíts csírájában elfojtani a
rosszat, segíts nem elnézőnek lennünk magunkkal szemben. Kemény a
szavad, de hiszem, hogy jobb nekem bármely tagomat elveszteni, saját
akaratomról egészen lemondani, ha az akadályoz az örök élet felé!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Grafikust keresek
Gyermekeknek szóló kiadványaink készítéséhez rajzolót, illusztrátort,
grafikust keresek. Aki szívesen csatlakozna az Evangélium365
csapatához, kérem, küldje el rövid bemutatkozóját, illetve
referenciaként néhány korábbi munkáját, amely (lehetőleg) vallásos
témában készült. A jelentkezéseket az evangelium365@gmail.com e-mail
címre várom.
Evangélium365 támogatása
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
Az adományokat az e-vangélium üzemeltetésére használjuk fel, ebből
fedezzük a honlap és az okostelefon applikációk folyamatos
fejlesztését, az adatbázis karbantartását, valamint a hangos
e-vangélium felolvasását. Az adományokból szándékozunk a nagyböjt
folyamán egy kampányt indítani, amelynek keretében a fiatal,
egyetemista korosztály körében népszerűsítjük az e-vangéliumot.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. február 8.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180208.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 7., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-02-07

2018. február 7. - Szerda

Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította
őket: "Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az
szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az
emberből származik, az szennyezi be őt." Amikor Jézus a népsokaság elől
bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd
értelme. Ezt felelte: "Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit
megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut,
hanem a gyomrába, és a félreeső helyre kerül?" Ezzel tisztának mondott
minden ételt.
Aztán így folytatta: "Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az
embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz
gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság,
rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység,
léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi
tisztátalanná az embert."
Mk 7,14-23
Elmélkedés:
A tegnapi evangélium folytatásaként Jézus tovább tanít a tisztaságról,
a helyes istentiszteletről. Szavait most már nem az írástudókhoz, hanem
a néphez intézi, majd pedig egy szűkebb csoporthoz, a hozzá legközelebb
álló tanítványaihoz. Szavai nem hatnak korholásként vagy
szidalmazásként, hanem inkább szelíd figyelmeztetés. A testi
tisztaságról a lelki tisztaság irányába haladnak az Úr gondolatai és
szavai, egyre inkább előtérbe kerül az erkölcsi kérdés. Mitől lesz az
ember Isten előtt igazzá? És mi teszi őt tisztátalanná, bűnössé? Mire
érdemes az embernek odafigyelnie? Elegendő-e a testi tisztaság? Mit
kell tenni a lelki tisztaság, a megigazulás érdekében?
Jézus szavaiból világossá válik, hogy az ember belső világa, szívének
szándéka határozza meg azt, hogy erkölcsileg milyen az élete. Nem
megítélni akarja az embereket, hanem szembesíteni szeretné őket
helytelen cselekedeteikkel és rossz szándékaikkal. Azt szeretné, ha
mindenki saját maga vizsgálná meg életmódját, vallási indíttatásait és
ha szükséges, önszántából, Isten iránti szeretetből változtatna azon,
mert az őszinte bűnbánat és szívből fakadó megtérés mindig Isten
szeretetének megtapasztalásából és annak viszonzásából fakad.
Megszívlelem-e az Úr bűnbánatra hívó szavát?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus Krisztus! Te boldognak nevezted azokat, akik hallgatják az
Isten szavát, hallgatnak téged. Nem csupán a szavak meghallgatásáról és
a tanításnak való engedelmességről beszéltél, hanem arról, hogy
ragaszkodjunk hozzád, aki számunkra a leghitelesebben közvetíted a
mennyei Atya szavát és akaratát. Követődként akkor válunk Isten
tanítványaivá, ha osztozunk életedben, sorsodban, engedelmességedben,
szenvedéseidben és feltámadásodban. Vezess minket, Urunk, az
üdvösségre!
________________________________
Aktuális:
Ismét megrendezésre kerül a nagyothallók lelkigyakorlata a Váci
Egyházmegyében
Időpont: 2018. február 23-25. péntek 16 órától - vasárnap 14 óráig.
Helyszín: Vác, Althann Vendégház és Konferencia Központ 2600 Vác,
Budapesti főút 5-7.
Jelentkezni lehet:
E-mailben a nagyothallok.lelkigyakorlata [kukac] gmail.com címen, vagy
SMS-ben az alábbi telefonszámon: +36 (30) 471-3905 (csak SMS!)
Jelnyelvi-, és írótolmács biztosítva lesz.
Jelentkezési határidő: 2018. február 16.
Pénteken Bacsa Dávid nagyothalló, újmisés atya gyóntat és misézik. A
szombati elmélkedéseket és a szentmisét Marton Zsolt atya a Központi
Szeminárium rektora tartja. Vasárnap a záró szentmisét Beer Miklós váci
megyéspüspök mutatja be.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180207.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 6., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-02-06

2018. február 6. - Kedd

Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány
írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa
tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és
általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a
kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról
jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más
hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények
leöblítéséhez.
A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: "Miért nem követik
tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?"
Ezt a választ adta nekik: "Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok
Izajás, amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve
távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek
csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az
emberi hagyományokhoz ragaszkodtok."
Azután így folytatta: "Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a
magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld
atyádat és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal
bűnhődjék! Ti ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának
vagy anyjának: amivel segíthetnélek téged, az "korbán" vagyis Istennek
szentelt áldozati adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is
tegyen apja vagy anyja érdekében. Így a magatok hagyományával
kijátsszátok Isten parancsát, és még sok más ehhez hasonlót tesztek."
Mk 7,1-13
Elmélkedés:
A mai és a holnapi evangéliumban Jézus a tisztasági törvényekből
kiindulva ad tanítást. Beszédében több témát is érint a testi
tisztátalanságtól a lelki tisztátalanságig, a mosatlan kezektől a szív
tisztaságáig. Kijelentései arra irányulnak, hogy az emberek vallási
magatartásában Isten szava és parancsa legyen a kiindulópont. Ehhez
elengedhetetlenül szükséges a parancsok pontos ismerete, valamint az
isteni és emberi törvények megkülönböztetése. Szavaiból érződik, hogy a
vallási élet, a vallásos magatartás megújítását szorgalmazza, azaz a
hallgatóság fedezze fel a törvények hátterében meghúzódó szándékot, a
szeretetet, hiszen Isten minden parancsa az emberek javát szolgálja.
Szavait először az írástudókhoz intézi, akik nagy utat tettek meg,
Jeruzsálemből érkeztek hozzá, s akik azt gondolják, hogy egyedül ők a
törvények hiteles magyarázói, értelmezői és tanítói. Tanításukat,
törvényértelmezésüket Jézus nem kérdőjelezi meg, mégis képmutatónak
nevezi őket, mert magatartásuk nem tükrözi tanításukat. Véleményét nem
hallgatja el, hanem szemtől szembe megmondja az írástudóknak,
szembesíti őket hamis, a látszatra figyelő, kiüresedett
vallásosságukkal. Érdekes, hogy beszédében nincs szó arról, hogy Isten
a szív szándékainak megváltoztatását, a megtérést, a bűnbánatot kéri, s
a későbbiekben láthatjuk, hogy a farizeusok és az írástudók ténylegesen
is képtelenek erre.
Elfogadom-e, amikor bűneimre figyelmeztetnek?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép,
jó és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami
hamis, ami rút, ami rossz. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk,
hogy jó gazdái lehessünk ennek a világnak. Ne szennyezzenek be minket
gonosz indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj
nekünk, hogy gyermekek és felnőttek egyre jobban megértsük: szükségünk
van arra, hogy világos ismereteink legyenek, de csak akkor leszünk
igazán emberek, ha tiszta a szívünk.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Grafikust keresek
Gyermekeknek szóló kiadványaink készítéséhez rajzolót, illusztrátort,
grafikust keresek. Aki szívesen csatlakozna az Evangélium365
csapatához, kérem, küldje el rövid bemutatkozóját, illetve
referenciaként néhány korábbi munkáját, amely (lehetőleg) vallásos
témában készült. A jelentkezéseket az evangelium365@gmail.com e-mail
címre várom.
Evangélium365 támogatása
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
Az adományokat az e-vangélium üzemeltetésére használjuk fel, ebből
fedezzük a honlap és az okostelefon applikációk folyamatos
fejlesztését, az adatbázis karbantartását, valamint a hangos
e-vangélium felolvasását. Az adományokból szándékozunk a nagyböjt
folyamán egy kampányt indítani, amelynek keretében a fiatal,
egyetemista korosztály körében népszerűsítjük az e-vangéliumot.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. február 6.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180206.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 5., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-02-05

2018. február 5. - Hétfő

Jézus és apostolai egyszer áthajóztak a Genezáreti-tó túlsó partjára,
és ott kikötöttek. Amint kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön
fölismerték Jézust. Bejárták az egész környéket, s a betegeket
hordágyon odavitték, ahol a hír szerint Jézus tartózkodott. Amerre csak
járt, a falvakban, a városokban és a tanyákon, kitették a betegeket a
terekre, és kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki
csak megérintette, meggyógyult.
Mk 6,53-56
Elmélkedés:
A mai evangéliumi szakasz egy összefoglaló leírás Jézus
tevékenységéről, amelyből megtudjuk, hogy Jézus már jól ismert az
emberek körében. Amerre csak megjelenik tanítványaival, azonnal
felismerik benne a tanítót és csodatevőt. Bár Jézus küldetésében
elsődlegesnek tekinti a tanítást, az Isten országának hirdetését, úgy
tűnik, hogy az emberek mégsem emiatt keresik elsősorban, hanem a
gyógyítások miatt. Mindenütt hozzá viszik a betegeket, hogy tegye rájuk
a kezét, érintse meg és gyógyítsa meg őket. Lelkesedésük, bizalmuk,
reménykedésük töretlen, miközben Jézus hagyja, hogy éljenek azzal a
lehetőséggel, hogy isteni erejével csodákat tesz javukra, érdekükben.
Jézus tisztában volt vele, hogy a tömegek emiatt keresik őt, mégsem
húzódik vissza, nem rejtőzik el, gyógyító hatalmát nem tagadja meg
senkitől, sem zsidó származásúaktól, sem a pogányoktól. Személyében az
irgalmas Isten van jelen az emberek között, aki megközelíthető,
megérinthető, megszólítható. Életmódja követhető, tanítása az egyszerű
emberek számára is érthető.
Nekem mire jó a hit, a vallásosság, az istentisztelet? Mit várok
Istentől? Csupán jutalmat és előnyöket? És mit adok Istennek? Mit
ajánlok fel neki? Mi vezet a vallásosságban? Megértem-e, hogy
szeretetből kapok tőle mindent? Megértem-e, hogy csupán szeretetből
fakadó felajánlásomat kéri?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mikor nyugtalan voltam, csillapítottad gyötrelmeimet. Mikor fáradt
voltam, Te adtál pihenést. Mikor egyedül voltam, szeretetet hoztál.
Mikor beteg voltam, gondoskodtál rólam. Mikor megsértettek, Te
segítettél. Mikor idősödtem, mosolyt varázsoltál arcomra. Mikor
gondjaim voltak, megosztottam veled és segítettél. Mikor boldog voltam,
örömömben is részt vettél.
Boldog Kalkuttai Teréz


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180205.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. február 4., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-02-04

2018. február 4. - Évközi 5. vasárnap

Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András
házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is
Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre
megszűnt a láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a
gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó
előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban
szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket,
mert tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy
elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők
utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: "Téged keres
mindenki!" De ő azt felelte: "Menjünk el máshová, a szomszédos
helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért
jöttem." És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea
egész területén, és kiűzte az ördögöket.
Mk 1,29-39
Elmélkedés:
Az Úr tanítása és tettei
A mai evangéliumi részletben három mozzanat kapcsolódik össze. A
történet azzal kezdődik, hogy Jézus betér Simon Péter házába és ott
meggyógyítja Péter anyósát. A második jelenetben a gyógyítást követően
az esti órákban újabb betegeket hoznak hozzá. A harmadik kép már a
következő nap hajnalán történik, Jézus félrevonultan imádkozik, majd
továbbindul útján.
Az első jelenet nagyon röviden ismerteti Simon anyósának betegségét,
illetve azt, hogy vélhetően a rokonság Jézus segítségét kéri. Jézus
gyógyító mozdulata, érintése azt eredményezi, hogy a betegség, a magas
láz rögtön megszűnik. A gyógyulás tényének megerősítésére szolgál annak
közlése, hogy az immár meggyógyult személy azonnal részt tud venni a
vendégek kiszolgálásában. A jelenet figyelemreméltó kifejezése a
felsegítés, a felkeltés Jézus részéről, illetve a felkelés a beteg
részéről. Márk evangéliumában többször is előfordul ez a kifejezés a
beteggyógyításokkal kapcsolatban. Említhetjük a béna meggyógyítását,
akit barátai visznek Jézushoz és a tetőt kibontva eresztik elé a
beteget. A bénának Jézus ezt mondja: "Kelj föl, fogd az ágyadat, és
menj haza!" (Mk 2,11). Jairus lányának feltámasztásánál is ez a
kifejezés szerepel: "Kislány, mondom neked, kelj föl!" (Mk 5,41). A
néma lélektől megszállt ember esetében szintén ez a sajátos mozdulat
hoz gyógyulást: "Jézus kézen fogva fölemelte őt, s az fölállt" (Mk
9,27). A jerikói vaknak is fel kell kelnie, hogy Jézushoz lépjen és az
Úr visszaadja szeme világát (vö. Mk 10,49).
A kifejezés kapcsán nem csupán a fizikai mozdulatra szabad gondolnunk,
hanem annak jelképes értelmére. Jézusban erő van, amely
győzedelmeskedik a gonosz felett, a betegség felett és a halál felett.
Az evangéliumi részlet második jelenetében betegeket visznek Jézushoz.
Itt az emberek bizalmát és Jézus gyógyító erejébe vetett hitét érdemes
kiemelnünk. Felismerik, hogy Jézusban olyan erő rejlik, amelynek
köszönhetően megszabadulhatnak betegségeiktől. A harmadik jelenet már
teljesebben mutatja Jézus küldetését. "Téged keres mindenki!" - mondják
a tanítványok nagyon lelkesen Jézusnak, akikre átragad az emberek
lelkesedése. Mi ennek a lelkesedésnek, keresésnek az oka? A népet
lenyűgözte Jézus hatalommal teli tanítása. Megérzik, hogy a szavak
mögött nem emberi bölcselkedés áll, hanem Isten igazsága. És persze
álmélkodnak az erőmegnyilvánulásokon, a csodákon, a gyógyításokon, mert
e cselekedetekben is Isten közbeavatkozását látják. Mindezek után
egészen természetes, hogy mindenki Jézust keresi, őt akarják hallgatni
és tőle várják a betegségtől való megszabadulást. Jézus nem akar sokáig
tartózkodni sehol, továbbindul, hogy más helyekre is eljusson, újabb
emberekhez jusson el az örömhír. Az Úr fáradhatatlanul végzi azt a
küldetést, amit a mennyei Atyától kapott. Hirdeti az evangéliumot a
szegényeknek, akiken a gazdagok nem segítenek. Irgalommal fordul a
betegekhez, akiken mások nem tudnak segíteni. Odafordul az özvegyekhez,
akikkel nem törődik a társadalom. Tanítása és cselekedetei valóban azt
igazolják, hogy elkezdődött Isten országának megvalósulása. Megtöri a
gonosz uralmát az emberek felett, megszünteti a betegségeket és hirdeti
nekik az örömhírt. Jézus jelenléte szabadulást hoz nekem is, tehát
érdemes őt keresnem.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! A te küldetésed az volt, hogy tanítsd az
embereket és csodáiddal megmutasd Isten irgalmát. Tanításod és csodáid,
a te emberek iránti szeretetednek a jelei. Ugyanakkor az Atya iránti
szeretetedet is megmutatod bennük, hiszen mindig neki engedelmeskedsz,
az ő akaratát teljesíted. Segíts, hogy növekedjen bennem az emberek
iránti szeretet és Isten felé is megmutassam szeretetem. Segíts minket,
hogy szavaidban felismerjük az üdvösség örömhírét! Urunk, mutass nekünk
utat az Atyához és vezess minket hozzá!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180204.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum