2017. szeptember 30., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-09-30

2017. szeptember 30. - Szombat

Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok
csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket:
Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát
az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és
igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e
szavak értelme felől.
Lk 9,43b-45
Elmélkedés:
A mai örömhírben arról olvasunk, hogy a gyógyítások láttán csodálattal
tekintenek a tanítványok Jézusra, főként igaz ez az ördögűző csodákra.
Ez a csodálat az elismerésnek és az elfogadásnak a jele a tanítványok
részéről. Nem értik ugyan még, hogy milyen hatalom, erő birtokában
képes Mesterük ilyen cselekedetekre, de örülnek a gyógyulásoknak. Az
evangéliumi beszámolók szerint a nép ugyanilyen csodálattal hallgatja
szavait, s részese a számos gyógyításnak. A vallási vezetőkön kívül
mindenki lelkes, szívesen követik Jézust, örömmel vannak mellette, mert
lenyűgözi őket hatalma, amellyel tanít és gyógyít. Különleges erejét
nem arra használja fel, hogy uralmat szerezzen magának, nem is akar
vele ártani senkinek, hanem mindenütt jót tesz, hogy ezzel jelezze az
irgalmas Isten jelenlétét, odafordulását az emberek felé.
Ugyanakkor a mi Urunk azzal is tisztában van, hogy a lelkesedés nem fog
örökké tartani. Amikor a nép vezetői ellene fordulnak és az életére
törnek, sokan el fognak tőle fordulni azok közül, akik most szívesen
hallgatják. Mert szenvedésének és halálának látása már nem ébreszt
bennük csodálatot. Itt már kevés is volna a csodálat. Részvét és
együttérzés szükséges már ide, valamint mindenekelőtt bűnbánat. Vajon
eljutok-e a csodálattól az őszinte bűnbánatig?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy
minden nap irgalmas karjaidba veszel minket. És ha eljön a végső
"átmenet" pillanata, add, hogy derűs szívvel induljunk, nem sajnálva
azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a hosszú keresés után Veled
találkozunk, újra megtalálunk minden igazi értéket, amit itt a földön
megismerhettünk. És újra találkozunk mindazokkal, akik előttünk
távoztak el a hit és a remény jelében.
Szent II. János Pál pápa


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170930.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 29., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-09-29

2017. szeptember 29. - Péntek, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent
Rafael főangyalok

Egy alkalommal: Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így
szólt: "Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség."
Nátánáel megkérdezte: "Honnan ismersz engem?" Jézus így felelt: "Még
mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt." Nátánáel erre
elismerte: "Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya." Jézus
így szólt: "Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt.
Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél." Majd így folytatta: "Bizony,
bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten
angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett."
Jn 1,47-51
Elmélkedés:
A három főangyalt, Szent Mihályt, Gábort és Rafaelt ünnepeljük a mai
napon. Az evangélium alapján elmélkedésünkben ne a Jézus által igaz
izraelitának nevezett Nátánáel személyére irányuljon figyelmünk, hanem
arra a mondásra, hogy "látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten
angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett." Ha Jézus angyalokról
beszélt, akkor nincs jogunk kételkedni létezésükben. A főangyalok
ünnepe és az evangélium jó alkalmat ad nekünk arra, hogy az angyalokról
alkotott jámbor kép mellett tisztázzuk, hogy hitünk mit tanít e
szellemi lényekről.
Hitünk szerint az angyalok nem egyenrangúak Istennel. Isten láthatatlan
és halhatatlan teremtményei ők, akiknek nincsen testük, de van értelmük
és akaratuk. Állandóan Istent dicsőítik és neki szolgálnak. Időnként
különleges küldetéseket teljesítenek Isten üdvözítő tervében, azaz
közvetítő szerepet játszanak Isten és az emberek között. Az Egyház
csatlakozik az angyalokhoz Isten imádásában és segítségül hívja őket.
Az Isten által jónak teremtett angyalok közül egyesek gonosszá váltak,
mert szabad és visszavonhatatlan döntéssel elutasították Istent, és
azóta próbálják az embereket is fellázítani Isten ellen, őket nevezzük
ördögöknek. A gonosz felett azonban Krisztus győzedelmeskedik.
Ne engedjünk a gonosz kísértéseknek, hanem döntsünk mindig Isten
mellett!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet,
igaz lelki életet, ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg
a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk; hogy
mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket; hogy
mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj esőt, hogy amikor
szeretteim elcsüggednek és keserű csalódás éri őket, mindig
vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessek számukra.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170929.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 28., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-09-28

2017. szeptember 28. - Csütörtök

Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és
hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták: "János
támadt fel a halálból." Mások szerint: "Illés jelent meg újra." Voltak,
akik azt állították: "A régi próféták közül kelt életre valamelyik."
Heródes így töprengett: "Jánost lefejeztettem. Ki lehet hát az, akiről
ilyeneket hallok?" És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa
Jézust.
Lk 9,7-9
Elmélkedés:
Jézus tanításának és tetteinek híre Heródeshez, az uralkodóhoz is
eljutott. Ő az, aki nem sokkal korábban lefejeztette Keresztelő Jánost,
mert figyelmeztette őt törvénytelen és erkölcstelen házasságára. Jézus
tanításának híre arra ösztönzi az uralkodót, hogy keresse a Jézussal
való személyes megismerkedés lehetőségét. Indítékáról nem ír
pontosabbat Lukács evangélista, de könnyen kitalálható.
Heródest egyrészt a kíváncsiság vezeti. Kíváncsi arra, hogy ki lehet az
az ember, aki csodatévő erővel rendelkezik? Ki lehet az a személy, aki
köré mindenütt amerre jár, tömegek gyűlnek össze, mert hallgatni
akarják tanítását? Ki lehet az, aki ily nagy népszerűségnek örvend az
egyszerű nép körében? Másrészt Heródest a félelem is vezeti. Attól fél,
hogy ez a népszerű és különleges képességekkel rendelkező személy
elveheti uralmát. A vándortanító ugyan semmi jelét nem mutatja annak,
hogy uralomra tör, mégis, jobb óvatosnak lenni vele, hiszen bármikor
maga mögé állíthatja a népet és kitörhet egy lázadás. Hatalomféltése
miatt ilyen gondolatok járhattak Heródes fejében.
A rövid leírásból azt is megtudjuk, hogy az emberek sok mindent
gondolnak Jézusról, s látszik, hogy fogalmuk sincs arról, hogy a
mennyei Atya küldte őt a világba. Mi azért szeretnénk Jézust
megismerni, hogy tanítása szerint éljünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézusom! Segíts, hogy ne az emberi szenvedélyek, az érzelmek vagy
az ösztönök uralkodjanak rajtam, hanem a te szelíd uralmad valósuljon
meg bennem! Ne a szokások, az emberi elvárások irányítsák életemet,
hanem a te akaratod keresése és teljesítése. Te uralkodj bennem! Te
irányítsd az életem! Te vezess az örök üdvösségre! Uram, jöjjön el a te
országod!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170928.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 27., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-09-27

2017. szeptember 27. - Szerda

Jézus összehívta a tizenkét apostolt. Erőt és hatalmat adott neki az
ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket,
hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta
nekik: "Semmit se vigyetek az útra: se botot, se tarisznyát, se
kenyeret, se pénzt! Két ruhátok se legyen! Ha valahol betértek egy
házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok! De ha nem fogadnak be,
hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen
ellenük!" Azok útra keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az
evangéliumot, és meggyógyították a betegeket.
Lk 9,1-6
Elmélkedés:
Amikor Jézus elküldi apostolait, hogy Isten országának örömhírét
hirdessék, nekik eszköztelenül kell útnak indulniuk. Semmi mást nem
vihetnek magukkal, mint az Úr üzenetét. Küldetésüket csakis küldőjük
nevében végezhetik. Ahogyan Jézus bízott abban, hogy az általa
hirdetett üzenet önmagában is oly erővel rendelkezik, hogy az emberi
szívekben meghozza gyümölcsét, ugyanígy a tanítványoknak is Mesterükben
kell bízniuk, aki megbízza őket. S ők bátran indulnak, hogy Jézus
nevében tanítsanak. Nem bízhatnak sem a maguk képességeiben, sem más
emberek segítségében, hanem csak egyedül Jézusban, aki átadja nekik
hatalmát, hogy munkájukat hatékonyan és eredményesen tudják végezni. A
feladat mindaddig valóban gyümölcsöző is, amíg a Mester nevében
történik. Ha más evangéliumot hirdetnének vagy más tanítást mondanának,
biztosan elveszítenék Isten Szentlelkének támogatását.
Jézus tanítványaiként mi is szert tehetünk arra az erőre és hatalomra,
amely Jézustól származik, s amely bennünket is képessé tud tenni arra,
hogy az ő nevében hirdessük az örök élet tanítását. Legyünk Jézus
apostolai, azaz küldöttei! Legyünk hálásak azért, hogy Isten manapság
is küld olyan személyeket, akik nekünk közvetítik szavát, az örömhírt,
amely Isten felé vezet minket.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Add Istenem, hogy szeressük egymást! Add, hogy minden embert
szeressünk, még ellenségeinket is; nem azért, mivel testvéreink, hanem
hogy azok legyenek! Add, hogy mindig égjen bennünk ez a testvéri
szeretet, a testvér mint olyan iránt, és az ellenség iránt, hogy a
szeretettől testvér legyen.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170927.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 26., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-09-26

2017. szeptember 26. - Kedd

Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai,
de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki:
"Anyád és rokonaid kint állnak, és látni akarnak." Ő azonban így
válaszolt: "Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják,
és tettekre is váltják!"
Lk 8,19-21
Elmélkedés:
Tévedés volna azt gondolnunk, hogy a mai evangéliumban olvasott
szavaival Jézus megtagadja azt a szeretetteljes kapcsolatot, amely
édesanyjához és rokonaihoz fűzi. Nem elutasításról van itt szó, hanem
sokkal inkább arról, hogy a legbensőségesebb kapcsolat kereteit
kiszélesíti, amikor abba belefoglalja mindazokat, akik ugyan nincsenek
vele vérségi kapcsolatban, de tanulékony lélekkel hallgatják tanítását
és meg is tartják azt. Ez az üzenet teljes összhangban van mindazzal,
amit az elmúlt napok példabeszédei alapján kifejtettünk.
Nem születésünk vagy származásunk alapján válunk Isten nagy családjának
a tagjává és Jézus barátaivá, hanem tanításának hallgatása és tettekre
váltása révén. Senkinek sincsenek kiváltságai vagy előjogai, amelyekre
hivatkozhat, ha nem a jézusi tanítás szerint él. És senki sincs kizárva
e tanítványi, baráti közösségből, ha kész az Úr tanítása szerint élni.
Jézussal való kapcsolatunk első lépése az ő szavainak a hallgatása. Ezt
követi a megértés, azaz annak belátása, hogy ez a tanítás vezet az örök
életre. Nem vak engedelmességről vagy követésről van tehát szó. Ha
megértjük, hogy az isteni igazság a boldogságunkat és örök
üdvösségünket szolgálja, akkor ennek meg kell látszódnia életünkben és
cselekedeteinkben egyaránt.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk
ne gyengüljön el. Add, hogy akadályokat nem ismerve keressünk és
kutassunk Téged. Add, hogy felismerhessünk Téged, aki magadhoz hívsz
mindannyiunkat. Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni Neked. Add,
hogy tudjunk mindig leborulni Istenséged titka előtt.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170926.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 25., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-09-25

2017. szeptember 25. - Hétfő

Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz: Ha valaki lámpát gyújt, nem
takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára,
hogy aki belép a házba, világosságot találjon. Semmi sincs elrejtve,
ami nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne,
és nyilvánvalóvá ne lenne. Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel
hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen,
az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.
Lk 8,16-18
Elmélkedés:
A magvetőről szóló példabeszédnek az volt a tanulsága, hogy Jézus
tanítását nem elég hallgatni, hanem meg is kell valósítani. Ezt az
üzenetet folytatják, egészítik ki a mai evangéliumban olvasható
mondások. A lámpa arra való, hogy világítsanak vele, ostobaság volna
eltakarni a fényét. Az Úr Jézus tanítására úgy érdemes tekintenünk,
mint világosságra, amely az igazság fényét, a hit ragyogását hozza el
az ember életébe. Előfordulhat, hogy valaki nem ismeri fel az isteni
szó minden embert megvilágosító erejét vagy nem érti meg azt, ebben az
esetben el fogja veszíteni. Az is megtörténhet, hogy valaki nem érti
meg, hogy tovább kell adnia másoknak az igazság tanítását, ezért ő
szintén elveszítheti azt. Erre vonatkozik Jézus kijelentése: "Akinek
ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is
elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé." Ezt a kijelentést tehát ne
az anyagi javakra, ne azok birtoklására, ne a vagyonszerzésre vagy a
vagyon elvesztésére értsük.
Az isteni tanítás életünket alakító, átformáló erő. Cselekedeteinket a
krisztusi tanításhoz érdemes szabnunk, hogy azok miatt sem Isten, sem
az emberek előtt ne kelljen szégyenkeznünk. Jó és rossz tetteink
egyaránt nyilvánosságra kerülnek, de Isten előtt amúgy sincsenek
elrejtve. Ő jól ismeri szívünk rejtett szándékait is, s egyedül neki
van joga ahhoz, hogy ítéletet mondjon cselekedeteinkről.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézusunk köszönjük, hogy megmutattad, mit vársz tőlünk. Te többet
kívánsz tőlünk, mint elődeinktől. Kemények a szavaid, de csak hálát
adhatunk nagy bizalmadért, mert parancsaid értünk, és nem ellenünk
szólnak. Előtted kedvesebb a megbocsátás az oltárra helyezett
áldozatnál, az igaz szó az esküvésnél. Segíts csírájában elfojtani a
rosszat, segíts nem elnézőnek lennünk magunkkal szemben. Kemény a
szavad, de hiszem, hogy jobb nekem bármely tagomat elveszteni, saját
akaratomról egészen lemondani, ha az akadályoz az örök élet felé!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170925.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. szeptember 24., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-09-24

2017. szeptember 24. - Évközi 25. vasárnap, a Szentírás vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A
mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy
szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a
munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint
kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt
mondta nekik: "Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd
nektek." Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra
kiment és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül
is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: "Miért álldogáltok
itt egész nap tétlenül?" Azok ezt válaszolták: "Mert senki sem fogadott
fel minket." Erre azt mondta nekik: "Menjetek ti is a szőlőmbe!"
Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: "Hívd össze a
munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!"
Először azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és
egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik
többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor
átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: "Ezek az utolsók csak egy
órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap
terhét és hevét viseltük!" Ő azonban ezt felelte az egyiküknek:
"Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nemde egy dénárban egyeztél
meg velem? Ami a tied, fogd és menj! Én ennek az utolsónak is annyit
szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit
akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?" Így lesznek az
utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!
Mt 20,1-16a
Elmélkedés:
Mint égen a csillagok
A Katolikus Egyház szeptember utolsó vasárnapján világszerte a
Szentírás ünnepét tartja, amely könyv hitünk szerint Isten
kinyilatkoztatott üzenetét tartalmazza. A Szentírás olyan, mint az
éjszakai égbolt: minél tovább nézzük, annál több csillagot fedezünk fel
rajta. Ez a hasonlat több szempontból is megvilágítja számunkra a
Szentírás olvasásának fontosságát.
Az első ilyen szempont: a Szentírás olvasásához érdemes nyugodt
körülményeket biztosítanunk, olyan helyet és időt találnunk, ahol és
amikor valóban oda tudunk figyelni Isten hozzánk szóló üzenetére.
Nagyon dicséretes, ha valaki például reggelente, munkába menet a
vonaton vagy az autóbuszon elolvas egy-egy részletet a Bibliából, amely
megadja annak a napnak az alaphangulatát. Talán csak egyetlen mondatot
jegyez meg az olvasottakból, de ez a gondolat végigkíséri a napját. A
közlekedés forgatagában, a nyüzsgő embertömegben azonban nem lehet
elmélyülten olvasni. Ezért, ha naponta nincs is rá lehetőségünk,
legalább hetente egy alkalommal szánjunk több időt a Szentírás
olvasására! Minél több időt szánunk Isten üzenetének olvasására, annál
jobban fog számunkra kirajzolódni Isten terve, annál világosabbnak
látjuk azt az életutat, amelyet Isten szándéka szerint be kell járnunk
és annál jobban megértjük hivatásunkat.
A második szempont: Az égboltozat csillagainak fényét a városok
éjszakai megvilágítása és a reklámok erős fénye olyannyira
elhomályosítja, mintha egyetlen csillag sem ragyogna az égen. A lakott
településektől távolabbi helyekről viszont jól láthatóak. A Szentírás
olvasása során is érdemes kiszűrnünk a zavaró tényezőket. Olvassuk úgy
a Bibliát, hogy közben nem gondolunk azokra a hírekre, amelyeket az
újságban vagy az interneten olvastunk, nem gondolunk azokra az
eseményekre, amelyek aznap történtek velünk. Olvassunk odafigyelve,
elmélyülten, az Istennel való találkozás vágyával! A Szentírás által
Isten akarata tárul fel azok számára, akik készek Isten szándékai
szerint élni. Isten megszólít minket, elmondja, hogy miként lehet
teljes és boldog az életünk, lehajol hozzánk, hogy magához emeljen
minket.
A harmadik szempont: Legyen meg bennünk a kíváncsiság vágya, a
felfedezés vágya! Igen, szeretnénk valami újat felfedezni, új csillagot
megpillantani az égen. Szeretnénk jobban megismerni Isten üzenetét,
szeretnénk egyre jobban megérteni szavait, szeretnénk erőt meríteni
ahhoz, hogy az olvasottakat meg is valósítsuk életünkben.
Befejezésül még egy gondolat: az ókeresztény hagyomány szerint az
Istennel való találkozásnak és a vele való egyesülésnek biztos módja a
Szentírás olvasása és az imádkozás. Ez a két mód, ez a két út azonban
valójában egyetlen út, így tehát a Szentírás olvasása és az imádkozás
szorosan összetartozik. Szent Ambrus püspök tanítja: "Ne feledkezzünk
meg arról, hogy a szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie. Így
lesz belőle beszélgetés Isten és az ember között, mert amikor
imádkozunk, őhozzá beszélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatást
olvassuk, akkor Istent hallgatjuk." Ha megtartjuk ezeket a
szempontokat, a Szentírás által úgy fog számunkra ragyogni Isten
igazsága, miként az égen a csillagok.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Örökkévaló Isten! Szomjazom tanításodat, kutatom az igazságot, keresem
az örök élet igéit. Hiszem, hogy a Szentíráson keresztül te szólsz
hozzám, te vezetsz engem az üdvösség felé. Adj nekem türelmet,
kitartást, figyelmességet, tanulékony lelket és alázatot! Add, hogy
készséges legyek mindannak megvalósítására, amit üzenetedből megértek.
Kinyilatkoztatott szavad és a megtestesült Ige, Jézus Krisztus legyen
számomra a mindennapi lelki táplálék és a hit szerinti élet forrása!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170924.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum