2009. július 4., szombat

[Evangelium] 2009-07-04

2009. július 4. - Szombat

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
tőle: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik: "Vajon
szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok,
amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz
régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és
a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe: mert így
kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új
bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad."
Mt 9,14-17

Elmélkedés:

Jézus földi életből való távozását követően új korszak kezdődik a köréje
gyűlt és őt követő közösség számára. Ez az idő komoly próbatételt jelent
mindenki számára, s ezt csak azok állják ki, akiket újjáalakít Isten
Lelke. Az ószövetségben több alkalommal hangzik el az ígéret, hogy Isten
meg fogja lelkileg újítani népét. Jézus mennybemenetelét követően aztán
hamarosan elérkezik a Szentlélek, aki megújítja a tanítványok szívét, s
elkötelezettségre és tanúságtételre indít. A Lélek bennünk való működése
által folyamatosan megújul bennünk az istenképiség. Életünk célja az, hogy
egyre hasonlóbbá váljunk ahhoz, akivel halálunk után találkozni fogunk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Kérünk téged, Urunk, tégy bennünket "élő" emberekké! Add nekünk a
világosság Lelkét, hogy megismerjünk téged, és akit küldtél: Jézus
Krisztust. Ő és a Szentlélek szóljon ajkunk által, ő magasztaljon
miáltalunk téged. Mert te vagy az Úr, tiéd az ország, a hatalom és a
dicsőség.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. július 3., péntek

[Evangelium] 2009-07-03

2009. július 3. - Péntek, Szent Tamás apostol

Húsvétvasárnap este a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén
Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok
elmondták neki: "Láttuk az Urat." De ő így szólt: "Hacsak nem látom kezén
a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem
tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!"
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt
velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és
köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Tamásnak pedig ezt mondta: "Nyújtsd
ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg
oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívőt" Tamás így válaszolt: "Én Uram,
én Istenem!" Jézus ezt mondta neki: "Most már hiszel, Tamás, mert láttál
engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!"
Jn 20,24-29

Elmélkedés:

Az evangéliumok csupán néhány jelenetet őriznetek meg Tamás apostollal
kapcsolatban. Ezek közül az egyik legérdekesebb, amikor Jézus elindul
barátjához, Lázárhoz, akit feltámaszt a halálból. Ekkor Tamás nagy
lelkesedésében azt mondja apostoltársainak, hogy "Menjünk, és haljunk meg
vele!" (Jn 11,16). Kijelentésében benne van, hogy már sejti a tanítványi
élet lényegét: együtt élni és halni a Mesterrel. Kész arra, hogy akár az
életét is odaadja Jézusért, akit megismert.
Jézus tanítványaiként nekünk is e cél felé kell haladnunk. Jézus teljesen
megosztotta velünk életét, nekünk is vele kell osztoznunk életünk
örömeiben és gondjaiban. Ha Ővele élünk a földön, halálunkban is Ővele
fogunk találkozni, s Ő fog feltámasztani az Istennel való örök életre.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Élők és holtak Istene, tégy minket készségessé, hogy Krisztust követve
tudjuk odaadni önmagunkat másokért, miként a búzaszem, amely egyedül
marad, ha nem hull a földbe, de ha földbe hullván elhal, sok termést hoz.
Add, Urunk, hogy készek legyünk áldozatot hozni társainkért, és add, hogy
életünk soha el nem múló, gazdag termést hozhasson.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. július 2., csütörtök

[Evangelium] 2009-07-02

2009. július 2. - Csütörtök, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós
Boldogasszony)

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat,
és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: "Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan
lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Mária megszólalt:
"Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az
otthonába.
Lk 1,39-56

Elmélkedés:

Erzsébet azért nevezi boldognak a hozzá ellátogató Máriát, mert hitt Isten
szavának. Ebből kiderül, hogy a názáreti leány nem értelmetlenül vagy
ésszerűtlenül fogadta el Isten vele kapcsolatos tervét, hanem hite
indította erre. Hitte, hogy Isten igazmondó, s az ő beleegyezése is
szükséges az isteni üdvözítő szándék megvalósulásához. Isten
mindannyiunktól azt kéri, hogy fogadjuk el üzenetét, fogadjuk el velünk
kapcsolatos szándékát, fogadjuk el a számunkra felkínált lehetőséget.
Mária számára a boldogság útja volt, amikor meglátogatta gyermeket váró
rokonát, Erzsébetet. Ha mi is hittel fogadjuk Isten terveit, s teljesítjük
kéréseit, akkor életutunk a boldogság útja lesz.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Égi Királynő, előzd meg és kísérd
anyai sugalmazásoddal
még a legkisebb cselekedetünket is,
hogy az tiszta és méltó legyen
a szent és szeplőtelen áldozathoz.
Tégy szentté bennünket, jóságos Anyánk,
szentté, miként azt nekünk
a te fiad, Jézus megparancsolta,
amint szíved kéri tőlünk,
és forrón kívánja.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. július 1., szerda

[Evangelium] 2009-07-01

2009. július 1. - Szerda

Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két
ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő.
Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni. A megszállottak
kiáltozni kezdtek: "Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy
idő előtt gyötörj minket?" Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az
ördögök arra kérték Jézust: "Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába."
Erre ezt mondta nekik: "Menjetek!" Azok ki is mentek, és megszállták a
sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és
odaveszett. azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város
kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból.
Mt 8,28-34

Elmélkedés:

A vihar lecsendesítésének történeténél már megállapítottuk, hogy Jézus
sikeresen veszi fel a küzdelmet a gonosz erőkkel, s isteni erejével képes
megfékezni azokat. Ez esetben a természet erői testesítették meg a gonosz
támadását, a mai evangéliumban pedig arról van, hogy a gonosz megszállva
tart két embert. Jézus itt is azonnal felismeri, hogy kivel áll szemben, s
most is tudja, hogy miként kell cselekednie. Egyetlen szavával szabadítja
meg a két megszállottat a bennük lakó gonosztól. Jézus az indítja erre a
cselekvésre, hogy az embert az üdvösségre segítse, a gonosz lélek ugyanis
éppen ezt szeretné megakadályozni. Jézus segítsge minden embernek szól, s
mindenkit az üdvösség felé vezet.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, Te mindig közeledsz felénk. Egész életünk várakozás, várakozás a
beteljesedésre. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned, a
Veled való találkozásban. Kérünk, add, hogy már most, mai életünkben is
felismerhessük a jeleit annak, hogy találkozni akarsz velünk. Add, hogy
várakozásunk ne legyen hiábavaló.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 30., kedd

[Evangelium] 2009-06-30

2009. június 30. - Kedd

Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre
csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót,
Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: "Uram,
ments meg minket! Elveszünk!" Jézus így szólt hozzájuk: "Mit féltek,
kicsinyhitűek?" Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek meg a tengernek.
Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték: "Kicsoda ez,
hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?"
Mt 8,23-27

Elmélkedés:

A vihar lecsendesítésének történetét nemrégiben olvastuk már Márk
evangéliumából. Ma a Máté szerinti változatot adja elénk a liturgia. A
leírás az apostolok kicsinyhitűségből fakadó félelmét szembeállítja Jézus
nyugalmával. Ebből arra következtethetünk, hogy Máté evangélistának az a
célja a megfogalmazással, hogy a történetet felhasználhassák az emberek
hitre tanításában, nevelésében. Jézus közelében ugyanis nincs helye a
hitetlenségnek. A keresztény ember teljes bizalommal hagyatkozik rá, s
hittel követi Jézust. Bár a leírásban nem szerepel, de nyilvánvaló, hogy a
tanítványokban felébred a Jézus iránti hit, amikor rendkívüli tetteit
látják, s megtapasztalják isteni erejét. Az ilyen csodák a mi hitünket is
megerősítik.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, Istenünk, Te felkelted a napot minden emberre. Adj nyílt szívet
mindannyiunknak, hogy képesek legyünk befogadni a Te igédet, annak az
országnak örömhírét, amelyben nincs helye semmiféle gyűlöletnek. Adj erőt
mindannyiunknak, hogy tetteinkkel meg tudjunk felelni az evangéliumnak,
amely azt kívánja tőlünk, hogy úgy szeressük embertársainkat, ahogy
önmagunkat szeretjük. Add, hogy Igédnek ne csak hallgatói legyünk, hanem
cselekvői is, akik megállítják a gyűlölet előretörését, és testvérként
tudnak együtt élni minden emberrel.

________________________________

Aktuális:
Papi találkozó a Lenti laktanyában.
Lenti várossá nyilvánításának 30 éves jubileuma alkalmából találkozót
szervez Nógrádi László polgármester és Tüske József plébános mindazoknak,
akik katolikus vagy protestáns kispapként, teológushallgatóként egykor
Lentiben, a zajdai laktanyában töltötték sorkatonai szolgálatukat.
A találkozó július 2-án, csütörtökön délután 3 órakor kezdődik a zajdai
laktanyában, ahol órakor Veres András szombathelyi megyéspüspök mutat be
szentmisét.
További információ: http://www.magyarkurir.hu/?m_op=view&id=27882
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 29., hétfő

[Evangelium] 2009-06-29

2009. június 29. - Hétfő, Szent Péter és Pál apostolok

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte
tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
Ezt válaszolták: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások
Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." Ő tovább kérdezte őket: "Hát ti
kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: "Te vagy a Krisztus, az élő
Isten Fia."
Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test
és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért
mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat,
s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Mt 16,13-19

Elmélkedés:

Az örökkévaló és mindenható Isten maradandósága és szilárdsága a sziklához
hasonló, s ehhez viszonyítva az ember sokszor csak egy porszemnek érzi
magát gyengesége, tehetetlensége miatt. De Isten, aki az üdvösség
beteljesítése érdekében a közreműködésünket kéri, erre a kevéske emberire
is számít. Úgy akar rá építeni, hogy előbb a porszemnyi embert sziklává
alakítja, aki már kibírja az idők viszontagságait, s nem roppan össze a
ránehezedő teher alatt. Amikor Jézus új nevet ad Simonnak, s Péternek,
azaz sziklának nevezi őt, akkor gyenge emberségét teszi képessé arra, hogy
mint Isten kegyelme által megszilárdult alapra épüljön az Egyház. Az új
név azt jelzi Péter számára, hogy új feladatot, küldetést kap, amelynek
teljesítésére Jézus megújító segítsége teszi őt alkalmassá.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk: gyönge emberek vagyunk, de Te újra és újra hívsz minket, nem
hagysz magunkra bennünket, hanem fölemelsz mindannyiunkat. Kérünk, add,
hogy magunkat ne tartsuk többre a többi embernél. Add, hogy felismerjük:
éppúgy törődni akarsz az elesettekkel, mint az összes többi emberrel. Add,
hogy készségesek legyünk megosztani másokkal mindazt, amink van, és add,
hogy felismerjük: a szeretet akkor gyarapszik, ha megosztjuk azt. Mert aki
képes az utolsó helyen is szolgálni, azt följebb emeled, Urunk.

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (41.)
A papok évének megnyitására meghirdetett hajós szemléltetés egészen jól
sikerült a szentmiséken. A hívek, főként a gyerekek lelkesen hozták kis
hajóikat. Az e-vangélium olvasók által levélben küldött hajók is
megérkeztek, betettem őket a többi közé. Köszönöm az e-mailben fényképen
küldött csónakokat is. Látszik van itt leleményesség, lelki közösség. Volt
olyan családcsoport, akik előbb összeragasztották lapjaikat és abból
hajtogattak aztán egy nagyobb hajót. Örülök, hogy sokan átérzitek, hogy
papi hivatások ügye valóban mindannyiunkat érint. A papok évében az
imádság részben rendszeresen lesznek majd olyan imák, amelyek ezzel
kapcsolatosak.
Plébániánk honlapján (http://zalalovo.plebania.hu/) megtalálhatók kórusunk
dalainak szövege és kottái, valamint bele is lehet hallgatni a számokba. A
Szent Veronika Kórus alatt keresendő mindez.
Imakéréseket pedig továbbra is az Üzenetek oldalra lehet írni.
Jövő vasárnap indulunk a gyerekekkel nyári imatáborba. Köszönöm, ha
imádkoztok a tábor sikeréért.
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 28., vasárnap

[Evangelium] 2009-06-28

2009. június 28. - Évközi 13. vasárnap

Abban az időben:
Amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy
tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga
elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte:
"Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és
éljen!" Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte.
Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok
orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte,
de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott
a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában:
"Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." És azonmód megszűnt a
vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban
észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és
megkérdezte: "Ki érintette meg a ruhámat?" Tanítványai ezt válaszolták:
"Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?" De ő
mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve
előlépett - mert hisz tudta, hogy mi történt vele -, odaborult eléje, és
őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá: "Leányom, hited
meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy
egészséges!"
Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték:
"Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?" A hír hallatára Jézus így
bátorította a zsinagóga elöljáróját: "Ne félj, csak higgy!" Péteren,
Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy
vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok
siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: "Mit lármáztok
itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik." Azok kinevették.
Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját,
anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt.
Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: "Talita kúm", ami annyit
jelent: "Kislány, mondom neked, kelj föl!" A kislány azonnal fölkelt, és
járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a
csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne
tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak.
Mk 5,21-43

Elmélkedés:

Életünket adjuk
Jézus szent szívének idei ünnepén, június 19-én Rómában, a vatikáni Szent
Péter-bazilikában XVI. Benedek pápa ünnepélyesen megnyitotta a Papok évét.
A Szentatya abból az alkalomból hirdette meg a mostantól 2010. június
11-ig tartó tematikus esztendőt, hogy most ünnepeljük a papok védőszentje,
Vianney Szent János halálának 150. évfordulóját.

Vianney Szent János 1786-ban egy Lyon melletti kis faluban, Dardilly-ben
született egy hatgyermekes család negyedik gyermekeként. Gyermekkora a
francia forradalom idejére esett, amely időszak egyáltalán nem volt
kedvező az Egyház számára. János vállalta a fáradtságot, hogy éjnek idején
járjon hittanra, mert az órákat csak titokban lehetett megtartani.
Egyáltalán nem volt tehetséges, s emiatt később sok megaláztatásban volt
része. A pappá szentelése előtti vizsgán ezzel a megjegyzéssel engedték a
szentelésre: "Az Egyháznak nemcsak tudós, hanem jámbor papokra is szüksége
van, és ez az ember az!" Egy Ars nevű kis falunak lett a plébánosa,
amelynek lakossága teljesen vallástalanul élt akkor, amikor odakerült.
Prédikációi nem voltak magas színvonalúak, sőt, egészen egyszerűek voltak,
de kiválóan gyóntatott. Értett az emberek szívéhez, s ennek köszönhetően
egyre többen keresték fel őt, hogy nála gyónhassanak. Negyven éves papi
szolgálatának eredményeként a faluban már mindenki keresztény életet élt.
1859. augusztus 4-én halt meg nagy szegénységben és magányban. 1925-ben
XI. Piusz pápa szentté avatta az ars-i plébánost.

S ha valaki most megkérdezné, hogy miért éppen egy tanulatlan, egyszerű
ember lett a plébánosok és papok védőszentje, akkor azt válaszolhatjuk,
hogy azért, mert életét valóban Istennek és a rábízott híveknek adta, s
ebben minden papnak, tudósnak vagy kevésbé műveltnek, fiatalnak és
idősnek, egyszerű plébánosnak és magasabb tisztségre emelt püspököknek
egyaránt példaképe lehet. Vianney Szent János példája rávilágít a papság
egyik titkára, az odaajándékozott életre. Nyilvánvaló, hogy a papságnak az
a része, ami a meghívó Isten és a meghívott fiatal között történik, a
kívülállók számára szinte teljesen megfoghatatlan. A hívek, akik csak
kívülről látják papjaik életét, nem értik meg azt igazán sohasem, hogy
miért választja valaki ezt a hivatást, pontosabban miért is fogadja el az
isteni hívást. De miközben titok marad az, hogy mi zajlik a pap és Isten
között, az emberek számára mindennap látható papjuk velük való kapcsolata.

Szent Pál apostol az első tesszaloniki levélben a következőket írja:
"Annyira közel álltatok szívünkhöz, hogy nemcsak Isten evangéliumát, hanem
életünket is nektek akartuk adni. Ennyire megszerettünk benneteket!"
(1Tessz 2,8). Pál apostol szavai egybecsengenek Jézus kijelentésével:
"Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért" (Jn 15,13).
És ezt Jézus nem csak tanította, hanem meg is tette, amikor a kereszten
feláldozta magát minden emberért. Odaadta magát Istennek és odaadta magát
az emberiségnek. A papi szolgálatra meghívottak ugyanezt teszik.
Felajánlják magukat Istennek és odaadják életüket az embereknek. Erről
beszél a Népek Apostola is, amikor emlékezteti a tesszaloniki híveket
arra, hogy nem csupán Krisztus evangéliumát nyújtotta nekik, hanem egész
életét.

Jó, ha a hívek felfigyelnek a papságnak erre az elemére. Mi, papok nem
csak az igét hirdetjük, nem csak bemutatjuk a szentmisét a hívekért, nem
csupán megkereszteljük a gyermekeket és összeadjuk a házasulandókat és nem
csak hittant tanítunk a gyermekeknek, hanem életünket adjuk az embereknek.
A felsorolt feladatokat és minden más papi feladatot nem úgy végezzük,
mint egyszerű munkát, hanem mint olyan cselekedeteket, amelyek által
életünket adjuk a híveknek. A papnak is vannak hibái, gyengeségei, bűnei,
mint minden embernek. De mindezek mellett is érdemes észrevenni, hogy
mégiscsak odaadja életét az embereknek. S talán köztük olyanoknak is, akik
olykor rosszindulattal bírálják őt. Olyanoknak, akik sohasem lennének
képesek arra, hogy másoknak adják egész életüket, s csak önmaguknak élnek.
A pap tehát amellett, hogy Isten szolgálatába áll, vállalja az emberek
szolgálatát, nekik adva életét. Ennek fényében már érthetővé válik az is,
hogy miért vállalja a papságra jelentkező a nőtlenséget, azaz azt, hogy
nem lesz családja és gyermekei. Azért teszi ezt, hogy egészen Istennek
éljen és odaadhassa életét Isten népének.

A most kezdődő papok éve, amelyet a mai vasárnapon plébániánkon is
megnyitunk, jó alkalom számunkra, papok számára, hogy megismételjük
elköteleződésünket a bennünket papi szolgálatra hívó Isten felé. Az
esztendő ugyanakkor lehetőség arra is, hogy a hívek az eddigieknél is
buzgóbban imádkozzanak Istenhez új papi hivatásokért és szent papokért,
amely ima reményeink szerint meghozza gyümölcsét. Ebben a reményben hívom
plébániánk minden hívőjét hétről-hétre közös szentségimádásra papi
hivatásokért. A jövő héttől kezdődően minden csütörtökön szentségimádást
tartunk templomunkban, amely az esti szentmise előtt egy órával kezdődik.
Jöjjünk el, és imádkozzunk együtt papi hivatásokért!

Ezek az alkalmak is meg fognak erősíteni minket annak tudatában, hogy a
papi hivatások ügye és a papok éve mindannyiunk közös ügye. Papoké és
híveké egyaránt. Az elmúlt vasárnap kértem, hogy a mai szentmisére
mindenki hozzon magával egy kis papírhajót. Köszönöm mindenkinek, aki
vette a fáradságot, s elkészítette, ma pedig magával hozta kis hajóját. Én
is készítettem kettőt, egy nagyobbat és egy kisebbet is. A nagyobbik az
Egyház hajója, a mi plébániánk, a mi közösségünk hajója. E nagy hajót
elhelyezzük most az oltár előtt, s ebbe teszem bele a magam kis hajóját,
mely az én életemet jelképezi. Kérem, hogy most (vagy ha alkalmasabbnak
tűnik a szentmise végén) helyezze el mindenki a maga kis csónakját ebben a
nagy hajóban. Azt jelképezzük ezzel, hogy mi, papok és a hívek egy hajóban
vagyunk, egy hajóban evezünk. A papi hivatások ügye és a papok éve az
egész világegyház és a mi plébániai közösségünk ügye, mindannyiunk közös
ügye. Papoké és híveké egyaránt.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Úr Jézus, aki jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben, Te
papjaidon keresztül akarod folytatni jelenlétedet közöttünk. Add, hogy
szavaik mindig a te szavaid legyenek, tetteik mindig a te tetteid, életük
hűségesen tükrözze a te életedet.
Hadd legyenek ők olyan emberek, akik népük nevében szólnak Istenhez, az
embereknek pedig Istenről beszélnek. Ne féljenek attól, hogy szolgálniuk
kell, úgy szolgálják az Egyházat, ahogyan arra az Egyháznak szüksége van.
Legyenek olyan emberek, akik az örökkévalóról tesznek tanúságot korunkban,
a te lépéseiddel járva a történelem útjain, és jót téve mindenkivel.
Legyenek hűségesek kötelességeikhez, végezzék buzgón hivatásukat és
küldetésüket, tükrözzék fényesen identitásukat, és járja át életüket a
kapott kegyelmek öröme.
Édesanyád, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására kérlek: Ő, aki életed
során ott állt melletted, álljon ott szüntelenül papjaid mellett is életük
folyamán. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum